Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Zakładanie działalności gospodarczej


Kiedy już jesteśmy przekonani do tego, że chcemy działać na własny rachunek, czekają nas zmagania z kilkoma urzędami.

1. URZĄD MIASTA

Od dnia 01.01.2001r. weszły nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania. Mowa tutaj o ustawie Prawo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 r. (Dz. U. nr 101, poz.1178) i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr121, poz. 769 ze zm.). Zgodnie z powyższymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą w okresie pomiędzy 01.01.2001 r. a 31.12.2001 r. może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Osoby fizyczne, które rozpoczną działalność po tym okresie będą musiały złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe.

Tak więc osoba fizyczna, która do końca 2001 r. chce rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć podanie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W formularzu wpisujemy:
 • nazwę firmy - najlepiej jest podać nazwę normalną z wersją skróconą, np. "Ex-Im" Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe;
 • imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
 • imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
 • rodzaj działalności - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, ponieważ jeśli będziemy chcieli poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić. Przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp.;
 • miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie trzeba odpowiednio oznakować na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). Jednak gdy prace będą wykonywane u klienta, należy zaznaczyć to obok siedziby firmy;
 • datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w dużych miastach 2-3 tygodnie + jeszcze ze 3-4 tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy;
 • numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.
Dokument składamy na miejscu, uiszczając opłatę w wysokości 100 złza znaczki skarbowe. Po ok. 2-3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny.

Uwaga: Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Potrzebny dokument:dowód osobisty

2. KONCESJA CZY NIE?
Obowiązek uzyskania koncesji wynikać z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności.

Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
 • zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
Pozostała działalność podlegająca do tej pory koncesjonowaniu będzie objęta wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie m.in.:
 • ustawy o łączności,
 • ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
 • ustawy o ochronie roślin uprawnych,
 • Prawa Łowieckiego,
 • Kodeksu Celnego,
 • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
 • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres
 • numer w rejestrze przedsiębiorców
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
 • informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.
Organy właściwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy nakładające obowiązek uzyskania koncesji na dany rodzaj działalności. Zazwyczaj jest to minister właściwy dla danego rodzaju działalności.
3. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, w którym należy wpisać:
 • nazwę firmy,
 • dane teleadresowe (adres, telefon),
 • formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
 • rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod.
Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności.

Uwaga:Należy do Urzędu Statystycznego zgłaszać każdą zmianę.

W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpłatna.

Potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty,
 • ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.

4. PIECZĄTKA
Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale bez pieczątki w większości banków ani rusz. Dlatego należy wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej:
 • pełna nazwa firmy,
 • siedziba firmy,
 • numer REGON,
Z powyższego wynika, że dopóki nie dostaniemy numeru REGON z Urzędu Statystycznego, jesteśmy uziemieni.

Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 25 zł+VAT, a czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni. Z reguły jest to jednak 1 dzień.

Potrzebne dokumenty:
 • Z reguły żadne dokumenty nie są potrzebne, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał Wpisu do Ewidencji i dowód osobisty.


5. KONTO W BANKU
Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek ten powinny przechodzić transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO gdy suma transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10.000 EURO przeliczone na złote wg kursu kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

W przypadku małych przedsiębiorstw najważniejszym elementem jest koszt utrzymania konta. Opłata ta jest bardzo zróżnicowana, ponieważ waha się od 35 zł kwartalnie do 100 zł miesięcznie. Ważne jest też wzięcie pod uwagę opłat za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, możliwość korzystania z czeków, karty, obsługi telefonicznej konta czy nawet odległość do banku. Ostatnio wchodzą na polski rynek usług bankowych nowe banki. Warto jest zastanowić się nad ich ofertą, która jest naprawdę konkurencyjna w stosunku do znanych nam banków.

Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni.


Potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty,
 • ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu,
 • ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,
 • pieczątka.


6. URZĄD SKARBOWY
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. W tym celu osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz NIP-1. Reszta dokumentów sama dotrze do tego urzędu, tj.:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wysłane przez Urząd Gminy,
 • numer REGON wysłany przez Urząd Statystyczny.
Uwaga:Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony druk NIP-4.

Czasami urzędy skarbowe żądają umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej zawarcie może nie być jednak możliwe, ponieważ jeszcze częściej bank wymaga do zawarcia umowy numeru NIP. Stawia to przedsiębiorcę w sytuacji bez wyjścia. Jednak dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jego obrót (sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem nie ma on obowiązku posiadania rachunku bankowego i urząd skarbowy nie może nakładać na niego obowiązku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.

Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:
 • w formie karty podatkowej,
 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.
Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu - osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie). Szczegółowo reguluje to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930).

W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT), czy też nie. Jeśli nasz przewidywany obrót roczny na 2001 r. nie przekroczy 10.000 EURO (39 800 zł) wówczas możemy zrezygnować z bycia vatowcem składając formularz VAT-6. Natomiast w przeciwnym wypadku musimy wypełnić formularz VAT-R i dokonać opłaty w wysokości 150 zł. Vatowcami staniemy się z pierwszym dniem nowego miesiąca.

Również przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie. W drugim przypadku kosztuje to od 100 do 500 zł miesięcznie w zależności od ilości księgowanych dokumentów. Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności, nawet jeżeli zawini biuro rachunkowe, ponieważ dokumenty zatwierdzamy własnym podpisem.

Jeśli będziemy sprzedawać towary osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, musimy kupić kasę fiskalną, chyba że nasze przychody nie przekroczą 20.000 zł rocznie.


7. ZUS
Kolejnym etapem jest zgłoszenie siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące należy zgłosić do ubezpieczenia w 7 dni od przyjęcia do pracy lub rozpoczęcia współpracy.

Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

W przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne. Kwoty składek stanowią procent dochodów, ale deklarowany dochód nie może jednak być mniejszy niż 60 proc. średniego wynagrodzenia w kraju (tę kwotę podaje GUS). Obecnie minimalna składka wynosi ok. 520 zł miesięcznie.

Potrzebne dokumenty
Są to przede wszystkim numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników:
 • REGON firmy,
 • numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
 • numer rachunku bankowego firmy,
 • dane personalne,
 • numery NIP (wszystkich osób),
 • rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

8. PAŃSTWOWY INSPEKTORAT PRACY
Jeżeli firma zatrudnia pracowników należy pamiętać, aby w ciągu 14 dniod rozpoczęcia działalności powiadomić o tym Państwowy Inspektorat Pracy.


9. SANEPID
W przypadku, gdy planujemy otworzyć gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru siedziby naszej firmy musi dokonać Sanepid. W tym celu należy złożyć wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itd.). Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie możemy spodziewać się odbioru lokalu i wydania postanowienia lub decyzji odbioru. Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu.

Wzory dokumentów

Deklaracja rozliczeniowa za dany miesiąc


Polecenie przelewu - wplata wyplata – ZUSPolecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Należności z tytułu składek

07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP R – REGON P – PESEL 1 – Dowód osobisty 2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce oraz 2 w 21 kratce FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
Odcinek dla banku
01. Nr rachunku bankowego ZUS
   1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 0 0 0 0 002. 03. Kwota
W
P L
     

04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
     05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
     Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
     06. NIP płatnika 07. 08. Drugi identyfikator płatnika
     

     09. 10. Nr deklaracji 11. Deklaracja 12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego

  
       
     0 0Opłata:
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika


Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Należności z tytułu składek

07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP R – REGON P – PESEL 1 – Dowód osobisty 2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce oraz 2 w 21 kratce FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
Odcinek dla banku
01. Nr rachunku bankowego ZUS
   1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 0 0 0 0 002. 03. Kwota
W
P L
     

04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
     05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
     Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
     06. NIP płatnika 07. 08. Drugi identyfikator płatnika
     

     09. 10. Nr deklaracji 11. Deklaracja 12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego

  
       
     0 0Opłata:
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika


Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Deklaracja rozliczeniowa – DRA


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZUS

DRA

strona: 1

DEKLARACJA ROZLICZENIOWA


I. DANE ORGANIZACYJNE

01. Termin przysyłania
deklaracji i raportów 1)02. Identyfikator deklaracji
(numer / mm / rrr)
  
       


03. Data nadania (dd / mm / rrrr)
04. Nalepka ”R”
05. Znak i numer decyzji pokontrolnej


     

II. DANE IDFENTYFIKACYJNE
PŁATNIKA SKŁADEK

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKASKŁADEK


01. NIP (wpisać bez kresek)


02. REGON
     


     


03. PESEL


INNY NUMER
04. Rodzaj dokumentu:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1jeśli paszport - 2


05. Seria i numer dokumentu


     


     

06. Nazwa skrócona     


07. Nazwisko


     


08. Imię [pierwsze09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)


     
          
III. INNE INFORMACJE

02. Liczba pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy

04. Stopa procentowa składek
na ubezpieczenia wypadkowe


01. Liczba ubezpieczonych 03. Czy płatnik posiada status zakładu
pracy chronionej / aktywności zawodowej?
Jeśli TAK, wpisać X
     
           %

IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIASUMY
SKŁADEK
Kwota składek
na ubezpieczenie emerytalne 01.

Kwota składek
na ubezpieczenie rentowe 02.

Suma kwot składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 03. (p. 01 + p. 02)

        
        
        
SKŁADKI
FINANSOWANE
PRZEZ:ubezpieczonych
04.
05.
06. (p. 04 + p. 05)

        
        
        

07.
08.
09. (p. 07 + p. 08)

płatnika         
        
        

10.
11.
12. (p.10 + p. 11)

budżet państwa         
        
        

13.
14.
15. (p. 13 + p. 14)

PFRON         
        
        

16.
17.
18. (p. 16 + p. 17)

Fundusz
Kościelny
        
        
        
SUMY
SKŁADEK
Kwota składek
na ubezpieczenie chorobowe 19.

Kwota składek
na ubezpieczenia wypadkowe 20.

Suma kwot składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe 21. (p. 19 + p. 20)

        
        
        
SKŁADKI
FINANSOWANEPRZEZ:
ubezpieczonych
22.
23.
24. (p. 22 + p. 23)

        
        
        
25.
26. (= p. 25)

płatnika


        
        

27.
28.
29. (p. 27 + p. 28)

PFRON         
        
        
30.
31. (= p. 30)

Fundusz
Kościelny        
        

32. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne,
które powinien przekazać płatnik
(p. 06 + p. 09 + p. 24 + p. 26)

        

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE03. Kwota wypłaconych
świadczeń z ubezpieczenia
wypadkowego
01. Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego         
        02. Kwota wynagrodzenia
należnego płatnikowi
od wypłaconych świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego04. Kwota wypłaconych
świadczeń finansowanych
z budżetu państwa
        
        05. Łączna kwota do potrącenia
(p. 01 + p. 02 + p. 03 + p. 04)
        VI. ROZLICZENIE CZĘŚCI IV I V
01. Kwota do zwrotu
przez ZUS:
(p. V. 05 – p. IV. 32)
02. Kwota do zapłaty
przez płatnika:
(p. IV. 32 – p. V. 05)

        
        
Deklaracja rozliczeniowa roczna – DRRB

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Należności z tytułu składek

07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP R – REGON P – PESEL 1 – Dowód osobisty 2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce oraz 2 w 21 kratce FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
Odcinek dla klienta
01. Nr rachunku bankowego ZUS
   1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 0 0 0 0 002. 03. Kwota
W
P L
     

04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
     05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
     Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
     06. NIP płatnika 07. 08. Drugi identyfikator płatnika
     

     09. 10. Nr deklaracji 11. Deklaracja 12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego

  
       
     0 0Opłata:
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika


Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Deklaracja rozliczeniowa za dany miesiąc.dotstr 1
02. Kwota wynagrodzenia
należnego płatnikowi
od wypłaconych świadczeń
            
04. Kwota wypłaconych
świadczeń finansowanych
            
            
            
05. Łączna kwota do potrącenia
(p. 01 + p. 02 + p. 03 + p. 04)
01. Kwota do zwrotu
przez ZUS:
(p. V. 05 – p. IV. 32)
VI. ROZLICZENIE
            
02. Kwota do zapłaty
przez płatnika:
(p. IV. 32 – p. V. 05)
Deklaracja rozliczeniowa roczna – DRRB

02. Kwota wynagrodzenia
należnego płatnikowi
od wypłaconych świadczeń
            
04. Kwota wypłaconych
świadczeń finansowanych
            
            
            
05. Łączna kwota do potrącenia
(p. 01 + p. 02 + p. 03 + p. 04)
01. Kwota do zwrotu
przez ZUS:
(p. V. 05 – p. IV. 32)
VI. ROZLICZENIE
            
02. Kwota do zapłaty
przez płatnika:
(p. IV. 32 – p. V. 05)
Deklaracja rozliczeniowa roczna – DRRB
str 2
Polecenie przelewu - wplata wyplata – ZUS
07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP
R – REGON
P – PESEL
1 – Dowód osobisty
2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS
Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce
Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce
oraz 2 w 21 kratce
FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
01. Nr rachunku bankowego ZUS
   
1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5
02.
0 0 0 0 0
Odcinek dla banku
W
P
04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
P L
N
03.
Kwota
         
         
         
         
06. NIP płatnika
05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
         
09.
07.
08. Drugi identyfikator płatnika
         
10. Nr deklaracji
   
11. Deklaracja
           
12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego
         
Opłata:
0 0
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika
Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
01. Nr rachunku bankowego ZUS
07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP
R – REGON
P – PESEL
1 – Dowód osobisty
2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS
Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce
Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce
oraz 2 w 21 kratce
FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
02.
04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
06. NIP płatnika
05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
09.
07.
08. Drugi identyfikator płatnika
10. Nr deklaracji
11. Deklaracja
12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego
Opłata:
0 0
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika
Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Odcinek dla banku
W
P
P L
N
03.
Kwota

