Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Typy lekcji strategie nauczania A O P E ich charakterystyka. Mamy 4 typy lekcji: 1)lekcja podającaobejmuje następujące czynności: *organizacyjne i psychiczne przygotowanie klasy do pracy *sprawdzanie pracy domowej *przedstawienie i opracowanie nowych treści *integrowanie nowych treści z dawniej nabytymi *utrwalenie nowych treści z dawniej nabytymi *utrwalenie nowych treści i ich stosowanie w nowych sytuacjach *wyjaśnienie założeń pracy domowej. 2)lekcja problemowa obejmuje: *przygotowanie uczniów do pracy *sprawdzenie pracy domowej, jako nawiązanie do lekcji poprzedniej *stworzenie planu pracy i sformułowanie przez uczniów zagadnienia głównego oraz kwestii z nim związanych *ustalenie planu pracy i sformułowanie pomysłów rozwiązań *sprawdzenie pomysłów rozwiązań *usystematyzowanie i utrwalenie nowych wiadomości *zastosowanie ich w nowych sytuacjach praktycznych. 3)lekcja operacyjnaobejmuje: *przygotowanie klasy do pracy i sprawdzenie zadania domowego *uświadomienie sobie przez uczniów zadania lekcji *ustalenie zasad i reguł umożliwiających wykonanie tego zadania *polega na usunięciu w świadomości ucznia bariery między teorią i praktyką, praktyką i teorią *ma ona doprowadzić młod. czł. do tego, by rozumiał działalność ludzi swoją własną by chciał i potrafił doskonalić Wł. sprawności w wybranych dziedzinach. 4)lekcja ekspozycyjna*wykorzystywana w pracy pozalekcyjnej głównie w kołach literackich, teatr., filmo., muzy., plast. Oraz w pracy pozaszkolnej *podstawową częścią tych zajęć jest jednorazowo lub wielokrotnie ekspozycje jakichś wartości danego dzieła *często przedmiotem ekspozycji jest nie jeden, lecz więcej utworów, np.wiersze danego poety, obrazów. Strategie nauczania A -droga przez przyswajanie O -droga uczenia się przez działanie, odkrywanie P –problemowa Droga uczenia się (rozwiązywanie problemów przez działanie) E –droga uczenia się przez przeżywanie, emocje.
OSOBOWOŚĆ *zawiera określone Cech psychofizyczne, odróżniające dana jednostkę od innych, każdy doświadcza, przeżywa inaczej *pod wpływem nauczania, wych. kształtuje się pewne cechy *dziecko rodzi się amoralne

GRY DYDAKTYCZNE

Burza mózgu Uczeń w syt. społ. np. w klasie, kiedy ma zgłosić publicznie Pomysł rozwiązywania problemu, jest hamowany przez konieczność poddania uprzednio ocenie wewn. tego, co wymyślił. Ocenia pomyślny:* czy Pomysł ten jest uzasadniony w świetle posiadanej wiedzy *czy zostanie odebrany przez grupę. Cała konstru. jest tak pomyślana ,żeby przerwać komunikację między fazą produkcji i szacowania pomysłów. W szkole gdy Potrzeba nam do dalszego prowadzenia lekcji wielu pomysłów dot. Rozwiązania a jakiegoś problemu albo żeby sprawdzić jak dalece użyteczna jest wcześniejsze opracowania wiedzy. Metoda przeznaczoną do samodzielnego i szybkiego wymyślania przez uczniów zbiorów hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego. Metoda sytuacyjna polega na bardzo dokładnym rozpatrywaniu jakiegoś przypadku tak skonstruowanego, żeby był typowy dla dużej klasy zdarzeń. Rozpoczyna się od przeds. Opisu sytu. Nim uczniowie przystąpią do pracy, należy poświęcić trochę czasu na dodatkowe inf. o sytuacji, których mogą potrzebować uczestniczy gry. Odpowiedzi udziela nauczyciel zgodnie z własną koncepcją lekcji i wyobraźnią. Pracę nad poleceniami może prowadzić cała klasa. Zawsze kończy omówieniem, w trakcie nuczyc. ocenia pracę uczniów. Jest modelem poznawczej rzeczywistości, Model statyczny, uczniowie analizują jego wstępną zwartość treściową. Metoda symulacyjnaw trakcie symulacji gracze Maja znaczne możliwości oddziaływania na model, który w skutek działań podlega zmianom. Symulują pewien Odcinek rzeczywistości w warunkach sztucznych. Reguły:: postępować wg ogólnych wskazówek jakie sobie wyobrażamy; postępować wg wskazówek ujętych w opisie roli i celach, wg scenariusza; postępować wg sformalizowanej i sztywnej procedury; dostosować swoje postępowanie do partnera gry.

DYDAKTYKA PRZEDMIOTEM

Jest Kształcenie ludzi, wszelkie Nauczanie innych i Uczenie się niezależnie od tego czy odbywa się w szkole czy poza nią. Zajmuje się badaniem działalności uczących i osób nauczających celów i treści oraz metod, środków i orgnizacjii kształcenia.

WYCHOWANIE

-(dzieckotraktowane przedmiotowo, narzucano mu wiedz, Dziecko nie ma nic do powiedzenia .Nauczyciel narzuca własne postawy, poglądy, Uczeń ma być taki jak nauczyciel) istotne dla wych. ma działanie wychowawców, wpływanie na wychowanków i urabianie ich. Jak działać, by wychować, mają charak. praksologiczny i wiąże się z socjalizmem tzn ze społecznym działaniem dorosłych. –(swobodnyrozwój przez doświadczenie życiowe, brak urabiania)swobodny wzrost dziecka, wych. jako Proces samorzutnego rozwoju w zakresie różnego rodzaju doświadczenia nabywanego przez wychowanka. Drogą jest uczenie się, wych. więc utożsamia się z procesem uczenia się. Mają char. Pajdocentryczny, stawianie dziecka w Centrum rozwoju –(bodźce System kar i nagród; przestrzeganie zasad danej zabawy)zwraca uwagę na warunki i Bodźce przyczyniające się do rozwinięcia wychowanka. Wych. jest jako „szkoła wspólnoty” organizowaniem przeżycia wspólnego przez zabawę, pracę rozmowę. Ma char. sytuacyjny jako problem stawiają sprawę jak organizować środowisko wychowujące, zwraca uwagę na nieświadome działające wpływy zajęć –(liczysię efekt wychowania, podmiot, uczeń, bardzo ważny cel Oddziaływanie na ludzi, wpływ media)skupia uwagę na wytworach i osiąganych skutkach działania wychow. Proces wych. polega na kształtowaniu się charakteru lub osobowości wychowanka jako wykształcenia lub światopoglądu. Przystosowanie wychowanka do środowiska biolog. i społ.

KULTURA

-oznacza uprawę, doglądanie czegoś, a w przenośni doskonalenie, wykształcenie -to całokształt materialnego i duch. dorobku ludzkości, wytworzonego w jej rozwoju hist. –ogół wytworzonych przez ludzi wartości naukowych, moralnospoł., artystycz. oraz procesy uczestnictwa w tych wartościach i tworzenia nowych wartości. Uczenie o kult.mło. *poznanie wybranych dóbr kultury *wytwarzaniem przez młodzieży różnych wartości *przeżywaniem wartości kultur. NAUKA -czynności nauczania i uczenia się –to System uzasadnienie poję, twierdzeń i hipotez, będących wytworem działalności badawczej i stanowią najwyżej rozwinięta postacią świadomości ludzkiej. Części składowe nauki Fakty naukowe, pojęcia nauk., Prawo nauki, teorie nauk. Faktu nau. to najprostsze najbardziej podst. Elementy każdej nauki empirycznej. Tworzą je inf. dotyczące konkretnego stanu rzeczy lub zdarzenia. Układ to rzeczowa lub logicznie uporządkowany Zbiór składników oraz związków między nimi: rzeczowy, logiczny, pełny (zawiera materiały gotowe do przyswojenia, a więc wszystkie go tworzące skł.i wszystkie związki między nimi, Uczeń przyswaja wiedzę biernie), niepełne( brakuje, któregoś z elem. Treść progr. gdzie są podane elem. nie wszystkie i musimy wyszukać brakujących elem. tej całości. Jest to Układ problemowy. impresja; inscenizacja; uczą się przez przeżywanie
str 1
wytworach i osiąganych skutkach działania wychow. [[Proces]] wych. polega na kształtowaniu się charakteru lub
osobowości wychowanka jako wykształcenia lub światopoglądu. Przystosowanie wychowanka do środowiska
biolog. i społ.
KULTURA
-oznacza uprawę, doglądanie czegoś, a w przenośni doskonalenie, wykształcenie -to całokształt materialnego i
duch. dorobku ludzkości, wytworzonego w jej rozwoju hist. –ogół wytworzonych przez ludzi wartości
naukowych, moralnospoł., artystycz. oraz procesy uczestnictwa w tych wartościach i tworzenia nowych
wartości. Uczenie o kult.mło. *poznanie wybranych dóbr kultury *wytwarzaniem przez młodzieży różnych
wartości *przeżywaniem wartości kultur.
NAUKA
-czynności nauczania i uczenia się –to [[system]] uzasadnienie poję, twierdzeń i hipotez, będących wytworem
działalności badawczej i stanowią najwyżej rozwinięta postacią świadomości ludzkiej. Części składowe nauki
fakty naukowe, pojęcia nauk., [[prawo]] nauki, teorie nauk. Faktu nau. to najprostsze najbardziej podst. elementy
każdej nauki empirycznej. Tworzą je inf. dotyczące konkretnego stanu rzeczy lub zdarzenia. [[Układ]] to rzeczowa
lub logicznie uporządkowany [[zbiór]] składników oraz związków między nimi: rzeczowy, logiczny, pełny (zawiera
materiały gotowe do przyswojenia, a więc wszystkie go tworzące skł.i wszystkie związki między nimi, uczeń
przyswaja wiedzę biernie), niepełne( brakuje, któregoś z elem. Treść progr. gdzie są podane elem. nie wszystkie
i musimy wyszukać brakujących elem. tej całości. Jest to układ problemowy.
impresja; inscenizacja; uczą się przez przeżywanie

wytworach i osiąganych skutkach działania wychow. Proces wych. polega na kształtowaniu się charakteru lub
osobowości wychowanka jako wykształcenia lub światopoglądu. Przystosowanie wychowanka do środowiska
biolog. i społ.
KULTURA
-oznacza uprawę, doglądanie czegoś, a w przenośni doskonalenie, wykształcenie -to całokształt materialnego i
duch. dorobku ludzkości, wytworzonego w jej rozwoju hist. –ogół wytworzonych przez ludzi wartości
naukowych, moralnospoł., artystycz. oraz procesy uczestnictwa w tych wartościach i tworzenia nowych
wartości. Uczenie o kult.mło. *poznanie wybranych dóbr kultury *wytwarzaniem przez młodzieży różnych
wartości *przeżywaniem wartości kultur.
NAUKA
-czynności nauczania i uczenia się –to System uzasadnienie poję, twierdzeń i hipotez, będących wytworem
działalności badawczej i stanowią najwyżej rozwinięta postacią świadomości ludzkiej. Części składowe nauki
fakty naukowe, pojęcia nauk., Prawo nauki, teorie nauk. Faktu nau. to najprostsze najbardziej podst. elementy
każdej nauki empirycznej. Tworzą je inf. dotyczące konkretnego stanu rzeczy lub zdarzenia. Układ to rzeczowa
lub logicznie uporządkowany Zbiór składników oraz związków między nimi: rzeczowy, logiczny, pełny (zawiera
materiały gotowe do przyswojenia, a więc wszystkie go tworzące skł.i wszystkie związki między nimi, uczeń
przyswaja wiedzę biernie), niepełne( brakuje, któregoś z elem. Treść progr. gdzie są podane elem. nie wszystkie
i musimy wyszukać brakujących elem. tej całości. Jest to układ problemowy.
impresja; inscenizacja; uczą się przez przeżywanie
str 2
Typy lekcji strategie nauczania A O P E ich charakterystyka.
Mamy 4 typy lekcji: 1)lekcja podająca obejmuje następujące czynności: *organizacyjne i psychiczne
przygotowanie klasy do pracy *sprawdzanie pracy domowej *przedstawienie i opracowanie nowych treści
*integrowanie nowych treści z dawniej nabytymi *utrwalenie nowych treści z dawniej nabytymi *utrwalenie
nowych treści i ich stosowanie w nowych sytuacjach *wyjaśnienie założeń pracy domowej. 2)lekcja
problemowa obejmuje: *przygotowanie uczniów do pracy *sprawdzenie pracy domowej, jako nawiązanie do
lekcji poprzedniej *stworzenie planu pracy i sformułowanie przez uczniów zagadnienia głównego oraz kwestii z
nim związanych *ustalenie planu pracy i sformułowanie pomysłów rozwiązań *sprawdzenie pomysłów
rozwiązań *usystematyzowanie i utrwalenie nowych wiadomości *zastosowanie ich w nowych sytuacjach
praktycznych. 3)lekcja operacyjna obejmuje: *przygotowanie klasy do pracy i sprawdzenie zadania domowego
*uświadomienie sobie przez uczniów zadania lekcji *ustalenie zasad i reguł umożliwiających wykonanie tego
zadania *polega na usunięciu w świadomości ucznia bariery między teorią i praktyką, praktyką i teorią *ma ona
doprowadzić młod. czł. do tego, by rozumiał działalność ludzi swoją własną by chciał i potrafił doskonalić wł.
sprawności w wybranych dziedzinach. 4)lekcja ekspozycyjna *wykorzystywana w pracy pozalekcyjnej głównie
w kołach literackich, teatr., filmo., muzy., plast. Oraz w pracy pozaszkolnej *podstawową częścią tych zajęć jest
jednorazowo lub wielokrotnie ekspozycje jakichś wartości danego dzieła *często przedmiotem ekspozycji jest
nie jeden, lecz więcej utworów, np.wiersze danego poety, obrazów. Strategie nauczania A -droga przez
przyswajanie O -droga uczenia się przez działanie, odkrywanie P –problemowa [[droga]] uczenia się
(rozwiązywanie problemów przez działanie) E –droga uczenia się przez przeżywanie, emocje.
OSOBOWOŚĆ
*zawiera określone [[cech]] psychofizyczne, odróżniające dana jednostkę od innych, każdy doświadcza, przeżywa
inaczej *pod wpływem nauczania, wych. kształtuje się pewne cechy *dziecko rodzi się amoralne
GRY DYDAKTYCZNE
Burza mózgu [[uczeń]] w syt. społ. np. w klasie, kiedy ma zgłosić publicznie [[pomysł]] rozwiązywania problemu, jest
hamowany przez konieczność poddania uprzednio ocenie wewn. tego, co wymyślił. Ocenia pomyślny:* czy
pomysł ten jest uzasadniony w świetle posiadanej wiedzy *czy zostanie odebrany przez grupę. Cała konstru. jest
tak pomyślana ,żeby przerwać komunikację między fazą produkcji i szacowania pomysłów. W szkole gdy
potrzeba nam do dalszego prowadzenia lekcji wielu pomysłów dot. Rozwiązania a jakiegoś problemu albo żeby
sprawdzić jak dalece użyteczna jest wcześniejsze opracowania wiedzy. [[Metoda]] przeznaczoną do samodzielnego
i szybkiego wymyślania przez uczniów zbiorów hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego. Metoda
sytuacyjna polega na bardzo dokładnym rozpatrywaniu jakiegoś przypadku tak skonstruowanego, żeby był
typowy dla dużej klasy zdarzeń. Rozpoczyna się od przeds. Opisu sytu. Nim uczniowie przystąpią do pracy,
należy poświęcić trochę czasu na dodatkowe inf. o sytuacji, których mogą potrzebować uczestniczy gry.
Odpowiedzi udziela [[nauczyciel]] zgodnie z własną koncepcją lekcji i wyobraźnią. Pracę nad poleceniami może
prowadzić cała klasa. Zawsze kończy omówieniem, w trakcie nuczyc. ocenia pracę uczniów. Jest modelem
poznawczej rzeczywistości, [[model]] statyczny, uczniowie analizują jego wstępną zwartość treściową. Metoda
symulacyjna w trakcie symulacji gracze [[maja]] znaczne możliwości oddziaływania na model, który w skutek
działań podlega zmianom. Symulują pewien [[odcinek]] rzeczywistości w warunkach sztucznych. Reguły:
postępować wg ogólnych wskazówek jakie sobie wyobrażamy; postępować wg wskazówek ujętych w opisie roli
i celach, wg scenariusza; postępować wg sformalizowanej i sztywnej procedury; dostosować swoje
postępowanie do partnera gry.
DYDAKTYKA PRZEDMIOTEM
Jest [[kształcenie]] ludzi, wszelkie [[nauczanie]] innych i uczenie się niezależnie od tego czy odbywa się w szkole czy
poza nią. Zajmuje się badaniem działalności uczących i osób nauczających celów i treści oraz metod, środków i
orgnizacjii kształcenia.
WYCHOWANIE
-
(dziecko traktowane przedmiotowo, narzucano mu wiedz, [[dziecko]] nie ma nic do powiedzenia .Nauczyciel
narzuca własne postawy, poglądy, [[uczeń]] ma być taki jak nauczyciel) istotne dla wych. ma działanie
wychowawców, wpływanie na wychowanków i urabianie ich. Jak działać, by wychować, mają charak.
praksologiczny i wiąże się z socjalizmem tzn ze społecznym działaniem dorosłych. –(swobodny rozwój przez
doświadczenie życiowe, brak urabiania)swobodny wzrost dziecka, wych. jako [[proces]] samorzutnego rozwoju w
zakresie różnego rodzaju doświadczenia nabywanego przez wychowanka. Drogą jest uczenie się, wych. więc
utożsamia się z procesem uczenia się. Mają char. Pajdocentryczny, stawianie dziecka w [[centrum]] rozwoju –
(bodźce [[system]] kar i nagród; przestrzeganie zasad danej zabawy)zwraca uwagę na warunki i bodźce
przyczyniające się do rozwinięcia wychowanka. Wych. jest jako „szkoła wspólnoty” organizowaniem przeżycia
wspólnego przez zabawę, pracę rozmowę. Ma char. sytuacyjny jako problem stawiają sprawę jak organizować
środowisko wychowujące, zwraca uwagę na nieświadome działające wpływy zajęć –(liczy się efekt
wychowania, podmiot, uczeń, bardzo ważny cel [[oddziaływanie]] na ludzi, wpływ media)skupia uwagę na

Typy lekcji strategie nauczania A O P E ich charakterystyka.
Mamy 4 typy lekcji: 1)lekcja podająca obejmuje następujące czynności: *organizacyjne i psychiczne
przygotowanie klasy do pracy *sprawdzanie pracy domowej *przedstawienie i opracowanie nowych treści
*integrowanie nowych treści z dawniej nabytymi *utrwalenie nowych treści z dawniej nabytymi *utrwalenie
nowych treści i ich stosowanie w nowych sytuacjach *wyjaśnienie założeń pracy domowej. 2)lekcja
problemowa obejmuje: *przygotowanie uczniów do pracy *sprawdzenie pracy domowej, jako nawiązanie do
lekcji poprzedniej *stworzenie planu pracy i sformułowanie przez uczniów zagadnienia głównego oraz kwestii z
nim związanych *ustalenie planu pracy i sformułowanie pomysłów rozwiązań *sprawdzenie pomysłów
rozwiązań *usystematyzowanie i utrwalenie nowych wiadomości *zastosowanie ich w nowych sytuacjach
praktycznych. 3)lekcja operacyjna obejmuje: *przygotowanie klasy do pracy i sprawdzenie zadania domowego
*uświadomienie sobie przez uczniów zadania lekcji *ustalenie zasad i reguł umożliwiających wykonanie tego
zadania *polega na usunięciu w świadomości ucznia bariery między teorią i praktyką, praktyką i teorią *ma ona
doprowadzić młod. czł. do tego, by rozumiał działalność ludzi swoją własną by chciał i potrafił doskonalić wł.
sprawności w wybranych dziedzinach. 4)lekcja ekspozycyjna *wykorzystywana w pracy pozalekcyjnej głównie
w kołach literackich, teatr., filmo., muzy., plast. Oraz w pracy pozaszkolnej *podstawową częścią tych zajęć jest
jednorazowo lub wielokrotnie ekspozycje jakichś wartości danego dzieła *często przedmiotem ekspozycji jest
nie jeden, lecz więcej utworów, np.wiersze danego poety, obrazów. Strategie nauczania A -droga przez
przyswajanie O -droga uczenia się przez działanie, odkrywanie P –problemowa Droga uczenia się
(rozwiązywanie problemów przez działanie) E –droga uczenia się przez przeżywanie, emocje.
OSOBOWOŚĆ
*zawiera określone Cech psychofizyczne, odróżniające dana jednostkę od innych, każdy doświadcza, przeżywa
inaczej *pod wpływem nauczania, wych. kształtuje się pewne cechy *dziecko rodzi się amoralne
GRY DYDAKTYCZNE
Burza mózgu Uczeń w syt. społ. np. w klasie, kiedy ma zgłosić publicznie Pomysł rozwiązywania problemu, jest
hamowany przez konieczność poddania uprzednio ocenie wewn. tego, co wymyślił. Ocenia pomyślny:* czy
pomysł ten jest uzasadniony w świetle posiadanej wiedzy *czy zostanie odebrany przez grupę. Cała konstru. jest
tak pomyślana ,żeby przerwać komunikację między fazą produkcji i szacowania pomysłów. W szkole gdy
potrzeba nam do dalszego prowadzenia lekcji wielu pomysłów dot. Rozwiązania a jakiegoś problemu albo żeby
sprawdzić jak dalece użyteczna jest wcześniejsze opracowania wiedzy. Metoda przeznaczoną do samodzielnego
i szybkiego wymyślania przez uczniów zbiorów hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego. Metoda
sytuacyjna polega na bardzo dokładnym rozpatrywaniu jakiegoś przypadku tak skonstruowanego, żeby był
typowy dla dużej klasy zdarzeń. Rozpoczyna się od przeds. Opisu sytu. Nim uczniowie przystąpią do pracy,
należy poświęcić trochę czasu na dodatkowe inf. o sytuacji, których mogą potrzebować uczestniczy gry.
Odpowiedzi udziela Nauczyciel zgodnie z własną koncepcją lekcji i wyobraźnią. Pracę nad poleceniami może
prowadzić cała klasa. Zawsze kończy omówieniem, w trakcie nuczyc. ocenia pracę uczniów. Jest modelem
poznawczej rzeczywistości, Model statyczny, uczniowie analizują jego wstępną zwartość treściową. Metoda
symulacyjna w trakcie symulacji gracze Maja znaczne możliwości oddziaływania na model, który w skutek
działań podlega zmianom. Symulują pewien Odcinek rzeczywistości w warunkach sztucznych. Reguły:
postępować wg ogólnych wskazówek jakie sobie wyobrażamy; postępować wg wskazówek ujętych w opisie roli
i celach, wg scenariusza; postępować wg sformalizowanej i sztywnej procedury; dostosować swoje
postępowanie do partnera gry.
DYDAKTYKA PRZEDMIOTEM
Jest Kształcenie ludzi, wszelkie Nauczanie innych i uczenie się niezależnie od tego czy odbywa się w szkole czy
poza nią. Zajmuje się badaniem działalności uczących i osób nauczających celów i treści oraz metod, środków i
orgnizacjii kształcenia.
WYCHOWANIE
-
(dziecko traktowane przedmiotowo, narzucano mu wiedz, Dziecko nie ma nic do powiedzenia .Nauczyciel
narzuca własne postawy, poglądy, Uczeń ma być taki jak nauczyciel) istotne dla wych. ma działanie
wychowawców, wpływanie na wychowanków i urabianie ich. Jak działać, by wychować, mają charak.
praksologiczny i wiąże się z socjalizmem tzn ze społecznym działaniem dorosłych. –(swobodny rozwój przez
doświadczenie życiowe, brak urabiania)swobodny wzrost dziecka, wych. jako Proces samorzutnego rozwoju w
zakresie różnego rodzaju doświadczenia nabywanego przez wychowanka. Drogą jest uczenie się, wych. więc
utożsamia się z procesem uczenia się. Mają char. Pajdocentryczny, stawianie dziecka w Centrum rozwoju –
(bodźce System kar i nagród; przestrzeganie zasad danej zabawy)zwraca uwagę na warunki i bodźce
przyczyniające się do rozwinięcia wychowanka. Wych. jest jako „szkoła wspólnoty” organizowaniem przeżycia
wspólnego przez zabawę, pracę rozmowę. Ma char. sytuacyjny jako problem stawiają sprawę jak organizować
środowisko wychowujące, zwraca uwagę na nieświadome działające wpływy zajęć –(liczy się efekt
wychowania, podmiot, uczeń, bardzo ważny cel Oddziaływanie na ludzi, wpływ media)skupia uwagę na
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie