Rynek w ekonomii to zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami.
Rynek to miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji.
Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr.
Rynek to określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Cześć zbiorowości reprezentuje podaż zaś część popyt. Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu – sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

Rodzaje rynków

I. Wg rodzaju dóbr będących przedmiotem obrotu II. Wg zasięgu geograficznego
 • lokalny - w bezpośrednim otoczeniu klienta
 • regionalny - do kontaktów między klientem a dostawcami dochodzi na większym terenie, np. powiatu, województwa
 • narodowy (krajowy) - funkcjonuje w obrębie państwa
 • międzynarodowy - prowadzone są transakcje pomiędzy przynajmniej dwoma państwami
 • światowy - wymian dóbr i usług na obszarze całego świata
III. Wg głównych miejsc produkcji i konsumpcji
 • rynek pierwotny - główne miejsca produkcji
 • rynek centralny – główne miejsce obrotu i konsumpcji
IV. Wg relacji popytu do podaży
 • rynek nabywcy
 • rynek sprzedawcy
V. Wg swobody dokonywania transakcji na rynku
 • rynek wolny – swoboda obrotu, podjęcia działalności, minimalizacja ograniczeń dostępu do poszczególnych rynków międzynarodowych.
 • rynek reglamentowany
 • szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany.
 • czarny rynek - obrót wartościami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest także obrót tymi wartościami.
VI. Wg zorganizowania rynków
 • rynki formalne
 • rynki formalne ułomne
 • rynki nieformalne
VII. Wg kryterium skali lub wielkości transkcji
 • hurtowy
 • detaliczny (półhurt)
VIII. Wg charakteru transakcji handlowej
 • dóbr i usług
  • produkcyjny - rynek elementów służących do dalszej produkcji (np. maszyn, urządzeń) lub elementów służących do dalszego przetworzenia, półproduktów (np. surowców, minerałów)
  • konsumpcyjny - zaspakaja bezpośrednio zapotrzebowanie konsumentów
 • kapitałowy - np. środków pieniężnych, papierów wartościowych
 • pracy
IX. Wg stopnia zaspokojenia potrzeb
 • producenta - oczekiwania nabywców znacznie przewyższają oferowaną do sprzedaży ilość produktów (popyt jest większy niż podaż), toteż sprzedawcy nie zabiegają o konsumenta, a nabywcy muszą rywalizować w ich zdobywaniu; konsekwencją takiego stanu rzeczy może być korupcja, wprowadzanie reglamentacji sprzedaży, przydziałów, talonów i wreszcie dystrybucja za pomocą systemu kartkowego
 • konsumenta - ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie klientów, przedsiębiorstwa produkują to, co znajduje aprobatę nabywców i właściwie zaspokaja ich potrzeby, a pozyskanie klienta jest wynikiem marketingu

Czynniki rynkowe

Czynniki rynkowe to zmiany poziomu dochodów nabywców, cen innych towarów oraz oczekiwania nabywców co do zmian cen w przyszłości.

Czynniki pozarynkowe

 • demograficzne (liczba ludności pod względem wieku, płci, zatrudnienia)
 • naturalne (klimatyczno-atmosferyczne)
 • preferencje nabywców (gust, upodobania, zwyczaje)
 • polityczne (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, np. wojny)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.