Kazimierz Ajdukiewicz (ur. 12 grudnia 1890r. w Tarnopolu, zm. 12 kwietnia 1963r. w Warszawie), polski filozof ze szkoły lwowsko-warszawskiej.
Urodził się w rodzinie urzędniczej, wykształcenie średnie pobierał w Krakowie i Lwowie. W 1908 zdał z odznaczeniem egzamin dojrzałości. W tymże roku podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Poza filozofią studiował także fizykę i matematykę. W 1912 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy "O stosunku aprioryzmu przestrzeni u Kanta do kwestii genezy wyobrażenia przestrzeni", napisanej pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego. W 1913 zdał egzamin państwowy na nauczyciela matematyki w szkole średniej. W latach 1913-1914 kontynuował studia w Getyndze u Edmunda Husserla, Davida Hilberta i L. Nelsona.
W I wojnie światowej brał udział jako oficer armii austriackiej na froncie austriacko-włoskim. Odznaczony został odznaką waleczności.
W 1918 zdał egzamin nauczycielski dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, uzyskując kwalifikację do nauczania filozofii, matematyki i fizyki w szkołach średnich. W latach 1919-1920 służył w armii polskiej (opuścił ją w stopniu kapitana artylerii).
W 1921 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy "Z metodologii nauk dedukcyjnych", napisanej pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego. W latach 1922-1925 prowadził jako docent prywatny wykłady na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz uczył we lwowskich szkołach średnich. Nauczał też przedmiotów pedagogicznych w Seminarium Pedagogicznym we Lwowie. W 1923 uczestniczył w Pierwszym Zjeździe Filozofii Polskiej we Lwowie. W tymże roku wydał podręcznik "Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (Teoria poznania - logika - metafizyka)". Pod koniec 1925 objął katedrę na Uniwersytecie Warszawskim i prowadził ja do 1928. Został wybrany do zarządu Warszawskiego Instytutu Filozoficznego, a po jego przekształceniu w 1926 w Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne powierzono mu funkcję zastępcy przewodniczącego.
W początkach 1928 powrócił do Lwowa, gdzie został powołany na uniwersytecie na stanowisko profesora nadzwyczajnego i objął w nim ponownie obowiązki akademickie. W 1928 otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.
W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie. W latach 1940-1941 wykładał na (radzieckim już) Uniwersytecie im. Franki, a podczas okupacji niemieckiej pracował jako nauczyciel i urzędnik. Brał też wtedy udział w pracach tajnego szkolnictwa polskiego we Lwowie. W latach 1944-1945 był kierownikiem katedry fizyki we Lwowskim Państwowym Instytucie Medycznym.
W 1945 objął Katedrę Teorii i Metodologii Nauk na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1948-1952 był rektorem tego Uniwersytetu. W 1954 związał się z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, gdzie był kierownikiem Zakładu Logiki, oraz z Uniwersytetem Warszawskim, na którym prowadził wykłady i seminaria jako profesor logiki. Na emeryturę przeszedł w 1961; dwa lata później zmarł nagle na serce.
Był twórcą szeregu odkrywczych i poznawczo znaczących teorii i koncepcji w licznych dziedzinach badań filozoficznych i logicznych.

Ważniejsze prace

 • 1921 "Z metodologii nauk dedukcyjnych"
 • 1923 "Główne kierunki filozofii"
 • 1928 "Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej"
 • 1931 "O znaczeniu wyrażeń"
 • 1934 "Logiczne podstawy nauczania"
 • 1938 "Propedeutyka filozofii"
 • 1948 "Epistemologia i semantyka"
 • 1949 "Zagadnienia i kierunki filozofii"
 • 1952 "Zarys logiki"
 • 1964 "Zagadnienia empiryzmu a koncepcja znaczenia"
 • 1965 "Logika pragmatyczna"
 • 1960-1965 "Język i poznanie. Wybór pism"
 • Anna Jedynak, Ajdukiewicz, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, seria Myśli i Ludzie
 • Ryszard Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 ISBN 8372550336

Link zewnętrzny

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.