Metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.
Dobór metod nauczania zależy od :
 • wieku uczniów;
 • treści nauczania;
 • celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.
Ze względu na pojawianie się ciągle nowych metod, klasyfikacja nie jest ujednolicona. Najczęściej przyjmuje się następujący podział:
 • Metody oparte na słowie:
  • wykład;
  • opowiadanie;
  • pogadanka;
  • opis;
  • dyskusja;
  • praca z książką.
 • Metody oparte na obserwacji i pomiarze:
  • pokaz;
  • pomiar.
 • Metody oparte na praktycznej działalności uczniów:
  • laboratoryjna;
  • zajęć praktycznych.
 • Metody aktywizujące:
  • burza mózgów;
  • sytuacyjna;
  • inscenizacji;
  • problemowa.
Klasyfikacja metod oparta na koncepcji wielostronnego nauczania-uczenia się Wincentego Okonia:
 • metody asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie;
  • pogadanka
  • dyskusja
  • wykład
  • praca z książką
 • metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie;
  • klasyczna metoda problemowa
  • metoda przypadków
  • metoda sytuacyjna
  • giełda pomysłów
  • mikronauczanie
  • gry dydaktyczne
 • metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie;
  • metody impresyjne
  • metody ekspresyjne
 • metody praktyczne – uczenie się przez działanie;
  • metody ćwiczebne
  • metody realizacji zadań wytwórczych
Metody spełniają następujące funkcje:
 • służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem;
 • zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy;
 • umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.