Prezentacja z informatyki na temat:

Dziura Ozonowa

Wyślij / drukuj
str 3
Ochrona warstwy ozonowej
Już w 1971 roku dwóch chemików zauważyło i udowodniło niszczący wpływ freonów na warstwę
ozonową atmosfery. Byli nimi prof. Sherwood Rowland i dr Mario Molina (laureaci Nagrody Nobla w
dziedzinie chemii z 1995 roku). Komisja do spraw ochrony środowiska ONZ zwróciła uwagę na to
zjawisko dopiero w 1976 roku. Od tego czasu freony znalazły się na liście związków chemicznych
niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Konkretne działania mające na celu niedopuszczenie
do zmniejszania się warstwy ozonowej nad powierzchnią kuli ziemskiej zaczęto jednak podejmować
dopiero od 1982 roku, kiedy to dr Joe Farman odkrył na Antarktydzie Zachodniej całkowity zanik
ozonu w atmosferze. W 1987 roku w celu ochrony warstwy ozonowej z inicjatywy UNEP (Programu
Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych) 31 państw (w tym Polska) podpisało Protokół
Montrealski. Zakładano w nim 50 - procentowe ograniczenie produkcji freonów do 2000 roku w
stosunku do wartości z 1986 roku. Od 1990 roku rzeczywiście obserwuje się zmniejszenie tempa
wzrostu freonów w atmosferze - z 5% rocznie do mniej niż 3%. Ponadto 11 października 1990 roku
Polska stała się członkiem Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej, w myśl
której zakazana jest produkcja freonów oraz import zagranicznych urządzeń chłodzących
zawierających freony. Można więc mówić o znacznym wzroście świadomości władz i społeczeństwa,
co jest pocieszającym zjawiskiem. W produkcji kosmetyków i dezodorantów nie stosowane są już
praktycznie freony, a jako nośniki używane są inne, nieszkodliwe dla środowiska gazy - propan i
butan. Kosmetyki te oznaczane są jako "CFC frez" lub "ozon friendly" (przyjazne ozonowi). Także
nowoczesne lodówki i chłodziarki są urządzeniami bezfreonowymi.
str 4
Dziura ozonowa i kosmiczne
katastrofy
Symulacje astrofizyczne sugerują, że warstwa ozonowa mogłaby
zostać zniszczona przez bliski Ziemi rozbłysk promieniowania
gamma związany ze "śmiercią" gwiazdy. Źródło tego zjawiska nie
jest do końca znane, ale szansa wystąpienia takiej katastrofy w
ciągu najbliższego stulecia jest znikoma - przewiduje się, że
"śmierć" Słońca nastąpi za około 4 mld lat. Skutkiem
oddziaływania na atmosferę promieni gamma zgodnie z
symulacjami w zamkniętym obecnie instytucie fizyki pod Genewą
w Szwajcarii miałoby być wytworzenie ogromnych ilości tlenków
azotu, które weszłyby w reakcję z ozonem doprowadzając do jego
rozpadu. Dziura ozonowa ogarnęłaby całą planetę na wiele
miesięcy.
Istnieje też hipoteza, według której wymieranie pod koniec
permu spowodowała emisja gazów wulkanicznych. Weszły one w
reakcję z ozonem powodując powstanie dziury ozonowej, co (wg
tej hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.
str 5
Dziura Ozonowa Nad Żywcem.
str 6
Oddziaływanie Dziury Ozonowej Na
Organizmy Żywe
Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego
docierającego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania
ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ może
uszkadzać komórki (oparzenia), oraz może uszkadzać materiał genetyczny
komórek. U ludzi i zwierząt może wywoływać zmiany nowotworowe (m.in.
czerniak złośliwy). Organizm ludzki broni się przed ultrafioletem, wytwarzając
barwnik (melanina) powodujący pochłanianie promieniowania w warstwie
powierzchniowej skóry, zawartość tego barwnika objawia się ciemnieniem
skóry.
str 8
Ozon
stratosferyczny pochłania część promieniowania
ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.
Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są
szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą
uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny
komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany
nowotworowe.
str 9
Przyczyny Powstawania Dziury Ozonowej
Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania
promieniowania ultrafioletowego słońca z cząsteczkami
atmosferycznego tlenu. Powstały ozon rozpada się reagując z
niektórymi związkami chemicznymi szczególnie chloru i fluoru. Gdy
zaczęto używać związku zwanego freonem 12 oraz innych
fluoropochodnych metanu i etanu (nazywanych wspólnie freonami
lub CFC) do produkcji aerozoli.
Związki te wykorzystywane były w konstrukcji systemów
chłodniczych: w sprężarkach lodówek, w chłodniach i urządzeniach
klimatyzacyjnych, w produkcji lakierów, w przemyśle kosmetycznym,
w medycynie, w przemyśle komputerowym (jako delikatne środki
czyszczące).
str 10
Po pewnym czasie stwierdzono, jak katastrofalne skutki
przynosi używanie tych związków dla warstwy ozonowej.
Cząsteczki freonów nie wchodzą w reakcję z innymi
substancjami i nie rozpadają się, mogą więc żyć w
atmosferze ponad 100 lat. Owa niezniszczalność
freonów oraz lekkość pozwalająca na przenikanie aż do
ozonosfery zaniepokoiły chemików. Z ich założeń
wynikało, że w ozonosferze miliony ton lekkich freonów
pod wpływem promieniowania ultrafioletowego
rozkładają się na pierwiastki: węgiel, fluor i chlor.
Wprawdzie węgiel spala się, ale fluor i jeszcze silniej
chlor rozpoczynają reakcję łańcuchową z ozonem
powodując tworzenie się tlenków i powstanie zwykłego
tlenu dwuatomowego.
str 11
Dziura Ozonowa Nad Antarktydą
NIEBIESKI – Dziura
ozonowa
ŻÓŁTY, ZIELONY –
Powłoka ozonowa
(ozonosfera)
str 14
Co To Jest Ozon?
Gdzie On Się Znajduje?
Jak Powstaje Ozon?
Ozon jest to jedna z dwóch odmian alotropowych tlenu. „Zwykły” tlen ma
postać cząsteczek dwuatomowych ‘O2’ Ozon, względnie rzadko występujący,
to druga odmiana tlenu o wzorze ‘O3’.
Około 90% ozonu znajduje się w atmosferze, położonej na wysokości od około
10 do 50 km nad powierzchnią Ziemi. Ten stratosferyczny ozon znany jest pod
nazwą „warstwy ozonowej”.
W stratosferze, w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego w
paśmie ultrafioletu, czyli fali o długości 280-320 mm cząsteczka tlenu ‘O2’
zostaje rozbita na dwa atomy tlenu ‘O’. Ten atomowy ‘O’ jest bardzo aktywny
chemicznie i reaguje z tlenem cząsteczkowy ‘O2’ tworząc ozon ‘O3’.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. ppt ppt Pobierz wersję oryginalną
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Dziura ozonowa i efekt cieplarniany
  2. Dziura Ozonawa
  3. Inne prace na ten sam temat:
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie