Polska Akademia Nauk to państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony korporacją najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

Historia PAN

Polska Akademia Nauk powstała w 1951 roku na I. Kongresie Polskiej Nauki, z połączenia Polskiej Akademii Umiejętności (istniejącej od 1896 roku) oraz Warszawskiego i Krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Początkowo była tylko korporacją uczonych, jednak w 1960 roku została przekształcona w rządową instytucję centralną, sprawującą ogólną pieczę na nauką w Polsce i zarządzającą siecią instytutów. W 1990 roku PAN straciła status instytucji rządowej, stając się ponownie zarówno korporacją uczonych i siecią instytutów. Funkcję sprawowania kontroli nad nauką na poziomie rządu przejął Komitet Badań Naukowych.

PAN jako korporacja uczonych

Jako korporacja uczonych PAN skupia w swoim składzie najwybitniejszych polskich uczonych, którzy noszą tytuły członków rzeczywistych,. Ich liczba jest ograniczona do 350. Istnieją także członkowie korespendenci.
Członkostwo w korporacji jest dożywotnie. Prawo zgłaszania kandydatów na członków korespondentów mają członkowie rzeczywiści oraz rady naukowe uczelni wyższych i instytutów PAN. Członkowie rzeczywiści są, w miarę zwalniania miejsc, wybierani spośród członków korespondentów przez wszystkich członków rzeczywistych.
Członkami rzeczywistymi i korespondentami PAN są nie tylko polscy uczeni, ale także liczna grupa uczonych zagranicznych (ok. 30% składu).
Członkowie rzeczywiści i krajowi członkowie korespondenci tworzą zgromadzenie ogólne PAN, które wybiera prezesa, prezydium, szefów wydziałów tematycznych, komitetów normalizacyjno-nazewniczych oraz akceptuje przewodniczących oddziałów terenowych.

PAN jako sieć instytutów

Polska Akademia Nauk to także sieć kilkudziesięciu instytutów naukowych. Instytuty te podlegają formalnie szefom wydziałów tematycznych PAN-u i są finansowane bezpośrednio przez Komitet Badań Naukowych. Instytuty zatrudniają ok. 2000 pracowników naukowych, a ich koszty utrzymania stanowią ok. 1/3 kosztów budżetu państwa na badania (0,5%). Instytuty nie kształcą studentów na poziomie podstawowym, ale prowadzą studia doktoranckie - większość z nich ma prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
Głównym zadaniem instytutów jest prowadzenie badań podstawowych na najwyższym poziomie światowym. Wiele placówek PAN-u wykonuje zadania naukowe dające wymierne korzyści.

Oddziały PAN

 • Oddział PAN w Gdańsku
 • Oddział PAN w Katowicach
 • Oddział PAN w Krakowie
 • Oddział PAN w Lublinie
 • Oddział PAN w Łodzi
 • Oddział PAN w Poznaniu
 • Oddział PAN we Wrocławiu

Wydział Nauk Społecznych

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • Instytut Historii Nauki PAN
 • Instytut Języka Polskiego PAN
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Slawistyki PAN
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Instytut Sztuki PAN
 • Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
 • Zakład Badań Narodowościowych PAN
 • Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
 • Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN
 • Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych PAN-GUS

Komitety Wydziału Nauk Społecznych

 • Komitet Badania Polonii PAN
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 • Komitet Językoznawstwa PAN
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN
 • Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN
 • Komitet Nauk Filozoficznych PAN
 • Komitet Nauk Historycznych PAN
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN
 • Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN
 • Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
 • Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
 • Komitet Nauk o Sztuce PAN
 • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 • Komitet Nauk Politycznych PAN
 • Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
 • Komitet Nauk Prawnych PAN
 • Komitet Nauk Psychologicznych PAN
 • Komitet Nauk Teologicznych PAN
 • Komitet Słowianoznawstwa PAN
 • Komitet Socjologii PAN
 • Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Wydział Nauk Biologicznych

 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 • Instytut Dendrologii PAN
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
 • Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Zakład Antropologii PAN
 • Zakład Badania Ssaków PAN
 • Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
 • Zakład Ornitologii PAN

Komitety Wydziału Nauk Biologicznych

 • Komitet Antropologii PAN
 • Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
 • Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN
 • Komitet Botaniki PAN
 • Komitet Cytobiologii PAN
 • Komitet Ekologii PAN
 • Komitet Mikrobiologii PAN
 • Komitet Neurobiologii PAN
 • Komitet Ochrony Przyrody PAN
 • Komitet Parazytologii PAN
 • Komitet Zoologii PAN

Wydział Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Centrum Chemii Polimerów PAN
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Zakład Karbochemii PAN

Komitety Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

 • Komitet Astronomii PAN
 • Komitet Chemii PAN
 • Komitet Chemii Analitycznej PAN
 • Komitet Fizyki PAN
 • Komitet Krystalografii PAN
 • Komitet Matematyki PAN

Wydział Nauk Techniczych

 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN
 • Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki

Komitety Wydziału Nauk Techniczych

 • Komitet Akustyki PAN
 • Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
 • Komitet Automatyki i Robotyki PAN
 • Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Komitet Budowy Maszyn PAN
 • Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
 • Komitet Elektrotechniki PAN
 • Komitet Informatyki PAN
 • Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
 • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Komitet Mechaniki PAN
 • Komitet Metalurgii PAN
 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
 • Komitet Nauki o Materiałach PAN
 • Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
 • Komitet Transportu PAN

Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN
 • Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN
 • Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Komitety Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

 • Komitet Agrofizyki PAN
 • Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN
 • Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN
 • Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN
 • Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
 • Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN
 • Komitet Nauk Leśnych PAN
 • Komitet Nauk o Żywności PAN
 • Komitet Nauk Ogrodniczych PAN
 • Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN
 • Komitet Nauk Zootechnicznych PAN
 • Komitet Ochrony Roślin PAN
 • Komitet Techniki Rolniczej PAN
 • Komitet Technologii Drewna PAN
 • Komitet Uprawy Roślin PAN
 • Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN

Wydział Nauk Medycznych

 • Instytut Farmakologii PAN
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 • Centrum Biologii Medycznej PAN

Komitety Wydziału Nauk Medycznych

 • Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN
 • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
 • Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
 • Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 • Komitet Nauk Fizjologicznych PAN
 • Komitet Nauk Neurologicznych PAN
 • Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 • Komitet Patofizjologii Klinicznej PAN
 • Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
 • Komitet Rozwoju Człowieka PAN
 • Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN

Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych

 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Muzeum Ziemi PAN

Komitety Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych

 • Komitet Geodezji PAN
 • Komitet Górnictwa PAN
 • Komitet Badań Czwartorzędu PAN
 • Komitet Badań Morza PAN
 • Komitet Geofizyki PAN
 • Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
 • Komitet Gospodarki Wodnej PAN
 • Komitet Inżynierii Środowiska PAN
 • Komitet Nauk Geograficznych PAN
 • Komitet Nauk Geologicznych PAN
 • Komitet Nauk Mineralogicznych PAN

Jednostki pozawydziałowe

 • Archiwum Nauki PAN i PAU
 • Archiwum PAN
 • Biblioteka Gdańska PAN
 • Biblioteka Kórnicka PAN
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
 • Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN
 • Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.