Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcję na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.
Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania.
Statut i regulamin działania określają cel giełdy, prawa i obowiązki członków, organizacje władz, warunki i technikę zawierania transakcji, formy rozstrzygania sporów i reklamacji.

Rodzaje giełd

Wg zasięgu geograficznego: • regionalne • krajowe • międzynarodowe
Wg zakresu rzeczowego transakcji prowadzonych na giełdach: • g. towarów • g. walorów • g. usług

Giełda towarów

Mianem giełd towarów określa się takie rynki na których w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna sprzedaży towarów jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są więc towary masowe o wspólnych cechach typowych dające się ująć w standardy.

Cechy towarów giełdowych

• towary jednorodne dające się ująć w standardy • towary trwałe • istnieje masowość podaży i popytu dla danego towaru

Giełdy walorów

Pod względem wartości zawieranych transakcji obroty na giełdach walorów znacznie przewyższają obroty towarami i usługami.
Podmiotami uczestniczącymi w giełdach walorów są przede wszystkim banki, władze monetarne państwa, a także przedsiębiorstwa i osoby fizyczne – przez brokerów.
Wśród giełd walorów najważniejszą rolę odgrywają rynki papierów wartościowych {akcji i obligacji}.

Giełdy usług

Przedmiotem kontraktu na międzynarodowych giełdach usług są przede wszystkim: • usługi transportowe • usługi ubezpieczeniowe • pośrednictwo transakcyjne

Podział transakcji giełdowych

Ogół transakcji giełdowych dzielimy na :

Transakcje rzeczywiste

Celem jest faktyczny zakup lub sprzedaż towaru {przeniesienie prawa własności} znajdującego się na składzie, w pobliżu giełdy, bądź w dalszej odległości. Może to być także towar będący dopiero w fazie produkcji.
Ze względu na termin i sposób dostawy transakcje rzeczywiste dzieli się na:
transakcje. z natychmiastową dostawą (spot)
odbiór towaru następuje w ciągu jednego dnia do dwóch tygodni od chwili zawarcia umowy.
transakcje na przybycie lub na towary w drodze
dotyczą towarów już załadowanych i skierowanych do określonego miejsca, po zawarciu transakcji nabywca wskazuje miejsce gdzie towar ma być ostatecznie dostarczony.
transakcje na załadowanie
dostawca po zawarciu umowy w ustalonym późniejszym terminie ma obowiązek załadować towar w porcie wysyłki lub innym miejscu i skierować go do miejsca ustalonego w umowie.

Transakcje nierzeczywiste

zawierane nie dla chęci kupna samego towaru a dla odsprzedaży kontraktu po zmienionej w międzyczasie cenie.
Transakcje te nazywane są też często spekulacyjnymi. Pozwalają na rozwój asekuracji cenowej i łagodzą wpływ koniunktury na wahania cen towarów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.