Wyślij / drukuj

Partie polityczne Podstawą systemu demokracji przedstawicielskiej są partie polityczne - organizacje, których celem jest dążenie do zdobycia władzy w państwie. partie polityczne nie chcą władzy dla samej przyjemności jej sprawowania - mają Program, który usiłują zrealizować. W strukturze społeczeństwa wyodrębnia się m.in. grupy małe i duże, formalnie i nieformalne. Jedną z grup dużych i formalnych jest Partia polityczna. We współczesnym świecie działają one prawie we wszystkich państwach świata. Mają szczególny cel działania i są w zasadzie organizatorem życia politycznego kraju. Określenie partii politycznej Partia polityczna jest określana w różny sposób, ale zawsze w definicji są uwzględniane: Organizacja, Program, funkcje i interesy społeczne. Partie polityczne są grupami celowymi, tzn. utworzonymi do realizowania ściśle określonego celu. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, której celem jest udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej. Niekiedy Partia polityczna realizuje swój Cel, silnie oddziałując na ośrodki już sprawujące władzę w państwie i kształtując politykę państwa w myśl swych założeń i programu. Czyni to, obsadzając swymi ludźmi najważniejsze stanowiska państwowe. Funkcje partii politycznych Partie spełniają swe podstawowe funkcje, pośrednicząc między państwem a społeczeństwem. W państwach niedemokratycznych partie dążą do podporządkowania władzy jak najszerszych kręgów społeczeństwa. W państwach demokratycznych natomiast zapewniają obywatelom udział w sprawowaniu władzy państwowej. Partie polityczne są koniecznym elementem państwa demokratycznego. Partie polityczne realizują swe podstawowe funkcje: - Zapewniając licznym obywatelom udział we władzy państwowej poprzez umożliwianie im dzięki swej rekomendacji m. in. uzyskania mandatów w parlamencie lub stanowisk w rządzie i jego organach; - Pośrednicząc między społeczeństwem a państwem dzięki zapewnianiu przepływu informacji od swych szeregowych członków do tych, którzy pełnią funkcje państwowe; - Kształtując opinię publiczną poprzez upowszechnienie swoich programów i zdobywanie dla nich zwolenników; - Wykonując określone działania w związku z wyborami, m. in. przygotowując i upowszechniając programy wyborcze, uczestnicząc w kampanii i wyłaniając kandydatów na stanowiska państwowe; - Pełniąc funkcje rządzenia, tzn. po wygranych wyborach obsadzają samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami najważniejsze, kluczowe stanowiska w państwie. Istotną funkcją partii politycznych jest propagowanie przyjętych przez te partie programów. Partie budują swoje programy działania na podstawie ideologii. Zawierają w nich wizje budowy i działania państwa kształtowane z punktu widzenia ideałów i interesów danej partii. System partyjny We współczesnych państwach działa wielka Liczba rozmaitych partii politycznych. przyjmując określone kryteria, partie można pogrupować. Jeśli pod uwagę weźmiemy jako kryterium Program partii, to wyróżnimy wśród nich partie radykalne, umiarkowane i konserwatywne. Jeśli kryterium będzie środowisko skupione w partiach, to partie te podzielimy na chłopskie, chrześcijańskie itd. Wszystkie partie polityczne działające w państwie legalnie, relacje zachodzące między nimi, Zasady i Reguły wzajemnego postępowania, a także stosunki między partiami a państwem składają się na System partyjny. System jednopartyjny opiera się na działaniu tylko jednej partii - rządzącej. W państwach demokratycznych mogą istnieć inne partie, ale tylko jedna ma pozycję dominującą, sprawuje rządy w dłuższym czasie. w państwach totalitarnych natomiast działanie innych partii poza rządzącą jest wykluczone. Taki System funkcjonował w państwach faszystowskich, w państwach realnego socjalizmu oraz krajach postkolonialnych, ale rozwiązania szczegółowe w ramach poszczególnych grup państw różniły się od siebie. System dwupartyjny to taki, w którym działa wiele partii, ale tylko dwie mają realne szanse zdobycia i utrzymania władzy. System dwupartyjny funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. System wielopartyjny to taki, w którym szanse na zdobycie władzy mają trzy, a nawet większa Liczba partii. Taki właśnie System partii funkcjonuje m. in. Holandii, Belgii, RFN, Polsce. Partie w Polsce Jeszcze kilka lat temu Polska była krajem, w którym działało ponad trzysta ugrupowań. Uchwalona w 1997 r. Ustawa o partiach politycznych położyła Kres tej sytuacji zaostrzając warunki, jakie muszą być spełnione, by Partia mogła być zarejestrowana. Sąd Okręgowy w Warszawie, którego zadaniem jest prowadzenie ewidencji partii politycznych, może zarejestrować nową partię, jeśli pełni ona następujące warunki: przedstawi nazwę partii, jej Skrót, Adres siedziby partii oraz Imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych do reprezentowania partii, dołączając Statut nowej partii i listę podpisów, co najmniej 1000 pełnoletnich obywateli Polski, którzy zdecydowali się własnoręcznym podpisem poświadczyć swoje poparcie dla powstającej partii. Polska Scena polityczna. Akcja Wyborcza Solidarność, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Wolności, Ruch Odbudowy Polski, Konfederacja Polski Niepodległej, Unia Polityki Realnej, Polska Partia Socjalistyczna, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Podsumowanie Partie polityczne działają prawie we wszystkich państwach. Zawsze dążą do zdobycia i utrzymania władzy w państwie. Spełniają istotne funkcje, m. in. zapewniają udział obywateli w sprawowaniu władzy, pośredniczą między społeczeństwem a władzą, wytyczają kierunki działania państwa, realizując swe programy odpowiadające przyjętym ideologiom. W państwach demokratycznych działa wiele partii, choć nie wszystkie mają taką samą siłę, by zdobyć władzę. W Polsce funkcjonuje wielopartyjny System polityczny, który odzwierciedla ogromne zróżnicowanie poglądów i przekonań politycznych polskiego społeczeństwa.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie