Zmiana wersji
Wyślij / drukuj
SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKUDecyzja o warunkach zabudowy


Podstawa prawna
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 2 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), i § 1, § 3-§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań, dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, wójt, Burmistrz albo Prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których Mowa w art. 53 ust. 4 cyt ustawy, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych (np. tereny kolejowe) wydaje wojewoda. Zgodnie z art.61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna Działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, Cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) Teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane Uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 4) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów; 5) Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której Mowa w art. 88 ust. 1. 3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. 4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy Powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. 5. Warunek, o którym Mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. 6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. 7. W rozporządzeniu, o którym Mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania: 1) linii zabudowy; 2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 3) szerokości elewacji frontowej; 4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

Wniosek inwestora
Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora (załącznik nr 1). Wniosek o warunki zabudowy powinien zawierać: 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta Inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000; 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  1. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz Dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
3) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (107 zł) z wyłączeniem wniosków dotyczących zabudowy mieszkaniowej.

Uzupełnienie wniosku
Po stwierdzeniu faktu, iż wniosek nie spełnia wymogów wynikających z art.52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Organ rozpatrujący wniosek, wzywa inwestora do uzupełnienia go w wymaganym zakresie. Powyższe należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma – w przeciwnym razie, zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 - Tekst jednolity), po ustaleniu stron w postępowaniu Organ zawiadamia o wszczęciu postępowania (załącznik nr 2). W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym

Zgodnie z art.10 §1 K.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. § 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od Zasady określonej w §1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. § 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od Zasady określonej w §1. Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym (załącznik nr 3) w przypadku postępowania o ustaleniu warunków zabudowy, wysyła się po przygotowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Analogicznie jak w przypadku zawiadomienia o wszczęciu postępowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Decyzja o warunkach zabudowy

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego i po okresie składania wniosków i zastrzeżeń Organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy (załącznik nr 4), której to integralną część stanowi załącznik graficzny. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji (np. odmawiając ustalenia warunków zabudowy). Decyzja o warunkach zabudowy, nie ma charakteru pozwolenia na budowę. Nie rodzi też praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Określa jedynie warunki i szczegółowe Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych i stanowi dla wnioskodawcy Rodzaj przyrzeczenia, że jeśli złoży wniosek zgodny z ustalonymi w tej decyzji warunkami i udokumentuje Prawo do dysponowania terenem, to otrzyma pozwolenie na budowę.

Odwołania

Od decyzji o warunkach zabudowy służy odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art.128 K.p.a odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że Strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. Art. 138. § 1. stwierdza iż Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze. § 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę Organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Wg art. 139. K.p.a. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona Decyzja rażąco narusza Prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Źródło
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z dnia 10 Maja 2003 r. z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity).

Komentarze:
1. Komentarz do art.60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717), [w:] T. Bąkowski. 2. CASUS.2005.3.24, Teza nr 2 61260/2, Człowiekowska Joanna.

Załączniki:
  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
  2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
  3. Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym.
  4. Decyzja o warunkach zabudowy.


str 1
Podstawa prawna
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 1, 2 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717,
z późniejszymi zmianami), i § 1, § 3-§ 9 [[rozporządzenia]] Ministra Infrastruktury z dn. 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań, dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) oraz art. 104 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, wójt, [[burmistrz]] albo prezydent miasta
po uzgodnieniu z organami, o których [[mowa]] w art. 53 ust. 4 cyt ustawy, i uzyskaniu
uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
Decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych (np. tereny kolejowe)
wydaje wojewoda.
Zgodnie z art.61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) wydanie decyzji o warunkach
zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących
warunków:
1) co najmniej jedna [[działka]] sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, [[cech]] i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności
wykorzystania terenu;
2) [[teren]] ma dostęp do drogi publicznej;
3)
istniejące lub projektowane [[uzbrojenie]] terenu, jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego;
4) [[teren]] nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy
sporządzaniu miejscowych planów;
5) [[decyzja]] jest zgodna z przepisami odrębnymi.
2

Podstawa prawna
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 1, 2 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717,
z późniejszymi zmianami), i § 1, § 3-§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań, dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) oraz art. 104 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, wójt, Burmistrz albo prezydent miasta
po uzgodnieniu z organami, o których Mowa w art. 53 ust. 4 cyt ustawy, i uzyskaniu
uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
Decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych (np. tereny kolejowe)
wydaje wojewoda.
Zgodnie z art.61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) wydanie decyzji o warunkach
zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących
warunków:
1) co najmniej jedna Działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, Cech i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności
wykorzystania terenu;
2) Teren ma dostęp do drogi publicznej;
3)
istniejące lub projektowane Uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego;
4) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy
sporządzaniu miejscowych planów;
5) Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
2
str 2
Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym
Zgodnie z art.10 §1 K.p.a. [[Organy]] administracji publicznej obowiązane są
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
§ 2. [[Organy]] administracji publicznej mogą odstąpić od [[zasady]] określonej w §1 tylko
w
przypadkach,
gdy
załatwienie
sprawy
nie
cierpi
zwłoki
ze
względu
na
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. [[Organ]] administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy,
w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od [[zasady]] określonej w §1.
Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym (załącznik nr 3)
w przypadku postępowania o ustaleniu warunków zabudowy, wysyła się po
przygotowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzenie projektu decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu
zawodowego urbanistów albo architektów.
Analogicznie jak w przypadku zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Decyzja o warunkach zabudowy
Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego i po okresie składania
wniosków i zastrzeżeń [[organ]] wydaje decyzję o warunkach zabudowy (załącznik nr 4),
której to integralną część stanowi załącznik graficzny.
Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny
sposób kończą sprawę w danej instancji (np. odmawiając ustalenia warunków
zabudowy).
Decyzja o warunkach zabudowy, nie ma charakteru pozwolenia na budowę. Nie
rodzi też praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
5

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym
Zgodnie z art.10 §1 K.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od Zasady określonej w §1 tylko
w
przypadkach,
gdy
załatwienie
sprawy
nie
cierpi
zwłoki
ze
względu
na
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy,
w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od Zasady określonej w §1.
Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym (załącznik nr 3)
w przypadku postępowania o ustaleniu warunków zabudowy, wysyła się po
przygotowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzenie projektu decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu
zawodowego urbanistów albo architektów.
Analogicznie jak w przypadku zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Decyzja o warunkach zabudowy
Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego i po okresie składania
wniosków i zastrzeżeń Organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy (załącznik nr 4),
której to integralną część stanowi załącznik graficzny.
Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny
sposób kończą sprawę w danej instancji (np. odmawiając ustalenia warunków
zabudowy).
Decyzja o warunkach zabudowy, nie ma charakteru pozwolenia na budowę. Nie
rodzi też praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
5
str 3
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej
i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
3) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (107 zł) z wyłączeniem wniosków
dotyczących zabudowy mieszkaniowej.
Uzupełnienie wniosku
Po stwierdzeniu faktu, iż wniosek nie spełnia wymogów wynikających
z art.52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ
rozpatrujący wniosek, wzywa inwestora do uzupełnienia go w wymaganym zakresie.
Powyższe należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma – w przeciwnym
razie, zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 - [[tekst]] jednolity), po ustaleniu stron
w postępowaniu [[organ]] zawiadamia o wszczęciu postępowania (załącznik nr 2).
W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
4

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej
i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
3) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (107 zł) z wyłączeniem wniosków
dotyczących zabudowy mieszkaniowej.
Uzupełnienie wniosku
Po stwierdzeniu faktu, iż wniosek nie spełnia wymogów wynikających
z art.52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ
rozpatrujący wniosek, wzywa inwestora do uzupełnienia go w wymaganym zakresie.
Powyższe należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma – w przeciwnym
razie, zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 - Tekst jednolity), po ustaleniu stron
w postępowaniu Organ zawiadamia o wszczęciu postępowania (załącznik nr 2).
W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
4
str 4
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych
na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na
podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której [[mowa]] w art. 88 ust. 1.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych
i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy
powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią
powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
5. Warunek, o którym [[mowa]] w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli
wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej
między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
6. Minister
właściwy
do
spraw
budownictwa,
gospodarki
przestrzennej
i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego.
7. W rozporządzeniu, o którym [[mowa]] w ust. 6, należy określić wymagania
dotyczące ustalania:
1) linii zabudowy;
2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
3) szerokości elewacji frontowej;
4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).
Wniosek inwestora
Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora (załącznik nr 1).
Wniosek o warunki zabudowy powinien zawierać:
1)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren,
którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta [[inwestycja]] będzie oddziaływać,
w skali 1:500 lub 1:1.000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
3

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych
na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na
podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której Mowa w art. 88 ust. 1.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych
i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy
powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią
powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
5. Warunek, o którym Mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli
wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej
między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
6. Minister
właściwy
do
spraw
budownictwa,
gospodarki
przestrzennej
i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego.
7. W rozporządzeniu, o którym Mowa w ust. 6, należy określić wymagania
dotyczące ustalania:
1) linii zabudowy;
2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
3) szerokości elewacji frontowej;
4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).
Wniosek inwestora
Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora (załącznik nr 1).
Wniosek o warunki zabudowy powinien zawierać:
1)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren,
którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta Inwestycja będzie oddziaływać,
w skali 1:500 lub 1:1.000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
3
str 5
Źródło
Akty prawne:
1. [[Ustawa]] z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z dnia 10 [[maja]] 2003 r. z późniejszymi zmianami).
2. [[Ustawa]] z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity).
Komentarze:
1. [[Komentarz]] do art.60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717), [w:] T. Bąkowski.
2. CASUS.2005.3.24, Teza nr 2 61260/2, Człowiekowska Joanna.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym.
Decyzja o warunkach zabudowy.
7

Źródło
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z dnia 10 Maja 2003 r. z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity).
Komentarze:
1. Komentarz do art.60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717), [w:] T. Bąkowski.
2. CASUS.2005.3.24, Teza nr 2 61260/2, Człowiekowska Joanna.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym.
Decyzja o warunkach zabudowy.
7
str 6
Określa jedynie warunki i szczegółowe [[zasady]] zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikające z przepisów odrębnych i stanowi dla wnioskodawcy rodzaj
przyrzeczenia, że jeśli złoży wniosek zgodny z ustalonymi w tej decyzji warunkami
i udokumentuje [[prawo]] do dysponowania terenem, to otrzyma pozwolenie na budowę.
Odwołania
Od
decyzji
o
warunkach
zabudowy
służy
odwołanie
do
właściwego
Samorządowego [[Kolegium]] Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art.128 K.p.a odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że [[strona]] nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
Art. 138. § 1. stwierdza iż [[Organ]] odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji,
albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. [[Organ]] odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez [[organ]] pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie
sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości
lub w znacznej części. Przekazując sprawę [[organ]] ten może wskazać, jakie okoliczności
należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Wg art. 139. K.p.a. [[Organ]] odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść
strony odwołującej się, chyba że zaskarżona [[decyzja]] rażąco narusza [[prawo]] lub rażąco
narusza interes społeczny.
6

Określa jedynie warunki i szczegółowe Zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikające z przepisów odrębnych i stanowi dla wnioskodawcy rodzaj
przyrzeczenia, że jeśli złoży wniosek zgodny z ustalonymi w tej decyzji warunkami
i udokumentuje Prawo do dysponowania terenem, to otrzyma pozwolenie na budowę.
Odwołania
Od
decyzji
o
warunkach
zabudowy
służy
odwołanie
do
właściwego
Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art.128 K.p.a odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że Strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
Art. 138. § 1. stwierdza iż Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji,
albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie
sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości
lub w znacznej części. Przekazując sprawę Organ ten może wskazać, jakie okoliczności
należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Wg art. 139. K.p.a. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść
strony odwołującej się, chyba że zaskarżona Decyzja rażąco narusza Prawo lub rażąco
narusza interes społeczny.
6
str 7
SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU
Decyzja o warunkach zabudowy

SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU
Decyzja o warunkach zabudowy
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie