Wyślij / drukuj

a) czołowa łączy elementy stalowe o krawędziach ułożonych w jednej płaszczyˇnieKrawędzie większych elementów należy zukosować ; Grubość spoiny -jest to wysokość trójkąta wpisanego w przekrój poprzeczny amn=3mm (aVl, aXl, aAl) “a”- gr. Łączonych elementów albo grubość cieńszego elementu “l” -dł sppoiny

b) pachwinowa Wykonuje się w rowkach utworzonych przez stykające się elementy Podział spoin ze względu na sposób wykonania : a) ciągłe . -Wykonane na całej długości b) Przerywana - wykonana odcinkami c) Punktowa - stos. Do elementów cienko ściennych . Podział ze względu na prace spoin : a) nośne -służące do przenoszenia sił b) zczepne -do wstępnego łączenia elementów .

Projektowanie spoin czołowych : 1) Obliczenia wytrzymałościowe spoin czołowych polegająca na sprawdzeniu naprężeń rozciągających , prostopadłych do osi podłużnej spoin. Zgodnie z normą nie jest konieczne sprawdzanie naprężeń ściennych , ściskanych , rozciąganych w kierunku osi podłużnej spoin. Naprężenia rozciągające prostopadłe do osi podłużnej spoiny , sprawdzamy wg. Wzorów : a) dla elementów rozciągających 6=P/al<SR 6-naprężenia w spoinie P-siła rozciągająca spoinę l-długość spoiny S-współczynnik bezpieczeństwa dla spoin , zależy od sposobu sprawdzania spoiny oraz od pracy spoiny S=1 gdy spoina jest kontrolowana (sprawdzona radiologicznie ) S=0,85 dla spoin kontrolowanych zgrubnie , przy rozciąganiu R- wytrzymałość stali [Mpa] -wytrzymałość spoiny

B) w elementach zginanych w jednej płaszczyˇnie

6= M/Wr<SR M-moment zginający działający w danej płaszczyˇnie, przenoszony przez spoinę Wr - Wskaˇnik wytrzymałości względem krawędzi rozciąganej c) w elementach zginanych w dwóch płaszczyznach 6=Mx/Wx+My/Wy <1,1SR Mx,My Momenty zginające , przenoszone przez złącze w odpowiedniej płaszczyˇnie Wy,Wx Wskaˇniki wytrzymałości całego przekroju belki względem głównych osi bezwładniości

Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie