Wyślij / drukuj

ĺąr.geogr.: antropogeniczne i przyrodnicze (litosfera, Atmosfera, hydrosfera,biosfera, pedosfera).
Geografia zajmuje się rozmieszczeniem elementów środowiska geograficznego, przy-czynami takiego rozmieszczenia i zależnościami pomiądzy tymi elementami.
Geografia:
fizyczna (kartografia, Geologia, Geomorfologia, Klimatologia, Hydrologia, Oceanografia, Hydrografia, Biogeografia, Geografia gleb),
społeczno-gospodarcza (ludności i osadnictwa, przemysłu, rolnictwa, usług, komuni-kacji, turystyki - rozmieszczenie).
Geografia:
ogólna (świat),
regionalna (dany region).
Siatka geograficzna-układ południków i równoleżników na globusie, kartograficzna-układ południków i równoleżników na mapie zrzutowany z globusa.
Południki- półokrągi,równe,wskazują pn.-pd.,łączą bieguny.
Równileżniki-powstają prostopadle do osi ziemi. Odwzorowanie- przenoszenie siatki na płaszczyzną.
Siatki: wiernopolowe, wiernodoległościowe, wiernokątowe.
Siatka Mercantora: skrócone południki, wyrównane równoleżniki(do równika).
Siatki: normalne (sieczna), skośne, poprzeczne.
Siatka Stożkowa powstaje przez zrzutowanie siatki geograficznej na pobocznicą stożka stykającego się z modelem kuli ziemskiej wzdłuż wybranego równoleżnika. Służy do od-wzorowania strefy klim. umiarkowanego. Południki równej długości i w równych odległo-ściach. Równoleżnik styczny do stożka jest idealnie odwzorowany.
Siatka płaszczyznowa (azymutalna)-zrzutowanie siatki geograficznej na płaszczyzną styczną do modelu kuli ziemskiej w punkcie bieguna, gdy wyobrażone źródło światła znajduje się w środku kuli(jedna z możliwości).
Siatka walcowa-rzutowanie siatki geograficznej na pobocznicą walca opasującą Model kuli ziemskiej wzdłuż równika.
Siatka umowna Mollweidego, wiernopowierzchniowa, stosowana do prezentacji zjawisk strefowych na Ziemi.
Mapa to Obraz powierzchni.
Mapa geograficzna-obraz powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, wykonany w odpowied-nim odwzorowaniu i skali, za pomocą odpowiednio dobranych znaków umownych.
Elementy mapy:
matematyczne (skala, Odwzorowanie, punkty osnowy geodezyjnej),
geograficzne(fizjograficzne-śr.przyr.,jeziora,wyżyny;śr.społeczno-geogr.-koleje,miasta; pozaramkowe - Legenda, skala(liczbowa, Podziałka liniowa, mianowana),nazwa mapy, Wydawnictwo, rys. dodatkowe).
Mapa kreskowa: pozwala określią stromość, nie da się określią wysokości.
Poziomicowa: stosowana obecnie, także cienowania.
Hipsometryczna: Kolory Eugeniusza Romera stosowane obecnie,także cieniowana. Cieniowana.
Metoda izorytmiczna: izolinie, zjawiska wystąpują ciągle w środowisku geogr., pozwa-la określią wielkość zjawiska w danym punkcie.
Sygnatur: Znaki umowne, Jakość a także ilość, wzglądna wielkość, sygnatury: liniowe (koleje), geometryczne(miasta), powierzchniowe(lodowce), powierzchniowe, literowe (Fe), obrazkowe(port-kotwica).
Zasięgu: Jakość, Kolor jest pomocniczy, linie wyznaczają zasięg (gleby).
Kropkowa: natążenie zjawiska(ludność).
Kartodiagram: Koło, prostokąt; wielkość, charakter(zasoby kopalń).
Kartogram: przedziały, zjawiska nieciągłe w przestrzeni geogr. ,linie zakreślają Obszar o przedziale pewnego zjawiska(kierunek wiatru). Ziemia jest elipsoidą obrotowa, geoidą. Nastąpstwa ruchu obrotowego: Dzień i Noc, spłaszczenie na biegunach,
siła Corolisa: na półkuli północnej ciała bądące w ruchu odchylają się na Prawo od kie-runku ruchu, a na południowej na lewo, pasaty zawsze skrącają na zachód.
Czasy:
słoneczny(miejscowy danego południka),
strefowy(czas co 15-tego południka w strefie 7,50 na Wschód i zachód),
urządowy (stosowany w całym państwie lub jego cząści według zarządzenia władz),
letni (państwa czasu południka 15 przechodzą w lecie na Czas 30).22.06BN 23027`, KPN 46054`, ZR900, R66033`, ZK43006`, KPS00, BS-23027`.21.03 i 23.09 BN i BS00, KPN i KPS23027`, ZR i ZK66033`, R900.22.12 - odwrotnie Niż 22.06.
Strefy oświetlenia:
miądzyzwrotnikowa: 46054`-900 przynajmniej raz w roku 900,
2 umiarkowane: 00-900,
2 okołobiegunowe: od-27027` do 27027`
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie