Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została powołana 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjęła działalność dydaktyczną 25 października.
W początkowym okresie przygotowywała nauczycieli szkół podstawowych; cykl kształcenia obejmował 3 lata i kończył się egzaminem dyplomowym. Począwszy od roku akademickiego 1949/1950 rozpoczęła również kształcenie nauczycieli szkół średnich i prowadziła działalność w nowej strukturze organizacyjnej opartej na wydziałach. Równocześnie powołano instytucje i stanowiska akademickie: senat, rady wydziałów, rektora, prorektorów i dziekanów.
Od 1954 roku Uczelnia uzyskała status szkoły wyższej, w której studia trwały 4 lata, a absolwenci zdobywali pełne wykształcenie wyższe i dyplom magistra. Przemiany polityczne roku 1956 sprawiły, że Uczelnia otrzymała znaczną autonomię i po raz pierwszy dokonano wyboru Rektora, dotychczas mianowanego. Został nim prof. dr Wincenty Danek. Pod jego kierownictwem wkrótce nastąpił dynamiczny rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który sprawił, że w środowisku oświatowym zyskała powszechnie opinię Uczelni przygotowującej wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Począwszy od roku akademickiego 1958/1959 studia przedłużono do 5 lat.
W 1959 roku Uczelnia otrzymała prawa nadawania stopnia naukowego doktora (literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, nauki o polityce, biologia, geografia, matematyka, pedagogika), a w 1967 roku prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, biologia)
W roku 1973 Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzymała zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej.
Rok 1989 rozpoczął okres przeobrażeń ustrojowych i społecznych, stawiając przed środowiskiem akademickim nowe zadania, polegające na wypracowaniu modelu kształcenia i funkcjonowania w warunkach pełnej samodzielności i samorządności.
1 października 1999 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kalendarium
1946 - powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1954 - uzyskanie statusu szkoły wyższej 1973 - nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Komisji Edukacji Narodowej 1999 - zmiana nazwy na Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
Uroczystości w uczelni
14 X - Dzień Edukacji Narodowej (rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej - 14 października 1773) 11 V - Święto Uczelni (ukonstytuowanie się Komitetu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej - 11 maja 1946)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.