Jednostka (jednostka miary, miano), wartość danej wielkości przyjęta jako mająca wartość liczbową równą jedności. Jednostka miary służy do ilościowego wyrażenia (porównywania) wartości tej samej wielkości.
Jednostkom zazwyczaj nadaje się nazwy np. jednostką masy jest kilogram (kg), jednostki niektórych wielkości nie mają nazwy np. jednostką prędkości jest metr na sekundę (m/s).
Zestawienia jednostek różnych wielkości, to układy jednostek. Obecnie obowiązującym w większości państw świata jest układ SI
W układach jednostek wyróżnia się jednostki miar:
  • podstawowe - zdefiniowane przez opis doświadczenia umożliwiającego wybór określonej wartości tej wielkości, np. metr w układzie SI,
  • pochodne – jednostki wielkości zdefiniowane przez odniesienie do jednostek podstawowych, np jednostka siły niuton (N) ma wymiar kg*m/s2. Dokładniej 1N=1kg*m/s2.
  • spójne - jednostka pochodna jest spójna z innymi jednostkami jeżeli w jej definicji nie wstępuje współczynnik różny od 1. Wspomniany niuton jest jednostką spójną w układzie SI.
  • pozaukładowe – jednostki dopuszczone do użycia ale nie należące do danego układu jednostek miar np. w SI jednostką temperatury jest kelwin (K), ale dopuszcza się stosowanie jednostki stopień celsjusza (°C).
  • wielokrotne (podwielokrotne) – jednostki tej samej wielkości wprowadzone w celu łatwiejszego wyrażania danej wielkości np. jednostka długości kilometr (km), 1km=1000m. Tworzone zazwyczaj przez dodanie przedrostka do jednostki podstawowej dla danej wielkości.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.