Wyślij / drukuj

Poz.gł.O-organiczny,A-próchniczy,B-wzbogacenia,C-skały macierzystej,E-wymywania,G-glejowy,P-bagienny gleby org,D-położenie miner.gl.org,M-murszowy gl.org,R-podłoże skalne,K-warstwa korzeniowa;cechy i właść.poz:a-(przybagienny)dobrze złożona mat.org.zakumulowana w min.części gl.w warunkach hydromorficznych,stos.do poz.gł.AnpAa;an-(antropogeniczny)poziom lub warstwa wytw.w wyniku gosp.działalności człow(nie Uprawa rolna);b-poziom kopalny;br-akumulacja na miejscu,nieiluwialna,typowa dla gleb brunatnych,stos.się z połącz.z poz.gł.Bnp.Bbr;ca-akumulacja węglanu wapnia;cn-akumulacja półtoratlenków węglanów w formie konkrecji lub pieprzów,np.Ccacn;cs-akumulacja siarczanu wapnia np.Ccs;es-eluwialne wymycie żelaza i glinu,np.Ees;et-wymycie frakcji ilstej,np.Eet;e-utwór torfiasty lub murszowaty w glebach org-min.;f-podpoziom z mat.org.częściowo rozłoż.np.Of;fe-iluwialna Akumulacja żelaza,np.Bfe;g-cechy glejowe lub poglejowe,odzwierciedlającą okresową nadmierną Wilgotność spowodowaną wodami opadowymi okresowo stagnującymi nad poziomami lub warstwami trudno przeuszczalnymi albo w ich obrębie,np.Eg,Bg;gg-cechy oglejenia od wód gruntowych oznaczające bardzo silną redukcję,np.Ggg,Cgg;gy-gytia;h-podpoziom zawierający zhumifikowaną,dobrze rozłoż subst.org.np.Oh,Ah;i-utwór murszasty w gl.org-mułowych;l-podpoziom ściółki w powierzchniowej części poziomu O gleb min.i org.np.,O1;na-poziom wzbogacenia w sod wymienny;ni-torf niski;n-poziom namułów mineralnych rozdzielających warstwy org;m-muł;ox-rezydualna Akumulacja półtoratlenków,stos.do poz.B z orsztynem,rudą łąkową itp.Box;p-poziom rozluźniony,wzruszony przez orkę lub inne zabiegi spulchniające,np.Ap
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleby.
  2. Pomiary kątów poziomych
  3. Gleby w Polsce
  4. Gleby brunatne
  5. zanieczyszczenia gleby
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie