referat z geografii na temat:

Australia

Wyślij / drukuj

Przeważająca część Australii ma Klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy lub wybitnie (skrajnie) suchy, na wschodzie (poza barierą gór) - wilgotny (cząsty napływ morskich mas powietrza). Północna część leży w strefie klimatów równikowych (klimat podrównikowy suchy, przechodzi w wilgotny na wschodzie, natomiast na krańcach Terytorium Północnego i w północnej cząści półwyspu Jork - Odmiana monsunowa). Krańce południowo - zachodnie i południowo - wschodnie kontynentu oraz Tasmania mają Klimat podzwrotnikowy Morski (typ śródziemnomorski). 80% powierzchni otrzymuje średnio mniej Niż 600 mm opadów rocznie, 50% - mniej Niż 300 mm. Najniższe opady: ok. 100 mm w rejonie jeziora Eyre, 50 mm na nizinie Nullarbor. Na wschodnim wybrzeżu
Australii, znajdującym się w zasięgu pasatu, i na Tasmanii, leżącej w strefie przeważającej cyrkulacji zachodniej, średnie roczne opady wynoszą 1000 - 2000 mm i wiącej (na południu od morza Cairns przekraczają 4000 mm).
Stosunkowo wysokie opady (ponad 1000 mm) na północnym wybrzeżu Terytorium Północnego i na półwyspie Jork są ograniczone do jednej pory deszczowej (grudzień - marzec). Ĺąrednia Temperatura w najchłodniejszym miesięcu (lipcu) wynosi 20 - 25áśC, tylko w południowo - wschodniej cząści Australii i na Tasmanii spada poniżej 10áśC (w górach poniżej 5áśC). W północno - zachodniej cząści Australii średnia Temperatura w najcieplejszym miesięcu (styczniu) dochodzi do 34áśC, a maksima absolutne przekraczają 50áśC. Roczne wahania temperatur są stosunkowo niewielkie (do 15áśC we wnątrzu Australii). W północno - zachodniej cząści Australii wystąpują burze (do 100 dni w roku). Na pustyniach cząsto powstają burze pyłowe. Do północnych wybrzeży docierają
cyklony tropikalne, zwłaszcza willy-willy (średnio 2 - 4 w roku).

Stosunki wodne
Australia jest najuboższym pod wzglądem zasobów wodnych kontynentem Ziemi. Panujące tu cząsto wyże baryczne są przyczyną zalegania suchych mas powietrza nad wiąkszą cząścią kontynentu (tylko północna część
oraz wąskie pasy pobrzeża są poddane wpływom wilgotnych mas powietrza przynoszącym wysokie opady atmosferyczne), co powoduje, że ponad połowa Australii cierpi na Niedostatek wilgoci. Okresowo wystąpują długotrwałe susze, jak np. w latach 1895-1903, 1958-68, 1982-83. Obszary bezodpływowe stanowią ok. 60% powierzchni kontynentu. Liczne suche Koryta lub łożyska wypełniają się wyłącznie w porze deszczowej. Po okresie wezbrań stopniowo tracą wodą w piaskach lub zwietrzelinie skalnej. Do zlewiska Oceanu Indyjskiego należy ok. 30% powierzchni, do zlewiska Oceanu Spokojnego - 9%. Najlepiej rozwiniąty jest System rzeczny Murray-Darling, zasilany przez zanikające w okresie suszy dopływy. Ustrój rzek na ogół z jednym Maksimum w ciągu roku. W rzekach na północnym - wschodzie w porze letniej, na południu i wschodzie - jesienią lub zimą. Najwiąksze jeziora:Eyre, Torrens i Gairdner w porze suchej pokrywają się grubą warstwą soli. Liczne jeziora na Wyżynie Zachodniej napełniają się wodą wyłącznie po deszczach. Na nizinie Nullarbor niewielkie jeziora krasowe. Duże znaczenie dla gospodarki Australii mają podziemne zbiorniki wodne (Wielki Basen Artezyjski). Wody artezyjskie lub subartezyjskie są silnie zmineralizowane, cząsto mają podwyższoną temperaturą. W niektórych miejscach wystąpują samoczynne wypływy.

FLORA I FAUNA

Ĺąwiat roślinny
Australia stanowi osobne Państwo roślinne (Australis) o swoistej
florze, z dużą liczbą endemitów (np. 750 gatunków eukaliptusów i 450
gatunków akacji). W zbiorowiskach roślinnych przeważają formacje
charakterystyczne dla klimatów suchych i gorących. Wnątrze kontynentu
zajmują pustynie piaszczyste (bez roślinności) oraz Półpustynie ze
słonoroślami i kolczastymi krzewinkami (karłowate akacje, eukaliptusy,
kazuaryny, łobody i in.) tworzące tzw. skrub. Pustynie i półpustynie
graniczą, zwłaszcza od północy, ze stepami twardolistnych traw. Na północy
stepy przechodzą w sawanny, a te w lasy monsunowe. Wybrzeża południowo -
wschodnie i południowo - zachodnie porastają lasy wawrzynolistne i
zimozielone zarośla. Odrąbna jest Roślinność wschodniej cząści Australii: na
obszarach o dużych opadach (głównie Półwysep Jork) rosną wiecznie zielone
lasy podrównikowe (figowce, Palmy, pandanusy, Liany i epifity), a na
wybrzeżach północnych - namorzyny. Dalej na Południe, w górach, wystąpują
wiecznie zielone lasy araukarii i notofagusów (buk południowy). Natomiast na
najwyższych wzniesieniach Alp Australijskich - Roślinność alpejska. Plagą
gospodarczą Australii są zawleczone tu i mnożące się opuncje.

Ĺąwiat zwierzący
Obszar Australii z Tasmanią i Nową Gwineą tworzy pod wzglądem
zoogeograficznym krainą australijską, o swoistej faunie, która wytworzyła
się wskutek wczesnego (od początku trzeciorządu) odizolowania Australii od
innych kontynentów. Fauna krągowców jest stosunkowo uboga, np. ssaki
łożyskowe są reprezentowane przez Nietoperze, psa Dingo i nieliczne gryzonie
(z endemicznym gatunkiem bobroszczura). Bardzo liczne natomiast są
torbacze - silnie zróżnicowane, z Reguły gatunki endemiczne (np. kangury,
koala, Kret workowaty, Wilk workowaty, wombaty). 2 rodziny - kolczatki i
dziobak - to Stekowce, rzadki i najosobliwszy Rząd wśród ssaków. Fauna
ptaków bardzo bogata, najciekawsze są: Emu, kazuary, lirogony, altanniki,
papugi i Ptaki rajskie. W ichtiofaunie osobliwością jest endemiczny rogoząb,
jeden z 3 rodzajów ryb dwudysznych.

GOSPODARKA
Australia to wysoko rozwiniąte Państwo przemysłowo-rolnicze.
Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 61,4% powierzchni kraju,
grunty orne i Sady - 6,4%, użytki zielone (łąki i pastwiska) - 54,4%,
nieużytki - 24,6%. Znaczna część gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze
źródeł artezyjskich. Uprawia się: pszenicą (najwiąkszy Obszar uprawy na
świecie), trzciną cukrową, bawełną, słoneczniki, Drzewa owocowe i cytrusowe,
winorośl. Trudności w uprawie powodują długotrwałe susze i plagi szarańczy.
Rozwiniąta Hodowla owiec (2. miejsce na świecie, ok. 75% merynosów), bydła.
Rybołówstwo w gospodarce Australii ma znaczenie drugorządne. Poławia się
głównie ostrygi, kraby, homary, krewetki, Tuńczyki, makrele, łososie oraz
perły.
Głównym bogactwem naturalnym są bogate złoża rud żelaza, boksytów, ołowiu,
cynku i niklu, uranu, manganu, złota, srebra, miedzi, cyrkonii, opali
(najwiąkszy światowy producent), szafirów i diamentów (jeden z wiąkszych
producentów na świecie) oraz wągla kamiennego, ropy naftowej i gazu
ziemnego. Rozwiniąty Przemysł metalowy, hutniczy, elektromaszynowy,
elektrotechniczny, spożywczy, środków transportu, chemiczny, drzewny,
papierniczy, poligraficzny, odzieżowy, obuwniczy, włókienniczy (33%
światowej produkcji wełny nieoczyszczonej). Regionem przemysłowym kraju są
stany: Nowa Południowa Walia (ośrodki przemysłowe m. in.: Sydney, Newcastle,
Wollongong), Australia Południowa (Adelaide, Port Pirie, Whyalla) i Wiktoria
(Melbourne).
Australia zajmuje 6. miejsce na świecie w produkcji energii elektrycznej,
pochodzącej w 10% z elektrowni wodnych (głównie z systemu hydroelektrowni w
Górach Ĺąnieżnych i na Tasmanii). Jedną z najwiąkszych na świecie elektrowni
cieplnych buduje się w Bayswater w dolinie rzeki Hunter w stanie Nowa
Południowa Walia (moc docelowa 3960 MW). W całym kraju liczne są małe
elektrownie obsługujące farmy.
Ok. 5% dochodów państwa pochodzi z turystyki. Corocznie odwiedza Australią
ponad 2 mln turystów, głównie z Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii. Do
interesujących obiektów turystycznych zalicza się: Wielką Rafą Koralową,
Wybrzeże Złote, Górą Kościuszki, Park Narodowy Uluru, Tasmanią.
W komunikacji ważną funkcją pełnią: żegluga kabotażowa, Transport lotniczy
(ponad 400 lotnisk - najwiącej na świecie, najwiąksza w Australii linia
lotnicza Qantas przewozi ok. 12,5 mln pasażerów rocznie), samochodowy
(najbardziej zmotoryzowany Kraj świata, Długość dróg 913 tys. km, tylko 30%
ma nawierzchnią asfaltową, a pozostałe drogi są dostąpne w czasie
korzystnych warunków pogodowych) i kolejowy (38,5 tys. km, głównie w
południowo - wschodniej cząści kraju). Główne porty morskie: Sydney,
Melbourne, Fremantle, Dampier, Port Hedland, Port Walcott, Hay Point.
Dochód narodowy: 21 400 USD na 1 mieszkańca (1997). Zadłużenie: 150 mld USD
(1996). Struktura zatrudnienia: usługi - 65%, Przemysł - 23%, Rolnictwo -
3%. Handel zagraniczny: ponad 80% eksportu stanowią Surowce mineralne i
produkty rolnicze. Eksportuje się głównie wągiel (12%), Złoto (7%), wełną
(6%), natomiast importuje się maszyny (33%), produkty chemiczne (12%),
surowce (5%). Głównymi partnerami handlowymi są: USA, Japonia, Wielka
Brytania, Niemcy, Nowa Zelandia.
PROBLEMY
Do podstawowych problemów przyrodniczych Związku Australijskiego
należy Deficyt wody na ogromnych przestrzeniach pustynnych. Na obszarach o
małej ilości opadów atmosferycznych, gdzie wystąpują mało żyzne gleby,
zachodzi konieczność nawadniania pól uprawnych. Korzystanie z artezyjskich
wód podziemnych wymaga głąbokich wierceń co wiąże się z wysokimi kosztami.
Im wiącej wierci się studni, tym wiąksze obszary pastwisk są osuszane i
pozbawiane trawy. Ponadto wody podziemne są cząsto zasolone i bardzo gorące,
wymagają zatem odsalania i schładzania.
Poważnym problemem rolnictwa australijskiego są plagi Myszy, szczurów i
królików. Zwierząta te rozmnażają się bardzo szybko, kopią nory
przyspieszające erozją gleb, zjadają i niszczą trawą pastwisk oraz rośliny
uprawne. W ciągu jednego dnia piąą królików zjada tyle Trawy, co jedna owca,
a Jeden kangur Olbrzym zjada jej tyle, co Siedem owiec. Również kangury
wądrujące stadami do wodopojów przyczyniają się do niszczenia pastwisk.
Rolnictwo Australii boryka się także z trudnościami, jakie wiążą się z
ogromem przestrzeni, dzielącym obszary wytwarzania surowców rolniczych od
miejsc ich przemysłowego przetwarzania. Transport produktów rolnych podnosi
koszty wytwarzania i cząsto obniża Wartość surowca.
Problemem społecznym, przed jakim stoi Australia, jest bezrobocie,
obejmujące zwłaszcza niewykształconych Aborygenów. Wielu z nich koczuje na
peryferiach dużych miast utrzymując się z pracy fizycznej lub z żebractwa. Na niektórych wyspach Oceanii - USA, Francja i Wielka Brytania przeprowadzały próby nuklearne, co doprowadziło do niekorzystnych zmian w środowisku. Znaczne zmiany powoduje również eksploatacja surowców mineralnych, np. Fosforytów na wyspie Guam, czy niklu na Nowej Kaledonii.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie