Wyślij / drukuj

Plan

1.Wprowadzenie
2.Szata roślinna
3.Świat zwierzęcy
4.Podsumowanie
5.Bibliografia


Wprowadzenie.

Śląsk położony jest w Polsce południowo – zachodniej. Jego powszechnie przyjęty i zakorzeniony w świadomości Obraz, nie tylko mieszkańca ziemi śląskiej to wizerunek krainy silnie zdegradowanej przez Przemysł .Krajobraz ziemi śląskiej utożsamiany jest z hałdami i wysypiskami śmieci .Województwo śląskie jest terenem bogatym w skarby natury . Stale wydobywa się tu Węgiel , Rudy ołowiu , cynku , a kiedyś także i srebra . Ze względu na Zasoby energetyczne rozwinął się tu Przemysł ciężki . Jednak w ostatnim dziesięcioleciu jego rozwój ograniczono , został on zahamowany, mimo tego liczne tereny zabudowy przemysłowej, zwałowiska i hałdy zajmują nadal ogromne powierzchnie. Stopień zniszczenia i zdegradowania środowiska naturalnego jest bardzo różny . Są takie miejsca , gdzie z powodu nagromadzenia toksycznych odpadów zanikły prawie wszystkie formy życia .( hałdy hut , wysypiska). Śląsk nie ma tylko negatywnych cech.Jest to równocześnie piękny i bogaty region. Znajdują się tu rzadkie gatunki zwierząt , roślin i grzybów.
W granicach Województwa występuje wiele typów krajobrazów, reprezentowane są prawie wszystkie , jakie spotykamy w Polsce począwszy od krajobrazów górskich po nizinne.
Celem tego referatu jest ukazanie różnorodności gatunkowej organizmów żyjących w tym regionie .

Szata roślinnaFlora Śląska jest bardzo bogata . Liczba 1500 gatunków (obok warzucha Polska )roślin wyższych stwierdzonych aktualnie na obszarze regionu stanowi prawie połowę Liczby gatunków składających się na florę Polski . Jest to 7 gatunków widłakowatych , 8 skrzypowych , 25 paprociowych , 7 nagonasiennych , i 1253 okrytonasiennych ( Dane z 1997 r ) .
1. Endemity , Rośliny rzadkie i chronione
Jak wcześniej wspomniano , ziemie śląskie są siedliskiem wielu unikalnych gatunków roślin .Poniżej przedstawiam kilka przykładowych organizmów (po lewej wilczomlecz pstry)
Niewątpliwie najcenniejszą rośliną w naszym regionie jest przedstawiciel jedynego gatunku endemicznego – warzucha Polska . Na uwagę zasługuje także bardzo rzadki Gatunek storczyka – koślaczek stożkowaty . Szereg organizmów posiada na obszarze Województwa granice swych zasięgów , poza którymi nie występuje . Tak więc granicę (po prawej Róża francuska) północną występowania osiągają tu m.in. : Wierzba śląska, Jarząb brekinia, rzeżusznik Hallera , cieszynianka wiosenna , wilczomlecz pstry , omieg górski; Granica Wschodnia : Róża francuska , czartwa pośrednia ; południowa: Wierzba czerniawa, , mącznica lekarska .
2.Zespoły roślinne
Rośliny rzadko występują w odosobnieniu , z Reguły tworzą skupiska , w których znajdują się zespoły. Na terenie Województwa znajduje się wiele takich właśnie zespołów .Można je podzielić na 3 grupy : leśne i zaroślowe, nieleśne naturalne i nieleśne pochodzenia antropogenicznego. Ponadto występują zespoły endemiczne – mają one największą Wartość przyrodniczą.
a. zespół endemiczny
Najważniejszym zespołem endemicznym pomijając warzuchę polską , jest zespół oleśnika górskiego – murawa naskalna z oleśnikiem górskim i pięciornikiem wiosennym. . Występuje na Wyżynie Częstochowskiej i stanowi zbiorowisko zastępcze dla innej murawy naskalnej z kostrzewą bladą .(po lewej cis pospolity)Często temu zespołowi towarzysza także zanokcice murowa i skalna , czyścica (obok cis pospolity )drobnokwiatkowa, świetlik wyprężony, wiechlina spłaszczona. Omawiany zespół wykształcił się na wystających ponad ścianę lasu skałkach wapiennych .
b. zbiorowiska leśne i zaroślowe
Drzewostan tych zespołów to głównie Sosna pospolita , Krzewy kruszyny i jałowca . Runo natomiast tworzą krzewinki , Mchy i Trawy : mietlica pospolita, śmiałek pogięty , kostrzewa owcza, borówki, Orlica pospolita . Ponadto występują tu gruszyczki , Pomocnik baldaszkowy , korzeniówka pospolita , widłaki i szczodrzyńce . (po prawej grążel żółty)W zespołach bagiennych borów trzcinkowych (np. okolice Rybnika) Runo pokryte jest cienką warstwą torfu , występuje tu często trzcinnik owłosiony , trzęślica Modra , żurawina błotna, borówka bagienna, Bagno zwyczajne. (po lewej omieg górski) W lasach występują organizmy takie jak turzyca kulista, żywiec dziewięciolistny , Czosnek niedźwiedzi , kokorycz pusty , szczyr twardy , przytulia wonna, zawilec gajowy i żółty , pszeniec gajowy , Czyściec leśny, Tojad dzióbaty, ciemiężyca zielona, Jesion, olsza,.
c. zbiorowiska zaroślowe

Rośliny tworzące ten zespół to Wierzba szara, wiciowa, trójpręcikowa, purpurowa, bez Czarny ,
d. zbiorowiska nieleśne nienaturalne
Do tej grupy należy Roślinność błotna , szuwarowa, torfowiska, mszarniki. Znajdują się tu grążel żółty, grzybień Biały , Rosiczka okrągłolistna, Bobrek trójlistkowy , żurawina błotna szczotlicha Siwa , strzęplica sina
e. zbiorowiska nieleśne pochodzenia antropogenicznego
Do tej grupy zaliczają się łąki ,zbiorowiska chwastów zbożowych i okopowych ( Roślinność segetalna ) – powstająca z woli człowieka i Roślinność ruderalna – powstaje mimo woli człowieka , które określane są mianem roślin synatropijnych . Roślinność tych terenów to pełnik europejski, Kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, Goryczka wąskolistna, Kukułka szerokolistna, kłosownica pierzasta , maki , przetaczniki, złoć łąkowa, rolnica pospolita, miłek letni, czechrzyca grzebieniowa , Tobołki przerosłe, wierzbówka . Są to tylko niektóre z nich , jednak nie ma większego sensu wymieniać wszystkich.

Świat zwierzęcy


Fauna Województwa śląskiego jest stosunkowo bogata i różnorodna . Owa różnorodność wynika z uwarunkowanego historycznie , bogactwa siedlisk występujących na terenie Województwa oraz działalności człowieka. W tym przypadku jest ona pozytywna . Jej efektem jest nie tylko wprowadzenie gatunków użytkowych , pożytecznych , czy hodowlanych , ale także powstawanie na przekształconych obszarach mikrosiedlisk kształtujących warunki bytowania wielu innym gatunkom zwierząt .
1. Wśród bezkręgowców występują Owady ( Ważki, Chruściki , kałużnice)pasikonik Zielony, świerszcz polny , Pijawki, ślimaki, Małże ( szczeżuja wielka , skójka malarska) , Raki (rzeczny, stawowy , pręgowany) . Rzadkie Owady : paź królowej ,torkuć podjadek , kozioróg dębosz, jelonek rogacz, trzmiele, biegacze, tęczniki, mieniaki, Szerszeń .Spośród pająków występują tu : tygrzyk paskowany , oraz pospolite krzyżaki , kwietniki, osnuwik pospolity
2. Ryby występujące na ziemiach śląskich występują w górskich odcinkach rzek . Są to : lipienie, miętusy , pstrągi, minog strumieniowy , strzebla potokowa, różanka. Do stawów rekreacyjnych wpuszcza się narybek sandacza ,szczupaka, węgorza. Ponadto introdukowany z Azji Amur Biały, Karp, Lin, śliza,
3. Płazy są reprezentowane przez niemal wszystkie gatunki znane w Polsce salamandra plamista, Traszka karpacka ( występuje wyłącznie w Karpatach), Traszka górska, kumak górski , grzebiuszka ziemna , ropuchy – szara , zielona , paskówka , rzekotka drzewna , żaba śmieszka , trawna, moczarowa.
4. Gady mają na Śląsku 6 przedstawicieli : Jaszczurki : zwinka , Padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, Gniewosz plamisty i żmija zygzakowata . Niegdyś występował tu także żółw błotny
5. Ptaki . Ornitolodzy wymieniają 262 gatunki ptaków lęgowych spośród 392 z całej Polski .Bardzo znane gatunki to Wróbel , Skowronek , Bażant, Największe skupiska tworzą gatunki wodno – błotne związane z licznymi zbiornikami błotnymi. Często spotyka się tu stada łabędzi , kaczek , łysek , perkozów, mew. Kaczka Krzyżówka , czapla Biała, Mewa śmieszka , perkoz dwuczuby – to Ptaki lecące ze Skandynawii , Niemiec, Pomorza na Południe Europy .Ponadto : Bąk , Bączek , czapla purpurowa , Rycyk , Cyranka, Krakwa, Rybitwy, kureczki Wodnik , kormoran.
Inne Ptaki to Bocian Biały, europejski , Bocian Czarny ( w okolicach Rybnika) , Myszołów, Jastrząb Gołębiarz, Krogulec, Kobuz, Pustułka, kania Ruda, Sokół wędrowny, oraz Bielik , Sowy , kuropatwy , Głuszec, cietrzew
6. Ssaki – Na 63 gatunki ssaków występujących we wszystkich jednostkach Województwa śląskiego , 36 to formy rzadko spotykane w Europie . Są to : Kret, ryjówki – aksamitna , górska, średnia,rzęsorki, spośród gryzoni – smużka, darniówka tatrzańska, koszatka , Popielica, orzesznica, Bóbr europejski , Suseł moręgowany . Ponadto wydra, Ryś, Wilk, Niedźwiedź brunatny, Borsuk , Gronostaj , łasica , tchórz , kuny, Lisy, jenoty, Sarny, Dzik , tumaki.Podsumowanie :

Mimo swych wielu negatywnych stron , Region śląski jest piękny , urzekający i zasobny przyrodniczo .Śląsk to kraina o wielkiej różnorodności gatunkowej , jednak stopniowa degradacja środowiska powoduje wymieranie wielu unikatowych organizmów.


Bibliografia::
„Przyroda Województwa katowickiego” pod redakcją Krzysztofa Rostańskiego
„ Osobliwości przyrodnicze Województwa śląskiego”
Geografia . Podręcznik , Klasa III gimnazjum”
„ Śląsk” M. Korzycki
Ponadto korzystano z zasobów internetu i encyklopedii multimedialnej.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie