Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą jest położony w północnej części uroczyska Szczawin na terenie leśnictwa Szczawin w gminie Zgierz w powiecie zgierskim województwa łódzkiego. Został utworzony 13 czerwca 1994 r. w celu zachowania zespołów grądowych (czyli wielogatunkowych lasów liściastych) z gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem (m.in. jaworu, dębu szypułkowego i jodły i widłaka spłaszczonego).
Rezerwat ma kształt nieregularny i obejmuje obszar lasu o powierzchni 42,14 ha. Od północy graniczy z rzeką Moszczenicą (która tworzy tu liczne i malownicze zakola) oraz użytkami rolnymi i działkami wsi Kębliny. Cały rezerwat położony jest na wysoczyźnie lekko pochylonej w kierunku północnym do doliny rzeki, a najwyższe jej wzniesienie wynosi 153 m n.p.m. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej graniczy z drzewostanami także o charakterze grądów, ale zniekształconych przez nadmierne występowanie sosny, które obecnie są regenerowane.
Na terenie rezerwatu przeważają grądy, a nad samą rzeką łęgi jesionowo-olszowe. Występujące tu grądy liczą 25 gatunków drzew i krzewów, m.in. olszy, brzozy, buku, grabu, jaworu, jesionu, sosny, jodły, świerku. W gęstych podszytach spotyka się takie gatunki jak: kruszyna, grab, leszczyna, jarzębina, dąb, czeremcha, jawor, świerk i inne. W rezerwacie można porównać wszystkie typy grądów: od wysokiego, ubogiego, przez grąd typowy na przeważającej powierzchni, po grąd niski w parowach zbiegających w kierunku rzeki. Również gęstość podszytu maleje wraz ze wzrostem wilgotności, najmniej zwarte podszyty występują w grądzie niskim. W runie grądów występują następujące gatunki: gwiazdnica wielokwiatowa, gajowiec żółty, przylaszczka, marzanka, żankiel, perłówka zwisła, prosownica rozpierzchła, zawilec gajowy, fiołek leśny, groszek wiosenny, kokorycz pełna. Poza zalesieniem gradowym, wzdłuż rzeki Moszczenicy rosną łęgi olszowe, składające się głównie z olszy czarnej i brzozy, a także: jesionu, jawora i wiązu. W łęgach, w bogatym runie rosną: podagrycznik, śledziennica, niecierpek pospolity, śmiałek darniowy, sit rozpierzchły, fiołek błotny, gwiazdnica gajowa, przytulia czepna, jasnota plamista. W rezerwacie występują rośliny chronione: widłak spłaszczony (ochrona jego siedliska jest jednym z celów założenia rezerwatu), wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny. Występują również gatunki rzadkie i ważne dla nauki: bniec czerwony, czerniec gronkowy, zawilec żółty, kokorycz pełna, łuskiewnik żółty, złoć żółta, kokoryczka okółkowa. Duża część rosnacych tu roślin zakwita wczesną wiosną, co czyni ten rezerwat szczególnie interesujący o tej własnie porze roku.
Rzeźba terenu rezerwatu jest bardzo urozmaicona i interesująca krajobrazowo. Zawdzięcza to wijącej się rzece w dość głębokiej dolinie. Stok tej doliny na której jest położona większość rezerwatu jest poprzecinana licznymi parowami i wąwozami o głębokości 1-3 m. Po obfitych deszczach lub roztopach wiosennych parowy te okresowo wypełniają się wodą, tworząc malowniczy krajobraz. Gleby rezerwatu są dosyć żyzne pod względem leśnym i są utworzone z piasków słabo gliniastych i gliniastych lekkich, na glinach średnich.
Klimat należy do przejściowego, pomiędzy atlantyckim a typowo kontynentalnym. Średnioroczne opady wynoszą 540 mm, okres wegetacyjny trwa 213 dni, liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 70.
Linki zewnętrzne
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.