Kuria Rzymska - organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi działami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać konsystorze Kolegium Kardynalskiego w celu wyjaśnienia szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja oraz wszelkie zależą całkowicie od niego.

Sekretariat Stanu

Na jego czele stoi Sekretarz Stanu, kard. Angelo Sodano. Jest to najważniejszy urząd w całej Kurii Rzymskiej, który dzieli się na dwie sekcje:

Sekcja Spraw Ogólnych

Sekcja załatwia bieżące sprawy, związane z działalnością Ojca Świętego, w tym w kontaktach z dykasteriami Kurii Rzymskiej. Sekcja redaguje dokumenty, których opracowanie powierza jej papież, wykonuje akty urzędowe związane z nominacjami w Kurii Rzymskiej, określa funkcje działalnością przedstawicieli (nuncjuszy) Stolicy Apostolskiej wobec kościołów lokalnych, zajmuje się działalnością ambasad przy Stolicy Apostolskiej, kieruje oficjalnymi środkami przekazu Stolicy Apostolskiej, publikuje «Acta Apostolicae Sedis» i «Annuario Pontificio».

Sekcja ds. Relacji z Państwami

Zadaniem Sekcji ds. Relacji z Państwami są kontakty z rządami państw. Do kompetencji Sekcji należy zawieranie konkordatów albo podobnych umów, reprezentowanie Stolicy Apostolskiej w organizacjach międzynarodowych. Sekcja także uzgadnia nominacje w kościołach partykularnych, a także zmianę ich struktur.

Kongregacja Nauki Wiary (Kongregacja Doktryny Wiary)

Wcześniej zwana była „Świętym Oficjum” oraz „Świętą Inkwizycją”. Podstawowym zadaniem tej kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę świętej wiary katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary lub moralności. Kongregacja jest odpowiedzialna za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy. Kongregacja publikuje deklaracje dotyczące konkretnych pytań z zakresu wiary i moralności, śledzi i weryfikuje prywatne objawienia. Kongregacja Nauki Wiary czuwa również nad pracami Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Kongregacja ds. Biskupów

Jedna z najważniejszych dykasterii. Do jej zadań należy ustanawianie, dzielenie i łączenie diecezji, oraz rekomendowanie kandydatur biskupów ordynariuszy Ojcu Świętemu. Kongregacja także przyjmuje raporty ordynariuszy z pracy i problemów diecezji i organizuje ich wizyty ad limina apostolorum (czyli do Watykanu).

Kongregacja ds. Duchowieństwa

Zajmuje się sprawami diecezjalnych księży i diakonów: powołaniami, dyscypliną oraz sekularyzacją księży, którzy pragną opuścić stan kapłański.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Kongregacja troszczy się o sprawy zakonów: zatwierdza nowe zgromadzenia oraz zmiany w regułach zakonnych etc. Kongregacja może rozwiązać zgromadzenie, a także zwolnić zakonnika ze ślubów.

Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich

Jest ona odpowiedzialna za problemy dotyczące obrządków wschodnich i ich hierarchii. W jej kompetencji znajdują się wszystkie sprawy, które w przypadku obrządku łacińskiego są załatwiane przez inny dykasterie. Jako jedyna kongregacja nie obraduje plenarnie.

Kongregacja Ewangelizacja Ludów

Kieruje pracą misyjną Kościoła: wysyła tam kapłanów i fundusze. Zajmuje się jurysdykcją na tzw. terenach misyjnych (na których nie ma stałych struktur kościelnych).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Sakramentów

Kongregacja ta jest odpowiedzialna za liturgię i sakramenty. Kongragacja akceptuje przekłady tekstów liturgicznych na języki narodowe. Zajmuje się również sztuką sakralną i muzyką kościelną, sprawami świętych relikwi i świętych patronów.

Kongregacja ds. Beatyfikacji i Kanonizacji

Prowadzi procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne: bada przebieg życia i pisma kandydatów oraz za weryfikację i zabezpieczanie relikwii.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego

Kongregacja ta jest odpowiedzialna za szkoły katolickie, w tym seminaria i uniwersytety.

Penitencjaria Apostolska

Trybunał odpowiedzialny za sprawy sakramentu spowiedzi.

Trybunał Roty Rzymskiej

Sąd apelacyjny dla trybunałów lokalnych (głównie sprawy związane z sakramentem małżeństwa) oraz sąd pierwszej instancji w sprawach, które przekraczają kompetencje trybunałów lokalnych.

Sygnatura Apostolska

Trybunał apelacyjny dla Roty Rzymskiej. W sądownictwie kościelnym rodzaj sądu najwyższego.

Komisje papieskie

 • Papieska Komisja Ecclesia Dei - zajmuje się dialogiem z tradycjonalistami;
 • Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej';
 • Papieska Komisja ds. Zachowania Artystycznego i Historycznego Dziedzictwa Kościoła - opiekuje się m. in. archiwami i biblioteką watykańską.

Rady papieskie

 • Papieska Rada ds. Świeckich - zajmuje się sprawami apostolatu świeckich;
 • Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan - odpowiedzialna za dialog ekumeniczny i relacje z innymi wyznaniami chrześcijańskimi;
 • Papieska Rada ds. Rodzin - zajmuje się promocją wartości rodzinnych;
 • Papieska Rada ds. Życia - doradza w sprawach bioetyki i świętości ludzkiego życia;
 • Papieska Rada Iustitia et Pax - zajmuje się kwestiami krzewienia pokoju i sprawiedliwości w świecie;
 • Papieska Rada Cor Unum - koordynuje działalność charytatywną Kościoła;
 • Papieska Rada ds. Opieki Pastoralnej nad Migrantami i Podróżnymi - zajmuje się ludźmi których ze względu na wędrowny tryb życia nie obejmują tradycyjne struktury kościelne, np. marynarzy;
 • Papieska Rada ds. Opieki Pastoralnej nad Służbą Zdrowia - doradza w sprawach duszpasterstwa pracowników służby zdrowia i pacjentów, w regulowaniu działalności kaplic szpitalnych etc.
 • Papieska Rada ds. Interpretacji Prawa - zajmuje się interpretacją prawa kanonicznego;
 • Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego - zajmuje się relacjami między Kościołem a religiami niechrześcijańskimi;
 • Papieska Rada ds. Kultury - zajmuje się relacjami z ludźmi kultury;
 • Papieska Rada ds. Komunikacji Społecznej - zajmuje się problemami związanymi ze środkami masowego przekazu;
 • Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem;
 • Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Islamem.

Pozostałe działy kurii

 • Kamera Apostolska - przejmuje szereg spraw podczas wakansu na Stolicy Apostolskiej;
 • Biuro Administracyjne Dóbr Stolicy Apostolskiej - zarządza dobrami Watykanu;
 • Prefektura Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej - zarządza wpływami z poszczególnych diecezji na całym świecie, wpływami z inwestycji i dochodami z corocznej kolekty na Świętopietrze;
 • Prefektura Domu Papieskiego - odpowiedzialna za organizowanie audiencji oraz zarządzanie apartamentami papieskimi;
 • Ceremoniarz Papieski - odpowiedzialny za organizację papieskich ceremonii liturgicznych, asystowanie papieżowi podczas liturgii oraz audiencji generalnych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.