Faza ciekła to stan skupienia materii, w którym ciało trudno zmienia objętość a łatwo zmienia kształt. W wyniku czego ciecz przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje ale nie wypełnia całego naczynia. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywana jest powierzchnią swobodną cieczy.
Istnienie cieczy ogranicza od niskich temperatur krzepnięcie a od wysokich wrzenie. Czysta ciecz może istnieć w temperaturze niższej od temperatury krzepnięcia nazywana jest wówczas cieczą przechłodzoną, ciecz o temperaturze wyższej od temperatury wrzenia nazywana jest cieczą przegrzaną. Ciecz przechłodzona i przegrzana jest w stanie termodynamicznym nietrwałym i pod wpływem zanieczyszczenia lub zaburzenia krzepnie lub wrze. Niektóre ciecze o dużej lepkości oraz szybko schładzane nie zdążą skrystalizować pozostając w stanie zbliżonym do cieczy przechłodzonej, stan ten nazywamy stan amorficzny.
Własności cieczy wynikają z zachowania się cząsteczek cieczy:
  • podobnie jak w fazie gazowej cząsteczki mają pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz.
  • między cząsteczkami cieczy występują oddziaływania (patrz np. siły Van Der Waalsa) ale, są one niewystarczające do utworzenia stałych połączeń w warunkach w których mamy do czynienia z cieczą (temperatura, ciśnienie), dzięki czemu cząsteczki wewnątrz cieczy mają podobną swobodę jak w gazie.
  • Słabe oddziaływania między cząsteczkami nie znoszą się nawzajem przy powierzchni cieczy, czyli miejscu kontaktu cieczy z inną fazą lub próżnią. Brak znoszenia się tych oddziaływań powoduje powstanie zjawiska zwanego napięciem powierzchniowym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.