Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji Badanie może mieć charakter:
  • pełny - badanie obejmuje całą populację
  • częściowy - badanie odbywa się na pewnych losowo wyodrębnionych elementach populacji, czyli próbie losowej
Wydawać by się mogło, że badanie częściowe jako z założenia obarczone niepewnością stosowane jest bardzo rzadko. Istnieją jednak czynniki, które przemawiają na korzyść tego właśnie rodzaju badania:
  • populacja może być nieskończona
  • badanie może niszczyć badany obiekt, zbadanie całej populacji byłoby równoznaczne z jej zniszczeniem (np. kontrola jakości w fabryce konserw)
  • badanie całej populacji jest zbyt kosztowne
Sposobami wyboru próby losowej zajmuje się metoda reprezentacyjna. Problem uogólnienia wyników badania próby losowej na całą populację oraz popełnianych przy tym błędów to z kolei tematyka wnioskowania statystycznego. Wnioskowanie statystyczne to dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne). Wyróżnia się dwie grupy metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego: Estymacja - szacowanie wartości nieznanych parametrów rozkładu Weryfikacja hipotez statystycznych - sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.