Indeks:


Indeks

             #Zobacz też|Zobacz też 

Zagadnienia

A

abakus - algorytm - aksjomat - aksjomat ciągłości - aksjomat indukcji - aksjomat wyboru - aksjomaty oddzielania - aksjomaty przeliczalności - aksjomaty Zermelo-Fraenkela - algebra (dział matematyki) - algebra (struktura algebraiczna) - algebra Boole'a - algebra homologiczna - algebra liniowa - algebra ogólna - algebra uniwersalna - algebra zbiorów - algorytm Euklidesa - algorytm Kruskala - algorytm Prima - algorytm ekspansji - algorytm genetyczny - alternatywa - alternatywa Fredholma - amplituda - amplituda punktu - analiza - analiza funkcjonalna - analiza harmoniczna - analiza matematyczna - analiza przedziałowa - antygraniastosłup - antylogarytm - aproksymacja - aproksymacja jednostajna - aproksymacja średniokwadratowa - arcus cosinus - arcus cotangens - arcus sinus - arcus tangens - area cosinus - area cotangens - area funkcje - area sinus - area tangens - argument liczby zespolonej - arytmetyka - arytmetyka liczb kardynalnych - arytmometr - asteroida - asymptota - automatyczne dowodzenie twierdzeń - automorfizm - automorfizm Frobeniusa
   

B

baza - baza - beczka - beczka - biegun - biegunowy układ współrzędnych - bifurkacja - bijekcja - binormalna - body nieciągłości - brachistochrona - brute force - bryła - bryła spójna - bryła jednospójna - bryła niewypukła - bryła wielospójna - bryła wypukła - brzeg - Busy Beaver
   

C

całka - całka Bochnera - całka Denjoy-Perrona - całka eliptyczna - całka Eulera - całka Fouriera - całka funkcji po łuku - całka Henstocka-Kurzweila - całka krzywoliniowa - całka Lebesgue'a - całka Newtona-Leibniza - całka nieoznaczona - całka niewłaściwa - całka okrężna - całka oznaczona - całka podwójna - całka Poissona - całka potrójna - całka powierzchniowa - całka Riemanna - całka Stieltjesa - całka zależna od parametru - całka zbieżna bezwzględnie - całkowanie - całkowanie przez części - całkowanie przez podstawienie - cecha - cecha logarytmu - centralne twierdzenie graniczne - centrum grupy - charakter grupy - charakter reprezentacji grupy - charakterystyka ciała - charakterystyka rodziny krzywych - charakterystyki równania - chińskie twierdzenie o resztach - ciała globalne - ciała lokalne - ciała Zp - ciało - ciało algebraicznie domknięte - ciało doskonałe - ciało rzeczywiste - ciało nieskończone - ciało proste - ciało radykalnie domknięte - ciało rozdzielczo domknięte - ciało rozkładu wielomianu - ciało skończone - ciało ułamków - ciało zbiorów - ciało zupełne - ciąg - ciąg arytmetyczny - ciąg Cauchy'ego - ciąg Fibonacciego - ciąg geometryczny - ciąg harmoniczny - ciąg kompozycyjny grupy - ciąg malejący - ciąg monotoniczny - ciąg niemalejący - ciąg nieograniczony - ciąg nierosnący - ciąg ograniczony - ciąg podstawowy - ciąg rekurencyjny - ciąg rosnący - ciąg skończony - ciąg stały - ciąg ściśle rosnący - ciąg ściśle malejący - ciągłość - ciągłość funkcji - ciągłość funkcji w punkcie - ciągłość jednostajna - ciągłość zbioru - CoNP zupełny - continuum - cosecans - cosecans hiperboliczny - cosinus - cosinus całkowy - cosinus hiperboliczny - cosinusy kierunkowe - cosinusoida - cotangens - cotangens hiperboliczny - cotangensoida - cyfra - cyfry rzymskie - cyfry wartościowe - cykloida - cyrkiel - cysoida Dioklesa - czasza kuli - częstość - częściowy porządek - część całkowita - część ułamkowa liczby - część wspólna - czołowa postać normalna - czworokąt - czworościan - czworościan foremny - czworościan ścięty - czynnik - czynnik całkujący - czynnik pierwszy - czynnik normujący
   

D

decyl - decymetr - dedukcja - dedukcja naturalna - definicja - delta Diraca - deltoid - dendryt - deska Galtona - diagonalizacja - długość geograficzna - dobry porządek - dodawanie - dodawanie macierzy - domknięcie - domknięcie algebraiczne - domknięcie pierwiastnikowe - domknięcie radykalne - domknięcie rozdzielcze - dopełnienie - dowód - drgania harmoniczne - droga całkowania - druga pochodna - drzewo - drzewo binarne - duże O - dwumian Newtona - dwudziestościan foremny - dwudziestościan ścięty - dwunasto-dwudziestościan - dwunasto-dwudziestościan rombowy mały - dwunasto-dwudziestościan rombowy wielki - dwunastościan foremny - dwunastościan przycięty - dwunastościan ścięty - dwusieczna - dylemat więźnia - dysjunkcja - dysjunkcyjna postać normalna - dysjunkcyjny operator binarny - dystrybuanta - dystrybucja - dywan Sierpińskiego - dywergencja - dywizor - działanie dwuargumentowe - działanie łączne - działanie przemienne - dziedzina funkcji - dzielenie - dzielna - dzielnik - dziesiętny system liczbowy
   

E

eksponenta - ekstremum - ekstrapolacja - element liniowy powierzchni - element maksymalny - element minimalny - element neutralny - element osobliwy - element pola kierunkowego - elipsa - elipsoida - elipsoida obrotowa - entier - entropia - entropia rozkładu - entropia warunkowa - entropia zmiennej losowej - epicykloida - epitrochoidy - estymator - estymator największej wiarygodności - estymator nieobciążony - ewoluta - ewolwenta
   

F

falki - falki Haara - fałsz - figura geometryczna - figura jednospójna - figura niewypukła - figura płaska - figura spójna - figura wielospójna - figura wypukła - figury podobne - figury przystające - figury rozłączne - forma kwadratowa - forma preneksowa - forma zdaniowa - forma zdaniowa tożsamościowa - forma zdaniowa sprzeczna - formuła logiczna - fraktal - funkcja - funkcja algebraiczna - funkcja analityczna - funkcja aproksymująca - funkcja autokorelacyjna - funkcja bazowa - funkcje Bessela - funkcja beta - funkcja błędu - funkcja boolowska - funkcja całkowalna - funkcja całkowita wymierna - funkcja całkowo-wykładnicza - funkcja celu - funkcja charakterystyczna - funkcja ciągła - funkcja częściowa - funkcja Diraca - funkcja Dirichleta - funkcja entier - funkcja eta - funkcja dodatnio jednorodna - funkcja gamma - funkcja Greena - funkcja Hamiltona - funkcja harmoniczna - funkcja holomorficzna - funkcja homograficzna - funkcja impulsowa - funkcja interpolacyjna - funkcja jednej zmiennej - funkcja jednokrotna - funkcja jednostajnie ciągła - funkcja jednoznaczna - funkcja kwadratowa - funkcja Lamberta - funkcja liniowa - funkcja logarytmiczna - funkcja Macdonalda - funkcja malejąca - funkcja matematyczna - funkcja mierzalna - funkcja mocy testu - funkcja monotoniczna - funkcja na - funkcja niemalejąca - funkcja nieograniczona - funkcja nieparzysta - funkcja nierosnąca - funkcja niewymierna - funkcja odwrotna - funkcja ograniczona - funkcja okresowa - funkcja parzysta - funkcja pierwotna - funkcja potęgowa - funkcja prosta - funkcja przedziałami liniowa - funkcja przestępna - funkcja rekurencyjna - funkcja Riemanna - funkcja zeta Riemanna - funkcja rosnąca - funkcja różniczkowalna - funkcja różnowartościowa - funkcja silnie monotoniczna - funkcja skalarna - funkcja skokowa Heaviside'a - funkcja stała - funkcja ściśle malejąca - funkcja ściśle rosnąca - funkcja trygonometryczna - funkcja tworząca prawdopodobieństwa - funkcja unormowana - funkcja uwikłana - funkcja W Lamberta - funkcja walcowa - funkcja Webera - funkcja wektorowa - funkcja wielowartościowa - funkcja wielu zmiennych - funkcja wklęsła - funkcja wykładnicza - funkcja wymierna - funkcja wymierna ułamkowa - funkcja wypukła - funkcja wzajemnie jednoznaczna - funkcja zakłócająca - funkcja zdaniowa - funkcja złożona - funkcje cyklometryczne - funkcje elementarne - funkcje eliptyczne - funkcje harmoniczne - funkcje hiperboliczne - funkcje hiperboliczne odwrotne - funkcje kuliste - funkcje Laplace'a - funkcja Legendre'a - funkcje liniowo niezależne - funkcje odwrotne do trygonometrycznych - funkcje ortogonalne - funkcje ortonormalne - funkcje specjalne - funkcje Sturma - funkcje trygonometryczne liczby rzeczywistej - funkcje trygonometryczne kąta skierowanego - funkcje tworzące - funkcje własne - funkcje wzajemnie odwrotne - funkcje zależne - funkcje zbieżne jednostajnie - funkcje zmiennych losowych - funkcjonał liniowy - funktor zdaniotwórczy
   

G

gddy - geometria - geometria absolutna - geometria algebraiczna - geometria analityczna - geometria euklidesowa - geometria Łobaczewskiego - geometria Riemanna - gęstość brzegowa - gęstość warunkowa - gęstość wektora losowego - gęstość widma - gęstość zbioru - gęstość zmiennej losowej - gra - gra istotna - gra nieistotna - gra o sumie stałej - gra o sumie zerowej - gracz racjonalny - gradient - graf - graf planarny - graf skierowany - graniastosłup - granica ciągu - granica funkcji - granica jednostronna - granica niewłaściwa - granica w nieskończoności - grupa - grupa abelowa - grupa cykliczna - grupa diedralna - grupa jednokładności - grupa liniowa - grupa obrotów - grupa permutacji - grupa podobieństw - grupa prosta - grupa przekształceń - grupa rozwiązalna - grupa superrozwiązalna - grupa symetrii - grupa translacji
   

H

harmonika - helikoida - hesjan - heurystyka - hiperbola - hiperbola równoosiowa - hiperbole sprzężone - hiperboloida - hiperboloida dwupowłokowa - hiperboloida jednopowłokowa - hiperboloida obrotowa - hipocykloida - hipoteza continuum - hipoteza Goldbacha - hipoteza nieparametryczna - hipoteza parametryczna - hipoteza prosta - hipoteza Riemanna - hipoteza statystyczna - hipoteza złożona - hipotrochoida - holomorf grupy - homeomorfizm - homomorfizm
   

I

iloczyn - ideał - ideał - ideał główny - ideał maksymalny - ideał pierwszy - ideał ułamkowy - idel - iloczyn kartezjański - iloczyn mieszany wektorów - iloczyn prosty grup - iloczyn skalarny - iloczyn skalarny funkcji - iloczyn wektora przez skalar - iloczyn wektorowy - iloczyn zbiorów - iloczyn zdarzeń - iloraz - iloraz różnicowy - implikacja - implikant funkcji boolowskiej - indeks siły - indeksowanie termów - indukcja logiczna - indukcja matematyczna - indukcja strukturalna - indukcja pozaskończona - infimum - injekcja - integrator - interpolacja - interpolacja kwadratowa - interpolacja liniowa - interpolacja paraboliczna - interpolacja trygonometryczna - interpolacja wielomianowa - inwersja - iterowany dylemat więźnia - izometria - izometria parzysta - izometria nieparzysta - izomorfizm
   

J

jakobian - jądro iterowane - jądro rozwiązujące - jądro równania całkowego - jądro symetryczne - jądro zamknięte - jednokładność - jednomian - jednostka urojona - język - język bezkontekstowy - język formalny - język kontekstowy - język regularny - język rekursywnie przeliczalny - język rekursywny
   

K

K-algebra - kalkulator - kardioida - kartezjański układ współrzędnych - kąt - kąt bryłowy - kąt dwuścienny - kąt liniowy - kąt między dwiema krzywymi - kąt między dwiema prostymi - kąt między prostą i płaszczyzną - kąt nutacji - kąt ostry - kąt płaski - kąt precesji - kąt prosty - kąt przyległy - kąt skierowany - kąt środkowy - kąt trójścienny - kąt wewnętrzny - kąt wielościenny - kąt wpisany - kąt zewnętrzny - kąty Eulera - kąty naprzemianległe - kierująca - klasa - klasa - klasa abstrakcji (klasa równoważności) - klasyczna statystyka matematyczna - klasyczny rachunek logiczny - klauzula - klauzula dualna - klauzula Horna - klika - klin - klotoida - kod Graya - kolineacja perspektywiczna - koło - koło krzywizny - koło opisane - koło wielkie - koło wpisane - kombinacja - kombinacja liniowa wektorów - kombinatoryka - komutator - komutant grupy - konchoida - kongruencja - koniunkcja - koniunkcyjna postać normalna - koniunkcyjny operator binarny - konserwatyzm kątów - konwersja alfa - kowariancja - kostka boolowska - krata - krawędź - kres dolny - kres górny - kryptografia - kryteria dostateczne zbieżności całek - kryteria zbieżności szeregów - kryterium d'Alemberta - kryterium całkowe - kryterium Cauchy'ego - kryterium Jermakowa - kryterium porównawcze - kryterium Pringsheima - kryterium Weierstrassa (jednostajnej zbieżności szeregów) - krzywa (także lista krzywych) - Krzywa Béziera - krzywa całkowa - krzywa całkowa osobliwa - krzywa drgań tłumionych - krzywa Gaussa - krzywa Jordana - krzywa logarytmiczna - krzywa przestępna - krzywa rozkładu normalnego - krzywa stożkowa - krzywa typu hiperbolicznego - krzywa wykładnicza - krzywizna Gaussa - krzywizna krzywej - kula - kula opisana - kula wpisana - kurtoza - kwadrat - kwadrat - kwadrat jednostkowy - kwadratura koła - kwantyfikator - kwantyfikator egzystencjalny - kwantyfikator ogólny - kwantyfikator szczegółowy - kwantyl - kwartyl - kwaterniony - kryterium Leibniza
   

L

laplasjan - las - lemat Kuratowskiego-Zorna - lemat Riemanna - lemniskata - liczba - liczba Eulera - liczba gamma - liczba kardynalna - liczba Mersenne'a - liczba pi - liczba sprzężona - liczba urojona - liczba złota - liczby algebraiczne - liczby Bernoulliego - liczby całkowite - liczby dodatnie - liczby Fermata - liczby Mersenne'a - liczby naturalne - liczby niedodatnie - liczby nieparzyste - liczby nieujemne - liczby niewymierne - liczby p-adyczne - liczby parzyste - liczby pierwsze - liczby porządkowe - liczby pseudopierwsze - liczby przestępne - liczby rzeczywiste - liczby Sierpińskiego - liczby ujemne - liczby urojone - liczby wymierne - liczby względnie pierwsze - liczby zespolone - liczby złożone - linia geodezyjna - linia łamana - linia łańcuchowa - linia prosta - linia siły pola wektorowego - linia środkowa - linia śrubowa - linie krzywizny - linie wirowe pola - liść Kartezjusza - logarytm - logarytm binarny - logarytm całkowy - logarytm dziesiętny - logarytm naturalny - logika - logika matematyczna - logika modalna - logika rozmyta - logika wielowartościowa - lok Agnesi
   

Ł

łączność działań - łuk - łuk elementarny - łuk krzywej
   

M

macierz - macierz blokowa - macierz diagonalna - macierz dołączona - macierz jednostkowa - macierz Jordana - macierz główna układu równań - macierz kwadratowa - macierz odwrotna - macierz osobliwa - macierz podstawowa - macierz przekształcenia liniowego - macierz rozszerzona układu równań - macierz trójkątna - macierz unitarna - maksimum - małe twierdzenie Fermata - mantysa - mantysa logarytmu - masa bryły - maszyna Turinga - matematyka - matematyka dyskretna - matroid - mediana - metajęzyk - metalogika - metoda Cauchy'ego (rozwiązywania równania różniczkowego) - metoda graficzna obliczania całki - metoda Gaussa - metoda Greena (rozwiązywania zagadnienia brzegowego) - metoda Hilberta (konstrukcji wartości i funkcji charakterystycznych) - metoda Karnaugh - metoda Lagrange'a (znajdowania ekstremów warunkowych) - metoda Monte Carlo - metoda najmniejszych kwadratów - metoda największej wiarygodności - metoda Newtona (przybliżonego rozwiązywania równań) - metoda numeryczna - metoda Ostrogradskiego - metoda przeciętnych - metoda przybliżeń Nyströma - metoda rozdzielania zmiennych - metoda współczynników nieoznaczonych - metoda wyrównywania - metoda uzmienniania stałych - metody numeryczne - metryka - metryka Hausdorffa - miara - miara kąta - miara kąta bryłowego - miara kąta dwuściennego - miara Lebesgue'a - miara łukowa (kąta) - miejsce geometryczne - miejsce zerowe - minimalizacja funkcji boolowskich - minimalne drzewo rozpinające - minimum - minor macierzy - minuta kątowa - mnożenie - mnożenie macierzy - moc zbioru - moda - model w logice - model matematyczny - model Herbranda - moduł - moduł liczby - moduł liczby zespolonej - modus ponens - monoid - multifunkcja
   

N

nabla - najmniejsza wspólna wielokrotność - największy wspólny dzielnik - negacja - nierówność - nierówność Bernoulliego - nierówność Buniakowskiego-Cauchy'ego - nierówność Buniakowskiego-Schwarza - nierówność Cauchy'ego o średnich - nierówność Czebyszewa - nierówność liniowa - nierówność Markowa - nierówność nieostra - nierówność o średniej uogólnionej - nierówność ostra - nierówność Rao-Craméra - nierówność Schwarza - nierówność stopnia pierwszego - nierówność stopnia drugiego - nierówność tożsamościowa - nierówność trójkąta - nieskończoność - nieskończenie małe - nieskończenie wielkie - niewiadoma - niewymierność algebraiczna - niezależność statystyczna - niezmiennik przekształcenia - norma - norma biegunowa - norma do krzywej - norma do powierzchni - norma funkcji - norma główna - norma normalna - nośnik funkcji - NP zupełny - numerus logarythmi - NWD
   

O

objętość - obliczenia numeryczne - obliczenia symboliczne - obraz - obrót układu współrzędnych - obszar - obszar całkowania - obszar spójny - obwiednia - obwód - odchylenie standardowe - odcięta - odcinek - odejmowanie - odległość - odwzorowanie - odwzorowanie azymutalne równoodległościowe - odwzorowanie azymutalne równopowierzchniowe - odwzorowanie geometryczne - odwzorowanie konforemne - odwzorowanie tożsamościowe - odwzorowanie walcowe - odwzorowanie walcowe równokątne - odwzorowanie walcowe równoodległościowe - odwzorowanie walcowe równopowierzchniowe - ognisko równania różniczkowego - odwzorowanie wielowartościowe - okrąg - okres funkcji - oktawy Cayley'a - operator - operator całkowy - operator Hamiltona - operator Laplace'a - operator różniczkowy - orbita - ortocentrum - ortogonalność - ortogonalizacja Grama-Schmidta - ostrosłup - ostrze krzywej - oś biegunowa - oś liczbowa - oś odciętych - oś rzędnych - oś symetrii - oś współrzędnych - ośmiościan - ośmiościan foremny - ośmiościan ścięty - otoczenie punktu - owal Cassiniego
   

