Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) - agencja zajmująca się wewnętrznym bezpieczeństwem państwa, m.in. kontrwywiadem i zwalczaniem terroryzmu na terenie kraju, ogólnej ochrony RP i jej porządku konstytucyjnego.

Likwidacja UOP, utworzenie ABW

Utworzona w 2002 roku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powstała po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa w maju 2002 roku, w miejsce którego utworzono dwie odrębne agencje: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu.

Podstawa działania

 • Ustawa z dnia 24.05.2002 o Agencji Bezepieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676)
 • Ustawa z dnia 25.11.2004 o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 267, poz. 2647)
 • Ustawa z dnia 22.01.1999 o ochronie informacji niejawnych.(Dz. U. z dnia 8 lutego 1999 r. zm. Dz.U.02.89.804)
 • Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.06.2002 w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Mon. Pol. Nr 26, poz. 432)

Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Do zadań ABW należy:
 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa,
 2. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców):
  1. szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
  2. godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
  3. korupcji osób pełniących funkcje publiczne,
  4. w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  5. nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym,
 3. realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
 4. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,
 5. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Struktura ABW

 1. Departament Kontrwywiadu
 2. Departament Przeciwdziałania korupcji, terroryzmowi i Przestepczości Zorganizowanej
 3. Departament Postępowań Karnych
 4. Departament Zabezpieczenia technicznego
 5. Departament Ochrony Informacji Niejawnych
 6. Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 7. Biuro Ewidencji i Archiwum
 8. Biuro Prawne
 9. Biuro Finansów
 10. Biuro Kadr
 11. Biuro Administracyjno Gospodarcze
 12. Gabinet Szefa
 13. Inspektorat Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 14. Zespół Audytu Wewnętrznego
 15. Zespół Ochrony Zdrowia
 16. Centralny Ośrodek Szkolenia ABW
 17. Delegatura ABW w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze

Stopnie służbowe w ABW

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązują nastepujące korpusy i stopnie służbowe:
 • korpus szeregowych:
  • szeregowy,
  • starszy szeregowy,
 • korpus podoficerów:
  • kapral,
  • starszy kapral
  • plutonowy,
  • starszy plutonowy
  • sierżant,
  • starszy sierżant,
  • sierżant sztabowy
  • starszy sierżant sztabowy,
 • korpus chorążych:
  • młodszy chorąży,
  • chorąży,
  • starszy chorąży,
  • młodszy chorąży sztabowy,
  • chorąży sztabowy,
  • starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów:
  • podporucznik,
  • porucznik,
  • kapitan,
  • major,
  • podpułkownik,
  • pułkownik,
  • generał brygady

Szef ABW

Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji rządowej. Szef ABW ma rangę sekretarza stanu i podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Szefowie ABW

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.