Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, struktura administracyjna wiążąca w sobie główne organy administracyjno-porządkowe w Polsce, utworzone w 1918 roku jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W 1996 roku, w ramach reformy centrum administracyjno–gospodarczego Rządu, do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji. W wyniku zmian organizacyjnych nadzór nad Urzędem Ochrony Państwa przekazany został Prezesowi Rady Ministrów. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 roku utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Historia MSW

Pierwsze struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały powołane za zgodą władz Niemiec i Austro-Węgier 3 stycznia 1918 roku.
Do zadań nowej struktury należało -
 1. Ogólny zarząd krajowy
 2. Dozór samorządu terytorialnego
 3. Nadzór nad prasą i wszelkimi stowarzyszeniami
 4. Sprawy policji

MSW PRL

W wyniku likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1954 roku, zostały powołane dwie odrębne struktury, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Już dwa lata później, czyli w 1956 roku, dokonano następnych zmian, (między innymi) Ustawą z dnia 13 listopada 1956 roku został rozwiązany Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a kompetencje dotychczas mu podległe - walka ze szpiegostwem, dywersją, terrorem, oraz inne wrogie działania skierowane przeciwko PRL, przeszły w zakres działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zmiany w strukturze w 1956 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 1956 roku, ustalono następujące jednostki organizacyjne MSW -
Jednostki o charakterze pionów organizacyjnych
 • Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
 • Komenda Główna Straży Pożarnych
 • Komenda Główna Terenowej Obrony Przeciwlotniczej
 • Główny Zarząd Geodezji i Kartografii
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia
Jednostki Organizacyjne Wojsk Wewnętrznych
 • Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza
 • Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych
Pozostałe jednostki Ministerstwa
 • Gabinet Ministra
 • Główny Inspektorat
 • Departament I (ds. wywiadu)
 • Departament II (ds. kontrwywiadu)
 • Departament III (do spraw walki z działalnością antypaństwową w kraju)
 • Departament Społeczno-Administracyjny
 • Departament Wojskowy
 • Biuro Nadzoru nad Orzecznictwem Karno-Administracyjnym
 • Biuro Paszportów Zagranicznych
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Biuro Techniki Operacyjnej
 • Biuro Ewidencji Operacyjnej
 • Biuro A (szyfrów)
 • Biuro B (obserwacji)
 • Biuro W (perlustracji i korespondencji)
 • Biuro Śledcze
 • Departament Kadr i Szkolenia
 • Samodzielny Wydział Organizacji
 • Departament Finansowy
 • Departament Inwestycji
 • Zarząd Zaopatrzenia
 • Zarząd Transportowy
 • Zarząd Łączności
 • Zarząd Uzbrojenia
 • Zarząd Organizacyjno-Wojskowy
 • Zarząd Spraw Socjalnych i Kultury
 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu
 • Zarząd Administracyjno-Gospodarczy
 • Biuro Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego
Do Wojewódzkich Komend Milicji Obywatelskiej włączono następujące jednostki organizacyjne
 • Wydział II (ds. kontrwywiadu)
 • Wydział III (ds. działalności antypaństwowej w kraju)
 • Wydział (Samodzielna sekcja) Ewidencji Operacyjnej)
 • Wydział (Samodzielna sekcja) (T) Techniki Operacyjnej
 • Wydział (Samodzielna sekcja) (B) Obserwacji
 • Wydział (Samodzielna sekcja) Śledczy
 • Samodzielna Sekcja W (perlustracji i korespondencji)
 • Samodzielna Sekcja A (szyfrów)
Do Powiatowych Komend Milicji Obywatelskiej włączono Referaty ds. kontrwywiadu i walki z działalnością antypaństwową w kraju

Szefowie służb MSW na 25 maja 1982 roku

 • Minister generał dyw. Czesław Kiszczak
 • I Zastępca Ministra Podsekretarz Stanu, gen. dyw. Bogusław Stachura
 • Szef Służby Bezpieczeństwa, Podsekretarz Stanu gen. bryg. Władysław Ciastoń
 • Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu podsekretarz stanu, gen. bryg. Władysław Pożoga
 • Szef Służby Zabezpieczenia Material podsekretarz stanu gen. bryg. Stanisław Zaczkowski
 • Komendant Główny Milicji Obywatelskiej gen. bryg. Józef Beim
 • Szef Wojsk MSW Dyrektor Generalny gen. bryg. L. Czybiński
 • Szef Służby Kadr i Doskonalenia Zawodowego Dyrektor Generalny gen. bryg. B. Jedynak
 • Szef Służby Zabezpieczenia Operacyjnego Dyrektor Generalny gen. bryg. K. Straszewski
 • Szef Służby Polityczno-Wychowawczej Dyrektor generalny gen. bryg. E. Tarała

Schemat organizacyjny MSW w dniu 15 lutego 1990 roku

 • Minister Spraw Wewnętrznych
 • Polityczny Komitet Doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Sekretariat Polityczny Komitetu Doradczego Ministra SW
 • Komitet Koordynacyjny Rady Ministrów ds. przestrzegania prawa
 • I Zastępca Ministra SW
 • Zespół Doradców
 • Podsekretarz Stanu
 • Gabinet Ministra
 • GIM
 • Departament Finansów
 • Nieetatowy Zespół Doradców ds. Reformy Systemu Bezpieczeństwa Państwa
DEPARTAMENTY I SŁUŻBY

 • Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu
  • Departament Wywiadu
  • Departament Kontrwywiadu
  • Biuro Szyfrów
  • Wojska Ochrony Pogranicza
 • Szef Służby Bezpieczeństwa
  • Departament Ochrony Konstytucji i Porządku
  • Departament Ochrony Gospodarki
  • Departament Studiów i Analiz
  • Biuro Śledcze
  • Biuro Ochrony Rządu
  • Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • Zarząd WSW Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Departament Społeczno-Administracyjny
  • Biuro Prawne
  • Zarząd I MOB
  • Rzecznik Prasowy
  • Wydział Prasowy
 • Szef Służby Milicji Obywatelskiej
  • Departament Prewencji i Porządku Publicznego
  • Departament Kryminalny
  • Biuro Informacji i Planowania Działalności MO
  • Biuro Ruchu Drogowego
  • Biuro Dochodzeniowe-Śledcze
  • Instytut Kryminalistyki
  • Przejściowe Biuro Paszportów
 • Szef Służby Kadr i Szkolenia Wychowawczego
  • Departament Kadr
  • Departament Szkolenia I Wychowania
  • Akademia Spraw Wewnętrznych
  • Ośrodki Szkolenia
  • Rada ds. Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Redakcja W Służbie Narodu
 • Szef Służby Zabezpieczenia Operacyjnego
  • Departament Techniki
  • Biuro B - Obserwacji
  • Zarząd Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • Biuro C -Centralne Archiwum
  • Departament PESEL
  • Rada Naukowo Techniczna
 • Szef Służby Zabezpieczenia Materiałowego
  • Departament Gospodarki Materiałowo Technicznej
  • Departament Inwestycji
  • Departament Zdrowia i Spraw Socjalnych
  • Zarząd Administracyjno-Gospodarczy
  • Komenda Główna Straży Pożarnych

Stan osobowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL

Dane pochodzą z lat 1980 - 1990.

Ministrowie spraw wewnętrznych PRL

Stan obecny

W 1989 roku nastąpiła zmiana w systemie politycznym Polski. Naczelnym organem administracji państwowej realizującym politykę państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego stał się Minister Spraw Wewnętrznych, którego Urząd powołano 6 kwietnia 1990 roku. W 1996 roku, w ramach Reformy centrum administracyjno – gospodarczego Rządu do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji.

Służby podległe

Ministrowie spraw wewnętrznych

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.