P

para uporządkowana - parabola - parabola Neila - parabola sześcienna - paraboloida - paradoks - paradoks zbioru wszystkich zbiorów - paradoks Hausdorffa - paramodulacja - pełna grupa liniowa GL - percentyl - permutacja - pęk płaszczyzn - pęk prostych - pi - pierścień Dedekinda - pierścień kołowy - pierścień - pierścień lokalny - pierścień noetherowski - pierścień Witta - pierwiastek arytmetyczny - pierwiastek kwadratowy - pierwiastek obcy - pierwiastek równania - pierwiastek sześcienny - pierwiastek wielomianu - pierwiastnik - pięciokąt - pięciokąt foremny - planimetr - płaszczyzna - płaszczyzna normalna do krzywej - płaszczyzna prostująca - płaszczyzna styczna - płaszczyzna dwusieczna - płat - płat zorientowany - pochodna cząstkowa - pochodna funkcji - pochodna funkcji w punkcie - pochodna kierunkowa - pochodna lewostronna - pochodna prawostronna - pochodna substancjalna - pochodna wielomianu - pochodna zbioru - podgraf - podgrupa - podłoga - podnormalna - podobieństwo figur - podprzestrzeń liniowa - podprzestrzeń (topologia - podstawa logarytmu naturalnego - podstawowe twierdzenie algebry - podstawowy układ rozwiązań - podstyczna - podwielokrotność - podwojenie sześcianu - podział zbioru - podzbiór - pojęcie pierwotne - pokrycie przestrzeni - pole ekstremalne - pole powierzchni - pole skalarne - pole wektorowe - pole zachowawcze - południk - poprawka interpolacyjna - populacja - porządek częściowy - porządek liniowy - postać iloczynowa funkcji kwadratowej - postać kanoniczna funkcji kwadratowej - postać Lagrange'a wielomianu - postać Newtona wielomianu - postać normalna - postęp geometryczny - postulat - potencjał opóźniony - potencjał pola - potęga - potęgowanie - potęgowanie macierzy - powierzchnia - powierzchnia cylindryczna - powierzchnia dodatnia - powierzchnia obrotowa - powierzchnia prostokreślna - powierzchnia rozwijalna - powierzchnia stożkowa - powierzchnia ujemna - powierzchnia wielościenna - powierzchnia zorientowana - poziom istotności - półgrupa - półpłaszczyzna - półprosta - pragmatyka - praporządek - prawa de Morgana - prawda - prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo a posteriori - prawdopodobieństwo a priori - prawdopodobieństwo obiektywne - prawdopodobieństwo subiektywne - prawdopodobieństwo warunkowe - prawo podwójnej negacji - prawo wielkich liczb - predykcja - probabilistyka - problem Collatza - problem spełnialności - procedura Davisa-Putnama - procent - proces Bernoulliego - proces ergodyczny - proces Markowa - proces stacjonarny - proces stochastyczny - programowanie liniowe - programowanie matematyczne - promień - promień koła - promień wodzący - promil - proporcja - proporcjonalność odwrotna - proporcjonalność prosta - prosta - prostokąt - prostokątny układ współrzędnych - prostopadłościan - prostopadłość - próba Bernoulliego - pryzma - przeciwdziedzina - przeciwobraz - przeciwprostokątna - przedział - przedział domknięty - przedział otwarty - przedział ufności - przekątna - przekątna macierzy - przekrój - przekształcenie - przekształcenie konforemne - przekształcenie liniowe - przekształcenie tożsamościowe - przemienność działań - przestrzeń - przestrzeń Frecheta - przestrzeń Banacha - przestrzeń całkowicie regularna - przestrzeń euklidesowa - przestrzeń funkcyjna - przestrzeń Hausdorffa - przestrzeń Hilberta - przestrzeń ilorazowa - przestrzeń Lindelöfa - przestrzeń liniowa - przestrzeń lokalnie zwarta - przestrzeń unormowana - przestrzeń metryczna - przestrzeń mierzalna - przestrzeń nieskończeniewymiarowa - przestrzeń normalna - przestrzeń ośrodkowa - przestrzeń probabilistyczna - przestrzeń przeliczalnie zwarta - przestrzeń regularna - przestrzeń rzutowa - przestrzeń skończeniewymiarowa - przestrzeń spójna - przestrzeń T0 - przestrzeń T1 - przestrzeń T2 - przestrzeń T3 - przestrzeń T3½ - przestrzeń T4 - przestrzeń Tichonowa - przestrzeń topologiczna - przestrzeń trójwymiarowa - przestrzeń wektorowa - przestrzeń zupełna - przestrzeń zwarta - przewyżka sferyczna - przybliżenie dziesiętne - przybliżone rozwiązywanie równań - przyprostokątna - przystawanie figur - pulsacja - punkt - punkt asymptotyczny - punkt charakterystyczny - punkt ciężkości - punkt eliptyczny - punkt hiperboliczny - punkt istotnie osobliwy - punkt izolowany - punkt kątowy - punkt kołowy - punkt nieciągłości - punkt odosobniony - punkt osobliwy - punkt paraboliczny - punkt przegięcia - punkt regularny - punkt siodłowy - punkt skokowy dystrybuanty - punkt skupienia - punkt stacjonarny - punkt stały - punkt węzłowy - punkt wielokrotny - punkt wirowy
   

Q

quasiporządek
   

R

rachunek kombinatorów - rachunek kwantyfikatorów - rachunek lambda - rachunek prawdopodobieństwa - rachunek predykatów pierwszego rzędu - rachunek różniczkowy i całkowy - rachunek wariacyjny - rachunek zbiorów - rachunek zdań - radian - redukcja beta - regula falsi - reguła de l'Hospitala - reguła Kartezjusza - reguła łańcuchowa - reguła Nepera - reguła Sarrusa - rekurencja - rekursja - relacja - relacja antysymetryczna - relacja częściowego porządku - relacja dobrze ufundowana - relacja prostopadłości - relacja przechodnia - relacja równoległości - relacja równoważności - relacja silnie konfluentna - relacja słabo konfluentna - relacja symetryczna - relacja zwrotna - reprezentacja grupy - residuum - reszta kwadratowa - rezolucja - rezolwenta - rodzina zbiorów - rogata sfera Alexandera - romb - romboedr - rotacja pola wektorowego - rozbieżność pola wektorowego - rozkład Bernoulliego - rozkład binormalny - rozkład brzegowy - rozkład χ2 - rozkład dwumianowy - rozkład geometryczny - rozkład hipergeometryczny - rozkład jednostajny - rozkład na czynniki pierwsze - rozkład na ułamki proste - rozkład normalny - rozkład normalny wielowymiarowy - rozkład Poissona - rozkład prostokątny - rozkład Studenta - rozkład warunkowy - rozkład wielomianu na czynniki - rozkład wykładniczy - rozkład zmiennej losowej - rozmaitość abelowa - rozmaitość kombinatoryczna - rozmaitość różniczkowa - rozmaitość topologiczna - rozstrzygalność - rozumowanie przekątniowe - rozwiązanie charakterystyczne - rozwiązanie optymalne - rozwijająca - rozwinięcie Herbranda - rozwinięta - równania niezależne - równania równoważne - równanie - równanie algebraiczne - równanie biegunowe krzywej - równanie całkowe - równanie całkowe Abela - równanie całkowe drugiego rodzaju - równanie całkowe Fredholma - równanie całkowe jednorodne - równanie całkowe liniowe - równanie całkowe pierwszego rodzaju - równanie całkowe Volterry - równanie charakterystyczne - równanie czwartego stopnia - równanie drugiego stopnia - równanie dwukwadratowe - równanie Eulera z rachunku wariacyjnego - równanie falowe - równanie jednorodne - równanie klas - równanie krzywej - równanie kwadratowe - równanie liniowe - równanie logarytmiczne - równanie obwiedni - równanie określające - równanie Pella - równanie Poissona - równanie przestępnej - równanie różnicowe - równanie różniczkowe - równanie różniczkowe Bernoulliego - równanie różniczkowe Bessela - równanie różniczkowe Clairauta - równanie różniczkowe cząstkowe - równanie różniczkowe Eulera - równanie różniczkowe hipergeometryczne - równanie różniczkowe Lagrange'a - równanie różniczkowe Laplace'a - równanie różniczkowe Legendre'a - równanie różniczkowe Pfaffa - równanie różniczkowe Poissona - równanie różniczkowe Riccatiego - równanie różniczkowe samosprzężone - równanie różniczkowe sprzężone - równanie różniczkowe zwyczajne - równanie sprzeczne - równanie trygonometryczne - równanie trzeciego stopnia - równanie wykładnicze - równik - równość - równość Parsevala - równoległobok - równoległościan - równoleżnik - równowaga Nasha - równoważność - równość - różnica - różnica wektorów - różnica zbiorów - różnica zdarzeń - różnice rzędu pierwszego - różnice rzędu drugiego - różniczka - różniczka cząstkowa - różniczka łuku - różniczka pola skalarnego - różniczka zupełna - różniczkowalność - rząd macierzy - rzędna - rzut - rzut prostokątny
   

S

schemat aksjomatu - secans - sekunda kątowa - sekwenty Grentza - semantyka - semiotyka - sfera - sferoida spłaszczona - sferyczny układ współrzędnych - siatka wielościanu - signum - silnia - simpleks - sinus - sinus całkowy - sinus hiperboliczny - sinusoida - sito Eratostenesa - skala logarytmiczna - skalar - skolemizacja - skręcenie krzywej - słaba czołowa postać normalna - specjalna grupa liniowa SL - spinor - spirala Archimedesa - spirala hiperboliczna - spirala logarytmiczna - spójnik zdaniowy - stabilizator elementu - stała (i lista stałych matematycznych) - stała Eulera - stała Lipschitza - statystyka matematyczna - statystyka - stellacja - steradian - stopień równania algebraicznego - stopień jednomianu - stopień wielomianu - stożek - stożek obrotowy - stożek ścięty - stożkowa - strategia - strategia dominująca - strategia mieszana - strategia prosta - strofoida - struktura algebraiczna - struktura matematyczna - strumień koła skalarnego - strumień skalarny pola wektorowego - strumień wektorowy pola wektorowego - styczna - subsumpcja - sufit - suma - suma wektorów - suma zbiorów - suma zdarzeń - supremum - surjekcja - suwak logarytmiczny - sylogizm - symbol funkcyjny - symbol Hilberta - symbol Jacobiego - symbol Kroneckera - symbol Legendre'a - symbol Newtona - symbole nieoznaczone - symetralna - symetria - symetria osiowa - symetria środkowa - symetria płaszczyznowa - syntaktyka - synteza - synteza logiczna - system Hilberta - system liczbowy - system relacyjny - szereg - szereg Fouriera - szereg funkcyjny - szereg geometryczny - szereg harmoniczny - szereg hipergeometryczny - szereg Laurenta - szereg liczbowy - szereg Maclaurina - szereg potęgowy - szereg naprzemienny - szereg rozbieżny - szereg rozdzielczy - szereg Schmidta - szereg skończony - szereg Taylora - szereg von Neumanna - szereg zbieżny - szereg zbieżny bezwzględnie - szereg zbieżny warunkowo - szerokość geograficzna - sześcian - sześcian - sześcian przycięty - sześcian ścięty - sześcio-ośmiościan - sześcio-ośmiościan rombowy mały - sześcio-ośmiościan rombowy wielki - sześciokąt - sześciokąt foremny
   

Ś

ściana - ścinek walca obrotowego - ślad macierzy - ślimak Pascala - średnia - średnia arytmetyczna - średnia geometryczna - średnia harmoniczna - średnia kwadratowa - średnia uogólniona - średnica - środek ciężkości - środek krzywizny - środek odcinka - środek symetrii - środkowa trójkąta
   

T

tablica całek - tangens - tangens hiperboliczny - tangensoida - tautologia - tensor - teoria - teoria całki - teoria miary - teoria chaosu - teoria ciał - teoria dowodu - teoria estymacji - teoria funkcjonałów gęstości - teoria gier - teoria grafów - teoria grup - teoria informacji - teoria kategorii - teoria liczb - teoria mnogości - teoria modeli - teoria modułów - teoria obliczeń - teoria pierścieni - teoria prawdopodobieństwa - teoria punktu stałego - teoria rekursji - teoria testowania hipotez - teoria węzłów - teoria zbiorów - term - test chi kwadrat - test Lucasa-Lehmera - test statystyczny - topologia - topologia algebraiczna - torsja krzywej - torus - tożsamość algebraiczna - tożsamość Czebyszewa - tożsamość Lagrange'a - tożsamości trygonometryczne - traktoria (traktrysa) - transformacja - transformacja Laplace'a - transformata Fouriera - transformata Laplace'a - transformata funkcji - translacja - transpozycja - trapez - trapezoid - trochoida - trójkąt - trójkąt Pascala - trójkąt podobny - trójkąt prostokątny - trójkąt równoboczny - trójkąt równoramienny - trójkąt sferyczny - trójkąt Sierpińskiego - trójki pitagorejskie - trójmian kwadratowy - trójścian Freneta - trygonometria - trysekcja kąta - twierdzenie - twierdzenie Abela - twierdzenie Arzeli - twierdzenie Baire'a - twierdzenie Banacha-Steinhausa - twierdzenie Bayesa - twierdzenie Bézout - twierdzenie Carnota - twierdzenie Cauchy'ego - twierdzenie Cauchy'ego - twierdzenie Cayleya - twierdzenie Cevy - twierdzenie Churcha-Rossera - twierdzenie cosinusów - twierdzenie Craiga - twierdzenie Czebyszewa - twierdzenie Dedekinda - twierdzenie Darboux - twierdzenie Eulera - twierdzenie Greena - twierdzenia Guldina - twierdzenie Hahna-Banacha - twierdzenie Heine-Borela - twierdzenie Herbranda - twierdzenie Hilberta o bazie - twierdzenie Hilberta o zerach - twierdzenie Hurwitza - twierdzenie Knastera-Tarskiego - twierdzenie Kroneckera-Capellego - twierdzenie Kuratowskiego - twierdzenie Jordana-Höldera - twierdzenie Lagrange'a - twierdzenie Lagrange'a - twierdzenie Lagrange'a - twierdzenie Leibniza - twierdzenie Leibniza-Newtona - twierdzenie Lejeune-Dirichleta - twierdzenie de L'Hospitala - twierdzenie Menelaosa - twierdzenie Meusniera - twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a - twierdzenie Noether - twierdzenie o czterech kolorach - twierdzenie o istnieniu całki krzywoliniowej - twierdzenie o rozkładzie wielomianu - twierdzenie o trzech ciągach - twierdzenie o zwartości - twierdzenie odwrotne - twierdzenie Ostrowskiego - twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa - twierdzenie Pitagorasa - twierdzenie podstawowe rachunku całkowego - twierdzenie Poissona - twierdzenie proste - twierdzenie przeciwne - twierdzenie przeciwstawne - twierdzenie Ptolemeusza - twierdzenie Regiomontana - twierdzenie Riemanna - twierdzenie Rolle'a - twierdzenie sinusów - twierdzenie Snelliusa - twierdzenie Stokesa - twierdzenie Sturma - twierdzenie Sylowa - twierdzenie Talesa - twierdzenie tangensów - twierdzenie Taylora - twierdzenie trywialne - twierdzenie Weierstrassa - twierdzenie Wilsona - twierdzenie Zermelo - tworzące
   

U

układ charakterystyczny - układ kanoniczny równań - układ normalny równań różniczkowych - układ ortonormalny funkcji - układ równań - układ równań liniowych - układ równań nieoznaczony - układ równań oznaczony - układ równań różniczkowych - układ równań sprzeczny - układ współrzędnych - układ współrzędnych biegunowych - układ współrzędnych krzywoliniowych - układ współrzędnych lewoskrętny - układ współrzędnych prawoskrętny - układ współrzędnych prostokątnych - układ wektorów przyczepionych - układ wektorów ślizgających się - ultrametryka - ułamek - ułamek dziesiętny - ułamek dziesiętny nieskończony - ułamek dziesiętny okresowy - ułamek łańcuchowy - uniwersum - uzupełnienie ciała
   

W

walec - walec eliptyczny - walec hiperboliczny - walec obrotowy - walec paraboliczny - waluacja dyskretna - wariacja - wariacja bez powtórzeń - wariacja z powtórzeniami - wariacja druga - wariacja funkcji - wariancja - warstwa kulista - wartość bezwzględna - wartość charakterystyczna jądra - wartość logiczna - wartość oczekiwana - wartość własna - warunek Jacobiego - warunek konieczny - warunek Legendre'a - warunek Lipschitza - warunek ograniczający - warunek wystarczający - warunki brzegowe - warunki Cauchy-Riemanna - warunki Dirichleta - warunki graniczne (początkowe i brzegowe) - warunki początkowe - wektor - wektor jednostkowy - wektor losowy - wektor normalny - wektor wodzący - wektory kolinearne - wektory komplanarne - wektory ortogonalne - wektory Witta - wektory wzajemne - wersor - weryfikacja hipotez statystycznych - wet za dwa wety - wet za wet - węzeł - widmo ciągłe - wielkie twierdzenie Fermata - wielkość nieskończenie mała - wielkość nieskończenie wielka - wielokąt - wielokąt foremny - wielokąt wypukły - wielokrotność - wielomian - wielomian Czebyszewa - wielomian Eisensteina - wielomian Vandermonde'a - wielomian interpolacyjny Lagrange'a - wielomian minimalny - wielomian unormowany - wielomian zerowy - wielomiany Legendre'a - wielomiany względnie pierwsze - wielościan - wielościan archimedesowski - wielościan dualny - wielościan foremny - wielościan półforemny - wielościan wypukły - wierzchołek - wierzchołek krzywej - wierzchołek paraboli - wirowość pola wektorowego - własność Markowa - wnętrze - wnioskowanie w przód - wnioskowanie w tył - wrońskian - wspólna wielokrotność - współczynnik kierunkowy prostej - współczynnik korelacji - współczynniki Fouriera - współrzędne biegunowe - współrzędne krzywoliniowe (Gaussa) - współrzędne kartezjańskie - współrzędne punktu - współrzędne sferyczne - współrzędne walcowe - wstęga Möbiusa - wstęgi charakterystyczne - wtw - wycinek kołowy - wycinek kuli - wycinek pierścienia kołowego - wykres formy zdaniowej - wykres funkcji - wymiar - wymiar fraktalny - wymiar Hausdorffa - wypukłość funkcji - wyraz wolny - wyrażenie algebraiczne - wyrażenie całkowite wymierne - wyrażenie logarytmiczne - wyrażenie wykładnicze - wyróżnik równania kwadratowego - wysokość trójkąta - wyznacznik - wyznacznik macierzy kwadratowej - wyznacznik układu równań - wzory Bessela - wzory całkowe Cauchy'ego - wzory Cramera - wzory empiryczne - wzory Nepera - wzory Newtona - wzory przybliżone - wzory redukcyjne - wzory Serre-Franeta - wzory trygonometryczne - wzory Viete'a - wzór Bessela - wzór Bayesa - wzór Blacka-Scholesa - wzór Brahmagupty - wzór Cardana - wzór cosinusów - wzór d'Alemberta - wzór de Moivre'a - wzór Eulera - wzór Greena - wzór Herona - wzór interpolacyjny Lagrange'a - wzór iloczynowy - wzór Kirchhoffa - wzór Leibniza - wzór Liouville'a - wzór na rozkład Heaviside'a - wzór na prawdopodobieństwo całkowite - wzór parabol Simpsona - wzór Picka - wzór Poissona - wzór Ostrogradskiego - wzór Ostrogradskiego-Gaussa - wzór prostokątów - wzór sinusów - wzór Stirlinga - wzór tangensów - wzór trapezów - wzór Stokesa - wzór Taylora
   

Z

zagadnienie brzegowe - zagadnienie Cauchy'ego - zagadnienie czterech barw - zagadnienie Dirichleta - zagadnienie izoperymetryczne - zagadnienie Sturma-Liouville'a - zagadnienie wariacyjne - zależność statystyczna - zamiana współrzędnych prostokątnych na biegunowe - zamiana zmiennych w wyrażeniach różniczkowych - zanurzenie - zaokrąglanie - zasada indukcji matematycznej - zasada szufladkowa Dirichleta - zasadnicze twierdzenie algebry - zbieżność jednostajna - zbieżność według rozkładu - zbiory rozłączne - zbiór - zbiór I kategorii - zbiór II kategorii - zbiór algebraiczny - zbiór borelowski - zbiór Cantora - zbiór ciągły - zbiór domknięty - zbiór doskonały - zbiór gęsty - zbiór Hintikki - zbiór jednospójny - zbiór krytyczny - zbiór łukowo spójny - zbiór nieskończony - zbiór nigdziegęsty - zbiór ograniczony - zbiór otwarty - zbiór przeliczalny - zbiór pusty - zbiór rozmyty - zbiór skończony - zbiór typu F-sigma - zbiór typu G-delta - zbiór uporządkowany - zbiór wartości funkcji - zbiór wielospójny - zbiór wszędzie gęsty - zbiór wypukły - zbiór zwarty - zdanie logiczne - zdarzenia losowe niezależne - zdarzenia losowe rozłączne - zdarzenie elementarne - zdarzenie losowe - zdarzenie losowe niemożliwe - zdarzenie losowe pewne - zdarzenie losowe przeciwne - zera funkcji analitycznej - zero - zewnętrze - złota liczba - złoty podział - złożenie funkcji - złożoność obliczeniowa - zmienna losowa - zmienna losowa ciągła - zmienna losowa dyskretna - zmienna losowa dwuwymiarowa - zmienna losowa standaryzowana - zmienna wolna - zmienna zdaniowa - zmienna związana - zmienne losowe niezależne - znak liczby
   

Ź

źródło
   
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.