Masa molowa nazywana często masą cząsteczkową to masa jednego mola: Masa molowa wyrażana jest zwykle w g/mol, chociaż jej jednostka SI to kg/mol. Jednostka g/mol będąca podjednostką w układzie SI jest powszechnie stosowana jako znacznie wygodniejsza w użyciu (np. dla wodoru H2 2 g/mol = 0,002 kg/mol, dla wody 18 g/mol = 0,018 kg/mol) (zob. IUPAC Purple Book), gdyż wówczas jest ona liczbowo równa względnej masie molowej oraz podobna do wartości liczby masowa.
Masę cząsteczkową nazywano dawniej ciężarem cząsteczkowym (nie jest to obecnie polecane).

W praktyce, w związku z trudnościami technicznymi w wyrażaniu rzeczywistych mas cząsteczkowych, stosuje się tzw. względne masy cząsteczkowe - które oblicza się jako sumę względnych mas atomowych tworzących ją atomów. Względna masa cząsteczkowa jest wielkością bezwymiarową, którą należy rozumieć jako wielokrotność masy 1/12 mola izotopu węgla 12C.
Względna masa cząsteczkowa jest stosowana przede wszystkim do obliczeń stechiometrycznych, zaś absolutna masa cząsteczkowa jest wartością czystą teoretyczną, której nie da się właściwie wyznaczyć.
Istnieje również jednostka masy atomowej (u), która jest równa 1/12 masy jednego atomu izotopu 12C i wynosi w przybliżeniu: 1,66054 · 10-23 g. Jednostkę tę przyjęło się także nazywać daltonem (Da).
W przypadku populacji cząsteczek o różnej masie cząsteczkowej (np. polimerów, mieszanin gazów itp.) stosuje się też pojęcie średniej masy cząsteczkowej (zwanej również molową).
Średnia masa molowa może być obliczana jako średnia arytmetyczna lub średnia geometryczna masy poszczególnych cząsteczek w populacji.
W tym pierwszym przypadku nazywa się ją masą cząsteczkową średnią liczbowo i jest ona dana wzorem:
\[M_{n}={1 \over N}\sum_{i=1}^n N_{i}M_{i} \]

gdzie N<i to liczba cząsteczek o masie Mi, zaś N to całkowita liczba wszystkich cząsteczek w próbce.
W tym drugim przypadku nazywa się ją masą cząsteczkową średnią masowo lub wagowo i jest ona dana wzorem:
\[M_{w}={1 \over m}\sum_{i=1}^n m_{i}M_{i} \]

gdzie: mi to łączna masa cząsteczek o masie cząsteczkowej Mi, zaś m to masa całej próbki.
po przekształceniu odpowiada to:
\[M_{w}= \over {\sum_{i=1}^n N_{i}M_{i}}} \]

Masę cząsteczkową liczbowo średnią można wyznaczać technikami, w których na wynik ma wpływ liczba cząstek - np. w osmometrii, zaś masę cząsteczkową wagowo średnią w technikach, w których na wynik ma wpływ rozmiar cząsteczek, np. w technikach opartych na rozpraszaniu światła.
Ze względu na to, że masa cząsteczkowa średnia liczbowo "preferuje" cząsteczki o mniejszej masie, ale częściej występujące w mieszaninie, zaś wagowo średnia "preferuje" cząsteczki o większej masie, ta pierwsza jest zawsze mniejsza od drugiej.
Stosunek Mw/Mn jest dobrą miarą rozrzutu mas cząsteczkowych mieszanin i nazywany jest indeksem polidyspersji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.