Funkcje zarządzania (management functions) to zespoły czynności jakie pełni zarządzanie w każdej organizacji.

Klasyczne funkcje zarządzania

W literaturze przedmiotu szeroko rozpowszechniony jest podział czynności zarządzania wzorowany na propozycji H. Fayola, który rozróżniał: planowanie, organizowanie, pobudzanie do działania (motywowanie) i kontrolowanie.

Współczesne funkcje zarządzania

We współczesnym zarządzaniu taki podział jest zbyt wąski i zbyt słabo akcentuje rolę stosunków między organizacją a otoczeniem jej działania. Szersze spojrzenie na funkcje zarządzania proponują F. E. Kast i J. E. Rosenzweig. Według tych autorów na zarządzanie składają się następujące szczegółowe funkcje:
1. Utrzymywanie kompleksowego spojrzenia na organizację jako system i jej bieżącą sytuację 
 *obserwowanie i analizowanie warunków i trendów w otoczeniu;
 *analizowanie mocnych i słabych punktów poszczególnych podsystemów organizacji.
2. Formułowanie celów i strategii organizacji jako całości 
 *długo-, średnio- i krótkookresowe planowanie;
 *formułowanie zasad i trybu ustalania celów (stopień partycypacji uczestników, odgórne czy oddolne konstruowanie planów)
3. Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury 
 *specjalizacja zadań i określanie ich treści;
 *sposoby koordynacji wyspecjalizowanych zadań;
 *zróżnicowanie komórek i podsystemów (dyferencjacja);
 *integracja wszystkich elementów organizacji.
4. Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego 
 *ustalanie operacyjnych mierników realizacji zadań i efektywności;
 *system decyzji planistycznych i koordynacyjnych;
 *zbiory danych dla decyzji strategicznych i bieżących;
5. Kształtowanie systemu kierowania ludźmi 
 *formułowanie oczekiwań w stosunku do poszczególnych osób i ról pełnionych przez nie w organizacji;
 *system motywacji do pracy, nagrody zewnętrzne i wewnętrzne;
 *dynamika grup;
 *styl kierowania.
6. Usprawnianie funkcjonowania organizacji 
 *analiza działalności;
 *analiza opinii klientów i uczestników organizacji;
 *rozwój i zmiany w organizacji;
 *usprawnianie zarządzania

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.