thumb|220px|Tablica informacyjna rezerwatu przyrody w rezerwacie przyrody Horowe Bagno|Horowe Bagno]
Rezerwat przyrody -
- jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce

Rezerwaty przyrody (w Polsce)

Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.Tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody () (art. 13 ust. 1)
obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.
Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Likwidacja lub zmniejszenie rezerwatu jest możliwe wyłącznie w przypadku bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony – dokument określający cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia rezerwatu. Plan taki zatwierdza wojewoda po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska. W Polsce jest 1407 rezerwatów (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.).

Rodzaje rezerwatów przyrody w PolsceDefinicje pojęć GUS

  • rezerwat faunistyczny,
  • rezerwat florystyczny,
  • rezerwat leśny,
  • rezerwat krajobrazowy,
  • rezerwat torfowiskowy,
  • rezerwat łąkowy,
  • rezerwat wodny,
  • rezerwat przyrody nieożywionej,
  • rezerwat stepowy,
  • rezerwat słonoroślowy
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.