Gmina Koluszki położona jest w środkowej części województwa łodzkiego, na wschód od Łodzi. Pod względem administracyjnym należy do powiatu łódzkiego wschodniego. Od północy graniczy z gminami Brzeziny i Rogów, od północnego wschodu z gminą Jeżów, od wschodu z gminami Żelechlinek i Budziszowice, od południa z gminami Ujazd i Rokiciny, od południowego zachodu z gminą Brójce, a od zachodu z gminą Andrespol.
Pod względem położenia geograficznego gmina znajduje się w Mezoregionie Wzniesień Łódzkich należącym do Wzniesień Południowomazowieckich (wg podziału J. Kondrackiego). W podziale geologicznym większa część gminy znajduje się na Wale Kujawsko Pomorskim, część zachodnia położona jest w obrębie Niecki łódzkiej.
W skład gminy wchodzą 35 miejscowości, położone na 15718 ha skupione w 24 następujących sołectwach: Będzelin, Borowa I, Borowa II, Długie, Lisowice, Felicjanów, Gałków Duży, Gałków Mały (Wschód), Gałków Mały (Zachód), Gałkówek Parcela, Jeziorko, Katarzynów, Kaletnik, Kazimierzów, Przanowice, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Regny, Różyca, Stamirowice, Stefanów, Świny, Wierzchy, Zielona Góra.
W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują 48,09% ogólnej powierzchni gminy, a lasy i zadrzewienia 40,21% powierzchni gminy. Tereny zainwestowane – 386 ha (16,2% powierzchni gminy). Pozostałe tereny zajmują 11,7% powierzchni gminy. W przeważającej części (81,6%) gleby gminy zaliczają się do najsłabszych klas bonitacyjnych (IV i V), klasa III stanowi 10,5% a VI 7,9 %.
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody, rzeka Rawka, której źródła znajdują się na południowo-wschodnim krańcu gminy. Cała rzeka od źródeł do ujścia objęta jest ochroną wraz z 10 metrowym pasem przyległych do niej brzegów. Rzeka jest przykładem zachowanej w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej. Rezerwat został utworzony 24 listopada 1983 r. Źródła Rawki są jedną z niewielu atrakcji przyrodniczych w gminie, które warto
W gminie występują surowce naturalne w postaci złóż piasku i żwiru, gmina jest także obszarem perspektywicznym do odkrycia złóż węglowodorów głównie gazu ziemnego, istnieją także duże zasoby wód geotermalnych możliwych do pozyskania w celach grzewczych. W miejscowości Regny został wykonany najgłębszy otwór w województwie łódzkim Budziszewice IG-1 o głębokości 5601 metrów osiągający osady karbonu górnego.
źródło : [1]
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.