referat z pedagogiki lub psychologii na temat:

Działalność instytucji pomocy społeczne

Wyślij / drukuj

SPIS TREŚCI
1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć 3
11 opieka społeczna
12 Pomoc społeczna
13 Praca socjalna
2 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 5
3 Elementy pomocy społecznej 10
4 Zasady pomocy społecznej 11
5 Rezydualna i instytucjonalna koncepcja instytucji pomocy społecznej 13
6 Cele instytucji społecznej 14
7 Funkcje instytucji społecznej 15
8 Zasoby instytucji pomocy społecznej 16
81 personel instytucji społecznej
82 instrumenty działania
9 Kryteria przyznawania świadczeń 26
10 Zadania pomocy społecznej 27
11 Porzucanie mitów - trzynaście odmian pracy socjalnej 34
12 Metodyczne działanie w pracy socjalnej 36
13 Strategie wywoływania zmian u klienta 38
14 Pomoc społeczna w systemie prawa 40
15 Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 41
BIBLIOGRAFIA 44


1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć
Na samym początku chciałabym wyjaśnić kilka podstawowych pojęć związanych ściśle z moim tematem Oprócz opieki i pomocy społecznej chcę uwzględnić w mojej pracy zagadnienie pracy socjalnej które jest nieodłącznym elementem w działalności instytucji pomocy społecznej

11 opieka społeczna
• ogół działalności instytucji państwowych kościelnych i prywatnych pomagających jednostkom rodzinom i grupom osób niemogących samodzielnie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb
• działanie ubezwłasnowolniające ograniczające lub uniemożliwiające własną zaradność podopiecznego za którego opiekun przejmuje odpowiedzialność (zależność podopiecznego od opiekuna) które nie ma powszechnego charakteru nie propaguje swych instytucji i ogranicza zakres podopiecznych (dominuje np. w zakładach dla przewlekle chorych w działalności opiekunek domowych w domach małego dziecka)
• zaspokajanie ze środków publicznych niezbędnych potrzeb życiowych tych osób które trwale lub chwilowo własnymi środkami materialnymi lub własną pracą uczynić tego nie mogą jak również zapobieganie wytworzenia się stanu powyżej pokreślonego
• instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości uprawnienia

12 Pomoc społeczna
• działanie którego zasadę stanowi „dopomaganie w rozwoju” zakładające świadome współuczestnictwo i współpracę korzystającego z pomocy którego nie zwalnia się z odpowiedzialności za siebie; to działanie mające Charakter powszechny nieograniczony swoistymi warunkami udzielania pomocy propagujące swoje poczynania (np poradnie rodzinne kluby seniora kluby pacjenta świetlice młodzieżowe)
• świadczenia społeczne które nie wynikają z określonych uprawnień ubezpieczeniowych ani zapomogowych a dotyczą osób znajdujących się w sytuacji wymagającej pomocy
• katalog dóbr (zasiłki Pomoc w naturze usługi) świadczonych przez właściwe organizacje przede wszystkim publiczne osobom które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym potrzebują pomocy
• instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia Zasoby i możliwości
13 Praca socjalna
• działalność ukierunkowana na Pomoc osobom rodzinom grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb lepszym dostosowaniu do zasad życia społecznego i poprawie pozycji społecznej
• działalność zawodowa skierowana na Pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi
• działalność zawodowa skierowana na Pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi


2 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują Organy administracji rządowej i samorządowej Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi Kościołem katolickim innymi kościołami związkami wyznaniowymi fundacjami stowarzyszeniami pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:
• regionalne ośrodki polityki społecznej
• powiatowe centra pomocy rodzinie
• ośrodki pomocy społecznej
• domy pomocy społecznej
• placówki specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego
• placówki opiekuńczo-wychowawcze
• ośrodki adopcyjno- opiekuńcze
• ośrodki wsparcia
• ośrodki interwencji kryzysowej
Regionalne ośrodki polityki społecznej
 wykonują zadania pomocy społecznej w województwach samorządowych
 koordynuje realizację strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią rozwoju Województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami
 marszałek Województwa przy pomocy ROPS sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych
Powiatowe centra pomocy rodzinie
 wykonuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej
 zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej (miejskie ośrodki pomocy rodzinie)
 kierownik PCPR może wytaczać na Rzecz obywateli państwa powództwa o roszczenia alimentacyjne
 PCPR może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami
 starosta może upoważnić kierownika PCPR do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka
 starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej ośrodków adopcyjno – opiekuńczych jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych
 PCPR koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych
 kierownik PCPR współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przekłada sądowi – co najmniej raz w roku – wykaz rodzin zastępczych składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Ośrodek pomocy społecznej
 wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie
 OPS wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza prezydenta miasta)
 OPS koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych
 kierownik OPS może wytaczać na Rzecz obywateli państwa powództwa o roszczenia alimentacyjne
 OPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami
 wójt (burmistrz Prezydent miasta) udziela kierownikowi OPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 kierownik OPS składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej
 OPS zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do Liczby ludności gminy w stosunku Jeden Pracownik socjalny na 2 tys mieszkańców nie mniej jednak niż trzech pracowników socjalnych
Dom pomocy społecznej
 świadczy na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe opiekuńcze wspomagające edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb
 domy w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:
1 Osób w podeszłym wieku
2 Osób przewlekle somatycznie chorych
3 Osób przewlekle psychicznie chorych
4 Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
5 Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
6 Osób niepełnosprawnych fizycznie
 DPS mogą prowadzić po zezwoleniu wojewody:
1 jednostki samorządu terytorialnego
2 kościół katolicki inne kościoły związki wyznaniowe organizacje społeczne fundacje stowarzyszenia
3 inne osoby prawne
4 osoby fizyczne
Placówka opiekuńczo – wychowawcza
 zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową ciągłą lub okresową opiekę i Wychowanie jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki
 placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na :
1 Placówki wsparcia dziennego
a) wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
b) zapewniają Pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze zagrożonym demoralizacją przestępczością lub uzależnieniami
c) współpracują ze szkołą ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

2 Placówki interwencyjne
 zapewniają dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców znajdującemu się w sytuacji kryzysowej:
a) doraźną całodobową opiekę
b) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych
c) opiekę i Wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej
 przygotowują diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalają wskazania do dalszej pracy z dzieckiem
3 Placówki rodzinne
 zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowa opiekę i Wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia
4 Placówki socjalizacyjne
 zapewniają całodobową opiekę i Wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
 ośrodek adopcyjno - opiekuńczy to:
1 ośrodek lub zespół wsparcia rodziny naturalnej prowadzący poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną w tym dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
2 ośrodek lub zespół wsparcia rodziny zastępczej lub adopcyjnej inicjujący i wspomagający zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego szkolący i kwalifikujący kandydatów na rodzinę zastępczą albo adopcyjną prowadzący poradnictwo rodzinne i terapie rodzinną dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej

Ośrodki wsparcia
 ośrodek wsparcia jest środowiskową formą pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji a w szczególności:
a) środowiskowe domy samopomocy
b) dzienne domy pomocy
c) noclegownie
d) ośrodki opiekuńcze
Ośrodki interwencji kryzysowej
 ich rolą jest świadczenie specjalistycznych usług zwłaszcza psychologicznych prawnych hotelowych które są dostępne przez całą dobę – osobom rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób rodzin lub społeczności

3 Elementy pomocy społecznej
Pomoc społeczna może być analizowana i opisywana jako jedna z wielu instytucji współtworzących rzeczywistość społeczną Posiada jednak kilka charakterystycznych Cech które ją wyróżniają C. Wilensky i G. Lebeaux spośród tych Cech wyróżnili następujące Elementy pomocy społecznej:
1) formalna organizacja
działania pomocowe podejmowane w ramach instytucji pomocy społecznej są formalnie zdefiniowane w odróżnieniu od pomocy udzielanej w ramach związków rodzinnych i przyjacielskich
2) społeczne sponsorowanie i odpowiedzialność
tworzenie mechanizmów wyrażających publiczne interesy mogą wpływać na kształt i sposób redystrybucji środków publicznych a z drugiej strony – społeczną kontrolę nad sposobem zarządzania tymi środkami
3) brak motywu osiągania zysku
programy pomocy realizowane przez instytucje pomocy społecznej są programami o charakterze nieprofitowym tzn nieprzynoszącymi zysków dla realizatorów usług
4) funkcjonalna generalizacja
zintegrowane spojrzenie na ludzkie potrzeby wyrażające się reakcją instytucji na każdy typ problemu trudnej sytuacji życiowej niezaspokojonej potrzeby; w konsekwencji oznacza operowanie w obszarach innych instytucji uzupełnianie pozostawionych przez nie luk i domykanie ładu instytucjonalnego
5) powiązanie z potrzebami konsumpcyjnymi jednostek
bezpośredni Charakter świadczeń pomocy społecznej – ich odbiorcą jest konkretna możliwa do zidentyfikowania Jednostka nie zaś ogół społeczeństwa
Nieco inne podejście do elementów pomocy społecznej ma R. Federico Wyróżnił on 3 zasadnicze jego zdaniem elementy:
1) pomoc społeczna jest instytucją posiadającą zorganizowaną strukturę działania
2) jej działalność jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb społecznych
3) wyrasta z normatywnego systemu właściwego dla danego społeczeństwa

4 Zasady pomocy społecznej
Zasady pomocy społecznej nie tworzą jednolitego katalogu i mogą być wyodrębnione w oparciu o zróżnicowane kryteria W odniesieniu do instytucji pomocy społecznej można na przykład mówić o zasadach konstytucyjnych o zasadach ustawowych oraz o zasadach – wartościach wypracowanych w teorii pomocy społecznej Generalnie Prawo pomocy społecznej zaliczane jest do prawa administracyjnego Udzielaniem pomocy zajmują się głównie Organy administracji publicznej których organizację i procedury działania wyznacza Prawo administracyjne Ponadto istnieją Zasady charakterystyczne dla systemu pomocy społecznej Poniżej za Ireną Sierpowską przedstawię ich typologię
I ZASADY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
a) Zasada pomocniczości
zw również zasadą subsydiarności; odwołuje się do samodzielności obywateli i wspólnot w realizowaniu zadań publicznych; Państwo powinno wspomagać jednostki rodziny grupy i nie powinno przejmować zadań które mogą one samodzielnie wykonać
b) Zasada legalności
zw również zasadą praworządności; wyraża ona nakaz działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa
c) Zasada decentralizacji i dualizmu
zasady te są obecne w pomocy społecznej poprzez przekazanie zdecydowanej większości zadań z jej zakresu administracji lokalnej; na organach administracji publicznej ciąży obowiązek wykonywania konstytucyjnych zadań gwarantujących ochronę jednostki w trudnych sytuacjach życiowych poprze udzielanie jej różnych form wsparcia; związane z tym obowiązki ustawodawca podzielił pomiędzy różne organy;
II ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
a) Zasada prawdy obiektywnej
wyraża obowiązek wykonania przez Organ wszystkich czynności które przyczyniają się do dokładnego ustalenia stanu faktycznego; Organ powinien dążyć do usunięcia wszelkich przeszkód utrudniających wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy
b) Zasada oficjalności
wyraża się w różnych czynnościach procesowych dokonywanych przez Organ z urzędu; przejawia się ona między innymi w: możliwości wszczęcia postępowania przez Organ decydowaniu o zakresie prowadzonego postępowania obowiązku zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego itp
c) Zasada informowania
sprowadza się do należytego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych oraz do czuwania by nie poniosły one szkody na skutek nieznajomości przepisów prawa
d) Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
polega na aktywnym uczestniczeniu strony w postępowaniu; wyraża się w różnych uprawnieniach stron i odpowiadającym im obowiązkach organu prowadzącego postępowanie
e) Zasada trwałości decyzji
trwałe są decyzje ostateczne od których nie służy odwołanie które korzystają z domniemania prawidłowości obowiązują i są wykonalne
f) Zasada szybkości i prostoty postępowania
organ prowadzący postępowanie powinien unikać nadmiernego formalizmu a sprawy załatwiać bez zbędnej zwłoki
g) Zasada dwuinstancyjności
każda ze stron postępowania ma Prawo zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji
h) Zasada prawa do sądu
wyznacza granice ochrony jednostki w sytuacjach spornych z prawem oraz stanowi Wyznacznik działania zgodnego z prawem dla organów państwa
III ZASADY CHARAKTERYSTYCZNE DLA SYSTEMU POMOCY SPO