Wyślij / drukuj

Produkcja roślinna – jest w rolnictwie produkcją pierwotną, która wykorzystuje zdolność roślin do fotosyntezy.

Funkcje produkcji roślinnej:

-   dostarcza produktów żywnościowych do bezpośredniego spożycia przez człowieka

-   źródło pasz dla zwierząt

-   dostarcza surowców dla różnych dziedzin przemysłu przetwórczego

-   przysparza dochodów rolnikom ze sprzedaży produktów roślinnych na rynku krajowym i zagranicznym

-   umożliwia obieg substancji organicznej w przyrodzie

-   wzbogaca piękno krajobrazu

Największa produkcja – USA i Europa Środkowa

Użytkowanie gruntów rolnych:

-   łącznie 16899,3ha

-   grunty orne 77,3% 13066,5ha

-   powierzchnia zasiewów 63,7% 10764ha

-   łąki i pastwiska 21,1% 3561,8ha

-   ugory i odłogi 13,6% 2302ha

Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych w Polsce

-   ogólna Liczba gospodarstw – 2933,2tyś

-   liczba gospodarstw powierzchni powyżej 1ha – 19561tyś

powierzchnia

% liczby

% powierzchni

Poniżej 5ha

72,4

20

5-20ha

23,7

39,5

20-50ha

3,3

15,6

Powyżej 50ha

0,6

24,9

Zużycie nawozów sztucznych NPK na 1ha UR w kg

-   świat – 27,4

-   UE – 112

-   Austria – 66,8

-   Holandia – 149

-   WB – 13

-   Polska – 99

Skutki nadmiernego udziału zbóż w uprawie

-   wzrost porażenia roślin zbożowych chorobami podstawy źdźbła – Pszenica Jęczmień pszenżyto.

·Â  zgorzel podstawy źdźbła

·Â  furozyjna Zgorzel podstawy źdźbła

·Â  łamliwość źdźbła zbóż

-   wzrost zachwaszczenia plantacji oraz Kompensacja chwastów

·Â  miotła zbożowa

·Â  przytulina czepna

·Â  perz właściwy

-   zmniejszenie zawartości substancji organicznej w glebie

Charakterystyka sektorów rolnictwa polskiego

charakterystyka

1

2

3

Liczba gospodarstw %

69

22,4

8,6

Powierzchnia UR %

28,2

30,9

40,9

Zatrudnienie %

46,8

33,7

19,5

Wartość produkcji towarowej%

4,7

21,8

73,5

SYSTEMY ROLNICTWA

Konwencjonalne

-         ekstensywne

-         intensywne

-         proekologiczne

-         integrowane

Ekologiczne

-         biologiczne i biologiczno-organiczne

-         biodynamiczne

KONWENCJONALNE

-         energia kopalin

-         sterowanie określonymi uprawami

-         eksploatacja aż do degradacji

-         produkcja średniej jakości biologicznej

-         zła Jakość przechowalnicza

-         maksymalizacja plonów

-         intensywność gospodarowania i Obszar nieskoordynowany z warunkami produkcji i środowiska

-         zalecenia specjalizacji oparte głównie na kalkulacji ekonomicznej

-         znaczna chemizacja – nawozy mineralne, biocydy, systematyczne regulatory wzrostu

-         mechanizacja głównie w aspekcie ułatwiania sobie pracy

-         skażenie środowiska

-         jakość przypadkowa

EKOLOGICZNE

-         odnawialne źródła energii

-         sterowanie całym gospodarstwem

-         programowa ochrona krajobrazu

-         produkcja wysokiej jakości biologicznej

-         dobra Jakość przechowalnicza

-         plon optymalny

-         obszar gospodarstwa i agrotechnika optymalna w stosunku do środowiska

-         specjalizacja dopuszczalna w ramach Zasady prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa

-         ograniczenie lub zaniechanie chemizacji

-         mechanizacja dostosowana do warunków glebowych, potrzeb roślin i zwierząt

-         ochrona gleby i wody

-         produkty najwyższej jakości

Podstawowe wymagania produkcji integrowanej w gospodarstwach w Szwajcarii 30% UR

-   minimalna Powierzchnia ekologicznej kompensacji 5% max 12-20%

-   zrównoważony Bilans składników pokarmowych

-   płodozmian Minimum 50% przykrycie gleby w okresie zimy w tym poplon

-   ograniczenie stosowania nie selektywnych pestycydów i Kontrola opryskiwaczy co 4 lata

Rolnictwo integrowane

1)                 zmianowanie (długa Rotacja i zróżnicowane gatunki, duży udział motylkowych) redukcja:

-   chorób i szkodników

-   zużycia pestycydów

-   zużycia nawozów i zagrożenia eutrofizacją

2)                 wielkość pół (dolne i górne ograniczenia wielkości) Powierzchnia kompensacji ekologicznej 4-8%, - Bioróżnorodność, korytarze ekologiczne

3)                 pokrycie gleby jak największe co najmniej 66% powierzchni GO; ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, zmniejszenie erozji wodnej i wietrznej

4)                 nawadnianie stosowane w ostateczności

5)                 zrównoważony Bilans składników pokarmowych, ograniczenie zanieczyszczenia wód

6)                 integrowana ochrona roślin -  ograniczona metodami chemicznymi, zwiększenie metod argotechnicznych i mechanicznych, zmniejszenie używania pestycydów, ochrona wr5ogów naturalnych Mszyce – biedronki,

7)                 jakość produkcji – wzrost zaufania konsumentów, bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe

RolnictwozintegrowaneSystem, który harmonizuje Postęp biologiczny i techniczny w uprawie.

Cechy:

-   zmniejszenie zużycia przemysłowych środków produkcji stabilna wydajność

-   zapewniony Dochód rolniczy

-   zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego.

Rolnictwo precyzyjne

-   GPS – wojskowy globalny System pozycjonowania

-   DGPS – referencyjny wojskowy globalny System pozycjonowania

* urządzenie Datavision do rejestracji plonów w obrębie Pola zamontowane na kombajnie w USA w 1993r 300 kombajnów w 1996r

-   Opatentowanie siewnika do precyzyjnego stosowania nawożenia w oparciu o Moduł komputerowy Soyl-Opti

Rolnictwo precyzyjne polega na rozpoznawaniu zmienności plonu w obrębie Pola, określa Czynniki ograniczające lub redukujące plon i zastosowanie środków produkcji w zróżnicowanych dawkach tylko w tych miejscach Pola gdzie jest to konieczne, Zarządzanie produkcją z zastosowaniem najszerszych zasobów informacji.

Cechy:

-   systen informacji geograficznej GIS

-   przestrzenna rejestracja plonów – mapy plonów

-   mapy zasobności gleb

BIODYNAMICZNE

-         eliminowanie sztucznych preparatów do ochrony i nawożenia roślin i zastąpienie ich biologicznymi

EKSTENSYWNE

-         najmniej wydajny sposób gospodarowania

-         gospodarstwa prowadzone przez nieudolnych lub skrajnie biednych rolników, niekiedy zbyt leniwych

-         polny niewielkie

-         okresowe nadmierne zużycie nawozów i pestycydów w wyniku podejmowania nieprzemyślanych decyzji

-         duże skażenie środowiska

-         upadek gospodarstw w wyniku konkurencji na rynku

INTENSYWNE

-         gospodarstwa wąsko ukierunkowane, wyspecjalizowane w konkretnej produkcji roślinnej  lub zwierzęcej

-         osiągane plony często zbliżone do maksymalnych ale tylko do momentu degradacji gleby w gospodarstwie

-         wysokie plony, wysokie nakłady energii

-         genetycznie wymodelowane odmiany roślin i rasy zwierząt ale zwykle są mało odporne na zmiany warunków Siedliska, a pojawiające się choroby i szkodniki mają Wymiar epidemii

-         stosowanie syntetycznych nawozów, środków ochrony, stymulatorów wzrostu, hormonów i antybiotyków

-         ścieki z przemysłowych hodowli, mleczarni, rzeźni, nadmierne nawożenie gnojówką

-         chęć osiągnięcia maksymalnego zysku bez liczenia się z jakimikolwiek względami ekologicznymi, jakością wytwarzanej żywności itp.

-         Forma dominująca rolnictwa.

Zasady stosowania nawozów na terenach rolniczych:

-   dawki nawozów wapniowych ustala się na podstawie potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby  - więcej na ciężkie mniej na lekkie

-   na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości potasu, fosforu i magnezu ich dawki w nawozach mogą być mniejsze od potrzeb pokarmowych roślin

-   regulacji zasobności w Magnez należy dokonywać zraz z regulacją odczynu gleby.

-   Dawki nawozów azotowych powinny odpowiadać potrzebom pokarmowym roślin, z uwzględnieniem azotu działającego pochodzącego z nawozów naturalnych, opadu atmosferycznego i wiązanego biologicznie.

Potrzeby pokarmowe roślin odpowiadają w przybliżeniu ilości składnika zawartej w plonie końcowym. Można je wyliczyć mnożąc wielkość oczekiwanego plonu roślin przez pobranie składnika na jednostkę plonu. W uproszczeniu można przeliczać na jednostki zbożowe, średnio 2,4kg N, 1,1kg P2O5, 2,6kg K2O.

PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE

Budowa / miejsce realizacji

1)     ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich / obszary o wysokich walorach przyrodniczych

2)     ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu / na terenie całego kraju z wydzieleniem regionów w każdym z nich

3)     rolnictwo ekologiczne / na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych

4)     ochrona zasobów genetycznych  w rolnictwie / na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych

Pakiety działań:

-         nieodpłatne podstawowe

-         płatne – wykraczającą poza ZDPR

·Â Â Â Â Â Â Â  obowiązkowe działania systemowe

·Â Â Â Â Â Â Â  działania dobrowolne tzw. Działania środowiskowe

Pakiet podstawowy = Minimum rolnośrodowiskowe

-         właściwe stosowanie nawozów organicznych i mineralnych

-         bezpieczne dla środowiska przechowywanie odchodów zwierząt gospodarskich

-         przestrzeganie zakazów obowiązujących podczas stosowania środków ochrony roślin

-         zakaz wypalania traw

-         zakaz emisji ścieków bytowych  i płynnych nawozów organicznych do zbiorników otwartych i wód płynących

-         utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwie

Pakiet systemowy

-         cel: wdrożenie zrównoważonego gospodarowania na terenach wiejskich

-         ma integrować produkcję rolniczą z ochroną środowiska

-         objęte jest nim całe gospodarstwo

-         podstawą jest ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych wywołanych składnikami biogennymi

-         obejmuje działania rolnicze wykraczające poza Minimum rolnośrodowiskowe.

Działania pakietu systemowego

-         opracowanie planu nawozowego na podstawie Badania gleb na Składniki pokarmowe

-         stosowanie insektycydów i herbicydów

-         zachowanie istniejącej struktury użytków ekologicznych

-         zachowanie tradycyjnych metod gospodarowania o ile przyczyniają się do ochrony zagrożonych zasobów przyrody

-         1m miedzy bez stosowania środków chemicznych między polem a zadrzewieniami

-         prowadzenie rachunkowości i dokumentacji praktyk

Zasady programów

-         dobrowolność

-         określenia poziomu referencyjnego

-         całościowego podejścia

-         korzystania z wiedzy i usług doradczych

Finansowane są przez:

-         koszty wdrożenia przez Budżet Funduszu EAGGF

minimalne kwoty

-         dla upraw jednorocznych 600EUR

-         dla wyspecjalizowanych wieloletnich 900EUR

-         dla innych 450EUR

Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie