__FORCETOC__
Poniższe tabele przedstawiają męskie katolickie zakony i zgromadzenia zakonne.

Alfabetycznie wg nazw

Albertyni (Zgromadzenie Braci Albertynów III Zakonu świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim)Alb.Congregatio Fratrum III Ordinis Sancti Francisci Pauperibus Servaniium
Augustianie-eremici (Zakon świętego Augustyna)OSAOrdo Fratrum Sancti Augustini
Barnabici (Zgromadzenie Księży świętego Pawła - Barnabitów)BCongregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli - Barnabitarum
Bazylianie (Zakon Ojców Bazylianów świętego Jozafata)OSBMOrdo Basilianus Sancti Iosaphat
Benedyktyni (Zakon świętego Benedykta)OSBOrdo Sancti Benedicti
Bonifratrzy (Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego)OHOrdo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo
Bracia Najświętszej Maryi Niepokalanej (Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Niepokalanej)BSMCongregatio Servorum Beatae Mariae Immacolatae
Bracia Pocieszyciele (Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani)CCGCongregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani
Bracia Serca JezusowegoCFCICongregatio Fratrum Cordis Iesu
Bracia Szkolni (Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich)FSCInstitutum Fratrum Scholarum Christianarum
Chrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej)SChr.Societas Christi pro Emigrantibus Poloniae
Cystersi (Zakon Ojców Cystersów - Zgromadzenie Cystersów Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata)OCist.Ordo Cisterciensis - Congregatio Cisterciensis Beatissimae Mariae Virginis Reginae Mundi
Doloryści (Zgromadzenie Synów Matki Boskiej Bolesnej)CFDCongregatio Filiorum Matris Dei Dolorosae
Dominikanie (Zakon Braci Kaznodziejów)OPOrdo Fratrum Praedicatorum
Filipini (Kongregacja Oratorium świętego Filipa Neri)COr.Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii
Franciszkanie Konwentualni (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych)OFMConv.Ordo Fratrum Minorum Conventualium
Franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych)OFMOrdo Fratrum Minorum
Instytut Szensztacki (Instytut Ojców Szensztackich)ISCHSchónstatt Patres
Jezuici (Towarzystwo Jezusowe)SI (SJ)Societas Iesu
Kameduli (Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej)ECMCCongregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae
Kamilianie (Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym)MIOrdo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis
Kanonicy Regularni (Zgromadzenie Księży Kanoników Regularnych Laterańskich)CRLCongregatio Sanctissimi Salvatoris Cannonicorum Regularis Lateranensis
Kapłani Mariańscy (Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich Kapłanów)CMSSCongregatio Mariana Sacerdotum Secularium
Kapucyni (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów)OFMCap.Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
Karmelici Bosi (Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)OCDOrdo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
Karmelici (Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)OCOrdo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
Kombonianie (Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego)MCCIMissionarii Comboniani Cordis Iesu
Marianie (Zgromadzenie Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)MICCongregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae
Marianiści (Towarzystwo Maryi (Marianiści))SMSocietatis Mariae (Marianistarum)
Michalici (Zgromadzenie świętego Michała Archanioła)CSMACongregatio Sancti Michaelis Archangeli
Misjonarze Ducha Świętego (Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieka Niepokalanego Serca Maryi)CSSp.Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae
Misjonarze Klaretyni (Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy)CMFCongregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis
Misjonarze Krwi Chrystusa (Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa)CPPSCongregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis
Misjonarze świętej Rodziny (Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętej Rodziny)MSFCongregatio Missionariorum a Sacra Familia
Misjonarze (Zgromadzenie Księży Misjonarzy świętego Wincentego a Paulo)CMCongregatio Missionis
Oblaci Maryi (Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi)OMICongregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae
Oblaci świętego Józefa (Zgromadzenie Oblatów świętego Józefa)OSICongregatio Oblatorum Sancti Joseph
Ojcowie Biali (Zgromadzenie Misjonarzy Afryki)MAfr.Missionarii Africae - Patres Albi
Ojcowie Najświętszych Serc (Sercanie Biali, Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza)SSCCCongregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altaris
Orioniści (Małe Dzieło Boskiej Opatrzności)FDPFratrum Opus Divinae Providentiae
Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego)SACSocietas Apostolatus Catholici
Pasjoniści (Zgromadzenie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa)CPCongregatio Passionis Iesu Christi
Paulini (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)OSPPEOrdo Sancti Pauli Primi Eremitae
Pauliści (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)SSPOrdo Sancti Pauli Primi Eremitae
Pijarzy (Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych)SPOrdo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Redemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela)CSSRCongregatio Sanctissimi Redemptoris
Rogacjoniści (Zgromadzenie Rogacjonistów Najświętszego Serca Jezusowego)RCICongregatio Rogationistarum a Corde Iesu
Saletyni (Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette)MSMissionarii Dominae Nostrae a La Salette
Salezjanie (Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego)SDBSocietas Sancti Francisci Salesii
Salwatorianie (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)SDSSocietas Divini Salvatoris
Sercanie (Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego)SCICongregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu
Słudzy Maryi (Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny)SMCongregatio Servorum Beatae Mariae Virginis
Somaskowie (Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków)CRSCongregazione dei Chierici Regolari Somaschi
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (Stowarzyszenie Misji Afrykańskich)SMASocietas Missionum ad Afros
Synowie Maryi (Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej)FSMICongregatio Filiorum Sacratissimi Mariae Immaculatae
Trynitarze (Zakon Najświętszej Trójcy)OSSTOrdo Sanctissimae Trinitatis
Werbiści (Zgromadzenie Słowa Bożego)SVDSocietas Verbi Divini
Zmartwychwstańcy (Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa)CRCongregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi

Alfabetycznie wg skrótów

Alb.Congregatio Fratrum III Ordinis Sancti Francisci Pauperibus ServaniiumAlbertyni (Zgromadzenie Braci Albertynów III Zakonu świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim)
BCongregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli - BarnabitarumBarnabici (Zgromadzenie Księży świętego Pawła - Barnabitów)
BSMCongregatio Servorum Beatae Mariae ImmacolataeBracia Najświętszej Maryi Niepokalanej (Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Niepokalanej)
CCGCongregatio Fratrum Consolatorum de GethsemaniBracia Pocieszyciele (Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani)
CFCICongregatio Fratrum Cordis IesuBracia Serca Jezusowego
CFDCongregatio Filiorum Matris Dei DolorosaeDoloryści (Zgromadzenie Synów Matki Boskiej Bolesnej)
CM Congregatio MissionisMisjonarze (Zgromadzenie Księży Misjonarzy świętego Wincentego a Paulo)
CMFCongregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis Misjonarze Klaretyni (Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy)
CMSSCongregatio Mariana Sacerdotum SeculariumKapłani Mariańscy (Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich Kapłanów)
COr.Confoederatio Oratorii Sancti Philippi NeriiFilipini (Kongregacja Oratorium świętego Filipa Neri)
CPCongregatio Passionis Iesu ChristiPasjoniści (Zgromadzenie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa)
CPPSCongregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Misjonarze Krwi Chrystusa (Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa)
CRCongregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu ChristiZmartwychwstańcy (Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa)
CRLCongregatio Sanctissimi Salvatoris Cannonicorum Regularis LateranensisKanonicy Regularni (Zgromadzenie Księży Kanoników Regularnych Laterańskich)
CRSCongregazione dei Chierici Regolari SomaschiSomaskowie (Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków)
CSMACongregatio Sancti Michaelis ArchangeliMichalici (Zgromadzenie świętego Michała Archanioła)
CSSp.Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis MariaeMisjonarze Ducha Świętego (Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieka Niepokalanego Serca Maryi)
CSsRCongregatio Sanctissimi RedemptorisRedemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela)
ECMCCongregatio Eremitarum Camaldulensium Montis CoronaeKameduli (Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej)
FDPFratrum Opus Divinae ProvidentiaeOrioniści (Małe Dzieło Boskiej Opatrzności)
FSCInstitutum Fratrum Scholarum ChristianarumBracia Szkolni (Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich)
FSMICongregatio Filiorum Sacratissimi Mariae ImmaculataeSynowie Maryi (Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej)
ISCHSchónstatt PatresInstytut Szensztacki (Instytut Ojców Szensztackich)
MAfr.Missionarii Africae - Patres AlbiOjcowie Biali (Zgromadzenie Misjonarzy Afryki)
MCCIMissionarii Comboniani Cordis IesuKombonianie (Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego)
MIOrdo Clericorum Regularium Ministrantium InfirmisKamilianie (Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym)
MICCongregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Marianie (Zgromadzenie Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)
MSMissionarii Dominae Nostrae a La SaletteSaletyni (Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette)
MSFCongregatio Missionariorum a Sacra FamiliaMisjonarze świętej Rodziny (Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętej Rodziny)
OCOrdo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte CarmeloKarmelici (Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)
OCDOrdo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Karmelici Bosi (Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)
OCist.Ordo Cisterciensis - Congregatio Cisterciensis Beatissimae Mariae Virginis Reginae MundiCystersi (Zakon Ojców Cystersów - Zgromadzenie Cystersów Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata)
OFMOrdo Fratrum MinorumFranciszkanie (Zakon Braci Mniejszych)
OFMCap.Ordo Fratrum Minorum CapuccinorumKapucyni (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów)
OFMConv.Ordo Fratrum Minorum ConventualiumFranciszkanie Konwentualni (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych)
OHOrdo Hospitalarius Sancti Joannis de DeoBonifratrzy (Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego)
OMICongregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis ImmaculataeOblaci Maryi (Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi)
OPOrdo Fratrum PraedicatorumDominikanie (Zakon Braci Kaznodziejów)
OSAOrdo Fratrum Sancti Augustini Augustianie (Zakon świętego Augustyna)
OSBOrdo Sancti BenedictiBenedyktyni (Zakon świętego Benedykta)
OSBMOrdo Basilianus Sancti IosaphatBazylianie (Zakon Ojców Bazylianów świętego Jozafata)
OSICongregatio Oblatorum Sancti JosephOblaci świętego Józefa (Zgromadzenie Oblatów świętego Józefa)
OSPPE Ordo Sancti Pauli Primi EremitaePaulini (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)
OSSTOrdo Sanctissimae TrinitatisTrynitarze (Zakon Najświętszej Trójcy)
RCICongregatio Rogationistarum a Corde IesuRogacjoniści (Zgromadzenie Rogacjonistów Najświętszego Serca Jezusowego)
SACSocietas Apostolatus CatholiciPallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego)
SChr.Societas Christi pro Emigrantibus PoloniaeChrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej)
SCICongregatio Sacerdotum a Sacro Corde IesuSercanie (Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego)
SDBSocietas Sancti Francisci SalessiSalezjanie (Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego)
SDSSocietas Divini SalvatorisSalwatorianie (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)
SI (SJ)Societas IesuJezuici (Towarzystwo Jezusowe)
SMSocietatis Mariae (Marianistarum)Marianiści (Towarzystwo Maryi (Marianiści))
SMCongregatio Servorum Beatae Mariae VirginisSłudzy Maryi (Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny)
SMASocietas Missionum ad AfrosStowarzyszenie Misji Afrykańskich (Stowarzyszenie Misji Afrykańskich)
SPOrdo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum PiarumPijarzy (Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych)
SSCCCongregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altarisOjcowie Najświętszych Serc (Sercanie Biali, Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza)
SSP Ordo Sancti Pauli Primi EremitaePauliści (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)
SVDSocietas Verbi DiviniWerbiści (Zgromadzenie Słowa Bożego)

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.