Ewolucja to termin określający powolną i ciągłą zmianę pewnych form w inne, odbywającą się zwykle jako proces historyczny. Najczęściej przez pojęcie ewolucja rozumie się ewolucję biologiczną.
Ewolucja biologiczna to proces zachodzenia genetycznie uwarunkowanych zmian cech organizmów w czasie (z pokolenia na pokolenie). Selekcja zmian odbywa sie wskutek doboru naturalnego.
Głównymi obiektami ewolucji biologicznej są geny, choć wiele wczesnych teorii zakładało, że są nimi organizmy. Teoria ewolucji jest uważana za paradygmat współczesnej biologii.

Proces ewolucji

Badania procesu ewolucji zwykle dzielą ją na mikroewolucję – zmiany dystrybucji genów w niewielkiej skali czasowej, zachodzące w obrębie jednego gatunku lub grupy blisko spokrewnionych ze sobą gatunków oraz makroewolucję – dotyczącą dużej skali czasowej oraz zmian na poziomie wyższych taksonów.
Podstawowe założenia teorii:
  • Wszystkie występujące na Ziemi organizmy, w tym człowiek, pochodzą od wspólnego przodka. (
  • Nowe cechy powstaja samorzutnie na skutek zmian genetycznych
  • Istnieje mechanizm selekcji powodujacy przetrwanie pewnych zmian i zanikniecie innych
Ewolucja jest centralnym pojęciem we współczesnej biologii. Jak powiedział słynny biolog Theodosius Dobzhansky:
„Nic w biologii nie ma sensu jeżeli jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji.”

Ewolucja biologiczna, zarówno w skali mikro jak i makro jest teorią potwierdzoną naukowo. Niektórzy odrzucają ją ze względów religijnych (

Czynniki ewolucji

Warunkiem istnienia ewolucji jest występowanie mechanizmu powielania informacji (rozmnażania), mutacji (czyli zaburzeń tego procesu) i presji selekcyjnej (czyli doboru - naturalnego lub sztucznego). Zmiany czestosci wystepowania poszczególnych alleli nie muszą być jednak zawsze wynikiem doboru naturalnego sensu stricto. Jeśli dana populacja przejdzie przez tzw "wąskie gardło" gdzie tylko mała liczba osobników przetrwa katastrofę (np. pożar lasu) to odrodzona populacja bedzie wykazywała efekt założyciela w którym częstość pewnych alleli w odizolowanej populacji znacznie wzrośnie.

Znani badacze

Wykorzystanie ewolucji

W informatyce proces ewolucji wykorzystuje się w algorytmach genetycznych. Jest to rodzaj algorytmu służącego do przeszukiwania przestrzeni alternatywnych rozwiązań, a jego celem jest wyszukiwanie najlepszych rozwiązań postawionego problemu. Sposób działania algorytmów genetycznych nieprzypadkowo przypomina zjawisko ewolucji biologicznej, ponieważ ich twórca John Henry Holland właśnie z biologii czerpał inspiracje do swoich prac.
Działanie algorytmów ewolucyjnych opiera się na określeniu funkcji Celu. Program zna cel do którego ma się możliwie najbardziej zbliżyć, zna parametry które może zmieniać (mutować). Znając "pokolenie" czyli kilka podobnych Rozwiązań wybiera te które są najbliższe celu i na ich podstawie generuje nową mutacje, które wraz z rodzicami tworzą nowe pokolenie.

Inne znaczenia

Nazwy ewolucja używa się w pewnych przypadkach do procesów, w których nie występuje konkurencja o ograniczone zasoby środowiska, takich jak ewolucja gwiazd.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.