Polecenie przelewu - wplata wyplata – ZUS
07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP
R – REGON
P – PESEL
1 – Dowód osobisty
2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS
Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce
Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce
oraz 2 w 21 kratce
FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
01. Nr rachunku bankowego ZUS
   
1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5
02.
0 0 0 0 0
Odcinek dla banku
W
P
04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
P L
N
03.
Kwota
         
         
         
         
06. NIP płatnika
05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
         
09.
07.
08. Drugi identyfikator płatnika
         
10. Nr deklaracji
   
11. Deklaracja
           
12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego
         
Opłata:
0 0
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika
Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
01. Nr rachunku bankowego ZUS
07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP
R – REGON
P – PESEL
1 – Dowód osobisty
2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS
Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce
Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce
oraz 2 w 21 kratce
FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
02.
04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
06. NIP płatnika
05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
09.
07.
08. Drugi identyfikator płatnika
10. Nr deklaracji
11. Deklaracja
12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego
Opłata:
0 0
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika
Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Odcinek dla banku
W
P
P L
N
03.
Kwota
str 3
Zakładanie działalności gospodarczej
Kiedy już jesteśmy przekonani do tego, że chcemy działać na własny rachunek, czekają nas zmagania z kilkoma
urzędami.
1. URZĄD MIASTA
Od dnia 01.01.2001r. weszły nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej
ewidencjonowania. Mowa tutaj o ustawie Prawo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 r. (Dz. U. nr 101,
poz.1178) i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr121, poz. 769 ze zm.).
Zgodnie z powyższymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą w okresie pomiędzy
01.01.2001 r. a 31.12.2001 r. może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do
właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.
Osoby fizyczne, które rozpoczną działalność po tym okresie będą musiały złożyć wniosek o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe.
Tak więc osoba fizyczna, która do końca 2001 r. chce rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć podanie o
wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W formularzu wpisujemy:
nazwę firmy - najlepiej jest podać nazwę normalną z wersją skróconą, np. "Ex-Im" Przedsiębiorstwo
Eksportowo-Importowe;
imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
rodzaj działalności - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, ponieważ jeśli
będziemy chcieli poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić. Przykładowe
rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne,
doradztwo handlowe, import, eksport itp.;
miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie trzeba odpowiednio
oznakować na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). Jednak gdy prace będą wykonywane u klienta,
należy zaznaczyć to obok siedziby firmy;
datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Należy wziąć pod uwagę
czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w dużych miastach 2-3 tygodnie + jeszcze ze 3-4
tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy;
numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.
Dokument składamy na miejscu, uiszczając opłatę w wysokości
100 zł
za znaczki skarbowe. Po ok. 2-3
tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument
ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny.
Uwaga:
Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały
podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.
Potrzebny dokument:
dowód osobisty
2. KONCESJA CZY NIE?
Obowiązek uzyskania koncesji wynikać z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących
szczegółowo dany rodzaj działalności.
Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych,
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
ochrony osób i mienia,
transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
budowy i eksploatacji autostrad płatnych,

Zakładanie działalności gospodarczej
Kiedy już jesteśmy przekonani do tego, że chcemy działać na własny rachunek, czekają nas zmagania z kilkoma
urzędami.
1. URZĄD MIASTA
Od dnia 01.01.2001r. weszły nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej
ewidencjonowania. Mowa tutaj o ustawie Prawo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 r. (Dz. U. nr 101,
poz.1178) i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr121, poz. 769 ze zm.).
Zgodnie z powyższymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą w okresie pomiędzy
01.01.2001 r. a 31.12.2001 r. może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do
właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.
Osoby fizyczne, które rozpoczną działalność po tym okresie będą musiały złożyć wniosek o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe.
Tak więc osoba fizyczna, która do końca 2001 r. chce rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć podanie o
wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W formularzu wpisujemy:
nazwę firmy - najlepiej jest podać nazwę normalną z wersją skróconą, np. "Ex-Im" Przedsiębiorstwo
Eksportowo-Importowe;
imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
rodzaj działalności - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, ponieważ jeśli
będziemy chcieli poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić. Przykładowe
rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne,
doradztwo handlowe, import, eksport itp.;
miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie trzeba odpowiednio
oznakować na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). Jednak gdy prace będą wykonywane u klienta,
należy zaznaczyć to obok siedziby firmy;
datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Należy wziąć pod uwagę
czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w dużych miastach 2-3 tygodnie + jeszcze ze 3-4
tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy;
numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.
Dokument składamy na miejscu, uiszczając opłatę w wysokości
100 zł
za znaczki skarbowe. Po ok. 2-3
tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument
ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny.
Uwaga:
Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały
podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.
Potrzebny dokument:
dowód osobisty
2. KONCESJA CZY NIE?
Obowiązek uzyskania koncesji wynikać z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących
szczegółowo dany rodzaj działalności.
Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych,
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
ochrony osób i mienia,
transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
str 4
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
01. Nr rachunku bankowego ZUS
07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP
R – REGON
P – PESEL
1 – Dowód osobisty
2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS
Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce
Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce
oraz 2 w 21 kratce
FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
02.
04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
06. NIP płatnika
05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
09.
07.
08. Drugi identyfikator płatnika
10. Nr deklaracji
11. Deklaracja
12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego
Opłata:
0 0
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika
Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Odcinek dla klienta
W
P
P L
N
03.
Kwota

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
01. Nr rachunku bankowego ZUS
07. Typ drugiego
identyfikatora
N – NUSP
R – REGON
P – PESEL
1 – Dowód osobisty
2 - Paszport
01. Nr rachunku bankowego ZUS
Ubezpieczenia społeczne – wpisać 83 w 1 i 2 kratce
oraz 1 w 21 kratce
Ubezpieczenie zdrowotne – wpisać 78 w 1 i 2 kratce
oraz 2 w 21 kratce
FP i FGŚP – wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce
02.
04. Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie
06. NIP płatnika
05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika
Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika c.d.
09.
07.
08. Drugi identyfikator płatnika
10. Nr deklaracji
11. Deklaracja
12. Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego
Opłata:
0 0
09. Typ wypłaty
S – składka za 1 m-c
M – składka dłuższa niż m-c
U – układ ratalny
T – odroczenie terminu
D – dodatkowa opłata
E – koszty egzekucyjne
A – dodatkowa opłata
za błędy płatnika
Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub
pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy
Odcinek dla klienta
W
P
P L
N
03.
Kwota
str 5
Deklaracja rozliczeniowa – DRA
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
ZUS
DRA
strona:
I. DANE ORGANIZACYJNE
01. Termin przysyłania
deklaracji i raportów
1)
03. Data nadania (dd / mm / rrrr)
1 DEKLARACJA ROZLICZENIOWA
   
           
05. Znak i numer decyzji pokontrolnej
02. Identyfikator deklaracji
(numer / mm / rrr)
04. Nalepka ”R”
         
02. REGON
INNY NUMER
04. Rodzaj dokumentu:
jeśli dowód osobisty, wpisać
1
jeśli paszport
- 2
II. DANE IDFENTYFIKACYJNE
PŁATNIKA SKŁADEK
II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
01.
NIP
(wpisać bez kresek)
         
03. PESEL
         
05. Seria i numer dokumentu
         
06. Nazwa skrócona
         
         
07. Nazwisko
         
08. Imię [pierwsze
         
01. Liczba ubezpieczonych
02. Liczba pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy
09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
               
            
03. Czy płatnik posiada status zakładu
pracy chronionej / aktywności zawodowej?
Jeśli TAK, wpisać
X
Kwota składek
na ubezpieczenie rentowe
04. Stopa procentowa składek
na ubezpieczenia wypadkowe
         
     
%
IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ
Kwota składek
na ubezpieczenie emerytalne
01.
SUMY
SKŁADEK
SKŁADKI
FINANSOWANE
04.
PRZEZ:
ubezpieczonych
07.
płatnika
10.
budżet państwa
13.
PFRON
16.
Fundusz
Kościelny
            
            
            
            
            
            
Kwota składek
na ubezpieczenie chorobowe
02.
Suma kwot składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
03. (p. 01 + p. 02)
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
05.
08.
11.
14.
17.
06. (p. 04 + p. 05)
09. (p. 07 + p. 08)
12. (p.10 + p. 11)
15. (p. 13 + p. 14)
18. (p. 16 + p. 17)
19.
SUMY
SKŁADEK
SKŁADKI
FINANSOWANE
22.
PRZEZ:
ubezpieczonych
Kwota składek
na ubezpieczenia wypadkowe
20.
Suma kwot składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
21. (p. 19 + p. 20)
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
23.
25.
24. (p. 22 + p. 23)
26. (= p. 25)
płatnika
27.
PFRON
Fundusz
Kościelny
             
28.
30.
29. (p. 27 + p. 28)
31. (= p. 30)
32. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne,
które powinien przekazać płatnik
(p. 06 + p. 09 + p. 24 + p. 26)
03. Kwota wypłaconych
świadczeń z ubezpieczenia
wypadkowego
V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR
01. Kwota wypłaconych świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego
            

Deklaracja rozliczeniowa – DRA
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
ZUS
DRA
strona:
I. DANE ORGANIZACYJNE
01. Termin przysyłania
deklaracji i raportów
1)
03. Data nadania (dd / mm / rrrr)
1 DEKLARACJA ROZLICZENIOWA
   
           
05. Znak i numer decyzji pokontrolnej
02. Identyfikator deklaracji
(numer / mm / rrr)
04. Nalepka ”R”
         
02. REGON
INNY NUMER
04. Rodzaj dokumentu:
jeśli dowód osobisty, wpisać
1
jeśli paszport
- 2
II. DANE IDFENTYFIKACYJNE
PŁATNIKA SKŁADEK
II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
01.
NIP
(wpisać bez kresek)
         
03. PESEL
         
05. Seria i numer dokumentu
         
06. Nazwa skrócona
         
         
07. Nazwisko
         
08. Imię [pierwsze
         
01. Liczba ubezpieczonych
02. Liczba pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy
09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
               
            
03. Czy płatnik posiada status zakładu
pracy chronionej / aktywności zawodowej?
Jeśli TAK, wpisać
X
Kwota składek
na ubezpieczenie rentowe
04. Stopa procentowa składek
na ubezpieczenia wypadkowe
         
     
%
IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ
Kwota składek
na ubezpieczenie emerytalne
01.
SUMY
SKŁADEK
SKŁADKI
FINANSOWANE
04.
PRZEZ:
ubezpieczonych
07.
płatnika
10.
budżet państwa
13.
PFRON
16.
Fundusz
Kościelny
            
            
            
            
            
            
Kwota składek
na ubezpieczenie chorobowe
02.
Suma kwot składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
03. (p. 01 + p. 02)
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
05.
08.
11.
14.
17.
06. (p. 04 + p. 05)
09. (p. 07 + p. 08)
12. (p.10 + p. 11)
15. (p. 13 + p. 14)
18. (p. 16 + p. 17)
19.
SUMY
SKŁADEK
SKŁADKI
FINANSOWANE
22.
PRZEZ:
ubezpieczonych
Kwota składek
na ubezpieczenia wypadkowe
20.
Suma kwot składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
21. (p. 19 + p. 20)
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
23.
25.
24. (p. 22 + p. 23)
26. (= p. 25)
płatnika
27.
PFRON
Fundusz
Kościelny
             
28.
30.
29. (p. 27 + p. 28)
31. (= p. 30)
32. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne,
które powinien przekazać płatnik
(p. 06 + p. 09 + p. 24 + p. 26)
03. Kwota wypłaconych
świadczeń z ubezpieczenia
wypadkowego
V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR
01. Kwota wypłaconych świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego
            
str 7
Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu - osoby prowadzące
działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi
krawieckie). Szczegółowo reguluje to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930).
W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT), czy też
nie. Jeśli nasz przewidywany obrót roczny na 2001 r. nie przekroczy 10.000 EURO (39 800 zł) wówczas możemy
zrezygnować z bycia vatowcem składając formularz VAT-6. Natomiast w przeciwnym wypadku musimy wypełnić
formularz VAT-R i dokonać opłaty w wysokości 150 zł. Vatowcami staniemy się z pierwszym dniem nowego
miesiąca.
Również przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy
zlecimy to jakiejś firmie. W drugim przypadku kosztuje to od 100 do 500 zł miesięcznie w zależności od ilości
księgowanych dokumentów. Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na
ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności, nawet jeżeli zawini biuro rachunkowe,
ponieważ dokumenty zatwierdzamy własnym podpisem.
Jeśli będziemy sprzedawać towary osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, musimy kupić kasę
fiskalną, chyba że nasze przychody nie przekroczą 20.000 zł rocznie.
7. ZUS
Kolejnym etapem jest zgłoszenie siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące należy zgłosić do ubezpieczenia w 7 dni od przyjęcia do
pracy lub rozpoczęcia współpracy.
Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku,
gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych
pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby
ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej,
wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.
W przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
(opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne. Kwoty składek stanowią procent dochodów, ale deklarowany dochód
nie może jednak być mniejszy niż 60 proc. średniego wynagrodzenia w kraju (tę kwotę podaje GUS). Obecnie
minimalna składka wynosi ok. 520 zł miesięcznie.
Potrzebne dokumenty
Są to przede wszystkim numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników:
REGON firmy,
numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
numer rachunku bankowego firmy,
dane personalne,
numery NIP (wszystkich osób),
rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.
8. PAŃSTWOWY INSPEKTORAT PRACY
Jeżeli firma zatrudnia pracowników należy pamiętać, aby w ciągu
14 dni
od rozpoczęcia działalności powiadomić
o tym Państwowy Inspektorat Pracy.
9. SANEPID
W przypadku, gdy planujemy otworzyć gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru siedziby naszej firmy
musi dokonać Sanepid. W tym celu należy złożyć wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym
oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody
itd.). Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma
14 dni.
Po tym czasie możemy spodziewać się odbioru lokalu i
wydania postanowienia lub decyzji odbioru. Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu.

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu - osoby prowadzące
działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi
krawieckie). Szczegółowo reguluje to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930).
W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT), czy też
nie. Jeśli nasz przewidywany obrót roczny na 2001 r. nie przekroczy 10.000 EURO (39 800 zł) wówczas możemy
zrezygnować z bycia vatowcem składając formularz VAT-6. Natomiast w przeciwnym wypadku musimy wypełnić
formularz VAT-R i dokonać opłaty w wysokości 150 zł. Vatowcami staniemy się z pierwszym dniem nowego
miesiąca.
Również przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy
zlecimy to jakiejś firmie. W drugim przypadku kosztuje to od 100 do 500 zł miesięcznie w zależności od ilości
księgowanych dokumentów. Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na
ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności, nawet jeżeli zawini biuro rachunkowe,
ponieważ dokumenty zatwierdzamy własnym podpisem.
Jeśli będziemy sprzedawać towary osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, musimy kupić kasę
fiskalną, chyba że nasze przychody nie przekroczą 20.000 zł rocznie.
7. ZUS
Kolejnym etapem jest zgłoszenie siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące należy zgłosić do ubezpieczenia w 7 dni od przyjęcia do
pracy lub rozpoczęcia współpracy.
Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku,
gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych
pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby
ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej,
wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.
W przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
(opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne. Kwoty składek stanowią procent dochodów, ale deklarowany dochód
nie może jednak być mniejszy niż 60 proc. średniego wynagrodzenia w kraju (tę kwotę podaje GUS). Obecnie
minimalna składka wynosi ok. 520 zł miesięcznie.
Potrzebne dokumenty
Są to przede wszystkim numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników:
REGON firmy,
numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
numer rachunku bankowego firmy,
dane personalne,
numery NIP (wszystkich osób),
rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.
8. PAŃSTWOWY INSPEKTORAT PRACY
Jeżeli firma zatrudnia pracowników należy pamiętać, aby w ciągu
14 dni
od rozpoczęcia działalności powiadomić
o tym Państwowy Inspektorat Pracy.
9. SANEPID
W przypadku, gdy planujemy otworzyć gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru siedziby naszej firmy
musi dokonać Sanepid. W tym celu należy złożyć wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym
oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody
itd.). Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma
14 dni.
Po tym czasie możemy spodziewać się odbioru lokalu i
wydania postanowienia lub decyzji odbioru. Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu.
str 8
numer REGON,
Z powyższego wynika, że dopóki nie dostaniemy numeru REGON z Urzędu Statystycznego, jesteśmy uziemieni.
Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 25 zł+VAT, a czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni.
Z reguły jest to jednak 1 dzień.
Potrzebne dokumenty:
Z reguły żadne dokumenty nie są potrzebne, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał Wpisu do
Ewidencji i dowód osobisty.
5. KONTO W BANKU
Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na
przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek ten powinny przechodzić
transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO gdy suma
transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10.000 EURO przeliczone na złote wg kursu
kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje. O
założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.
W przypadku małych przedsiębiorstw najważniejszym elementem jest koszt utrzymania konta. Opłata ta jest
bardzo zróżnicowana, ponieważ waha się od 35 zł kwartalnie do 100 zł miesięcznie. Ważne jest też wzięcie pod
uwagę opłat za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, możliwość korzystania z czeków, karty, obsługi
telefonicznej konta czy nawet odległość do banku. Ostatnio wchodzą na polski rynek usług bankowych nowe
banki. Warto jest zastanowić się nad ich ofertą, która jest naprawdę konkurencyjna w stosunku do znanych nam
banków.
Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu,
wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni.
Potrzebne dokumenty:
dowód osobisty,
ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu,
ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,
pieczątka.
6. URZĄD SKARBOWY
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłosić ten fakt do urzędu
skarbowego. W tym celu osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony
formularz NIP-1. Reszta dokumentów sama dotrze do tego urzędu, tj.:
numer REGON wysłany przez Urząd Statystyczny.
Uwaga:
Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP
firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do
składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony druk NIP-4.
Czasami urzędy skarbowe żądają umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej zawarcie może nie być
jednak możliwe, ponieważ jeszcze częściej bank wymaga do zawarcia umowy numeru NIP. Stawia to
przedsiębiorcę w sytuacji bez wyjścia. Jednak dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jego obrót
(sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem nie ma on obowiązku posiadania rachunku bankowego i urząd
skarbowy nie może nakładać na niego obowiązku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.
Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wysłane przez Urząd Gminy,
w formie karty podatkowej,
ryczałtu ewidencjonowanego,
na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.

numer REGON,
Z powyższego wynika, że dopóki nie dostaniemy numeru REGON z Urzędu Statystycznego, jesteśmy uziemieni.
Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 25 zł+VAT, a czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni.
Z reguły jest to jednak 1 dzień.
Potrzebne dokumenty:
Z reguły żadne dokumenty nie są potrzebne, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał Wpisu do
Ewidencji i dowód osobisty.
5. KONTO W BANKU
Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na
przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek ten powinny przechodzić
transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO gdy suma
transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10.000 EURO przeliczone na złote wg kursu
kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje. O
założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.
W przypadku małych przedsiębiorstw najważniejszym elementem jest koszt utrzymania konta. Opłata ta jest
bardzo zróżnicowana, ponieważ waha się od 35 zł kwartalnie do 100 zł miesięcznie. Ważne jest też wzięcie pod
uwagę opłat za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, możliwość korzystania z czeków, karty, obsługi
telefonicznej konta czy nawet odległość do banku. Ostatnio wchodzą na polski rynek usług bankowych nowe
banki. Warto jest zastanowić się nad ich ofertą, która jest naprawdę konkurencyjna w stosunku do znanych nam
banków.
Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu,
wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni.
Potrzebne dokumenty:
dowód osobisty,
ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu,
ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,
pieczątka.
6. URZĄD SKARBOWY
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłosić ten fakt do urzędu
skarbowego. W tym celu osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony
formularz NIP-1. Reszta dokumentów sama dotrze do tego urzędu, tj.:
numer REGON wysłany przez Urząd Statystyczny.
Uwaga:
Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP
firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do
składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony druk NIP-4.
Czasami urzędy skarbowe żądają umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej zawarcie może nie być
jednak możliwe, ponieważ jeszcze częściej bank wymaga do zawarcia umowy numeru NIP. Stawia to
przedsiębiorcę w sytuacji bez wyjścia. Jednak dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jego obrót
(sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem nie ma on obowiązku posiadania rachunku bankowego i urząd
skarbowy nie może nakładać na niego obowiązku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.
Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wysłane przez Urząd Gminy,
w formie karty podatkowej,
ryczałtu ewidencjonowanego,
na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.
str 9
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
Pozostała działalność podlegająca do tej pory koncesjonowaniu będzie objęta wymogiem uzyskania zezwolenia
na podstawie m.in.:
zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
ustawy o łączności,
ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji
Farmaceutycznej,
ustawy o ochronie roślin uprawnych,
Prawa Łowieckiego,
Kodeksu Celnego,
ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Wniosek o udzielenie
koncesji powinien zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres
numer w rejestrze przedsiębiorców
określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona
koncesja
informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.
Organy właściwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy nakładające obowiązek
uzyskania koncesji na dany rodzaj działalności. Zazwyczaj jest to minister właściwy dla danego rodzaju
działalności.
3. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę
wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru
REGON, w którym należy wpisać:
rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj
działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod.
Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji
działalności.
Uwaga:
Należy do Urzędu Statystycznego zgłaszać każdą zmianę.
W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i
ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania numeru
identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpłatna.
Potrzebne dokumenty:
nazwę firmy,
dane teleadresowe (adres, telefon),
formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
dowód osobisty,
ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.
4. PIECZĄTKA
Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale bez pieczątki w większości banków ani rusz. Dlatego należy
wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej:
pełna nazwa firmy,
siedziba firmy,

rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
Pozostała działalność podlegająca do tej pory koncesjonowaniu będzie objęta wymogiem uzyskania zezwolenia
na podstawie m.in.:
zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
ustawy o łączności,
ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji
Farmaceutycznej,
ustawy o ochronie roślin uprawnych,
Prawa Łowieckiego,
Kodeksu Celnego,
ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Wniosek o udzielenie
koncesji powinien zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres
numer w rejestrze przedsiębiorców
określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona
koncesja
informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.
Organy właściwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy nakładające obowiązek
uzyskania koncesji na dany rodzaj działalności. Zazwyczaj jest to minister właściwy dla danego rodzaju
działalności.
3. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę
wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru
REGON, w którym należy wpisać:
rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj
działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod.
Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji
działalności.
Uwaga:
Należy do Urzędu Statystycznego zgłaszać każdą zmianę.
W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i
ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania numeru
identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpłatna.
Potrzebne dokumenty:
nazwę firmy,
dane teleadresowe (adres, telefon),
formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
dowód osobisty,
ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.
4. PIECZĄTKA
Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale bez pieczątki w większości banków ani rusz. Dlatego należy
wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej:
pełna nazwa firmy,
siedziba firmy,
str 10
Wzory dokumentów
Deklaracja rozliczeniowa za dany miesiąc

Wzory dokumentów
Deklaracja rozliczeniowa za dany miesiąc
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie