Kinetyka chemiczna to dział Chemii Fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji w czasie.
Kinetyka zajmuje się przewidywaniem zmian stężeń substratów i produktów reakcji chemicznych w czasie, badaniem szybkości reakcji i wpływu rozmaitych czynników na tę szybkość i ogólnie przebieg całej reakcji.Zbadanie danej reakcji od strony kinetycznej polega zazwyczaj na ustaleniu zależności tempa powstawania produktów (i ubytku substratów) od temperatury,ciśnienia, rodzaju rozpuszczalnika, rodzaju i stężenia katalizatora oraz wyjściowych proporcji substratów. Następnie próbuje się uzyskane dane zracjonalizować poprzez napisanie matematycznego równania kinetycznego reakcji oraz ustaleniu mechanizmu reakcji.
Zazwyczaj badanie kinetyki reakcji nie jest potrzebne, gdy prowadzi się ją w małej skali, w laboratorium, jest jednak konieczne gdy chce się daną reakcję zastosować w przemyśle.
Podstawowe pojęcia stosowane w kinetyce chemicznej: Typy reakcji z punktu widzenia ich przebiegu kinetycznego:
  • reakcja prosta
  • reakcja złożona
  • reakcja równoległa
  • reakcja następcza
  • reakcja łańcuchowa
  • reakcja postępowa
  • reakcja autokatalityczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.