Praca jest miarą wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenia danego dobra. Najczęściej wyrażana jest ona w roboczogodzinach. Praca jest jednym z trzech czynników produkcji – pozostałe dwa to ziemia oraz kapitał. W niektórych teoriach ekonomicznych praca nazywana jest kapitałem ludzkim, co czasami oznacza również zdolności posiadane przez siłę roboczą. Jeżeli ludzie wykonujący pracę są do niej dobrze przygotowani i posługują się zaawansowaną technologią, to uzyskują dużą wydajność pracy. Mogą te same dobra wykonać szybciej i lepiej.
Definicja pracy według Adama Smitha:
Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów.

W ujęciu Smitha praca całego narodu odpowiada współczesnej kategorii produktu krajowego brutto. Definicja ta podkreśla, że bogactwo społeczeństwa rodzi się z wykonywanej przez jego członków pracy. Jednak praca ta może zostać źle spożytkowana, co owocuje niską jej wydajnością. Grupy źle zorganizowane muszą włożyć więcej pracy, aby uzyskać ten sam efekt, co te o lepszy wewnętrznym uporządkowaniu.
Społeczeństwa, które inwestują w edukację przyszłych pracowników, stają się bogatsze, od narodów wydających swoje dochody na kosztowne systemy pomocy społecznej. Aby ludzka praca mogła być dobrze spożytkowana ekonomia musi opierać się na wolnym rynku. W gospodarce tego typu dzięki inicjatywie przedsiębiorców aktywności ludzka może zostać skierowana w najbardziej odpowiadające całej społeczności kierunki. Inne systemy ekonomiczne często powodują marnotrawstwo ludzkiej pracy (np. komunizm).
Ciemną stroną rynku pracy jest powstawanie zjawiska bezrobocia. Pracodawcy nie chcą ponosić kosztów utrzymania gorszych pracowników, kiedy mogą zatrudnić lepszych albo zastąpić ich nowoczesną technologią zwiększającą wydajność pracy.
Każdej osobie wykonującej pracę należy się za nią godziwe wynagrodzenie. Jeżeli jest ono wypłacane okresowo, to określa się je jako płacę (potocznie "pensja"). Często koszt pracy podaje się jako koszt roboczogodziny. W przypadku edukacji jednostką bywa czasami godzina lekcyjna (45 min).

Rodzaje pracy

Pojęcia związane z pracą

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.