Wyślij / drukuj

Czynniki rozwoju rolnictwa : Rozwój produkcji rolnej zalezy od czynników przyrodniczych ( klimat , zyznośc gleby, uksztaltowanie powierzchni, stosunki wodne, i szata roslinna ) poza przyrodniczych (Mają duzy wplyw na poziom produkcji roslinej i zwierzecej . Zalicza sie do nich stosunki spoleczno-wlasnościowe , wielkośc gospodarstw rolnych, sposoby gospodarowania , naklady kapitalowe i naklady pracy, oświate rolniczą oraz kadre specjalisót. .

Czynniki sprzyjające rozwoju rolnictwa : -wystarczające naslonecznienie – dlugi okres wegetacji roślin

- wystarczająca roczna suma opadów - opady w lecie sprzyjają uprawie roślin okopowych

Czynniki utrudniające rozwój rolnictwa : - duze zróznicowanie stanów pogody , zbyt mala suma opadów w czasie okrsu wegetacyjnego – gradobicie , przymrozki wiosenne, wiatry - letnie nawalnice powodujące wyleganie zbóz, utrudniające zniwa

Klimat Temp. Pow., jego wilgotnośc ilośc i rozklad opadów atmosferycznych w ciągu roku , uklad wiatrów i dlugośc trwania okresu wegetacyjnego- mają wplyw na zróznicowanie roślinności i gleb . Z klei warunki klimatyczno-glebowe decydują o rozmieszczeniu roślin uprawnych i chowie zwierząt gospodarskich

Najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa mają obszary o klimacie wilgotnym, dlugim okresie wegetacyjnym i umiarkowanych temperaturach.

Gleby Poszczególne typy gleb, ich naturalna zyznośc uksztaltowaly sie w danej strefie klimatycznej pod wplywem podloza ( skaly macierzystej), stosunków wodnych i szaty roślinnej , czasu trwania procesu glebotwórczego , a takze dzialalności czlowieka

Do Najzyˇniejszych gleb nalezą : Czarnoziemy i gleby brunatne oraz gleby astrefowe- mady , gleby wytwórcze a na tuflach wulkanicznych , redzuny powstale na skalach wapiennych i czarne ziemie bagienne.

Gleby w Polsce są znacznie zróznicowane : Gleby średniej jakości zajmują okolo 40 % ogólu uzytków rolnych, a slabe okolo 35%

Najkorzystniejsze naturalne warunki rolnictwa wystepują w: 1 nizina śląska 2 Zulawy Wiślane 3 Kotlina Sandomierska 4 Wyzyna Lubelska .
# Najlepsze dla rolnictwa są tereny nizinne , lekko pofaldowane , przedgórza, stoki starych wyzyn i kotliny śródgórskie

Polska jest krajem którego najwiekszą cześc zajmują niziny; dobrze to sprzyja rolnictwu , ulatwia zabiegi agrotechniczne, umozliwia równomierne wsiąkanie wilgotności

Stosunki wodne : W Polsce nie sprzyjają rolnictwu. Dycyduje o tym - zbyt mala ilośc opadów (najmniejsza naKujawach) , wplywa na obnizenie poziomu wód gruntowych (36% gleb Polski jest zbytnio przesuszona)

-zaleganie piasków na powierzchni powoduje zbyt mala zdolnośc retencyjną wód opadowych

-deficyt wód wystepujący na obszarach pozbawionych lasów

-nadmiar wód w dolinach rzek oraz na terenach bagiennych (20 % gleb na nadmierną ilośc wody)

-powodzie –niszczą gleby, zamulają zasiewy, topią inwentarz, niszczą dorobek rolnika

Cechy charakteryzujące ludnośc :

-wieksza niz w mieście ilośc ludzi w podeszlym wieku – liczniejsze rodziny –duza defemizacja w grupie matrymonialnej – przewaga osób o wyksztalceniu podstawowym

Rolnicze uzytkowanie ziemi Sady zajmują okolo 1% powierzchni Polski , Ląki i pastwiska okolo 13%, lasy ponad 28 % , pozostale 11 % (nieuzytki w sensie rolniczym)

Powierzchnia uzytków rolnych stopniowo maleje na skutek ekspansji przestrzennej miast, zalesienia slabych gleb, rozwoju sieci komunikacyjnej

Struktura agrarna

(stosunki wlasnościowe na wsi oraz wielkośc gospodarstw)

W Europie dominują gospodarstwa od 10 do 50 ha, a wyjątek stanowią m.in. Grecja i Polska w których przewazają drobne 0,5 do 10ha . Duze gospodarstwa (100 do 300 ha) to kolchozy i sowchozy, dominujące w bylych krajach ZSRR m.in. w Rosji na Ukrainie i Bialorusi a takze w Bulgarii i

Struktura obszarowa (wielkościowa) gospodarstw rolnych w Polsce wskazuje na ich nadmierne rozdrobnienie . Sytuacja ta stanowi powazną bariere w rozwoju i intensyfikacji rolnictwa . Utrudnia wykorzystania zmechanizowanego sprzetu. Wielkośc gospodarstw w Polsce jest mniejsza niz w wielu panstwach europejskich .

Wyposazenie techniczne : polskiego rolnictwa Jest niewystarczająca i odbiega od europejskiego standardu. Przez wyposazenie techniczne nalezy rozumiec nalezy liczbe ciągników na 100 ha uzytków rolnych . W Polsce jeden ciągnik pracowal średnio 7,5 ha . ; w panstwach Europy Zachodniej : We Francji 13, UK 13 , Dani 16 ha .

Nawozenie mineralne Ma duze znaczenie w intensyfikacji produkcji rolnej. Ilośc nawozów stosowanych w polskim rolnictwie stopniowo wzrasta .

Czolówka światowa: Holandia –260 kg/ha, Norwegia-200 kg/ha Niemcy 150 kg/ha, Francja 148 kg/ha , ...Polska 81 kg/ha, Ukraina 30 kg/ha , Rosja 20 kg/ha

Sposoby gospodarowania w Rolnictwie

Gospodarka ekstensywna – na ogól stosowania w krajach o duzych powierzchniach rolnych , w tym gruntów ornych o zyznych glebach . Taki sposób gospodarowania daje daje stosunkowo niskie plony z hektara ale pod wzgledem ilościowym – duze zbiory . Taką gospodarke prowadzą male gospodarstwa

Gospodarka Intensywna – polega na zwiekszeniu produkcji rolnej za pomocą wzrastających nakladów pracy zywej lub uprzedmiotowionej Takie naklady prace stosowane są przede wszystkim stosowane w krajach wysoko rozwinietych, (Belgia , Holandia , Dania, Wielka Brytania) Intensyfikacja rolnictwa wymaga nie tylko sprzyjających warunków przyrodniczych , ale przede wszystkim duzych nakladów kapitalowych

Produkcja roślinna na świecie Na świecie uprawia sie ok. 1500 gatunków roślin jadalnych, w tym tyko 30 ma znaczenie dla produkcji zywności na skale masową

Rośliny alimentacyjne : Do tej grupy nalezą : zboza , rośliny bulwiaste, tj. ziemniaki , bataty, maniok, taro i jam , rośliny cukrowe strączkowe : soja soczewica bób groch i fasola a takze owoce drzew i krzewów np. jablka , gruszki, wiśnie , maliny, winogrona , cytrusy, kokosy i daktyle figi, migdaly , mango, ananasy, banany, uzywki (kawa, herbata , kakao, tyton) i rośliny z których otrzymuje sie narkotyki oraz przyprawy (pieprz, ziele angielskie, goˇdziki) # Wiekszośc wymienionych roślin ma znaczenie zarówno zywieniowe, jak i przemyslowe , a wśród nich najwieksze znaczenie w wyzywieniu ludzi i w handlu miedzynarodowym mają zboza które stanowią podstawowy surowiec w wypieku pieczywa

Zboza : W produkcji globalnej znaczenie mają cztery zboza : ryz, przenicass, kukurydza, i jeczmien - Uprawa tych zbóz systematycznie rośnie , ze wzgledu na szybki przyrost ludności i związane z tym zwiekszające sie zapotrzebowanie na produkcje mąki i wypiek chleba

Uprawy parzenicy Wyprodukowano w ciągu tysiecy lat wiele ich odmian , dostosowanych do róznych warunków klimatycznych . Uprawia sie przede wszystkim na obszarach , na których okres wegetacji trwa dluzej niz 100 dni . Najwieksza powierzchnia uprawy pszenicy znajdują sie w Eurazji oraz na preriach st. Zjednoczonych, w pol. Kanadzie, Argentynie i pol.-wsch Australii # Czolówka światowa ( w %) Chiny -18,7 St. Zjedn. 11,8 Indie – 11,2, Francja – 6,8, Rosja – 4,6 Kanada 4,1 , Australia 3,7 Niemcy-3,5 Ukraina 3,1 Argentyna 2,6 ...Polska 1,7

