referat z architektury na temat:

SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH I W TERENACH ZABUDOWANYCH

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Wykład 10.
SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH I W TERENACH ZABUDOWANYCH
Melioracje – obejmują zagadnienia od typowo przyrodniczych, do technicznych bliskich budownictwu. Zajmują się wodą jako czynnikiem będącym obiektem określonego działania ludzkiego w aspekcie prowadzonej produkcji lub ochrony środowiska. Podstawowe zadania melioracji:
 • Optymalizacja układu czynników plonotwórczych w środowisku (woda, powietrze, temperatura, światło, Składniki pokarmowe) w całym okresie rozwoju roślin;
 • Ułatwienie wykonywania prac agrotechnicznych na gruntach ornych i pratotechnicznych na użytkach zielonych;
 • Ochrona środowiska przyrodniczo-rolniczego przed degradacją;
 • Zapobieganie klęskom żywiołowym, Rekultywacja nieużytków i terenów zniszczonych przez górnictwo, Przemysł lub inną działalność człowieka.
 • Systemy melioracyjne:
  • odwadniające;
  • odwadniająco-nawadniające;
  • nawadniające;
  • przeciwpowodziowe;
  • przeciwerozyjne;
  • fitomelioracje;
  • agromelioracje;
  • rekultywacja.
  Rozwiązywanie na meliorowanym obszarze kilku różnych zadań melioracyjnych równolegle to melioracje kompleksowe.

  Podstawy prawne klasyfikacji urządzeń melioracji wodnych: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
  Melioracje podstawowe:
  Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
  1) budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, 2) stopnie wodne, zbiorniki wodne, 3) kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 4) rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, 5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, 6) stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.
  Melioracje szczegółowe:
  Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:
  1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 1a) drenowania, 2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, 3) stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, 4) ziemne Stawy rybne, 4a) groble na obszarach nawadnianych, 5) systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.


  SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH
  Melioracje odwadniające wykonujemy, gdy występuje nadmiar wody w glebie - tzn. jej zawartość przekracza 85÷90% pełnej pojemności wodnejgleby. Objawy bezpośrednie nadmiaru wilgoci w glebie:
  • stagnowanie wód na powierzchni terenu przez znaczną część roku;
  • wysokie poziomy wód gruntowych w stosunku do terenu, trwające przez dłuższy czas;
  • wysokie poziomy wód w ciekach, rowach, stawach, zbiornikach i studzienkach w stosunku do sąsiadującego terenu;
  • źródliska i wysiąki;
  • występowanie zespołów roślin hydrofilnych, np. sitów, turzyc, skrzypów, mietlic;
  • specyficzne typy i Rodzaje gleb (np. niektóre gleby torfowe);
  • występowanie w profilu glebowym poziomów glejowych i wytrąceń żelazistych.

  Objawy pośrednie nadmiaru wód w glebie:
  • dłuższe zaleganie na wiosnę pokrywy śniegowej;
  • powolne obsychanie gruntu na wiosnę;
  • ciemne plamy na polach ornych widoczne podczas uprawy wiosennej;
  • częste formowanie się mgieł;
  • wymakanie, wyprzenie i wymarzanie ozimin;
  • opóźniony rozwój roślinności na wiosnę;
  • jasna, żółtozielona, Barwa roślin uprawnych;
  • ciemniejsza Barwa roślinności łąkowej na wiosnę;
  • występowanie takich roślin, jak np. Jaskier rozłogowy, Mięta polna;
  • utrudnione zbiory okopowych jesienią.


  Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia
  1. Brak odpływu wody do odbiornika spowodowany spiętrzeniem wód w odbiorniku, zarośnięciem Koryta odbiornika lub jego zamuleniem. 2. Odcięcie doliny od odbiornika przez tzw. wargi wytworzone z grubego materiału osadzonego na brzegach cieku w czasie wylewów wód wielkich 3. Brak śluz i przepustów w Wałach rzecznych 4. Napływ wód powierzchniowych z terenów obcych 5. Napływ wód gruntowych z terenów obcych 6. Położenie w bezodpływowej kotlinie
  • Napływ wód z terenów wyżej położonych
  • Zabagnienie terenu a nawet stagnowanie wody
  7. Infiltracja wód z kanału 8. Zaleganie gleby przepuszczalnej na płytko położonej warstwie nieprzepuszczalnej 9. Położenie w depresji w stosunku do:
  • cieku (przykład - żuławy)
  • zbiornika wodnego (przykład – obszary nadmorskie)
  10. Pozostałe przyczyny nadmiaru wilgotności w glebie:
  • Częste występowanie wód z Koryta cieku przy małej jego przepustowości i urozmaiconym ukształtowaniu terenu;
  • Zbyt małe spadki terenu i dna cieku (odbiornika) – w takich warunkach Ruch wody po terenie i w cieku jest powolny, Woda dłużej stagnuje na powierzchni.
  Stosowane układy rowów - skośny - podłużny  Odległości od ważnych elementów sytuacyjnych
  a) przy granicy użytku 1/5 L b) przy drodze ½ L c) w powiązaniu z istniejącymi rowami ½ L
  Połączenia rowów
  • Osuszających i zbierających 90 stopni, lub więcej Niż 60 stopni
  • Rowu głównego z odbiornikiem 50 lub 60 stopni


  Podstawowe czynności w trakcie projektowania rowów odwadniających:
  • zaprojektowanie rozstawy rowów;
  • wytyczenie trasy rowu głównego i rozplanowanie sieci szczegółowej;
  • określenie parametrów rowów: głębokość, szerokość dna, nachylenie skarp, spadki dna, prędkości przepływającej wody;
  • określenie zmian parametrów rowów po odwodnieniu torfowiska;
  • ustalenie sposobu umocnień skarp i dna rowu;
  • określenie typu i wymiarów budowli.

  Rozstawa rowów


  Nachylenie skarp rowów odwadniająco-nawadniających (Biulet. Mel. Rol., inf. 5, 1974

  Rodzaj gruntu
  Nachylenie skarp 1:m dla głębokości rowu
  < 1,5 m > 1,5 m
  Piaski grube i średnie w zależności od uwilgotnienia
  1:1,5 – 1:2

  1:1,5 – 1:2
  Piaski drobne 1:2 1:3
  Gliny, Piaski gliniaste, gliny piaszczyste
  1:1,5

  1:1,5 – 1:2
  Torfy włókniste 1:1 1:1,5
  Torfy luźne 1:2 – 1:3 1:3 – 1:5  Rozstawa drenowania:
  - Obliczana wzorami hydraulicznymi, empirycznymi lub na podstawie składu granulometrycznego gleby (najczęściej);
  • Rozstawy: na gruntach ornych 8-25 m
  na użytkach zielonych 10-40 m; - Decyduje zawartość części spławialnych (<0,02 mm) + 1/3 procentowej zawartości pyłu drobnego (0,02-0,05 mm);
  • Rozstawę zwiększa:
  Suma roczna opadów 450-550 mm o 5-10% Nachylenia (30 do >80%) i wystawa stoków o 20% Zawartość węglanu wapnia (CaCO3) o 5-10%;
  • Rozstawę zmniejsza:
  Suma roczna opadów 650->850 mm o 5-15% Zawartość trójtlenku żelaza (Fe2O3) o 10%.
  Spadki rurociągów: 1,5-125‰ w zależności od rodzaju gruntu, średnicy rurociągu i możliwości zamulania drenów.
  Odwodnienia terenów zurbanizowanych Sposoby usuwania przyczyn podtopień:
  • Odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu, dróg i ulic – utworzenie najlepszych warunków sprawnego odprowadzenia spływu powierzchniowego do naturalnych bądź sztucznych odbiorników;
  • Uregulowanie spływu wód opadowych i zmniejszenie ich infiltracji w Grunt za pomocą kanalizacji deszczowej;
  • Niezwłoczne usuwanie awarii i nieszczelności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ograniczanie odprowadzania ścieków do gruntu;
  • Obniżenie zwierciadła wody w odbiornikach wód gruntowych oraz w ciekach i rowach przez ich uregulowanie, pogłębianie lub oczyszczanie;
  • Obniżenie lub skasowanie piętrzeń wody na rzekach lub zbiornikach zasilających Wody gruntowe lub piętrzących je;
  • Podniesienie powierzchni terenu przez podsypanie lub narefulowanie;

  • Podniesienie poziomu posadzek piwnic (często połączone z drenażem wewnętrznym budynku);

  • Stosowanie izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych;

  • Odwodnienie gruntów za pomocą właściwych systemów drenażowych, rozwiązywanych jako drenaż poziomy, pionowy lub mieszany.

  Rodzaje drenaży:
  • poziome
  • pionowe
  • mieszane
  W zależności od usytuowania w stosunku do obrysu budynku:
  • zewnętrzne:
  • liniowe (czołowe, brzegowe, wododziałowe);
  • pierścieniowe – okólne;
  • obszarowe (systematyczne, warstwowe);
  - wewnętrzne budynków.


str 1
SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH
Melioracje odwadniające wykonujemy, gdy występuje nadmiar wody w glebie - tzn. jej zawartość przekracza
85÷90% pełnej pojemności wodnej gleby.
Objawy bezpośrednie nadmiaru wilgoci w glebie:
- stagnowanie wód na powierzchni terenu przez znaczną część roku;
- wysokie poziomy wód gruntowych w stosunku do terenu, trwające przez dłuższy czas;
- wysokie poziomy wód w ciekach, rowach, stawach, zbiornikach i studzienkach w stosunku do
sąsiadującego terenu;
- źródliska i wysiąki;
-
występowanie zespołów roślin hydrofilnych, np. sitów, turzyc, skrzypów, mietlic;
- specyficzne typy i [[rodzaje gleb]] (np. niektóre gleby torfowe);
- występowanie w profilu glebowym poziomów glejowych i wytrąceń żelazistych.
Objawy pośrednie nadmiaru wód w glebie:
-
dłuższe zaleganie na wiosnę pokrywy śniegowej;
- powolne obsychanie gruntu na wiosnę;
- ciemne plamy na polach ornych widoczne podczas uprawy wiosennej;
- częste formowanie się mgieł;
- wymakanie, wyprzenie i wymarzanie ozimin;
- opóźniony rozwój roślinności na wiosnę;
-
jasna, żółtozielona, [[barwa]] roślin uprawnych;
- ciemniejsza [[barwa]] roślinności łąkowej na wiosnę;
- występowanie takich roślin, jak np. [[jaskier]] rozłogowy, mięta polna;
- utrudnione zbiory okopowych jesienią.
Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia
1. Brak odpływu wody do odbiornika spowodowany spiętrzeniem wód w odbiorniku, zarośnięciem koryta
odbiornika lub jego zamuleniem.
2. Odcięcie doliny od odbiornika przez tzw. wargi wytworzone z grubego materiału osadzonego na brzegach
cieku w czasie wylewów wód wielkich
3. Brak śluz i przepustów w [[wałach]] rzecznych
4. Napływ wód powierzchniowych z terenów obcych
5. Napływ wód gruntowych z terenów obcych
6. Położenie w bezodpływowej kotlinie
Napływ wód z terenów wyżej położonych
Zabagnienie terenu a nawet stagnowanie wody
7. [[Infiltracja]] wód z kanału
8. Zaleganie gleby przepuszczalnej na płytko położonej warstwie nieprzepuszczalnej
9. Położenie w depresji w stosunku do:
cieku (przykład - żuławy)
zbiornika wodnego (przykład – obszary nadmorskie)
10. Pozostałe przyczyny nadmiaru wilgotności w glebie:
- Częste występowanie wód z [[koryta]] cieku przy małej jego przepustowości i urozmaiconym
ukształtowaniu terenu;
- Zbyt małe spadki terenu i dna cieku (odbiornika) – w takich warunkach [[ruch]] wody po terenie i w cieku
jest powolny, [[woda]] dłużej stagnuje na powierzchni.
Stosowane układy rowów
- skośny
- podłużny

SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH
Melioracje odwadniające wykonujemy, gdy występuje nadmiar wody w glebie - tzn. jej zawartość przekracza
85÷90% pełnej pojemności wodnej gleby.
Objawy bezpośrednie nadmiaru wilgoci w glebie:
- stagnowanie wód na powierzchni terenu przez znaczną część roku;
- wysokie poziomy wód gruntowych w stosunku do terenu, trwające przez dłuższy czas;
- wysokie poziomy wód w ciekach, rowach, stawach, zbiornikach i studzienkach w stosunku do
sąsiadującego terenu;
- źródliska i wysiąki;
-
występowanie zespołów roślin hydrofilnych, np. sitów, turzyc, skrzypów, mietlic;
- specyficzne typy i Rodzaje gleb (np. niektóre gleby torfowe);
- występowanie w profilu glebowym poziomów glejowych i wytrąceń żelazistych.
Objawy pośrednie nadmiaru wód w glebie:
-
dłuższe zaleganie na wiosnę pokrywy śniegowej;
- powolne obsychanie gruntu na wiosnę;
- ciemne plamy na polach ornych widoczne podczas uprawy wiosennej;
- częste formowanie się mgieł;
- wymakanie, wyprzenie i wymarzanie ozimin;
- opóźniony rozwój roślinności na wiosnę;
-
jasna, żółtozielona, Barwa roślin uprawnych;
- ciemniejsza Barwa roślinności łąkowej na wiosnę;
- występowanie takich roślin, jak np. Jaskier rozłogowy, mięta polna;
- utrudnione zbiory okopowych jesienią.
Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia
1. Brak odpływu wody do odbiornika spowodowany spiętrzeniem wód w odbiorniku, zarośnięciem koryta
odbiornika lub jego zamuleniem.
2. Odcięcie doliny od odbiornika przez tzw. wargi wytworzone z grubego materiału osadzonego na brzegach
cieku w czasie wylewów wód wielkich
3. Brak śluz i przepustów w Wałach rzecznych
4. Napływ wód powierzchniowych z terenów obcych
5. Napływ wód gruntowych z terenów obcych
6. Położenie w bezodpływowej kotlinie
Napływ wód z terenów wyżej położonych
Zabagnienie terenu a nawet stagnowanie wody
7. Infiltracja wód z kanału
8. Zaleganie gleby przepuszczalnej na płytko położonej warstwie nieprzepuszczalnej
9. Położenie w depresji w stosunku do:
cieku (przykład - żuławy)
zbiornika wodnego (przykład – obszary nadmorskie)
10. Pozostałe przyczyny nadmiaru wilgotności w glebie:
- Częste występowanie wód z Koryta cieku przy małej jego przepustowości i urozmaiconym
ukształtowaniu terenu;
- Zbyt małe spadki terenu i dna cieku (odbiornika) – w takich warunkach Ruch wody po terenie i w cieku
jest powolny, Woda dłużej stagnuje na powierzchni.
Stosowane układy rowów
- skośny
- podłużny
str 2
Odległości od ważnych elementów sytuacyjnych
a) przy granicy użytku 1/5 L
b) przy drodze �½ L
c) w powiązaniu z istniejącymi rowami �½ L
Połączenia rowów
Osuszających i zbierających 90 stopni, lub więcej [[niż]] 60 stopni
Rowu głównego z odbiornikiem 50 lub 60 stopni
Podstawowe czynności w trakcie projektowania rowów odwadniających:
-
zaprojektowanie rozstawy rowów;
-
wytyczenie trasy rowu głównego i rozplanowanie sieci szczegółowej;
-
określenie parametrów rowów: głębokość, szerokość dna, nachylenie skarp, spadki dna, prędkości
przepływającej wody;
-
określenie zmian parametrów rowów po odwodnieniu torfowiska;
-
ustalenie sposobu umocnień skarp i dna rowu;
-
określenie typu i wymiarów budowli.
Rozstawa rowów
L
=
2
K
(
M
z
)
2
(
M
t
+
a
)
2
q
Nachylenie skarp rowów odwadniająco-nawadniających (Biulet. Mel. Rol., inf. 5, 1974
Nachylenie skarp 1:m dla głębokości rowu
Rodzaj gruntu
Piaski grube i średnie w
zależności od uwilgotnienia
Piaski drobne
Gliny, [[piaski]] gliniaste, gliny
piaszczyste
Torfy włókniste
Torfy luźne
< 1,5 m
1:1,5 – 1:2
1:2
1:1,5
1:1
1:2 – 1:3
> 1,5 m
1:1,5 – 1:2
1:3
1:1,5 – 1:2
1:1,5
1:3 – 1:5

Odległości od ważnych elementów sytuacyjnych
a) przy granicy użytku 1/5 L
b) przy drodze �½ L
c) w powiązaniu z istniejącymi rowami �½ L
Połączenia rowów
Osuszających i zbierających 90 stopni, lub więcej Niż 60 stopni
Rowu głównego z odbiornikiem 50 lub 60 stopni
Podstawowe czynności w trakcie projektowania rowów odwadniających:
-
zaprojektowanie rozstawy rowów;
-
wytyczenie trasy rowu głównego i rozplanowanie sieci szczegółowej;
-
określenie parametrów rowów: głębokość, szerokość dna, nachylenie skarp, spadki dna, prędkości
przepływającej wody;
-
określenie zmian parametrów rowów po odwodnieniu torfowiska;
-
ustalenie sposobu umocnień skarp i dna rowu;
-
określenie typu i wymiarów budowli.
Rozstawa rowów
L
=
2
K
(
M
z
)
2
(
M
t
+
a
)
2
q
Nachylenie skarp rowów odwadniająco-nawadniających (Biulet. Mel. Rol., inf. 5, 1974
Nachylenie skarp 1:m dla głębokości rowu
Rodzaj gruntu
Piaski grube i średnie w
zależności od uwilgotnienia
Piaski drobne
Gliny, Piaski gliniaste, gliny
piaszczyste
Torfy włókniste
Torfy luźne
< 1,5 m
1:1,5 – 1:2
1:2
1:1,5
1:1
1:2 – 1:3
> 1,5 m
1:1,5 – 1:2
1:3
1:1,5 – 1:2
1:1,5
1:3 – 1:5
str 3
Rozstawa drenowania:
- Obliczana wzorami hydraulicznymi, empirycznymi lub na podstawie składu granulometrycznego gleby
(najczęściej);
- Rozstawy: na gruntach ornych 8-25 m
na użytkach zielonych 10-40 m;
- Decyduje zawartość części spławialnych (<0,02 mm) + 1/3 procentowej zawartości pyłu drobnego (0,02-0,05
mm);
- Rozstawę zwiększa:
Suma roczna opadów 450-550 mm o 5-10%
Nachylenia (30 do >80%) i wystawa stoków o 20%
Zawartość węglanu wapnia (CaCO3) o 5-10%;
- Rozstawę zmniejsza:
Suma roczna opadów 650->850 mm o 5-15%
Zawartość trójtlenku żelaza (Fe2O3) o 10%.
Spadki rurociągów:
1,5-125‰ w zależności od rodzaju gruntu, średnicy rurociągu i możliwości zamulania drenów.
Odwodnienia terenów zurbanizowanych
Sposoby usuwania przyczyn podtopień:
Odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu, dróg i ulic – utworzenie najlepszych warunków
sprawnego odprowadzenia spływu powierzchniowego do naturalnych bądź sztucznych odbiorników;
Uregulowanie spływu wód opadowych i zmniejszenie ich infiltracji w [[grunt]] za pomocą kanalizacji
deszczowej;
Niezwłoczne usuwanie awarii i nieszczelności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ograniczanie
odprowadzania ścieków do gruntu;
Obniżenie zwierciadła wody w odbiornikach wód gruntowych oraz w ciekach i rowach przez ich
uregulowanie, pogłębianie lub oczyszczanie;
Obniżenie lub skasowanie piętrzeń wody na rzekach lub zbiornikach zasilających [[wody gruntowe]] lub
piętrzących je;
Podniesienie powierzchni terenu przez podsypanie lub narefulowanie;
Podniesienie poziomu posadzek piwnic (często połączone z drenażem wewnętrznym budynku);
Stosowanie izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych;
Odwodnienie gruntów za pomocą właściwych systemów drenażowych, rozwiązywanych jako drenaż
poziomy, pionowy lub mieszany.
Rodzaje drenaży:
-
poziome
-
pionowe
-
mieszane
W zależności od usytuowania w stosunku do obrysu budynku:
-
zewnętrzne:
liniowe (czołowe, brzegowe, wododziałowe);
pierścieniowe – okólne;
obszarowe (systematyczne, warstwowe);
- wewnętrzne budynków.

Rozstawa drenowania:
- Obliczana wzorami hydraulicznymi, empirycznymi lub na podstawie składu granulometrycznego gleby
(najczęściej);
- Rozstawy: na gruntach ornych 8-25 m
na użytkach zielonych 10-40 m;
- Decyduje zawartość części spławialnych (<0,02 mm) + 1/3 procentowej zawartości pyłu drobnego (0,02-0,05
mm);
- Rozstawę zwiększa:
Suma roczna opadów 450-550 mm o 5-10%
Nachylenia (30 do >80%) i wystawa stoków o 20%
Zawartość węglanu wapnia (CaCO3) o 5-10%;
- Rozstawę zmniejsza:
Suma roczna opadów 650->850 mm o 5-15%
Zawartość trójtlenku żelaza (Fe2O3) o 10%.
Spadki rurociągów:
1,5-125‰ w zależności od rodzaju gruntu, średnicy rurociągu i możliwości zamulania drenów.
Odwodnienia terenów zurbanizowanych
Sposoby usuwania przyczyn podtopień:
Odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu, dróg i ulic – utworzenie najlepszych warunków
sprawnego odprowadzenia spływu powierzchniowego do naturalnych bądź sztucznych odbiorników;
Uregulowanie spływu wód opadowych i zmniejszenie ich infiltracji w Grunt za pomocą kanalizacji
deszczowej;
Niezwłoczne usuwanie awarii i nieszczelności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ograniczanie
odprowadzania ścieków do gruntu;
Obniżenie zwierciadła wody w odbiornikach wód gruntowych oraz w ciekach i rowach przez ich
uregulowanie, pogłębianie lub oczyszczanie;
Obniżenie lub skasowanie piętrzeń wody na rzekach lub zbiornikach zasilających Wody gruntowe lub
piętrzących je;
Podniesienie powierzchni terenu przez podsypanie lub narefulowanie;
Podniesienie poziomu posadzek piwnic (często połączone z drenażem wewnętrznym budynku);
Stosowanie izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych;
Odwodnienie gruntów za pomocą właściwych systemów drenażowych, rozwiązywanych jako drenaż
poziomy, pionowy lub mieszany.
Rodzaje drenaży:
-
poziome
-
pionowe
-
mieszane
W zależności od usytuowania w stosunku do obrysu budynku:
-
zewnętrzne:
liniowe (czołowe, brzegowe, wododziałowe);
pierścieniowe – okólne;
obszarowe (systematyczne, warstwowe);
- wewnętrzne budynków.
str 4
Wykład 10.
SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH I W TERENACH ZABUDOWANYCH
Melioracje – obejmują zagadnienia od typowo przyrodniczych, do technicznych bliskich budownictwu.
Zajmują się wodą jako czynnikiem będącym obiektem określonego działania ludzkiego w aspekcie prowadzonej
produkcji lub ochrony środowiska.
Podstawowe zadania melioracji:
- [[Optymalizacja]] układu czynników plonotwórczych w środowisku (woda, powietrze, temperatura,
światło, [[składniki]] pokarmowe) w całym okresie rozwoju roślin;
- Ułatwienie wykonywania prac agrotechnicznych na gruntach ornych i pratotechnicznych na użytkach
zielonych;
- [[Ochrona]] środowiska przyrodniczo-rolniczego przed degradacją;
- Zapobieganie klęskom żywiołowym, [[rekultywacja]] nieużytków i terenów zniszczonych przez górnictwo,
przemysł lub inną działalność człowieka.
Systemy melioracyjne:
-
odwadniające;
-
odwadniająco-nawadniające;
-
nawadniające;
-
przeciwpowodziowe;
-
przeciwerozyjne;
-
fitomelioracje;
-
agromelioracje;
-
rekultywacja.
Rozwiązywanie na meliorowanym obszarze kilku różnych zadań melioracyjnych równolegle to melioracje
kompleksowe.
Podstawy prawne klasyfikacji urządzeń melioracji wodnych:
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. [[Prawo]] wodne
Melioracje podstawowe:
Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
stopnie wodne, zbiorniki wodne,
kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.
Melioracje szczegółowe:
Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:
1)
1a)
2)
3)
4)
4a)
5)
rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
drenowania,
rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
ziemne [[stawy]] rybne,
groble na obszarach nawadnianych,
systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Wykład 10.
SYSTEMY ODWADNIAJĄCE NA UŻYTKACH ROLNYCH I W TERENACH ZABUDOWANYCH
Melioracje – obejmują zagadnienia od typowo przyrodniczych, do technicznych bliskich budownictwu.
Zajmują się wodą jako czynnikiem będącym obiektem określonego działania ludzkiego w aspekcie prowadzonej
produkcji lub ochrony środowiska.
Podstawowe zadania melioracji:
- Optymalizacja układu czynników plonotwórczych w środowisku (woda, powietrze, temperatura,
światło, Składniki pokarmowe) w całym okresie rozwoju roślin;
- Ułatwienie wykonywania prac agrotechnicznych na gruntach ornych i pratotechnicznych na użytkach
zielonych;
- Ochrona środowiska przyrodniczo-rolniczego przed degradacją;
- Zapobieganie klęskom żywiołowym, Rekultywacja nieużytków i terenów zniszczonych przez górnictwo,
przemysł lub inną działalność człowieka.
Systemy melioracyjne:
-
odwadniające;
-
odwadniająco-nawadniające;
-
nawadniające;
-
przeciwpowodziowe;
-
przeciwerozyjne;
-
fitomelioracje;
-
agromelioracje;
-
rekultywacja.
Rozwiązywanie na meliorowanym obszarze kilku różnych zadań melioracyjnych równolegle to melioracje
kompleksowe.
Podstawy prawne klasyfikacji urządzeń melioracji wodnych:
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Melioracje podstawowe:
Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
stopnie wodne, zbiorniki wodne,
kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.
Melioracje szczegółowe:
Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:
1)
1a)
2)
3)
4)
4a)
5)
rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
drenowania,
rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
ziemne Stawy rybne,
groble na obszarach nawadnianych,
systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie