Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Zamykanie naczynek krwionośnych
Rozszerzone naczynia krwionośne - klasyfikacja, Metody zamykania naczynek, profilaktyka:
Powstawanie rozszerzonych naczyń krwionośnych Wpływ na rozszerzanie naczyń krwionośnych na twarzy ma wiele czynników. Pierwszym jego objawem jest zaczerwienienie tzw. rumień. Początkowo rumień mija, ale z biegiem czasu utrwala się i pozostaje na stałe. W konsekwencji powstają wyrażne, trwałe rozszerzone naczynia krwionośne, które prześwitują przez naskórek. Takie zmiany określamy terminem teleangiektazje.
Teleangiektazje Są jedną z najczęściej występujących zmian w układzie naczyniowym skóry. Występują głównie u kobiet, ponieważ Hormony estrogenowe działają rozluźniająco na mięśnie naczyń co prowadzi do zwiększenia ich skłonności do poszerzania się oraz powodują wzrost przepuszczalności śródbłonka naczyń.
Teleangiektazje - to trwałe rozszerzone Naczynia włosowate splotu podbrodawkowego, które prześwitują przez Naskórek w postaci czerwonych "nitek". W skrajnych przypadkach mogą one ściśle przylegać do siebie tak, że dają Obraz jednorodnego zaczerwienienia - tzw. teleangiectatic erythema.
Podział teleangiektazji: Pierwotne (samoistne) - związane najczęściej z zespołami wrodzonymi, dotyczącymi samej skóry i narządów wewnętrznych. Wtórne (nabyte) - będące wynikiem działania czynników zewnętrznych, schorzeń skóry i chorób ogólnoustrojowych oraz po leczeniu. Odmianą teleangiektazji występującą na kończynach dolnych to - wenektazje czyli rozszerzenia żylakowate.
W zależności od wyglądu i umiejscowienia wyróżniamy teleangiektazje: liniowe - nie tworzące połączeń między sobą i umiejscowione zwykle na przyśrodkowej powierzchni ud, powyżej stawu kolanowego, drzewkowate - umiejscowione zazwyczaj na bocznej powierzchni ud, pajączkowate (promieniste) - rozchodzące się promieniście na boki od centralnego najszerszego naczynia, guzkowe - nierównomierne rozsiane punktowe rozszerzenia naczyń;
Zamykanie naczynek krwionośnych Polega na zamknięciu naczynia krwionośnego z obu stron przez Przerwanie jego ciągłości. Wybór Metody zamykania naczynek krwionośnych zależy od rozległości zmian, umiejscowienia, doświadczenia osoby wykopującej zabieg. Zamknięcie naczynek wykonuje się metodą elektrokoagulacji lub laserową (na twarzy i Górna część ciała) oraz skleroterapią (na nogach). Duże znaczenie ma profilaktyka (kosmetyki/kosmeceutyki ochronne).
Metody usuwania teleangiektazji (zamykania naczynek krwionośnych): elektroterapia kriochirurgia laseroterapia skleroterapia
Podział metod usuwania teleangiektazji: Elektrokoagulacja - (tzw. diatermia chirurgiczna) - Koagulacja tkanek za pomocą prądu wysokiej częstotliwości. Specjalną elektrodą dotyka się każdego naczynka powodując jego zamknięcie. Jjedna z najskuteczniejszych metod do usuwania naczynek na twarzy i górnej części ciała. Zabieg odbywa się bez zbytniej uciążliwości i potrzeby ograniczenia obowiązków zawodowych. Skóra po zabiegu (w zależności od częstotliwość prądu)) jest lekko podrażniona - zaczerwieniona Proces gojenia jest bardzo krótki i trwa w zależności od wrażliwośći skóry - od jednego do kilku dni. Jest to Metoda małoinwazyjna i nie bez wkłuwania się w rozszerzone naczynia Kriochirurgia (krioskleroterapia) - przy użyciu podtlenku azotu lub ciekłego azotu. Głównie dla osób z przeciwwskazaniami do elektrokoagulacji. Lasery wysokoenergetyczne (fototermoliza) - światło lasera pochłaniane jest przez Barwnik hemoglobiny, zawarty w czerwonych krwinkach. Powoduje to termiczną koagulację naczyń. Wykorzystuje się lasery: argonowy, neodymowy, CO2 oraz diodowe. Po zastosowaniu laserów stwierdza się jednak często tylko odcinkowe Przerwanie ciągłości naczynia, oraz powstawanie przebarwień i blizn w wyniku pochłaniania światła lasera przez melaninę. Mechanizm usuwania zmian naczyniowych
Energia świetlna emitowana z lasera jest pochłaniana przez Czerwony Barwnik krwi, tj. hemoglobinę, a Krew "ścina się" i niszczy od wewnątrz ściany naczynia krwionośnego. Po pewnym czasie Naczynie jest samoczynnie usuwane z organizmu. Aby zamknąć wszystkie popękane naczynia krwionośne z Reguły Potrzeba od 1 do 3 zabiegów wykonywanych w ciągu kilku miesięcy. Zależy to od: ilości, średnicy i koloru naczyń oraz głębokości ich położenia.
Skleroterapia - polega na wstrzyknięciu do naczynia krwionośnego preparatu obliterujacego co powoduje zarastanie światła naczynia. Najskuteczniejsza do usuwania wenektazji - naczyń na kończynach dolnych (uda, okolica podkolanowa,podudzia, okolice kostki przyśrodkowej)
Skuteczność zabiegu zamykania naczynek jest uzależniona od: rodzaju metody, jakości urządzenia, umiejscowienia i rozległości zmian. Każdym nawet najbardziej skomplikowanym urządzeniem steruje ręka specjalisty, w związku z tym ostateczny rezultat zabiegu zależy od jego doświadczenia i techniki jaką wykonuje zabieg.
Czynniki zewnętrzne sprzyjające rozszerzaniu naczyń m.in.:
przewlekła ekspozycja na słońce zbyt częste korzystanie z solarium wiatr duże wahania temperatur duża wilgotność stosowanie długotrwałe miejscowo sterydów, zwłaszcza na Twarz i szyję i dekolt, u osób predysponowanych (cienki naskórek, jasna karnacja, dzieci) stosowanie laserów biostymulujacych (np. melonowo-neonowy)
Pielęgnacja skóry z rozszerzonymi naczynkami:
Ochrona skóry przed UV (słońce, solarium, lasery biostymulujace). Stosowanie preparatów z filtrami UVB. i UVA, a także z filtrem IR chroniącym przed podczerwienią Ochronę skóry przed zimnem i wilgocią - stosowanie ochronnych kremów w okresie jesienno-zimowym Unikanie przegrzania skóry twarzy w saunie, przed gorącym powietrzem Uzupełnienie niedoborów witaminowych głównie B2, PP, C Stosowanie odpowiednich kosmetyków/kosmeceutyków do skóry naczyniowej - bardzo skutecznym składnikiem wzmacniającym ścianki naczyń krwionosnych jest Witamina K. Preparat Auriderm XO Gel zawiera aż 2% wit. K zamknietej w nowoczesnej formule nanosmomów.


str 1
PRZETARG NIEOGRANICZONY
8.
BADANIE I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Możliwe jest natomiast
poprawianie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w trybie art. 88
PZP, o czym zamawiający informuje wszystkich wykonawców.
Następnie zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty, wymienione w
art. 89 PZP. Do takich okoliczności m.in. zalicza się: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją,
zawarcie w ofercie rażącej niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. O odrzuceniu oferty
zamawiający informuje wszystkich wykonawców, łącznie z tym, którego oferta została odrzucona.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria
odnoszące się do przedmiotu zamówienia (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty
eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia). Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć
właściwości wykonawcy, jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy je złożyli, do
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
Stosowną informację zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Jeżeli
wartość zamówienia przekracza 10 000 000 euro dla dostaw i usług lub 20 000 000 euro dla robót
budowlanych, informację przekazuje się prezesowi UZP oraz szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
8.
BADANIE I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Możliwe jest natomiast
poprawianie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w trybie art. 88
PZP, o czym zamawiający informuje wszystkich wykonawców.
Następnie zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty, wymienione w
art. 89 PZP. Do takich okoliczności m.in. zalicza się: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją,
zawarcie w ofercie rażącej niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. O odrzuceniu oferty
zamawiający informuje wszystkich wykonawców, łącznie z tym, którego oferta została odrzucona.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria
odnoszące się do przedmiotu zamówienia (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty
eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia). Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć
właściwości wykonawcy, jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy je złożyli, do
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
Stosowną informację zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Jeżeli
wartość zamówienia przekracza 10 000 000 euro dla dostaw i usług lub 20 000 000 euro dla robót
budowlanych, informację przekazuje się prezesowi UZP oraz szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
str 2
PRZETARG NIEOGRANICZONY
6.
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Takich wyjaśnień zamawiający powinien udzielić niezwłocznie, a treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
przekazać wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, oraz opublikować na stronie internetowej. Inną
możliwością jest zwołanie przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców i udzielenie wyjaśnień.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji, przy czym zmiany nie mogą dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu. O dokonanej modyfikacji zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
6.
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Takich wyjaśnień zamawiający powinien udzielić niezwłocznie, a treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
przekazać wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, oraz opublikować na stronie internetowej. Inną
możliwością jest zwołanie przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców i udzielenie wyjaśnień.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji, przy czym zmiany nie mogą dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu. O dokonanej modyfikacji zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców.
str 3
PRZETARG NIEOGRANICZONY
4.
PUBLIKACJA OGŁOSZENIA
Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu, o treści określonej w art. 41 PZP, a następnie
zamieszcza je w swojej siedzibie, a także na własnej stronie internetowej.
Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych, co odbywa się drogą
elektroniczną, za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl.
Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli. Dla
zamówień o znacznej wartości wymagana jest także publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
4.
PUBLIKACJA OGŁOSZENIA
Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu, o treści określonej w art. 41 PZP, a następnie
zamieszcza je w swojej siedzibie, a także na własnej stronie internetowej.
Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych, co odbywa się drogą
elektroniczną, za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl.
Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli. Dla
zamówień o znacznej wartości wymagana jest także publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim.
str 4
Zamykanie naczynek krwionośnych
Rozszerzone naczynia krwionośne - klasyfikacja, [[metody]] zamykania naczynek, profilaktyka:
Powstawanie rozszerzonych naczyń krwionośnych
Wpływ na rozszerzanie naczyń krwionośnych na twarzy ma wiele czynników. Pierwszym
jego objawem jest zaczerwienienie tzw. rumień. Początkowo rumień mija, ale z biegiem czasu
utrwala się i pozostaje na stałe. W konsekwencji powstają wyrażne, trwałe rozszerzone
naczynia krwionośne, które prześwitują przez naskórek. Takie zmiany określamy terminem
teleangiektazje.
Teleangiektazje
Są jedną z najczęściej występujących zmian w układzie naczyniowym skóry. Występują
głównie u kobiet, ponieważ [[hormony]] estrogenowe działają rozluźniająco na mięśnie naczyń
co prowadzi do zwiększenia ich skłonności do poszerzania się oraz powodują wzrost
przepuszczalności śródbłonka naczyń.
Teleangiektazje - to trwałe rozszerzone [[naczynia włosowate]] splotu podbrodawkowego, które
prześwitują przez [[naskórek]] w postaci czerwonych "nitek". W skrajnych przypadkach mogą
one ściśle przylegać do siebie tak, że dają [[obraz]] jednorodnego zaczerwienienia - tzw.
teleangiectatic erythema.
Podział teleangiektazji:
Pierwotne (samoistne) - związane najczęściej z zespołami wrodzonymi, dotyczącymi samej
skóry i narządów wewnętrznych.
Wtórne (nabyte) - będące wynikiem działania czynników zewnętrznych, schorzeń skóry i
chorób ogólnoustrojowych oraz po leczeniu.
Odmianą teleangiektazji występującą na kończynach dolnych to - wenektazje czyli
rozszerzenia żylakowate.
W zależności od wyglądu i umiejscowienia wyróżniamy teleangiektazje:
liniowe - nie tworzące połączeń między sobą i umiejscowione zwykle na przyśrodkowej
powierzchni ud, powyżej stawu kolanowego,
drzewkowate - umiejscowione zazwyczaj na bocznej powierzchni ud,
pajączkowate (promieniste) - rozchodzące się promieniście na boki od centralnego
najszerszego naczynia,
guzkowe - nierównomierne rozsiane punktowe rozszerzenia naczyń;
Zamykanie naczynek krwionośnych
Polega na zamknięciu naczynia krwionośnego z obu stron przez przerwanie jego ciągłości.
Wybór [[metody]] zamykania naczynek krwionośnych zależy od rozległości zmian,
umiejscowienia, doświadczenia osoby wykopującej zabieg. Zamknięcie naczynek wykonuje
się metodą elektrokoagulacji lub laserową (na twarzy i [[górna]] część ciała) oraz skleroterapią
(na nogach). Duże znaczenie ma profilaktyka (kosmetyki/kosmeceutyki ochronne).
Metody usuwania teleangiektazji (zamykania naczynek krwionośnych): elektroterapia
kriochirurgia
laseroterapia
skleroterapia

Zamykanie naczynek krwionośnych
Rozszerzone naczynia krwionośne - klasyfikacja, Metody zamykania naczynek, profilaktyka:
Powstawanie rozszerzonych naczyń krwionośnych
Wpływ na rozszerzanie naczyń krwionośnych na twarzy ma wiele czynników. Pierwszym
jego objawem jest zaczerwienienie tzw. rumień. Początkowo rumień mija, ale z biegiem czasu
utrwala się i pozostaje na stałe. W konsekwencji powstają wyrażne, trwałe rozszerzone
naczynia krwionośne, które prześwitują przez naskórek. Takie zmiany określamy terminem
teleangiektazje.
Teleangiektazje
Są jedną z najczęściej występujących zmian w układzie naczyniowym skóry. Występują
głównie u kobiet, ponieważ Hormony estrogenowe działają rozluźniająco na mięśnie naczyń
co prowadzi do zwiększenia ich skłonności do poszerzania się oraz powodują wzrost
przepuszczalności śródbłonka naczyń.
Teleangiektazje - to trwałe rozszerzone Naczynia włosowate splotu podbrodawkowego, które
prześwitują przez Naskórek w postaci czerwonych "nitek". W skrajnych przypadkach mogą
one ściśle przylegać do siebie tak, że dają Obraz jednorodnego zaczerwienienia - tzw.
teleangiectatic erythema.
Podział teleangiektazji:
Pierwotne (samoistne) - związane najczęściej z zespołami wrodzonymi, dotyczącymi samej
skóry i narządów wewnętrznych.
Wtórne (nabyte) - będące wynikiem działania czynników zewnętrznych, schorzeń skóry i
chorób ogólnoustrojowych oraz po leczeniu.
Odmianą teleangiektazji występującą na kończynach dolnych to - wenektazje czyli
rozszerzenia żylakowate.
W zależności od wyglądu i umiejscowienia wyróżniamy teleangiektazje:
liniowe - nie tworzące połączeń między sobą i umiejscowione zwykle na przyśrodkowej
powierzchni ud, powyżej stawu kolanowego,
drzewkowate - umiejscowione zazwyczaj na bocznej powierzchni ud,
pajączkowate (promieniste) - rozchodzące się promieniście na boki od centralnego
najszerszego naczynia,
guzkowe - nierównomierne rozsiane punktowe rozszerzenia naczyń;
Zamykanie naczynek krwionośnych
Polega na zamknięciu naczynia krwionośnego z obu stron przez przerwanie jego ciągłości.
Wybór Metody zamykania naczynek krwionośnych zależy od rozległości zmian,
umiejscowienia, doświadczenia osoby wykopującej zabieg. Zamknięcie naczynek wykonuje
się metodą elektrokoagulacji lub laserową (na twarzy i Górna część ciała) oraz skleroterapią
(na nogach). Duże znaczenie ma profilaktyka (kosmetyki/kosmeceutyki ochronne).
Metody usuwania teleangiektazji (zamykania naczynek krwionośnych): elektroterapia
kriochirurgia
laseroterapia
skleroterapia
str 5
PRZETARG NIEOGRANICZONY
9.
WYPEŁNIENIE STOSOWNYCH DRUKÓW PROTOKOŁU I DRUKÓW ZP
Po wyborze oferty zamawiający sporządza pisemny protokół.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Wzór protokołu i druków ZP określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 606).
Druki ZP oraz wzór protokołu można pobrać ze strony UZP:
Druk ZP-1
— Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro,
Druk ZP-2
— Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro,
Druk ZP-12
— Zbiorcze zestawienie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym/negocjacjach z ogłoszeniem,
Druk ZP-13
— Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w
przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem,
Druk ZP-14
— Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji
ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/aukcji elektronicznej,
Druk ZP-15
— Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia,
Druk ZP-16
— Oferty odrzucone,
Druk ZP-17
— Karta indywidualnej oceny ofert,
Druk ZP-18
— Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
Druk ZP-19
— Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach.
trybie
bez

PRZETARG NIEOGRANICZONY
9.
WYPEŁNIENIE STOSOWNYCH DRUKÓW PROTOKOŁU I DRUKÓW ZP
Po wyborze oferty zamawiający sporządza pisemny protokół.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Wzór protokołu i druków ZP określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 606).
Druki ZP oraz wzór protokołu można pobrać ze strony UZP:
Druk ZP-1
— Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro,
Druk ZP-2
— Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro,
Druk ZP-12
— Zbiorcze zestawienie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym/negocjacjach z ogłoszeniem,
Druk ZP-13
— Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w
przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem,
Druk ZP-14
— Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji
ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/aukcji elektronicznej,
Druk ZP-15
— Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia,
Druk ZP-16
— Oferty odrzucone,
Druk ZP-17
— Karta indywidualnej oceny ofert,
Druk ZP-18
— Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
Druk ZP-19
— Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach.
trybie
bez
str 6
PRZETARG NIEOGRANICZONY
5.
PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Następnie zamawiający opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna
zawierać informacje wymienione w art. 36 PZP.
Przykładowo specyfikacja składa się z następujących elementów:
opisu przedmiotu zamówienia,
opisu sposobu przygotowywania ofert,
wymagań dotyczących wadium,
opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,
wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy,
terminu wykonania zamówienia,
opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
opisu sposobu obliczenia ceny oferty, informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami,
informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wymagań dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację warunków zamówienia na ich wniosek. Za wydanie
specyfikacji można pobrać opłatę, której wysokość nie powinna przekroczyć kosztów druku i dystrybucji.
Przekazanie specyfikacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od pobrania wniosku. Zamawiający
może udostępnić specyfikacje istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
5.
PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Następnie zamawiający opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna
zawierać informacje wymienione w art. 36 PZP.
Przykładowo specyfikacja składa się z następujących elementów:
opisu przedmiotu zamówienia,
opisu sposobu przygotowywania ofert,
wymagań dotyczących wadium,
opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,
wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy,
terminu wykonania zamówienia,
opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
opisu sposobu obliczenia ceny oferty, informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami,
informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wymagań dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację warunków zamówienia na ich wniosek. Za wydanie
specyfikacji można pobrać opłatę, której wysokość nie powinna przekroczyć kosztów druku i dystrybucji.
Przekazanie specyfikacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od pobrania wniosku. Zamawiający
może udostępnić specyfikacje istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
str 7
PRZETARG NIEOGRANICZONY
7.
OTWARCIE OFERT I KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w specyfikacji, bezpośrednio po upływie terminu
składania ofert.
Przed otwarciem pierwszej oferty zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno informacje w niej zawarte, dotyczące
wykonawcy, zaproponowanych przez niego warunków, ceny itp. Informacje te przekazuje się wykonawcom
nieobecnym na otwarciu ofert.
Następnie ma miejsce kwalifikacja wykonawców, w ramach której zamawiający sprawdza, czy wykonawcy
spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji. Zamawiający bada, czy do oferty dołączone zostały
wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Dla utrwalenia
wyników kwalifikacji służy druk ZP-14 (informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu). Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa
ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie któregokolwiek warunku prowadzi do wykluczenia wykonawcy z postępowania (druk ZP-15
— lista wykonawców wykluczonych z postępowania). O wykluczeniu zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
7.
OTWARCIE OFERT I KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w specyfikacji, bezpośrednio po upływie terminu
składania ofert.
Przed otwarciem pierwszej oferty zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno informacje w niej zawarte, dotyczące
wykonawcy, zaproponowanych przez niego warunków, ceny itp. Informacje te przekazuje się wykonawcom
nieobecnym na otwarciu ofert.
Następnie ma miejsce kwalifikacja wykonawców, w ramach której zamawiający sprawdza, czy wykonawcy
spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji. Zamawiający bada, czy do oferty dołączone zostały
wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Dla utrwalenia
wyników kwalifikacji służy druk ZP-14 (informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu). Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa
ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie któregokolwiek warunku prowadzi do wykluczenia wykonawcy z postępowania (druk ZP-15
— lista wykonawców wykluczonych z postępowania). O wykluczeniu zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
str 8
PRZETARG NIEOGRANICZONY
2.
OSZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kolejnym krokiem zamawiającego powinno być oszacowanie wartości zamówienia.
Od wartości tej zależy, czy w ogóle trzeba stosować uciążliwe i długotrwałe procedury wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych, a także wiele obowiązków zamawiającego (np. odnośnie powołania komisji
przetargowej, publikacji ogłoszeń), jak i wykonawców (m.in. co do obowiązku wniesienia wadium,
zabezpieczenia wykonania umowy, dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu).
W wyniku ostatniej nowelizacji PZP wartość zamówienia, powyżej której nie trzeba stosować PZP, wynosi
14 000 euro (dotychczas było to 6 000 euro).
Podstawą określenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (netto).
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie
wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
2.
OSZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kolejnym krokiem zamawiającego powinno być oszacowanie wartości zamówienia.
Od wartości tej zależy, czy w ogóle trzeba stosować uciążliwe i długotrwałe procedury wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych, a także wiele obowiązków zamawiającego (np. odnośnie powołania komisji
przetargowej, publikacji ogłoszeń), jak i wykonawców (m.in. co do obowiązku wniesienia wadium,
zabezpieczenia wykonania umowy, dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu).
W wyniku ostatniej nowelizacji PZP wartość zamówienia, powyżej której nie trzeba stosować PZP, wynosi
14 000 euro (dotychczas było to 6 000 euro).
Podstawą określenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (netto).
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie
wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
str 9
stosowanie długotrwałe miejscowo sterydów, zwłaszcza na [[twarz]] i szyję i dekolt, u osób
predysponowanych (cienki naskórek, jasna karnacja, dzieci)
stosowanie laserów biostymulujacych (np. melonowo-neonowy)
Pielęgnacja skóry z rozszerzonymi naczynkami:
Ochrona skóry przed UV (słońce, solarium, lasery biostymulujace). Stosowanie preparatów z
filtrami UVB. i UVA, a także z filtrem IR chroniącym przed podczerwienią
Ochronę skóry przed zimnem i wilgocią - stosowanie ochronnych kremów w okresie
jesienno-zimowym
Unikanie przegrzania skóry twarzy w saunie, przed gorącym powietrzem
Uzupełnienie niedoborów witaminowych głównie B2, PP, C
Stosowanie odpowiednich kosmetyków/kosmeceutyków do skóry naczyniowej - bardzo
skutecznym składnikiem wzmacniającym ścianki naczyń krwionosnych jest [[witamina]] K.
Preparat Auriderm XO Gel zawiera aż 2% wit. K zamknietej w nowoczesnej formule
nanosmomów.

stosowanie długotrwałe miejscowo sterydów, zwłaszcza na Twarz i szyję i dekolt, u osób
predysponowanych (cienki naskórek, jasna karnacja, dzieci)
stosowanie laserów biostymulujacych (np. melonowo-neonowy)
Pielęgnacja skóry z rozszerzonymi naczynkami:
Ochrona skóry przed UV (słońce, solarium, lasery biostymulujace). Stosowanie preparatów z
filtrami UVB. i UVA, a także z filtrem IR chroniącym przed podczerwienią
Ochronę skóry przed zimnem i wilgocią - stosowanie ochronnych kremów w okresie
jesienno-zimowym
Unikanie przegrzania skóry twarzy w saunie, przed gorącym powietrzem
Uzupełnienie niedoborów witaminowych głównie B2, PP, C
Stosowanie odpowiednich kosmetyków/kosmeceutyków do skóry naczyniowej - bardzo
skutecznym składnikiem wzmacniającym ścianki naczyń krwionosnych jest Witamina K.
Preparat Auriderm XO Gel zawiera aż 2% wit. K zamknietej w nowoczesnej formule
nanosmomów.
str 10
PRZETARG NIEOGRANICZONY
10.
ZAWARCIE UMOWY
Etapem wieńczącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy.
Powinna ona zostać zawarta na piśmie. Sankcją za niedochowanie formy pisemnej jest nieważność
umowy.
Przy formułowaniu treści umowy należy pamiętać, że zakres świadczenia wykonawcy musi być tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie. Niedozwolone jest rozszerzenie świadczenia
wykonawcy poza przedmiot zamówienia określony w specyfikacji. Umowa w części wykraczającej poza
przedmiot zamówienia jest nieważna.
Prawo zamówień publicznych wprowadza zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony. Oznacza to, że
umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawarte na czas określony i to nie dłuższy niż 4
lata. Jedynie w przypadku umów, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, możliwe jest,
przy zachowaniu pewnych warunków, zawarcie ich na okres dłuższy niż 4 lata.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
10.
ZAWARCIE UMOWY
Etapem wieńczącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy.
Powinna ona zostać zawarta na piśmie. Sankcją za niedochowanie formy pisemnej jest nieważność
umowy.
Przy formułowaniu treści umowy należy pamiętać, że zakres świadczenia wykonawcy musi być tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie. Niedozwolone jest rozszerzenie świadczenia
wykonawcy poza przedmiot zamówienia określony w specyfikacji. Umowa w części wykraczającej poza
przedmiot zamówienia jest nieważna.
Prawo zamówień publicznych wprowadza zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony. Oznacza to, że
umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawarte na czas określony i to nie dłuższy niż 4
lata. Jedynie w przypadku umów, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, możliwe jest,
przy zachowaniu pewnych warunków, zawarcie ich na okres dłuższy niż 4 lata.
str 11
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze
zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2006 r. Nr 87, poz. 605, ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 606).

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze
zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2006 r. Nr 87, poz. 605, ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 606).
str 12
Podział metod usuwania teleangiektazji:
Elektrokoagulacja - (tzw. diatermia chirurgiczna) - [[koagulacja]] tkanek za pomocą prądu
wysokiej częstotliwości. Specjalną elektrodą dotyka się każdego naczynka powodując jego
zamknięcie. Jjedna z najskuteczniejszych metod do usuwania naczynek na twarzy i górnej
części ciała.
Zabieg odbywa się bez zbytniej uciążliwości i potrzeby ograniczenia obowiązków
zawodowych.
Skóra po zabiegu (w zależności od częstotliwość prądu)) jest lekko podrażniona -
zaczerwieniona
Proces gojenia jest bardzo krótki i trwa w zależności od wrażliwośći skóry - od jednego do
kilku dni.
Jest to [[metoda]] małoinwazyjna i nie bez wkłuwania się w rozszerzone naczynia
Kriochirurgia (krioskleroterapia) - przy użyciu podtlenku azotu lub ciekłego azotu. Głównie
dla osób z przeciwwskazaniami do elektrokoagulacji.
Lasery wysokoenergetyczne (fototermoliza) - światło lasera pochłaniane jest przez barwnik
hemoglobiny, zawarty w czerwonych krwinkach. Powoduje to termiczną koagulację naczyń.
Wykorzystuje się lasery: argonowy, neodymowy, CO2 oraz diodowe.
Po zastosowaniu laserów stwierdza się jednak często tylko odcinkowe [[przerwanie]] ciągłości
naczynia, oraz powstawanie przebarwień i blizn w wyniku pochłaniania światła lasera przez
melaninę.
Mechanizm usuwania zmian naczyniowych
Energia świetlna emitowana z lasera jest pochłaniana przez czerwony [[barwnik]] krwi, tj.
hemoglobinę, a [[krew]] "ścina się" i niszczy od wewnątrz ściany naczynia krwionośnego. Po
pewnym czasie [[naczynie]] jest samoczynnie usuwane z organizmu. Aby zamknąć wszystkie
popękane naczynia krwionośne z [[reguły]] [[potrzeba]] od 1 do 3 zabiegów wykonywanych w ciągu
kilku miesięcy. Zależy to od: ilości, średnicy i koloru naczyń oraz głębokości ich położenia.
Skleroterapia - polega na wstrzyknięciu do naczynia krwionośnego preparatu obliterujacego
co powoduje zarastanie światła naczynia. Najskuteczniejsza do usuwania wenektazji - naczyń
na kończynach dolnych (uda, okolica podkolanowa,podudzia, okolice kostki przyśrodkowej)
Skuteczność zabiegu zamykania naczynek jest uzależniona od: rodzaju metody, jakości
urządzenia, umiejscowienia i rozległości zmian. Każdym nawet najbardziej skomplikowanym
urządzeniem steruje [[ręka]] specjalisty, w związku z tym ostateczny rezultat zabiegu zależy od
jego doświadczenia i techniki jaką wykonuje zabieg.
Czynniki zewnętrzne sprzyjające rozszerzaniu naczyń m.in.:
przewlekła ekspozycja na słońce
zbyt częste korzystanie z solarium
wiatr
duże wahania temperatur
duża wilgotność

Podział metod usuwania teleangiektazji:
Elektrokoagulacja - (tzw. diatermia chirurgiczna) - Koagulacja tkanek za pomocą prądu
wysokiej częstotliwości. Specjalną elektrodą dotyka się każdego naczynka powodując jego
zamknięcie. Jjedna z najskuteczniejszych metod do usuwania naczynek na twarzy i górnej
części ciała.
Zabieg odbywa się bez zbytniej uciążliwości i potrzeby ograniczenia obowiązków
zawodowych.
Skóra po zabiegu (w zależności od częstotliwość prądu)) jest lekko podrażniona -
zaczerwieniona
Proces gojenia jest bardzo krótki i trwa w zależności od wrażliwośći skóry - od jednego do
kilku dni.
Jest to Metoda małoinwazyjna i nie bez wkłuwania się w rozszerzone naczynia
Kriochirurgia (krioskleroterapia) - przy użyciu podtlenku azotu lub ciekłego azotu. Głównie
dla osób z przeciwwskazaniami do elektrokoagulacji.
Lasery wysokoenergetyczne (fototermoliza) - światło lasera pochłaniane jest przez barwnik
hemoglobiny, zawarty w czerwonych krwinkach. Powoduje to termiczną koagulację naczyń.
Wykorzystuje się lasery: argonowy, neodymowy, CO2 oraz diodowe.
Po zastosowaniu laserów stwierdza się jednak często tylko odcinkowe Przerwanie ciągłości
naczynia, oraz powstawanie przebarwień i blizn w wyniku pochłaniania światła lasera przez
melaninę.
Mechanizm usuwania zmian naczyniowych
Energia świetlna emitowana z lasera jest pochłaniana przez czerwony Barwnik krwi, tj.
hemoglobinę, a Krew "ścina się" i niszczy od wewnątrz ściany naczynia krwionośnego. Po
pewnym czasie Naczynie jest samoczynnie usuwane z organizmu. Aby zamknąć wszystkie
popękane naczynia krwionośne z Reguły Potrzeba od 1 do 3 zabiegów wykonywanych w ciągu
kilku miesięcy. Zależy to od: ilości, średnicy i koloru naczyń oraz głębokości ich położenia.
Skleroterapia - polega na wstrzyknięciu do naczynia krwionośnego preparatu obliterujacego
co powoduje zarastanie światła naczynia. Najskuteczniejsza do usuwania wenektazji - naczyń
na kończynach dolnych (uda, okolica podkolanowa,podudzia, okolice kostki przyśrodkowej)
Skuteczność zabiegu zamykania naczynek jest uzależniona od: rodzaju metody, jakości
urządzenia, umiejscowienia i rozległości zmian. Każdym nawet najbardziej skomplikowanym
urządzeniem steruje Ręka specjalisty, w związku z tym ostateczny rezultat zabiegu zależy od
jego doświadczenia i techniki jaką wykonuje zabieg.
Czynniki zewnętrzne sprzyjające rozszerzaniu naczyń m.in.:
przewlekła ekspozycja na słońce
zbyt częste korzystanie z solarium
wiatr
duże wahania temperatur
duża wilgotność
str 13
PRZETARG NIEOGRANICZONY
3.
OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PZP zawiera regulacje pozwalające wyeliminować z przetargu wykonawców, którzy nie dają rękojmi
należytego wykonania zamówienia. Podstawą wykluczenia może być art. 24 PZP, określający formalne
przesłanki wykluczenia z postępowania, lub też art. 22 ust. 1 PZP, odnoszący się do merytorycznych
warunków udziału w postępowaniu.
W tym drugim przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu dokonuje zamawiający w sposób
pozwalający mu na stwierdzenie, czy wykonawcy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczenie w formułowaniu warunków merytorycznych
wprowadza Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605, ze zm.). Zamawiającemu nie wolno bowiem wymagać złożenia
dokumentów na potwierdzenie spełnienia jakiegoś warunku, który w rozporządzeniu nie został wymieniony.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
3.
OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PZP zawiera regulacje pozwalające wyeliminować z przetargu wykonawców, którzy nie dają rękojmi
należytego wykonania zamówienia. Podstawą wykluczenia może być art. 24 PZP, określający formalne
przesłanki wykluczenia z postępowania, lub też art. 22 ust. 1 PZP, odnoszący się do merytorycznych
warunków udziału w postępowaniu.
W tym drugim przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu dokonuje zamawiający w sposób
pozwalający mu na stwierdzenie, czy wykonawcy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczenie w formułowaniu warunków merytorycznych
wprowadza Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605, ze zm.). Zamawiającemu nie wolno bowiem wymagać złożenia
dokumentów na potwierdzenie spełnienia jakiegoś warunku, który w rozporządzeniu nie został wymieniony.
str 14
PRZETARG NIEOGRANICZONY
12.
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Zamawiający może, a przy zamówieniach o znacznej wartości musi, zażądać od wykonawcy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a
jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
12.
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Zamawiający może, a przy zamówieniach o znacznej wartości musi, zażądać od wykonawcy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a
jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami.
str 15
PRZETARG NIEOGRANICZONY
11.
PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Jeżeli wartość zamówienia jest niższa równowartość 137 000 lub 211 000 euro, zamawiający niezwłocznie
po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a powyżej tych kwot przekazuje je Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sporządza się na druku ZP-25 (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).

PRZETARG NIEOGRANICZONY
11.
PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Jeżeli wartość zamówienia jest niższa równowartość 137 000 lub 211 000 euro, zamawiający niezwłocznie
po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a powyżej tych kwot przekazuje je Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sporządza się na druku ZP-25 (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Budowa i funkcje układu krwionośnego u człowieka i jego ewolucyjny rozwój u zwierząt.
  2. Choroby i schorzenia układu krwionośnego.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie