PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique)
Jedna z deterministycznych metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami. Została opracowana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach 1956-1957, na potrzeby marynarki wojennej USA podczas realizacji projektu budowy rakiet balistycznych Polaris. Początkowo wykorzystywana głównie przy dużych, wieloletnich programach wojskowych, z czasem znalazła również zastosowanie w projektach cywilnych.
W metodzie PERT projekt jest przedstawiany w postaci diagramu sieciowego, czyli grafu, którego wierzchołki stanowią zadania składające się na projekt, natomiast łuki reprezentują ukierunkowane powiązania pomiędzy zadaniami.
Podobnie jak w przypadku metody CPM istotą metody PERT jest analiza ścieżki krytycznej. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na traktowaniu w metodzie PERT czasu trwania zadania jako zmienną losową, nie natomiast jako zmienną zdeterminowaną, jak w przypadku metody CPM.
Takie ujęcie czasu trwania zadań składających się na projekt pozwala zastosować metody statystyczne do oceny czasowego ryzyka ukończenia zadań, grup zadań i całości projektu oraz określania prawdopodobieństwa ich ukończenia w z góry zadanym terminie.
Parametry rozkładu prawdopodobieństwa czasu zakończenia zadania szacuje się na podstawie trzech zmiennych:
  • optymistycznego czasu zakończenia zadania
  • najbardziej prawdopodobnego czasu zakończenia zadania
  • pesymistycznego czasu zakończenia zadania
W oparciu o te zmienne szacuje się również czas oczekiwany zakończenia zadania, który jest podstawą analizy ścieżki krytycznej, podobnie jak w metodzie CPM. Metoda CPM, choć opracowana niezależnie, jest szczególnym przypadkiem metody PERT – takim, w którym wszystkie trzy zmienne czasowe poszczególnych zadań są równe.
Do najważniejszych zalet metody PERT należą:
  • możliwość zarządzania dużymi i złożonymi projektami
  • nieskomplikowane obliczenia
  • graficzna prezentacja
  • możliwość oceny ryzyka czasowego ukończenia zadań i projektu
  • możliwość szacowania prawdopodobieństwa ukończenia zadań jak i całego projektu w zadanym terminie
Wady metody PERT to przede wszystkim:
  • mała elastyczność metody w trakcie realizacji projektu ze względu na deterministyczny charakter sieci
  • duża subiektywność przy ocenie czasów realizacji zadań.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.