Rym – powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania (w prozie). Rym pełni funkcję wierszotwórczą, instrumentacyjną i semantyczną (znaczeniową). W poezji współczesnej rymy mają mniejsze znaczenie niż w tradycjonalnej, w wielu zaś jej przejawach zupełnie nie występują.
Rodzaje rymów
 • żeńskie – posługujące się akcentem paroksytonicznym, nieodłączne od wiersza sylabicznego, np. "woda – uroda"
 • męskie – oparte na akcencie oksytonicznym, właściwe wierszowi sylabotonicznemu, jak "zew – krew"
 • daktyliczne – w języku polskim rzadkie, związane z akcentem proparoksytonicznym: "zakochać się – rozszlochać się"
 • bogate – obejmujące wiele współbrzmień głoskowych, np. "piąstkom – cząstkom"
 • głębokie – wychodzące poza granice ustalone przez miejsce akcentowanej samogłoski, jak: "łabędzie – to będzie", "głębie – gołębie"
 • dokładne (pełne, ścisłe) – cechują się zupełną identycznością głoskową (dopuszczalne są jedynie niewielkie odchylenia)
 • niedokładne (przybliżone) – oparte na powtarzalności tylko niektórych głosek, jak asonanse (podobieństwo samogłosek, np. "powróz – gotów") oraz konsonanse (podobieństwo spółgłosek, np. "gong – gang"
 • gramatyczne – takie same końcówki gramatyczne wyrazów, np. "różami – dziewczynami"
 • niegramatyczne – wyrazy różniące się formą gramatyczną, jak "cały – chwały"
 • banalne – tzw. "częstochowskie", zbyt często używane, np. "dal – żal"
 • rzadkie, wyszukane, trudne i egzotyczne
Rodzaje układów rymów
 • końcowe – w zakończeniu wersu
 • wewnętrzne
 • parzyste – dwa kolejne wersy mają ten sam rym
 • przeplatane (krzyżowe) – rymy występują naprzemiennie (a-b a-b)
 • okalające – identyczne rymy na początku i końcu zwrotki
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.