Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - to park krajobrazowy położony w województwie łódzkim (na północny wschód od Łodzi, na terenie 2 miast - Brzeziny, Łódź oraz 5 gmin - Brzeziny, Dmosin, Nowosolna, Stryków, Zgierz).
  • Data utworzenia: 31 grudnia 1996 r. (rozporządzenie wojewody łódzkiego i skierniewickiego; pomysł założenia pochodzi z lat 80.)
  • Data ustanowienia planu ochrony: 31 lipca 2003 r. (rozporządzenie wojewody łódzkiego)
  • Powierzchnia całkowita: 13 767 ha
  • Strefa ochronna (otulina): 3 020 ha
  • Najwyższy punkt: 284 m n.p.m. (tzw. wzgórze „Radary”, koło miejscowości Dąbrowa)
  • Najniższy punkt: 150 m n.p.m. (dolina Mrożycy w Niesułkowie)
  • Powierzchnia leśna: 3 845 ha (co stanowi ok. 28% powierzchni Parku z otuliną)
  • Największe zwarte kompleksy leśne:
-Las Łagiewnicki (1205 ha)
-Las Janinowski (557 ha)
-Las Poćwiardowski (548 ha)
-Uroczysko Tadzin-Szymaniszki (343 ha)
-Uroczysko Dobieszków (204 ha)
-735 gatunków roślin naczyniowych (tj. łącznie paprotników i roślin kwiatowych)
-71 gatunków zaliczonych do listy zagrożonych w skali regionu oraz kilka znajdujących się w „Polskiej czerwonej księdze roślin”
-39 gatunków roślin prawnie chronionych (w tym 24 podlegających ochronie ścisłej oraz 15 chronionych częściowo)
  • Fauna Parku (największe bogactwo w kompleksach leśnych):
-Liczna grupa rzadkich bezkręgowców typowych dla pogórza, a nawet gór
-Trzmiel tajgowy – relikt borealny (w Lesie Łagiewnickim), umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”
-Najcenniejsze elementy fauny Polski Środkowej  spośród płazów - traszka grzebieniasta i kumak nizinny, z ptaków - muchołówka mała, jarzębatka, pójdźka, trzmielojad, siniak i zniczek
-13 gatunków nietoperzy, w tym jeden z najrzadszych w Polsce – Borowiaczek

Umiejscowiony pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem Park Krajobrazowy jest częścią Wyżyny Łódzkiej (inne nazwy: Wysoczyzna Łódzka, Garb Łódzki), a celem jego istnienia jest ochrona unikalnych na terenie Polski Środkowej wyżynnych krajobrazów, występujących w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Duże wysokości względne Parku, nadające krajobrazowi wyżynny charakter, można zaobserwować z wielu punktów widokowych (m.in. w okolicach Teolina, Borchówki, Dąbrowy, Janowa, Plichtowa). Umożliwiają one podziwianie panoramy - nieskażonego budownictwem przemysłowym - krajobrazu.
Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty Parku chronione są w rezerwatach przyrody (Las Łagiewnicki - 69,85 ha, Struga Dobieszkowska - 37,65 ha, Parowy Janinowskie - 41,66 ha i planowane Torfowisko Żabieniec) oraz w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Górna Mrożyca.
Zalesienie Parku jest niewielkie (28%), jednak znajdują się w nim takie "perełki", jak największy w centralnej Polsce las bukowy - Las Janinowski, czy największy w Europie kompleks leśny w granicach miasta - łódzki Las Łagiewnicki (na drugim miejscu jest Lasek Buloński w Paryżu). Tutaj biorą swoje początki liczne rzeki i strumienie (przebiega tędy dział wodny I rzędu), m.in. Bzura, Moszczenica, Mrożyca, Mroga, Miazga, tworzące gęstą sieć wodną, której towarzyszą szuwary, torfowiska, kwieciste łąki i roślinność łęgowa.
Podczas zwiedzania Parku napotkać można występujące powszechnie głazy narzutowe (czasem o kilkumetrowym obwodzie), przywleczone na obszar środkowej Polski przez lądolód skandynawski w plejstoceńskiej epoce lodowcowej. Niektóre mają wartość historyczną, czego dowodem są umieszczone na nich tablice, upamiętniające ważne wydarzenia w regionie.
Dodatkowym walorem Parku jest nagromadzenie cennych obiektów kulturowych, m.in. średniowieczne grodzisko w Skoszewach (z VI-IX wieku), klasycystyczny dwór w Byszewach (gdzie często bywał Jarosław Iwaszkiewicz), parki podworskie i zespoły pałacowo-parkowe w Łagiewnikach, Klęku, Dobieszkowie (oraz zachowany w stanie szczątkowym park w Niesułkowie), czy obiekty sakralne w Dobrej, Niesułkowie, Starych Skoszewach, Łagiewnikach i Łodzi (przy ul. Wycieczkowej).
Sąsiedztwo dużej aglomeracji, oprócz pewnych zagrożeń, jest czynnikiem ułatwiającym wykorzystanie Parku do celów turystycznych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Sieć szlaków pieszych, a także doskonale oznakowanych tras rowerowych - przebiegających przez najatrakcyjniejsze obszary - umożliwia łatwe dotarcie do interesujących miejsc.
Zobacz też: Linki zewnętrzne:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.