Ryz Ma wielkie znaczenie w wyzywieniu ludności . W okresie Kielkowania ma wymaga duzej ilości wody i temp powietrza, ponadto wymaga duzej ilości rąk do pracy

Kukurydza –dawniej byla podstawowym zbozem chlebowym Majów i Azteków , Obecnie jest rozpowszechniona na calym świecie w tysiącach odmianach . Nalezy obecnie do najwazniejszych zbóz na świecie ze wzgledu na jej wszechstronne zastosowane spozywcze, paszowe i przemyslowe . Otrzymuje sie z niej oprócz mąki i kaszy róznego rodzaju oleje przemyslowe , syropy , krochmal i whisky.

Zyto i owies -mają male wymaganie glebowe. Są odporne na susze i mrozy dlatego ich uprawy zajmuja gleby wytworzone z piasków i zwirów chlodnego klimatu umiarkowanego . Notuje sie spadek obszarów uprawy tych zbóz

Uprawy Owsa w Polsce (ze wzgledu na spadek chowu koni) maleje , Uprawiana jest na obszarach pojeziernych i podgórskich, charakteryzujących sie nieco wiekszą ilością opadów atmosferycznych

Ziemniaki Stanowią podstawowe pozywienie Polaków , Litwinów, Bialorusinów, Są takze uzywane jako pasza dla trzody chlewnej i jako surowiec dla przemyslu spozywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego ., Mają male wymagania gleboe, i klimatyczne , ale ich uprawa jest b. Pracochlonna

Rośliny cukrodajne uzyskiwany z nich cukier ma wielostronne zastosowanie . Uzywa sie go w bezpośrednim wyzywieniu jako skladnik róznych produktów konsumpcyjnych , w wyrobach farmaceutycznymi , w produkcji materialów wybuchowych , garbników, alkoholu i innych . Róznorodnośc wykorzystaniu cukru decyduje o jego pozycji w handlu miedzynarodowym . Glównymi surowcami do pozyskiwania cukru jest trzcina cukrowa i burak cukrowy

Trzcina cukrowa –jest wieloletnią trawą o wysokości 4-6m, której lodygi wypelnia miązsz zawierający 20% sacharozy . Wymaga stalej wysokiej temperatury w ciągu roku i od 1200 do 1600 mm opadów rocznie .Najwieksze uprawy trzciny cukrowej znajdują sie w Azji Pol-Wsch: W Indiach , Pakistanie, Tajwanie, Tajlandii , Bangladeszu i w krajach Ameryki Środkowej i Poludniowej : Na Kubie, w Kolumbii, Ekwadorze, Peru, Argentynie, , Brazylii, , a ponadto w w St. Zjednoczonych, w Afryce (RPA, Egipcie) , a takze w Australii .

Rośliny oleiste – w śród nich wyróznia sie polowe, jednoroczne, i drzewiaste lub krzewiaste , wieloletnie , Najwiecej tluszczu spośród roślin jadalnych otrzymuje sie z soi , palmy kokosowej , palmy oleistej , orzeszków ziemnych , oliwek , slonecznika , zepaka , rzepiku i sezamu

Produkcja roślinna w Polsce Zauwazyc mozna przewage zbóz . Najwieksze znaczenie mają : przecina, zyto, jeczmien , pszenzyto, owies i kukurydza . Zboza uprawiane są w Polsce od dawna i mają wszechstronne znaczenie : alimentacyjne, pastewne i przemyslowe.

Przecina zajmuje pierwsze miejsce wśród zbóz pod wzgledem powierzchni zasiewów - okolo 20 % powierzchni gruntów ornych. Pas jej upraw ciągnie sie od Zulaw Wiślanych przez Kujawy , Wielkopolske az do Niziny Śląskiej . Uprawia sie ją równiez na zyznych glebach wyz. Lubelskiej i niz Sandomierskiej . W Europie pod wzgledem wyprzedza nas tylko Francja (677 kg/os.)

Jeczmien Jest zbozem wykorzystywanym w przemyśle spozywczym, choc we wschodniej i centralnej Polsce przewaza jego wykorzystane paszowe . Podobnie jak przecina wymaga on dobrych gleb, o duzej wilgotności .

Przezyto : Zaczeto uprawiac pod koniec lat 80tych., charakteryzuje sie malymi wymaganiami wobec warunków naturalnych, a przy tym daje wysokie plony. Zyskuje wśród rolników coraz wiekszą popularnośc , choc przez cześc gospodarstw nadal traktowane jest –jako innowacja – z pewną nieufnością

Owies w Polsce (ze wzgledu na spadek chowu koni) maleje , Uprawiana jest na obszarach pojeziernych i podgórskich, charakteryzujących sie nieco wiekszą ilością opadów atmosferycznych

Ziemniaki Stanowią podstawowe pozywienie Polaków , Litwinów, Bialorusinów, Są takze uzywane jako pasza dla trzody chlewnej i jako surowiec dla przemyslu spozywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego ., Mają male wymagania glebowe, i klimatyczne , ale ich uprawa jest b. Pracochlonna . Ziemniaki zajmują w Polsce okolo 12% powierzchni zasiewów.. Pod wzgledem wielkości zbiorów ziemniaków Polska zajmuje 3miejsce w Świecie po Chinach i Rosji .Pod wzgledem ilości ziemniaków przypadających na 1 mieszkanca (Polska 67 1 kg . osobe ) wyprzedza nas tylko Bialoruś (981 kg .osobe). Ziemniaki są tez takze naszym waznym produktem do eksportu.

Do roślin przemyslowych nalezą: buraki cukrowe, rzepak, len konopie, tyton i chmiel . Najlepszych gleb wymagają buraki cukrowe, które udają sie w warunkach cieplego i wilgotnego lata Uprawa buraka skupia sie takze w poblizu wielkich cukrownie , Burak ten bowiem ˇle znosi dlugi transport i skladowanie , tracąc na zawartości cukru.

Do roślin pastewnych zaliczamy : buraki pastewne, brukiew, marchew koniczyne i lucerne. Koniczyna i Lucerna są roślinami motylkowymi wzbogacającymi glebe w związki azotowe

W Polsce uprawia sie glównie 7 podstawowych warzyw gruntowych. Są to ogórek, pomidory, buraki cwiklowe, kalafiory , kapusta, marchew i cebula, do mniejszych upraw zaliczyc mozna : por, seler , papryke, salate , pietruszke,, koper. Wielkośc upraw uzalezniona jest od czynników pogodowych , glebowych , nawozenia organicznego , urządzen , „deszczowania” upraw i mechanizacji zbiorów. Warzywa Uprawia sie na duzą skale w poblizu wiekszych miast i zakladów przetwórczych, Zajmują one w Polsce ok. 2% pow. Zasiewów . Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc na świecie w zbiorach porzeczek . . Polska takze zajmuje wysokie miejsce w zbiorach truskawek, malin i jablek, Znaczna ich cześc przeznaczona jest eksport .

Chów zwierząt gospodarskich

Rozwój chowa zwierząt , warunkuje przede wszystkim baza paszowa , specjalizacja produkcji , zabiegi . Baze zootechniczne , stan infrastruktury i rynek zbytu

Baza zbytu stanowią ląki i pastwiska , rośliny pastewne oraz pasze treściwe . Baza surowcowa w wielu krajach jest uzupelniana importem zbóz lub lub pasz treściwych .

Na ziemi istnieje stosukowo malo zwierząt –udomowionych w porównaniu z liczbą gatunków roślin Do nich nalezą kozy , owce , bydlo, konie , bawoly wielblądy , renifery , slonie indyjskie, drób , pszczoly i jedwabniki .

Podstawowymi produktami zwierzecymi są tluszcze , mieso, jaja , welny, skóry, pierze, futra, miód i kokony jedwabników

Produktem ubocznym chowu zwierząt jest nawóz naturalny uzywany do uprawy roślin . Do zwierząt odgrywających duzą role w gospodarce nalezą : bydlo rogate, trzoda chlewna , konie, kozy, zwierzeta futerkowe ,jedwabniki i pszczoly.

Na Poziom gospodarki hodowlanej kraju ma wplyw wiele czynników: - ilośc i jakośc wyprodukowanych pasz –stan ilościowy zwierząt (poglowie) - liczba zatrudnionych i kwalifikacje ludzi zatrudnionych w tej dziezinie rolnictwa. – stan pomieszczen gospodarczych przeznaczonych do chowu zwierząt i ich wyposazenie techniczne –oplacalnośc chowu i hodowli zwierząt gospodarskich

Mieso – dostarczają wszystkie udomowione zwierzeta , ale jego spozycie przez ludnosś ograniczają czesto zwyczaje religijne. . W krajach wysoko rozwinietych duzy wplyw na diete mają badania naukowe.

Mleka – zalecane do konsumpcji przede wszystkim dla dzieci , . Mleko jest przerabiane w duzej cześci na sery biale, zólte i jogurty.

Welna - Otrzymywana z owiec, wielblądów , lam , kóz , królików , a z kokonów jedwabników otrzymuje sie jedwab naturalny.

Ląkami przyjelo sie nazywac obszar pokryty wysoką trawą,

Pastwiska jest pokryte niskimi trawami luˇno kepkowymi , pozywnymi dla zwierząt

Świnie nalezą do najbardziej wydajnych zwierząt pod wzgledem efektów produkcyjnych . Dostarczają miesa, tluszczu, skóry. Chowy trzody chlewnej systematycznie wzrasta mimo ograniczen spozywania wieprzowiny.

Owce. Są one b. Wytrzymale na trudne warunki przyrodnicze , a ich chów rozwija sie w klimacie zarówno cieplym jak i chlodnym , . Chów owiec rozwija sie tam gdzie niema warunków do chowu bydla

Konie – Przede wszystkim prowadzona dla celów sportowych, a tylko w niektórych krajach dla celów pociągowych i na mieso . Polska nalezy do krajów znanych na świecie z hodowli koni rasowych i sportowych

Drób –Odgrywa znaczącą role w gosp. Zywnościowej poszczególnych krajów , do drobiu zalicza sie m.in. kury, indyki, perlcie, kaczki, gesi i golebie.

Chów Zwierząt w Polsce : Polska nalezy do krajów o rozwinietym chowie zwierząt gospodarskich .

Wystepujące w Polsce wahania produkcji spowodowane są niedoborem pasz, ich wysoki koszt oraz nadprodukcją zwierzecą w pewnych okresach . Do grupy zwierząt który rozwinąl sie w Polsce na szeroką skale nalezą: bydlo, trzoda chlewna, owce, konie, i drób.

Rolnictwo Krajów wysoko Rozwinietych Cechy. - duza produkcja zbóz oraz roślin przemyslowych , owoców i warzyw , rozwinietym, chowem zwierząt , co powoduje tworzenie duzych nadwyzek produkcji rolnej

-wielkośc gospodarstw umozliwiająca mechanizacje upraw

- Rozbudowana infrastruktura,

- Rozwiniety przemysl rolno-spozywczy , pozwalają przetwarzac i przechowywac surowce rolnicze ,

-wysoka towarowośc.

W krajach europy zach. I w stanach Zjednoczonych są problemy z nadprodukcją plodów rolnych .

W krajach Unii Europejskiej jest prowadzona wspólna polityka rolna .

W ostatnich latach rolnictwo krajów Europy Środkowej i Wschodniej znalazlo sie w trudnej sytuacji .

Rolnictwo w Krajach slabo rozwinietych. Cechą jest dominacja produkcji roślinnej , monokulturowo-plantacyjnej . W tych krajach wystepuje maly popyt na zywnośc. Rolnictwo ma charakter tradycyjny , a ziemia jest rozdrobniona wśród rolników , co powoduje, malą wydajnośc pracy i duze zatrudnienie

Rolnictwo Ekologiczne : Zalozeniami : - produkcja zdrowej zywności – ochrona środowiska przyrodniczego przez rezygnacje ze szkodliwych środków ochrony roślin . – Stosowanie – zamiast sztucznych nawozów mineralnych –obornika –kompostu, torfu, roślin zielonych - Gospodarowanie bez niszczenia gleby, wody, krajobrazu, oparte na minimalnej ingerencji czlowieka w środowisku - -uprawa miedzy plonów – zapobiegająca degradacji gleby , - Stosowanie nowych odmian - odpornych na choroby. – ścisle dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do zjawisk fenologicznych , precyzyjnie określanie terminów siewu.

-propagowanie oświaty rolniczej - dobra znajomośc gleby , jej wlaściwości, chemiczne , fizyczne , biologiczne .

- Stosowanie odpowiedniego sąsiedztwa roślin ‘

Rolnictwo Polskie na tle rolnictwa europejskiego Niekorzystna róznica w gospodarowaniu lezy w sposobach gospodarowania ziemią . mimo to polska nalezy do waznych w Europie , a nawet we świecie dostawców zbiorów rolnych

Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Rolnictwo ekologiczne
  2. Rolnictwo Brazylii
  3. Inne prace na ten sam temat:
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie