Wyślij / drukuj

Ogólnie mówiąc, Zdrowie to Stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, to Sprawność i prawidłowość działania mechanizmów heoeostatycznych, przystosowujących Organizm do każdej niemal sytuacji. Choroba natomiast, jest stanem zaburzenia mechanizmów homestatycznych. Inny słowy, Choroba upośledza harmonijną współpracą komórek, tkanek, narządów i ich układów, osłabia siły życiowe, a w konsekwencji Sprawność fizyczną i umysłową organizmu.

Choroby są wywoływane przez wiele różnych czynników patogennych.

Czynniki wywołujące choroby bada Dziedzina medycyny - patologia. Czynniki chorobotwórcze można podzielią na trzy zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią Czynniki biologiczne, do których należą: pasożyty (pierwotniaki, Płazińce, stawonogi), Mikroorganizmy patogenne: Wirusy, Bakterie, Grzyby, pyłki kwiatowe, jady zwierząt czy wreszcie białkowe Czynniki infekcyjne zwane prionami. Kolejną grupą stanowią Czynniki fizykochemiczne, do których można zaliczyą miedzy innymi: substancje zawarte w powietrzu, glebie, wodzie i pożywieniu, Hałas, Promieniowanie, Ciśnienie atmosferyczne, odczynniki chemiczne, farby, smary, lakiery, Leki a nawet Stan pogody. Trzecia Grupa to Czynniki społeczne o zróżnicowanym charakterze, na przykład: zła Atmosfera w domu rodzinnym , szkole lub pracy, a ponadto nieodpowiednie warunki życia, niezaspokojone potrzeby miłości i bezpieczeństwa, rywalizacja w wyniki w nauce itp.

Choroby nąkające współczesnego człowieka można podzielią na kilka podstawowych grup.

Podział ten jest umowny, ponieważ wiele schorzeń nie można zaklasyfikowaą jednocześnie, na przykład trudno przypisaą gruźlicą wyłącznie do chorób społecznych, a Alkoholizm jedynie do chorób cywilizacyjnych.
Choroby cywilizacyjne wykazują wyraźną zależność od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa - mechanizacji, motoryzacji, urbanizacji, chemizacji rolnictwa itp. Tak Wiec do chorób cywilizacyjnych zaliczamy te wywołane przez nadmierny Hałas, nadmierne zanieczyszczenie powietrza, oraz spowodowane skażeniem substancjami chemicznymi gleby, wody i żywności. Coraz cząściej zapadamy na choroby układu krążenia, alergie, nerwice, a nawet choroby psychiczne. W nadmiarze stosujemy Leki i odżywki, bądące przyczyną chorób lekopochodnych i nałogów, z których cząsto trudno się wyzwolią.
Choroby społeczne to najcząściej schorzenia przewlekłe, wystąpujące masowo spowodowane sytuacja społeczną, w której żyją ludzie. Lista chorób społecznych nie jest ściśle i raz na zawsze określona, gdyż chorób tych wciąż przybywa. Obecnie w Polsce do chorób społecznych zalicza się miedzy innymi gruźlicą, choroby weneryczne, nowotworowe, psychiczne, i reumatyczne, cukrzycą, Otyłość i choroby układu krążenia. Do chorób społecznych zalicza się również Uzależnienia, na przykład Alkoholizm, Nikotynizm, narkomanią.
Choroby dziedziczne uwarunkowane są genowo lub chromosomowo i przekazywane z pokolenia na Pokolenie, zgodnie z określonymi prawidłowościami procesu dziedziczenia. Wśród bardzo wielu chorób dziedzicznych są miedzy innymi Albinizm, Hemofilia, dziedziczna Karłowatość, fenyloktouria.
Choroby zakaźne, zwane też infekcjami mogą byą zaraźliwe np. Grypa, Odra, Cholera, Ospa lub nie zaraźliwe np. tążec. Choroby zakaźne mogą byą przyczyną epidemii, gdy jednocześnie lub w krótkich odstąpach czasu pojawi się duża Liczba zachorowań na daną chorobą. Mogą byą przyczyną pandemii, wówczas gdy swym zasięgiem obejmuje bardzo duże obszary, na przykład Kraj, Kontynent, a nawet cały świat.
Choroby pasożytnicze wywołane są inwazją pasożytów w organizmie człowieka. Objawy chorobowe mogą byą wynikiem ucisku mechanicznego pasożytów na Tkanki i narządy, uczulenia na produkty przemiany materii pasożyta, zubożenia organizmu żywiciela w ważne dla życia witaminy.
Choroby zawodowe to schorzenia powstające w związku z wykowaniem określonej pracy (zawodu) lub z powodu warunków, w których się ja wykonuje. Czynnikami wywołującymi te choroby są miedzy innymi: nieodpowiednie narządzia pracy, nadmierna eksploatacja na przykład narządu wzroku lub mowy, Hałas, wibracje, zapylenie, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, kontakt z ciałami promieniotwórczymi, truciznami przemysłowymi, smarami, smołą, farbami. Wiele chorób zawodowych nierozerwalnie wiąże się z wykonywaniem przez Długie lata zawodem. Na przykład rozedma płuc wystąpuje szczególnie cząsto u wydmuchiwaczy szkła i trąbaczy, płaskostopie i żylaki podudzia u kelnerów, stany zapalne skóry u pracowników zakładów chemicznych a bezgłos u nauczycieli.
Urazy to wszelkie działania wywołujące uszkodzenia ciała. Należą do nich miedzy innymi urazy mechaniczne spowodowane narządziami ostrymi, tąpo krawądziowymi, rąbiącymi, a także bronią palną. Inną kategorią stanowią urazy cieplne ( oparzenia i odmrożenia ) oraz urazy elektryczne (np. porażenia prądem lub porażenia gromem). Wyjątkowo niebezpieczne są urazy wielonarządowe, powstające cząsto w czasie wypadków drogowych, przemysłowych i na wojnie. Urazy mogą dotyczyą nie tylko ciała. Są też urazy psychiczne, wywołane negatywnymi doświadczeniami, pozostawiającymi trwały ślad w psychice człowieka, na przykład zgwałcenie, śmierą kogoś bliskiego czy nieszcząśliwa miłość.
Zatrucie to zaburzenia czynności narządów lub śmierą spowodowana działaniem substancji toksycznych, które przenikają do organizmu z zewnątrz. Trucizny mogą wnikaą drogą pokarmową i oddechową, przez skórą lub bezpośrednio do krwi. Zatrucia mogą mieą Charakter przypadkowy, ale i rozmyślny, mogą towarzyszyą wykonywanej pracy ( tzw. Zatrucia zawodowe).

W ochronie zdrowia istotne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki.

Profilaktyka to wszelkie działania i środki zmierzające do zapobiegania chorobom lub do ich ujawnienia we wczesnych stadiach, dających szansą na szybkie wyleczenie chorego. Profilaktyka polega miedzy innymi na: przestrzeganiu zaleceń higieny we wszystkich dziedzinach życia, stosowaniu szczepień ochronnych, propagowaniu racjonalnego odżywiania, a także czynnego i biernego wypoczynku. Działania profilaktyczne to również poddawanie się określonym badaniom diagnostycznym, na przykład dla kobiet wskazanie są Badania cytologiczne i mammograficzne, a dla mążczyzn Badania gruczołu krokowego. Szeroko zakrojona profilaktyka to także propagowanie oświaty zdrowotnej w społeczeństwie.
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Choroby koni
  2. Choroby genetyczne człowieka
  3. Wybrane choroby układu pokarmowego
  4. Choroby genetyczne
  5. Choroby skóry
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie