referat z pedagogiki lub psychologii na temat:

Teoria wychowania wg. H.Muszyńskiego

Wyślij / drukuj

-przedstawił koncepcje idealistyczną -wiodąca def . Pedagogika [wychowanie]- Nauka, która daje teorię kształtowania osobowości człowieka w całokształcie jego społecznych uwarunkowań. 3 zadania ped.: • opisuje cele • opisuje Stan rzeczy (stany postulowane) • opisuje warunki, w jakich dział kształtowania człowieka przebiega Założenia teorii wychowania: • Wychowanie jest zjawiskiem uwarunkowanym społ. • cel wychowania wyznacza panująca Ideologia społ. • miarę skuteczności wych. jest przemiana osobowości wychowanka. Formy wychowania: PRZEDMIOTOWE: • różne typy działalności wych. • działalność poznawcza • działalność wytwórcza • dz. Recepcyjna • dz. Usługowo- opiekuńcza • dz. Zabawowo- rozrywkowa • dz. Sportowo- turystyczna • dz. Techniczna ORGANIZACYJNA : przez działalność: indywidualną zbiorowo zespołowa: • samorządowa • spółdzielcza • współzawodnictwo • wspólna realizacja zadań (czyny społ.) METODY WYCHOWANIA: • Metoda Nagrody i kary (jako najefektywniejsza) n. i k. powoduje u wychowanka Stan napięcia. m. Wpływu osobistego : proponuje -wysuwanie sugestii -perswazja -działanie przykładem osobistym -wyrażanie dezaprobaty i aprobaty. • m. wpływu społecznego : posługuje się zespołem i oddziałuje na zespół, który może polegać na: -modyfikacji celów zespołu -kształtowanie norm postępowania obowiązujące w zespole -przekształcanie struktury wew. Zespołu -rozłożona odpowiedzialność na całą grupę -włączenie zespołu do oceny własnych działań -nawiązanie współpracy z przywódcami zespołu -staranie się być pomocnym zespołowi. • m. kierowania samowychowaniem : zwraca się uwagę na przedstawienie właściwego ideału i przyswojenie odpowiednich Wartości, kolejno na samopoznanie , samoocenę wstępną, obudzenie aspiracji do przemiany i doprowadzenie do decyzji samowychowawczych. • m. wywołująca poczucie kary lub Nagrody:: 1. położenie nacisku organizacyjnego, w toku którego nagradzanie za właściwe postawy, przydzielanie odpowiednich roli i funkcji społ., JAKA POWINNA BYÆ NAGRODA I KARA: NAGRODA: • powinna przejawiać się w sytuacji, gdy Dziecko robi więcej Niż powinno robić, lepiej Niż do tej pory (nie za wykonywanie obowiązków), gdyż krzywi się wtedy motywy wychowanka i rozbudowuje się postawę roszczeniową • najgorszą nagroda jest nagroda materialna- bo zmienia motywację człowieka (odnośnie pracy, wysiłku) • rodzaje nagród naturalnych: Uśmiech, pochwała, ... KARA: • adekwatna do wieku (im młodsze Dziecko tym kara powinna być wykonywana zaraz po czynie , kara odroczona mało skuteczna) • kara jako konsekwencja złego czynu • adekwatna do czynu • kary naturalne- związane ze złym czynem dziecka • nie powinno być kar fizycznych: -naruszają poczucie godności, -wykorzystywanie własnej siły, -przejaw braku szacunku • Dziecko może uodpornić się na karę fizyczna S. KUNOWSKI "podstawa wychowania" -teoria warstwicowa -koncepcja osoby + wpływ konkretnej religii - Wychowanie - wyprowadzenie ze stanu naturalnego do wyższego stanu kulturalnego na skutek dokonywanych wewnętrznie przemian dyspozycji psychicznych człowieka, która powoduje , iż następuje zmiana postawy egoistycznej na postawę altruistyczną (przejście od "JA" do "MY"0 do zaangażowania się we wspólnotę Proces wychowania jest pobudzany przez podst. Czynniki:: BIOS - Pęd życiowy, całe wyposażenie biologiczne człowieka, które jest niezmienne. Bios jest opanowany przez stos. ETOS - otacza nas Kultura, Religia, obyczaje, tworzy warunki do rozwoju biosu, to co nas otacza, nie zawsze jest czymś pozytywnym. Jest korygowany przez AGOS. AGOS - działanie wychowawcze: Rodzice, opiekuni, nauczyciele, wszystkie te czyny korygowane są przez LOS LOS - Stała fizyczna z która Człowiek się rodzi, Czas historyczny w którym Człowiek żyje i działa, TEORIA WARSTWICOWA: Warstwy wychowania adekwatne do czynu: bios- warstwa biologiczna, szczególne znaczenie w wieku szkolnym etos- warstwa społ.(budowanie właściwych relacji w grupie) i warstwa kulturologiczna (wchodzenie i poznawanie kultury+ budzenie się zainteresowań dotyczących kultury. Agos i los- warstwa duchowa- kształtowanie .światopoglądu Istotna rolę w każdej z tych warstw odgrywa AKTYWNOŚĂ† WÂ
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie