Wyślij / drukuj

Narkomania czyli Uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych)- to Choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków. Jest postępująca, ciężka i śmiertelna - zbiera coraz większe żniwo... Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość (amfetamina, Marihuana, Heroina, Kokaina, Morfina, LSD, itp.). Z problemem Uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także Rodzina, partnerzy i przyjaciele, którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności. Narkomania jest z całą pewnością chorobą, którą można i trzeba leczyć, której nie wolno się poddać odbierając sobie szansę na normalne życie. Każdy Narkotyk nawet zażyty raz to Prosta Droga do śmierci. Nie ma bezpiecznego narkotyku ! Środki i substancje łagodzące Ból, dające poczucie pełnego relaksu, uspokojenia, zapomnienia czy uśpienia, były znane już w starożytności. Część z tych środków, zaliczamy dzisiaj do tzw. narkotyków naturalnych. Zażywano je w czasie obrzędów religijnych, używano jako lekarstwa na stosunkowo niewielkie dolegliwości: liśćmi kokainy pozbywano się Uczucia głodu, zmęczenia czy bólu. W okresie międzywojennym lekarze przepisywali preparaty zawierające Opium jako środek przeciwbólowy, przeciwaszlowy i łagodzący biegunki, niemowlęta np. usypiano sokiem z makówek. Człowiek zaczął się zastanawiać nad stworzeniem własnych, sztucznie wyprodukowanych, mniej szkodliwych dla zdrowia substancji o podobnych właściwościach. Niestety Postęp, głownie w dziedzinie chemii spowodował powstawanie chemicznych odpowiedników narkotyków naturalnych. Niektóre środki szkodliwe dla zdrowia, lub nawet uzależniające, można kupić legalnie. Zaliczają się do nich np. środki nasenne, farby i lakiery, kleje oraz wiele innych przydatnych w dzisiejszych czasach produktów, które użyte w odpowiedni sposób nie stanowią najmniejszego zagrożenia. W Polsce szybki wzrost popularności narkotyków, głównie wśród młodzieży może sprawić, że każde Dziecko może być zagrożone narkomanią. Dodatkowo warto wiedzieć, że Polska jest krajem tranzytowym (tzn. przewożone są przez nasz Kraj Narkotyki do innych krajów). Trzeba pamiętać, że Narkotyki najczęściej są sprzedawane nie przez zawodowych handlarzy, ale przez kolegów (w szkole, na zabawie itp.) Neuron raz uszkodzony nigdy nie zostanie naprawiony. Ginie nieodwracalnie. Wszystkie Narkotyki uszkadzają komórki Centralnego Układu Nerwowego. Kolejność "ginięcia" neuronów nie jest uzależniona od ich "wykorzystania", przypomina raczej pod tym względem "rosyjską ruletkę". Może zginąć zarówno Grupa neuronów odpowiadająca za niewielkie funkcje, ale mogą zginąć także neurony odpowiedzialne za ważne funkcje życiowe takie jak np. Oddychanie, mowę, pracę nerek itp.. Istnieje wiele różnych sposobów zażywania narkotyków. Można je zażywać doustnie, wdychać, palić lub wstrzykiwać. Poza ich szkodliwym wpływem na Centralny Układ Nerwowy, mogą powodować trwałe zmiany w nosie, gardle, płucach i nerkach. Ponadto Narkotyki w większości powodują całkowitą utratę łaknienia. Prowadzi to do pozbawienia zdolności obronnych organizmu. Nawet najdrobniejsze Przeziębienie może zakończyć się śmiercią. Nie trzeba wspominać o takich chorobach jak AIDS, czy choćby sam Wirus HIV, oraz o kosztach związanych z zażywaniem narkotyków. Ocenia się, że Osoba uzależniona musi miesięcznie wydawać na Narkotyki 2000 - 4000 PLN. Narkotyki powodują degradację moralną:  utratę Wartości moralnych  utratę godności  Przestępczość  prostytucję  morderstwa  sprzedaż narkotyków kolegom Narkotyki degradują psychicznie, powodują: - agresję i drażliwość - nieprawidłowy rozwój osobowości - utratę hamulców moralnych - zaburzenia emocjonalne - niedostosowanie społeczne oraz powodują degradację intelektualną: - trudności w logicznym myśleniu - spowolnienie toku myślenia - zaburzenia pamięci - brak wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów - trudności w pracy lub nauce Powody, dla których Młodzież sięga po narkotyki: - zbyt duże wymagania (nieadekwatne do umiejętności dziecka) - patologie w rodzinie, oraz konflikty z domownikami - niedojrzałość emocjonalna - rozwój biologiczny szybszy od emocjonalnego - uwarunkowania genetyczne - zetknięcie z danym środkiem powoduje natychmiastowe uzależnienie - niekonsekwencja rodziców - ustępstwa - wpędzanie w poczucie winy - chłód względem dziecka. Przyczyny, dla których sięga się po Narkotyk po raz pierwszy: - Potrzeba akceptacji (np. przez kolegów) - chęć zwrócenia na siebie uwagi - obrona własna (bo, jak nie wezmę to mnie pobiją) - ciekawość - Modelowanie zachowań przez innych - nuda - chęć podjęcia ryzyka - presja grupy (nie będę mięczakiem!) - Bunt przeciw dotychczasowym wartościom - naśladowanie (postaci z bajek, filmów; kolegi z podwórka) , Narkomania jest zjawiskiem o złożonej etiologii. Do wyjaśnienia motywów przyjmowania środków odurzających przez ludzi młodych potrzebna byłaby zarówno Analiza czynników społecznych, kulturowych a także powiązanych z nimi mechanizmów psychologicznych. Tak więc można w pełni zaryzykować Twierdzenie, iż na etiologię narkomani składa się wielkość i różnorodność warunkujących jej Powstanie czynników. Ważną rolę w zaangażowaniu się w narkomanię odgrywają Czynniki indywidualne, wśród których zdecydowana dominacja przypada dezintegracji osobowości. U podłoża narkomani osób młodych obok niekorzystnych warunków rodzinnych i dewiacyjnej osobowości tkwi często emocjonalna niedojrzałość. Bowiem osoby te nie potrafią częstokroć pogodzić się z problemami jakie niesie życie, wierzą iż Stan wywołany zażyciem środa odurzającego spowoduje zadowalające przystosowanie. Przyczyny narkomani poszukuje się również w środowisku, w warunkach życia osoby uwikłanej w ten nałóg. Szereg autorów zwraca uwagę na rolę jaką odgrywa Patologia życia rodzinnego w powstaniu narkomanii. Spójność i stabilność rodziny to element których brak najczęściej dostrzegamy w rodzinach młodych narkomanów. Szerzeniu się narkomani sprzyjają : ciekawość, poszukiwanie silnych wrażeń, Moda, lecz także obawa przed trudnymi sytuacjami życiowymi, przesada, nadmiernie czuła opieka rodzicielska, odrzucanie Wartości istotnych dla ludzi dorosłych. Zażywanie narkotyków, zwłaszcza przez ludzi młodych, stanowi tragedię dla rodziców, którzy widzą, jak ich ukochane dzieci marnują sobie życie, ulegają degeneracji, tracą godność ludzką, powoli - często w bólu – umierają. Dzisiejszy narkoman jest czysty, dobrze ubrany, niewyróżniający się w grupie. Potrafi się doskonale markować, najbliższe Otoczenie nie zdaje sobie sprawy, że jest uzależniony. Nowoczesny narkoman w przeciwieństwie do „ starego” może mieć cel w życiu, który chce osiągnąć i do którego często dąży za pomocą narkotyków, na przykład amfetaminy. Kolejnym mitem jest to, że dobry Dom, Dobra Rodzina ustrzegają przed niebezpieczeństwem. To zgubne złudzenia. Jak często Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich grzeczne Dziecko przynosi do domu piątki, szóstki zdobyte dzięki amfetaminie, a Potem idzie na prywatkę do koleżanki czy kolegi, gdzie Pali marihuanę. Zagrożenie zjawiskiem narkomanii wśród nieletnich Jednym z przejawów niedostosowania społecznego nieletnich jest Zjawisko narkomanii. W literaturze przedmiotu trwają nieustanne dyskusje dotyczące sposobu rozumienia i definiowania zjawiska uzależnienia. Obecnie funkcjonują takie pojęcia Jak:: lekomania, lekozależność, toksykomania oraz wspomniane już Pojęcie narkomania.  Narkomania, obejmująca nadużywanie klasycznych narkotyków Jak:: Morfina, Heroina, Kokaina, Opium, także syntetycznych leków przeciwbólowych [dolargan,encodal,pelficum] i Uzależnienie od środków halucynogennych [LSD, grzybki halucynogenne],  lekomania, obejmująca Uzależnienie od pochodnych kwasu barbiturowego, innych leków uspokajających i nasennych, Uzależnienie od Amin cucących [psychedryna, amfetamina], fanacetynomanię [tabletki od bólu głowy] a także Uzależnienie od leków przeciw gorączkowych.  Uzależnienie od lotnych substancji chemicznych [kleje, rozpuszczalniki, aerozole]. Narkomania w Polsce ma zdecydowanie Charakter młodzieżowy. Dotyka bowiem ludzi młodych z nieustailizowaną sytuacją życiową, mających kłopoty z nauką, wagarujących, nie uczących się i nie pracujących.Najczęściej Nałóg rozpoczyna się w szkole podstawowej, rozwija się w szkole średniej, a z biegiem czasu przekształca się w pełny zespół chorobowy. Stadia zależności od substancji chemicznych: Faza pierwsza - wstępna, w której zażywa się Narkotyki towarzysko. Jest to Okres inicjacji i poznawania stanu odurzenia. Pierwszy kontakt najczęściej następuje w kręgu znajomych lub przyjaciół. Dzięki niskiej tolerancji Osoba odurzająca się łatwo osiąga Stan przyjemności. Czasami jednak występują przykre następstwa zażywania, których Siła tłumiona jest przez antycypację przyszłych doznań przyjemności, osiąganych pod wpływem kolejnych prób ze środkami zmieniającymi nastrój. Zachowanie osoby eksperymentującej w zasadzie pozbawione jest dla osób postronnych zmian. Zdarzają się co Prawda kłamstwa i nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, ale nie stanowią one podstawy rozpoznania pojawiającego się problemu. Faza druga - ostrzegawcza, to Stan odurzenia który Staje się przyjemnością. Na tym etapie Uzależnienia występują już sytuacje zaplanowanego narkotyzowania się poprzedzone świadomymi działaniami, służącymi pozyskiwaniu środków odurzających. Zażywanie dotąd z wyboru Staje się potrzebą. Narkotyk Staje się panaceum na doświadczane problemy osobiste dające odprężenie i ulgę. Zwiększa się Tolerancja, co znajduje Wyraz w możliwości zażywania większej ilości narkotyków bez wyraźnych objawów zamroczenia. W swerze zachowań pojawiają się oznaki tzw. podwójnego życia. Mają miejsce pierwsze kłamstwa, które zafałszują rzeczywisty Obraz osoby narkotyzującej się i jej problemów. Towarzyszą temu objawy agresywności i pogorszenie nastroju. Często też następuje zmiana środowiska, przyjaciół i znajomych, przy czym może to łączyć się ze zjawiskiem stopniowej izolacji i zamykania się w sobie. Z czasem dochodzi do porzucenia dotychczasowych zainteresowań na Rzecz jedynie satysfakcjonującej przyjemności, jaką jest zażywanie narkotyków. Pogorszeniu ulegają wyniki osiągnięć szkolnych. Rośnie upodobanie do posługiwania się wyrażeniami slangowymi i Agresja słowna. Mają miejsce drobne kradzieże i zaciąganie długów. Z chwilą ustąpienia działania narkotyku, mogą pojawiać się okresy nieznacznego obniżenia nastroju i pogorszenia samopoczucia. Faza trzecia - krytyczna, w której Stan odurzenia Staje się celem nadrzędnym. Charakterystyczną cechą tego okresu jest wzrost negatywnych konsekwencji narkotyzowania się, co bezpośrednio wiąże się z utratą kontroli nad narkotykami. Rosnąca Cena Uzależnienia podyktowana jest także wzrostem, czyli zapotrzebowania organizmu na określone substancje chemiczne. Stan odurzenia z okresowego przechodzi w ciągły. Często podejmowane są bezskuteczne próby zmniejszania dawek lub całkowitego porzucenia nałogu. Próby odzyskiwania utraconej kontroli niekiedy przybierające także postać wyznaczania sobie okresów czasowej abstynencji, czyli wstrzemięźliwości od narkotyków. W sferze zachowań następuje niemal całkowite zerwanie kontaktów, z tymi którzy nie zażywają narkotyków. Coraz częściej mają też miejsce konflikty z prawem. Kradzieże i Handel narkotykami stanowią sposób na zdobywanie środków na kolejne dawki. Bardzo wyraźną formę przyjmują niepowodzenia w szkole, w wyniku czego dochodzi do porzucenia dotychczasowych zajęć. Widoczne Staje się też znaczne pogorszenie stanu zdrowia, co zwązane jest zarówno z toksycznym działaniem samych narkotyków, jak i specyficznym trybem życia osób uzależnionych. Pragnienie odurzania się Staje się najważniejszą potrzebą życiową. W świadomości osoby uzależnionej jedynie skutecznym sposobem radzenia sobie z tymi stanami jest dalsze odurzanie się. Faza czwarta - chroniczna, w której Stan odurzenia jest normą. W tym okresie codzienne przyjmowanie narkotyków jest warunkiem funkcjonowania jednostki, przy czym Osoba uzależniona nie jest w stanie odróżnić stanu normalnego od odurzenia. Następuje całkowity brak kontroli nad używaniem środków zmieniających Nastrój, znacznie postępuje zniszczenie organizmu oraz zmiany w zakresie doznań psychicznych, które czynią z narkomana osobę niezdolną do podejmowania i kontynuowania jakiejkolwiek aktywności społecznej, oczywiście za wyjątkiem działań zmierzających do zdobycia kolejnej dawki narkotyku. Po przekroczeniu granicy nałogu, wystarcza dowolny środek zmieniający stany psychiczne. Uzależnienie od jednego środka prowadzi do Uzależnienia od innego. Jeśli ktoś regularnie używa dwóch narkotyków, uzależnia się od dwóch lub nawet większej ilości substancji. Szczególnie wśród nastolatków rzadko się zdarza spotkać kogoś uzależnionego tylko od alkoholu, tylko od marihuany, tylko od kokainy, tylko od heroiny. Większość młodych narkomanów uzależnia się od kilku środków, często używanych w kombinacjach: Alkohol i Marihuana, lub Marihuana i Kokaina, lub Alkohol i Kokaina, lub też Kokaina i heroina. Inne narkotyki-takie jak Meskalina, Azotyn butylu, LSD, PCP i Ekstaza są często używane w przerwach między dawkami głównego środka i traktowane jak Słodycze między posiłkami. Podział środków narkotycznych i pobudzających oraz ich działanie:  OPIATY- Heroina, Morfina, Kodeina, kompot- szybko rozwija się uzależnienie EFEKT PSYCHICZNY- poprawa samopoczucia, zmieniona rzeczywistość wolna od trosk, poczucie pewności, przeżycia wrażeniowo-wizualne, Wrażenia akustyczne, stępienie uczuciowe EFEKT SOMATYCZNY- źrenice szpilkowate, wysychanie błony śluzowej, obniżenie łaknienia, wychudzenie, skłonność do wyprysków, sinienie. Zwiększone dawki: zastyga w różnych pozach, błędne poruszanie UWAGĂ< ZWRACAMY NA- igły, strzykawki, brązowe wałki, nakrętki, łyżki, naczynia, słomę makową, odczynniki, zmiany skórne, źrenice szpilkowate, ślady nakłuć, zastyganie w bezruchu  KOKAINA- Liście krzewu kokainowego (żucie liści, wdychanie proszku, tabaczka, palenie, wstrzykiwanie) EFEKT PSYCHICZNY- Stan euforii, podniecenie, Omamy dotykowe, wzrost aktywności seksualnej i obniżenie samokontroli, iluzje EFEKT SOMATYCZNY- rozszerzone źrenice, Przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty UWAGĂ< ZWRACAMY NA- podrażniony Nos, Biały proszek, fifki, tabakierki, strzykawki, Liście, Zęby w kolorze zielonkawym, wzmożony Popęd seksualny  AMFETAMINA EFEKT PSYCHICZNY- pobudzenie psychiczne, wzmaga Aktywność umysłową, Bezsenność, wywołuje pełny Stan gotowości, „rozjaśnienie umysłu”, zwiększenie zdolności uczenie się, Pewność siebie, dodaje odwagi, gadatliwość EFEKT SOMATYCZNY- Przyśpieszenie akcji serca, obniżenie łaknienia, drżenie, nadmierne Pocenie się, rozszerzone źrenice UWAGĂ< ZWRACAMY NA- Biały proszek, bezbarwny Roztwór, tabletki, kawałki folii aluminiowej, powiększone źrenice, szybki mówienie, brak apetytu, drżenie rąk  LOTNE – Toluen, Benzen, kleje, rozpuszczalniki EFEKT PSYCHICZNY- euforia, zawroty głowy, gonitwa myśli, wesołkowatość, podniecenie, lekkomyślne Zachowanie, z czasem Bezsenność, nastroje depresyjne EFEKT SOMATYCZNY- zaburzenia oddychania, Przyspieszenie akcji serca, kaszel, ślinotok, wymioty, uszkodzenie nerwu wzrokowego UWAGĂ< ZWRACAMY NA- worki foliowe, tuby kleju, pojemniki, chusteczki, plamy na ubraniu, zamazany Wzrok, Zapalenie spojówek  MARIHUANA, HASZYSZ EFEKT PSYCHICZNY- euforia, Stan błogości, Przestrzeń i Czas przybierają formę złudzenia, wzrasta Wrażliwość i impulsywność, Halucynacje, gadatliwość, złudzenia słuchowe, Uczucie lęku, Panika, senność EFEKT SOMATYCZNY- zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie mięśni, biegunka lub zaparcia, szeroki źrenice, światłowstręt UWAGĂ< ZWRACAMY NA- bibułka papierowa, Zielony Tytoń, fifki, fajki, Blade palce, Apatia, upośledzona zdolność komunikowania się, brazowo-szare nasionka w kieszeniach lub w podszewce, słodki Zapach, silny Zapach palonych liści  HALUCYNOGENNE- Meskalina, Psylocybina, LSD EFEKT PSYCHICZNY- zmiana poczucia kształtów i barw, niewyraźne widzenie całości, wizje wzrokowe, zaburzenia orientacji, zmiany od błogostanu do depresji, osamotnienie, śmiech, płacz, tendencje samobójcze EFEKT SOMATYCZNY- zawroty głowy, Uczucie gorąca i zimna, nudności, suchość w ustach, osłabienie, drżenie mięsni, senność UWAGĂ< ZWRACAMY NA- tabletki- znaczki, bibułkę nasączoną roztworem, drobny granulat, Cukier w kostkach, opłatki, małe tubki z płynem, silny Zapach potu, zwiększenie wrażliwości na Dotyk, Zachowanie agresywne, depresję, zimne dłonie i stopy
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Uzależnienia typu alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania
  2. Inne prace na ten sam temat:
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie