Wyślij / drukuj

Kredyt - jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i Czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytów przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po którym należy go zwrócić. Czas ten liczony jest w dniach, a przy dłuższych okresach w miesiącach i latach. Procent za Kredyt jest jego Ocena i stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia banku. Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty są Odsetki kredytowe, których wielkość zależy od Sumy udzielonego kredytu. Odsetki te płaci kredytobiorca i są one dla niego kosztem. Odsetki od kredytów stanowią podstawowy przychód banku. Kredyty zaciągają przedsiębiorstwa gdy brak im środków na konkretne cele. Kredyty bankowe pełnią następujące funkcje: - Kreatywną (polega ona na tworzeniu pieniądza. Bank udzielając kredytu działa podobnie jakby emitował pieniądz, bowiem kwota udzielonego kredytu jest przeznaczona na określone wydatki i działa tak jakby kredytobiorca otrzymał określoną kwotę pieniężną. Funkcja ta może być przyczyna inflacji, ponieważ jej skutkiem może być nadmierna ilość pieniądza w obiegu.) - Płatniczą (polega ona na umożliwieniu kredytobiorcy zapłacenia swoich płatności wierzycielom). - Finansową (polega ona na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom określonych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością). - Kontrolną (wynika z trybu jego udzielania przez bank. Bank może udzielić kredytu jedynie wiarygodnym kredytobiorcom). Cechy Kredytu: - Charakter pieniężny( tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze) - zwrotność ( Kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodnie z umową) - celowość (bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank) - odpłatność ( Kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: 1. Prowizja od kredytu przyznanego 2. Odsetki od kredytu wykorzystanego) - zabezpieczenie ( Kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest Utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe). Klasyfikacja kredytu: a) ze względu na Przeznaczenie:: - na działalność gospodarczą - konsumpcyjny - mieszkaniowe b) ze względu na Czas spłaty: - krótkoterminowe do 1 roku - średnioterminowe do 5 lat - długoterminowe powyżej 5 lat c) ze względu na zabezpieczenie: - lombardowe ( zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy) - hipoteczne ( zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość, stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej) d) ze względu na walutę: - kredyty w złotych polskich - kredyty w dewizach e) ze względu na przedmiot kredytowania: - inwestycyjne (przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych) - obrotowe (przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej). f) ze względu na formę kredytowania: - kredyty dyskontowe (wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności) - kredyty akceptacyjne (polegają na akceptowaniu wystawionych na Bank weksli trasowanych: Bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez Bank w drodze awalu) - kredyty czekowe ( służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku) - kredyty lombardowe (udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów) - kredyty hipoteczne (udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach) - kredyty inkasujące wierzytelność (udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na Bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów) g) ze względu na specjalne warunki kredytowe - kredyty preferencyjne (udzielane na korzystniejszych warunkach na określone cele) - kredyty dewizowe ( udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym). Oprocentowanie jest to Cena kredytu. Z Zasady składa się na nie tzw. Stopa referencyjna oraz Marża banku. Marżą ustalana jest przez bank, a jej poziom odgrywa znaczącą rolę, gdyż różnica oprocentowania rzędu jednego punktu procentowego może spowodować znaczną oszczędność na odsetkach. Powszechną regułą jest zależność oprocentowania od wysokości zaciąganego kredytu i wysokości wkładu własnego. Im są one wyższe, tym niższe jest oprocentowanie. Przy porównywaniu ofert kredytów hipotecznych istotne jest także, aby zwrócić uwagę również na to jak często zmienia się Oprocentowanie i od czego jest ono zależne, gdyż dość często zdarza się sytuacja, kiedy to podczas trwania okresu kredytowego zmieniają się już nie tylko stopy referencyjne, ale także marże. W zależności od ofert banków Marża promocyjna może obowiązywać jedynie przez pierwszy rok lub przez 2 lata od zaciągnięcia kredytu lub też może być ona określona datą, po upływie której Marża zwiększa się. Może mieć miejsce także taka sytuacja, kiedy niższa Marża będzie obowiązywać dopiero, gdy Klient spłaci taką kwotę kredytu, która będzie odpowiadać różnicy między wkładem własnym wymaganym, a faktycznie wniesionym. Bank może zatem udzielić kredytu na 100% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem, ale jedynie pod warunkiem podniesienia poziomu marży do chwili osiągnięcia standardowego LTV (czyli wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości). Wysokość oprocentowania może zależeć także od decyzji zarządu danego banku, który ustala poziom oprocentowania i może go zmieniać dopasowując do warunków rynkowych. Jest to oczywiście mało przewidywalny i często niekorzystny dla klienta sposób aktualizacji oprocentowania, przede wszystkim dlatego, że nie ma pewności, czy w miarę spadku wartości stóp procentowych Oprocentowanie kredytu także będzie ulegać proporcjonalnemu zmniejszeniu. W niektórych bankach Oprocentowanie jest oparte o stopę referencyjną i stałą marżę banku. Stopa referencyjna jest trzymiesięczną stopą procentową, która obowiązuje na rynku międzybankowym. Jest Zmienna i inna dla każdej waluty (3M WIBOR, 3M LIBOR (USD), 3M LIBOR (CHF), 3M EURIBOR). Zmiany następują raz na kwartał przyjmując wartość z ostatniego dnia poprzedniego kwartału. Oprocentowanie różnicuje się w cyklu trzymiesięcznym, kiedy to dochodzi do zmian stopy referencyjnej. Stała jest jedynie marża, która nie zmienia swojej wartości przez cały Okres kredytowania, a jej wysokość zależy od celu, kwoty i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, na który Kredyt został zaciągnięty. Bank ten nie różnicuje też- tak, jak robią to niektóre banki- poziomu marż w zależności od planowanego okresu spłaty kredytu. Dla klientów istotna jest też elastyczność banku. Istotne jest np. akceptowanie różnych źródeł dochodu- nie tylko stałego wynagrodzenia, ale także premii, prowizji czy też dochodów uzyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowy o dzieło, umowy zlecenia. Elastyczność oferty wpływa przede wszystkim na większą dostępność produktu. Okres kredytowania Coraz częściej banki oferują swoim klientom możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przez co najmniej 30 lat. Zaoszczędzone co Miesiąc wolne środki o równowartości 413,57 PLN można byłoby spożytkować na inny cel, a spłata kredytu nie musiałaby się wiązać z wieloletnimi wyrzeczeniami i sporym wysiłkiem finansowym. Z takiej możliwości korzysta obecnie coraz więcej klientów, nawet tych, którzy są w stanie wcześniej spłacić kredyt. Wybierają wówczas opcję dłuższego kredytowania, gdyż jest to związane z niższymi kosztami obsługi zadłużenia ponoszonymi co miesiąc. Powyższa sytuacja jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które czują się bezpieczniej posiadając wolne środki, które co Miesiąc mogą wykorzystać na dowolny cel nie rezygnując przy tym z drobnych przyjemności. W niektórych bankach kredytobiorcy korzystają z możliwości wydłużenia okresu kredytowania. Zobowiązania zaciągane na 20- 30 lat to aż 45% wszystkich kredytów. Okres kredytowania określony w umowie można jednak skrócić. Wielu kredytobiorców spłaca swoje zadłużenie przed upływem tego okresu. Zdolność kredytowa Aby stwierdzić, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zaciągnięte zadłużenie kredytowe należy dokonać analizy zdolności kredytowej. Ważne jest przy tym określenie, czy dochody osoby wnioskującej o Kredyt są na poziomie, który wystarczyłby na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób pozostających na jego utrzymaniu oraz regularną spłatę raty kredytu i składek wymaganych ubezpieczeń. Z tego właśnie powodu przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu, ale również liczbę osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, Koszty utrzymania mieszkania oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, alimenty). Jeszcze kilka lat temu trudno było zaciągnąć Kredyt osobom, które nie posiadały stałego zatrudnienia w formie umowy o pracę. Wiązało się to z licznymi formalnościami i skomplikowaną procedurą. Na podobne utrudnienia trafiały osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy zatrudnieni na mocy umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia, czy umów o dzieło. Dziś większość banków przy analizie zdolności kredytowej akceptuje bardzo szeroki Wachlarz źródeł dochodu. Dodatkowo pod uwagę brany jest Szereg innych okoliczności, które są dla klientów udogodnieniem i które mogą wpłynąć na uzyskanie przez nich wyższej zdolności kredytowej, np.: • akceptacja krótkiego stażu pracy (w przypadku umowy na Czas nieokreślony wystarczające jest, że ogólny staż pracy wynosi 3 miesiące), • akceptacja umów o pracę na Czas określony • w przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło) uwzględnianych przy analizie dochodów kredytobiorcy samodzielnie określają realny poziom kosztów uzyskania przychodu oraz podatku dochodowego • możliwość uzyskania kredytu przez cudzoziemców Banki akceptują te formy zatrudnienia, które pozwalają uznać dochód za stabilny. W niektórych przypadkach nie ma potrzeby dokumentowania dochodu. Może stać się tak w sytuacji, gdy Kredyt hipoteczny zabezpieczony jest na aktywach. Możliwe jest też uzyskanie kredytu na podstawie oświadczenia, gdy Klient prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochody opodatkowane kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, a także w przypadku rolników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Dokumentowanie wysokości osiąganych dochodów nie jest też wymagane w przypadku każdego wnioskodawcy. Jeżeli o Kredyt ubiega się więcej Niż Jeden wnioskodawca, a dochody jednego z nich są już same w sobie wystarczające do osiągnięcia zdolności kredytowej, wówczas zdolności kredytowej pozostałych wnioskodawców Bank już nie bada. Prowizja W cenie kredytu oprócz oprocentowania należy uwzględnić także prowizje oraz opłaty, które należy ponieść w związku z jego zaciągnięciem i ponosić przez cały Okres jego obsługi. Przy udzieleniu kredytu większość banków pobiera prowizję, której wysokość waha się między 0% a 3% od Sumy kredytu. Należy się zatem zastanowić jeszcze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, czy bardziej opłacalny będzie Kredyt bez prowizji i przy wyższym oprocentowaniu, czy też Kredyt z prowizją, ale na niższym poziomie oprocentowania. Opłata za wcześniejszą spłatę Oprócz prowizji za udzielenie kredytu dodatkowo należy ponieść Koszt opłaty towarzyszącej kredytowi. Zdarza się też, że całkowita lub częściowa spłata kredytu przed upływem zdeklarowanego okresu kredytowania jest związana z koniecznością dodatkowej opłaty. W większości przypadków obowiązuje pewien okres, w trakcie którego wcześniejsza spłata jest dodatkowo płatna, natomiast po jego upływie spłata nie jest obciążona żadnymi kosztami. Niektóre banki stosują dodatkowo ograniczenia kwotowe. Jeśli wybieramy możliwość wcześniejszej spłaty to konieczne jest, aby dokładnie przeanalizować tabelę prowizji i opłat i sprawdzić ją pod kątem dodatkowych obciążeń finansowych. Należy też zwrócić uwagę na inne wymogi. Nawet jeśli Bank nie zaznaczył, że pobiera za tę czynność dodatkowe opłaty to wcześniejsza spłata może się często wiązać z koniecznością sporządzenia odpłatnego aneksu do umowy. Opłata za przewalutowanie Innym dodatkowym obciążeniem finansowym przy spłacie kredytu jest opłata za przewalutowanie. Z Reguły zmiana waluty kredytu z waluty obcej na PLN jest bezpłatna, ale opłata pobierana jest z kolei w przypadku przewalutowania kredytu na jedną z walut obcych. Przewalutowanie na waluty obce jest z Reguły kosztowniejsze i tylko nieliczne banki decydują się na całkowite zwolnienie tej operacji z opłat. Opłata za wycenę nieruchomości Aby ustalić wartość nieruchomości Bank wymaga dokonania jej wyceny, dzięki czemu określa wartość zabezpieczenia kredytu, na wypadek, jeśli Obsługa kredytu nie przebiegała zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Decyzja o konieczności wyceny należy do banku i może to być zależne od nieruchomości (rynek pierwotny czy wtórny/dom czy mieszkanie/lokalizacja), wysokości wkładu własnego, czy celu kredytu. Wycena może być też wymagana od każdego kredytobiorcy, niezależnie od powyższych parametrów, a jej Cena waha się od 300 do ponad 1000 PLN. Zaletą wykonywania wyceny jest Informacja o realnej cenie nieruchomości (szczególnie jeśli nieruchomość podlegająca wycenie jest jednocześnie zabezpieczeniem i celem kredytu).
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie