Krajobraz według definicji L. Berga to suma typowych cech, właściwych danemu fragmentowi powierzchni Ziemi, którego poszczególne elementy, jak rzeźba, gleby, klimat, wody, świat roślinny i zwierzęcy, człowiek i jego działalnośc gospodarcza łączą się w jedną współzależną całość, odróżniającą go od otaczających obszarów.Ogół cech wyróżniających określony teren Krajobrazy dzielimy na: krajobraz pierwotny krajobraz kulturowy
Pojęcie krajobrazu nie jest jednoznacze i panuje pewna dowolność w jego użyciu. Jego definicje różnią się w zleżności od dyscypliny naukowej z punktu widzenia której rozpatrujemy to pojęie, np. geografii, ekologii, botaniki, architektury.
Dla geografii krajobraz- to część powierzchni Ziemi posiadająca naturalne granice różniące się jakościowo od innych oraz wewnętrzną całość elementów, obiektów i zjawisk.
Wyjaśnijmy niektóre pojęcia użyte w definicji: - ...części powierzchni Ziemi, oznaczają jednostki przestrzenne wydzielone w oparciu o przyjęte kryteria klasyfikacji; - ...różniące się jakościowo, czyli jest to zróżnicowanie fizjonomiczne i genetyczne krajobrazu; - ...elementy, to np. rzeźba terenu, budowa geologiczna, klimat, roślinność czy świat zwierzęcy; - ...obiekty, to urządzenia wprowadzone przez człowieka do środowiska; - ...zjawiska, to wszystkie procesy o charakterze fizycznym i społeczno - ekonomicznym np. spływ wody, migracje.
Wiarygodność tej definicji potwierdza zawsze występowanie 3 funcji : czasu, przestrzeni i człowieka.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.