Chemisorpcja - adsorpcja chemiczna.
Adsorpcja ta związana jest z oddziaływaniem elektronów pochodzących z adsorbentu i adsorbatu, w wyniku którego powstaje wiązanie o charakterze kowalencyjnym z pewnym udziałem wiązania jonowego. Wiązanie takie jest wysokoenergetyczne (rzędu 1000 kJ/mol), wiąże się z nim duże wydzielanie ciapła adsorpcji i bardzo trudna desorpcja - aby usunąć chemisorbowaną cząsteczkę nie wystarczy silnie obniżyć cisnienie (lub stężenie) adsorbatu (wystarczające w przypadku adsorpcji fizycznej), należy silnie podnieść temperaturę. W niektórych przypadkach usunięcie adsorbatu może być niemożliwe bez destrukcji adsorbentu (np. tlen chemisorbowany na węglu aktywnym po ogrzaniu wydziela się ale w postaci tlenków węgla)
Chemisorpcja jest adsorpcją jednowarstwową (monowarstwową, monomolekularną), co oznacza, że na powierzchni adsorbentu, może się zaadsorbować jedynie jedna warstwa (monowarstwa) adsorbatu. Jednak adsorpcji chemicznej zawsze towarzyszy adsorpcja fizyczna w obrębie monowarstwy oraz jako adsorpcja wielowarstwowa - na istniejącej chemisorbowanej monowarstwie. Adsorpcja fizyczna stanowi również ważny etap pośredni pomiędzy adsorbatem gazowym a chemisorbowanym.
Oddziaływania związane z chemisorpcją są oddziaływaniami specyficznymi. Związane są z efektem orientacyjnym (efekt Keesoma) i efektem indukcyjnym (efekt Debye'a), a w przypadku adsorpcji jonów także z oddziaływaniami elektrostatycznymi (Coulomba).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.