referat z pedagogiki lub psychologii na temat:

Metoda projektu jest jedną z najatrakcyjniejszych metod nauczania

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Metoda projektu jest jedną z najatrakcyjniejszych metod nauczania.

Jej podstawową zaletą jest możliwość realizacji nauczania holistycznego.

W opracowaniu konkretnych przedsięwzięć można zaangażować nauczycieli różnych przedmiotów. Najlepszym przykładem może być przygotowanie wycieczki szkolnej np. w Bieszczady. Grupa uczniów, pod kierunkiem nauczyciela historii, może opracować historię tego regionu i trasę, uwzględniając najważniejsze miejsca związane z wydarzeniami historycznymi. Inna grupa, pod kierunkiem nauczyciela biologii, może zgromadzić Informacje na Temat fauny i flory oraz parków narodowych i rezerwatów przyrody tego regionu. Nauczyciele plastyki
i muzyki pomogą opracować zagadnienia związane z folklorem, specyfiką architektoniczną np. cerkwi bieszczadzkich. Polonista może pokazać literackie obrazy Bieszczad, zwrócić uwagę na język mieszkańców tego regionu.

Realizacja takich projektów, jak sesje popularnonaukowe, konkursy, wycieczki, obozy naukowe, Prawybory itp., doskonale uzupełnia wiedzę i umiejętności
z różnych przedmiotów. Istotną zaletą tej Metody jest możliwość aktywnego uczestnictwa wszystkich uczniów w klasie w planowanym i realizowanym przedsięwzięciu.
Praca metodą projektu nie dezorganizuje zajęć szkolnych, większość zadań uczniowie wykonują w domu, w bibliotece, w swoim wolnym czasie
lub na zajęciach kół zainteresowań.

Bardzo ważnym aspektem tej Metody jest to, że uczniowie widzą efekty swojej pracy i mogą je konfrontować z osiągnięciami innych uczniów.
Z własnego doświadczenia wiem, że stosowanie tej Metody daje dużą satysfakcję zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Zalety projektu:
 • ma określone cele i Metody pracy, ich doboru uczniowie dokonują samodzielnie; niewątpliwie daje to możliwość kształtowania umiejętności myślenia ekonomicznego i pragmatycznego,
 • ma określone terminy realizacji, całości i poszczególnych etapów, dzięki temu wyrabia takie cechy, jak umiejętność planowania, organizowania warsztatu pracy, zdyscyplinowania,
 • wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację, uczniowie samodzielnie przydzielają sobie zadania; uczy to zdyscyplinowania i odpowiedzialności oraz kształtuje umiejętność dzielenia się rolami w grupie,
 • znane są kryteria oceny; Nauczyciel określa kryteria oceniania całości projektu oraz rezultatów pracy uczniów na poszczególnych etapach,
 • przewaga pracy w grupach, część zadań może być realizowana indywidualnie, zawsze taka Forma pracy posiada duże walory, wyrabia wśród uczniów umiejętność współdziałania, poszukiwania kompromisów, zdyscyplinowania, rozwiązywania konfliktów, prezentacji własnych opinii i słuchania innych,
 • uczniowie pracują samodzielnie, Nauczyciel występuje w roli konsultanta, ocenia rezultaty prac na poszczególnych etapach, uczniowie muszą także dokonywać samodzielnie oceny swoich działań,
 • możliwość zaangażowania w prace nad projektem osób spoza szkoły np. ekspertów, rodziców, sponsorów, ta Metoda może doskonale aktywizować środowisko, w którym znajduje się szkoła,
 • rezultaty pracy prezentowane są publicznie na Forum klasy lub przed szerszym gremium, dzięki temu uczniowie mogą konfrontować rezultaty swojej pracy z osiągnięciami kolegów, doskonalą także swoje umiejętności związane z najskuteczniejszą prezentacją swoich propozycji,
 • Metoda projektu umożliwia także realizowanie głównych założeń programu kształtowania umiejętności związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością, takich jak zaplanowanie kosztów realizacji projektu, poszukiwanie sojuszników, skuteczne przekonanie innych do celowości realizacji przedsięwzięcia itp.
projekt badawczy - zebranie i usystematyzowanie informacji o pewnych zagadnieniach (historia regionu, zabytki, środowisko naturalne, środowisko społeczne); zob.: L. Kujawa, "Projekt Polacy i Żydzi w Lublinie. Razem, a jednak osobno" [w:] "Edukacja i konstytucjonalizm", Lublin 2000; M. Klimczak,
"O metodzie projektu w warsztacie nauczyciela", Scriptores Scholarum, nr 4/1999,
przedsięwzięcie- przygotowanie i podjęcie jakiegoś działania w środowisku lokalnym, na terenie klasy lub szkoły (uroczystości szkolne, wycieczki itp.).

Lp. ETAP REALIZACJI ZADANIA DLA UCZNIÓW ZADANIA DLA NAUCZYCIELA
1. Przygotowanie metody - określenie możliwości uczniów - Ocena własnych zasobów (osobowość i intelektu) - Ocena zasobów szkoły i środowiska - określenie celów kształcenia - zaplanowanie własnych działań w trakcie przygotowania i realizacji projektu - przygotowanie kryteriów oceny
2. Wybór tematu i określenie celów projektu - poszukiwanie pomysłów przez wszystkich uczniów
(tzw. Burza mózgów) - Selekcja pomysłów
(analiza SWOT) - sformułowanie tematu i ustalenie celów projektu - opracowanie krótkiego eseju, prezentującego główne założenia projektu i uzasadnienie wybranego tematu
- przedstawienie rodzaju lub zakresu tematycznego projektu - dokonanie lub zaakceptowanie podziału na grupy - Ocena dotychczasowych rezultatów pracy uczniów (oryginalność pomysłu, trafność wyboru tematu, celowość projektu, umiejętność prezentacji pomysłu)
3. Przygotowanie konspektu projektu - przygotowanie harmonogramu działań - dokonanie przydziału zadań - sporządzenie kosztorysu - udzielanie konsultacji - Ocena efektów pracy na tym etapie
4. Realizacja projektu - zbieranie informacji i ich opracowanie - poszukiwanie sojuszników - techniczne przygotowanie lub wykonanie projektu
(w przypadku projektu
badawczego będą to np.
monografie, albumy, filmy, w przypadku przedsięwzięcia
zaproszenia, foldery, plakaty, dekoracje itp.)
- udzielanie konsultacji - Ocena efektów pracy na tym etapie
5. Prezentacja projektu - uczniowie prezentują swoje projekty i współuczestniczą w ich ocenie - w przypadku przedsięwzięcia prezentację zastępuje realizacja projektu - Ocena prezentacji - Ocena udziału w pracach poszczególnych uczniów - Ocena całości projektu

Nauczanie metodą projektu, jest alternatywą dla systemu nauczania klasowo-lekcyjnego, w którym występuje proste i bierne nauczanie. Nauczanie projektowe rozszerza wąskie ramki oddzielnych przedmiotów. Pomaga uzyskać kompleksową wiedzę. Nauczyciel zadaje uczniom „przestrzeń” możliwych celów działań i dróg do ich dochodzenia, z których Uczeń wybiera najbardziej dla siebie odpowiednią „dopasowując do swoich możliwości”, a więc bez narzuceń, co nie zabija u niego chęci do uczenia się i nie stawia mu przeszkód nie do pokonania. Projekty, wykonywane przez uczących się, mogą być wieloprzedmiotowe lub międzyprzedmiotowe. Nauczanie metodą projektów wzmacnia zainteresowanie do nauki ze strony uczniów dlatego, że projekt:
 1. Jest zorientowany osobowo;
 2. Wykorzystuje mnogość dydaktycznych podejść (nauka przez działanie, niezależna wiedza, koedukacyjna nauka, odgrywanie ról, heurystyczne i problemowe nauczanie, dyskusja, grupowe Nauczanie itd.);
 3. Sam motywuje się, poprzez wzrost zainteresowania do pracy w miarę jej wypełniania;
 4. Pozwala uczącemu uczyć się, na własnym doświadczeniu i doświadczeniu innych;
 5. Przynosi zadowolenie uczniom, widzących Produkt swojej pracy.
Projekt może być indywidualny, ale zazwyczaj jest rezultatem wspólnych działań uczniów. Przy pracy z projektem Nauczyciel spełnia następujące funkcje:
 1. Pomaga uczącym się w poszukiwaniu źródeł, pomocnych im w pracy nad projektem.
 2. Sam Staje się źródłem informacji.
 3. Koordynuje cały proces, zachęcając i wspierając uczniów.

  Z przedstawionych wyżej rozważań można wyprowadzić wnioski:
  • Technologia nauczania projektowego rozszerza wąskie ramki oddzielnych przedmiotów i jest skierowana na formowanie „łącznych” zdolności,
  • Technologia ta za główny cel stawia ideologię rozwoju, a nie translację wiedzy,
  • Technologia zmienia stosunek nauczyciela i ucznia, gdzie występuje dialog, w którym Pedagog przestaje wypełniać rolę „cywilizacyjnej myśli”; odbywa się wzajemne wzbogacanie Jeden drugiego.

 4. Technologia definitywnie nie odcina się od tradycyjnych metod nauczania, ale zostawia uczniowi Prawo wyboru, tym samym pozwala jemu samemu budować swoją osobowość.
Praca nad projektem

1. Określenie tematu
Działania ucznia Działania nauczyciela
Wstępnie, samodzielnie studiują informację razem z nauczycielem, można też z rodzicami (jeśli wykorzystuje się np. kroniki rodzinne) lub ustalają temat. Określają cele, wyciągają hipotezy. Bronią wybranego tematu przed grupą. Pomaga przy określeniu tematu lub sformułowaniu problemu przyszłego projektu. Zaznajamia z istotą podejścia do projektu.

2. Planowanie
 1. Określić źródła informacji (archiwa, muzea, spotkania z naocznymi świadkami zdarzeń, Zasoby internetowe).
 2. Zestawić spis literatury.
 3. Obrobić Informacje (pracować z dokumentami, opracować wywiad).
 4. Określić formę prezentacji rezultatów.
 5. Określić obowiązki i zakres pracy (przy projekcie grupowym).
Działania ucznia Działania nauczyciela
Bardzo ważne, aby Uczeń sam poszukiwał źródeł informacji, próbował sam przestudiować dane, zwracając się do nauczyciela jedynie po rekomendacje (polecenia). Ważne, żeby samodzielnie były opracowane spostrzeżenia. Pomaga w dostępie do archiwów, muzeów i innych źródeł. Podaje Informacje o prawidłowościach pracy z dokumentami i innymi źródłami. Pomaga wybrać kryteria oceny.

3. Poszukiwanie
 1. Zbiór informacji
 2. Praca analityczna
 3. Projektowanie
Działania ucznia Działania nauczyciela
Zbierają informacje. Przeprowadzają analizę. Konfrontują ze sobą różne punkty widzenia. Projektują indywidualnie lub grupowo pracę. Obserwuje i doradza. Pośrednio kieruję pracą oraz przewiduje (nie wszyscy uczniowie tutaj mogą się wspiąć na wyższy poziom). Ocenia indywidualny wkład każdego ucznia w projekt.


4. Opracowanie
Działania ucznia Działania nauczyciela
Piszą i legalizują pracę. Tworzą Projekt jako jedną całość. Udziela rad. Pokazuje wzorce dobrze sformułowanych projektów. Pomaga napisać wstęp, bibliografię. Prawidłowo określić formę, zakończenie.

5. Prezentacja (Obrona)
 1. Ustna Prezentacja z demonstracją materiałów na forum.
 2. Przygotowanie referatu.
 3. Przedstawienie projektu w grupie, np. Forma dramy (po to, by można było podać Informacje (wskazówki).
Działania ucznia Działania nauczyciela
Każdy indywidualnie prezentuje się. Bierze czynny udział w dyskusji na Temat prac innych uczniów. Słucha, zadaje pytania.

6. Ocenianie
Działania ucznia Działania nauczyciela
Samoocena. Omówienie ocen innych członków grupy. Indywidualnie ocenia każdego, a następnie pracę w całości. Pokazuje niewykorzystane możliwości, daje wskazówki do przyszłej pracy.

7. Lekcja

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w klasie z opanowanej tematyki.
Działania ucznia Działania nauczyciela
Przygotowują materiały, ilustracje, itp. Obmyślają interesujące formy przeprowadzenia lekcji, Metody wciągnięcia kolegów w poznanie danego tematu. Daje metodyczne instrukcje. Razem z uczniami przygotowuje Plan lekcji.

System Oceny Ogromną rolę w dowolnej technologii kształcenia odgrywa Mechanizm oceniania. W szkole Uczeń nie może uciec przed reakcją ze strony nauczyciela i rówieśników. Dorosły zaś może sam wybrać działanie, w którym czuje się kompetentnym. Dla ucznia takiej możliwości nie ma. Nawet, jeśli ta lub inna szkoła, nie zapewnia mu sukcesu, jeśli on czuje, że jest nie władny z tym się uporać, nie może wybrać Metody nauczania. Technologia nauczania projektowego pozwala uczniowi wybrać Model kształcenia. Nauczyciel tylko wskazuje „obszar” możliwych celów działania i dróg ich osiągnięcia. Dlatego ważnym jest, aby stworzyć taką atmosferę, która by usuwała bariery na drodze autentycznie twórczej nauki. Na przestrzeni wielu lat wybitni pedagodzy podkreślali znaczenie emocjonalnych aspektów w wychowaniu i kontaktach. Jednakże wcześniej uwagę zwracali przede wszystkim na negatywne Emocje przeżyć w procesie wychowawczo-dydaktycznym. Technologia nauczania projektowego pozwala odejść od tradycyjnego oceniania sześciostopniowego i zamienić je na Ranking wiadomości i umiejętności. Ranking może być opracowany wspólnie z uczniami. Można tu zaproponować następujący schemat oceniania.Kryteria oceniania
1 ETAP 1 ETAP
- AKTUALNOŚĆ TEMATU 3 pkt.
- STUDIOWANIE TEMATU 3 pkt.
- OSOBISTE ZAINTERESOWANIE TEMATEM 5 pkt
- STAWIANIE CELÓW 5 pkt.
- BUDOWANIE HIPOTEZY 5 pkt.
- WYBÓR FORMY PREZENTACJI 5 pkt.
2 ETAP 2 ETAP
- ŹRÓDŁA INFORMACJI 5 pkt.
- PEŁNY SPIS LITERATURY 5 pkt.
- UZASADNIENIE OCENY 3 pkt.
- PRACA Z DOKUMENTAMI 5 pkt.
- PRACA W BIBLIOTECE 5 pkt.
- OPRACOWANIE WYWIADU 5 pkt.
3 ETAP 3 ETAP
- INFORMACJA NAUKOWA 5 pkt.
- NAUKOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU 5 pkt.
- UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY 5 pkt.
- PRZEDSTAWIENIE PUNKTU WIDZENIA I SAMODZIELNE WYCIĄGANIE WNIOSKÓW 5 pkt.
4 ETAP 4 ETAP
- OPRACOWANIE NAUKOWEGO PODEJŚCIA 5 pkt.
- OPRACOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW 5 pkt.
- PRAWIDŁOWOŚĆ SPISU BIBLIOGRAFII 5 pkt.
- LOGICZNOŚĆ W SAMODZIELNYCH WNIOSKACH 5 pkt.
- WSTAWIANIE ODSYŁACZY DO ŹRÓDEŁ 5 pkt.
- BUDOWA PROJEKTU 5 pkt.
- PRZYGOTOWANIE KARTY TYTUŁOWEJ 5 pkt.
5 ETAP 5 ETAP
- PODEJŚCIE NAUKOWE DO ODCZYTU (PREZENTACJI) 5 pkt.
- NAUKOWE PODEJŚCIE DO REFERATU 5 pkt.
- PODEJŚCIE NAUKOWE DO „ZBIORÓW INFORMACJI” 5 pkt.
- NAWYKI PUBLICZNEGO WYSTĄPIENIA 5 pkt.
- ODPOWIADANIE NA PYTANIA 4 pkt.
- UCZESTNICZENIE W DYSKUSJI NAD PRACĄ 4 pkt.
6 ETAP 6 ETAP
- SPOJRZENIE NA PERSPEKTYWĘ PRZYSZŁOŚCI 5 pkt. - FORMUŁOWANIE SAMOOCENY 5 pkt.
- OBIEKTYWNE OCENIANIE INNYCH 5 pkt.
7 ETAP 7 ETAP
- METODYKA PROWADZENIA LEKCJI 5 pkt.
- PRZYDATNOŚĆ MATERIAŁÓW 4 pkt.
- UŻYWANIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH 3 pkt.
- UMIEJĘTNOŚĆ AKTYWIZOWANIA SŁUCHAJĄCYCH 5 pkt.
- DOBÓR MATERIAŁU 5 pkt.
- OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA 5 pkt.


Wszystkich punktów za pracę można otrzymać:
ETAP OCENA
1 26
2 28
3 20
4 35
5 28
6 15
7 27MAKSYMALNIE PUNKTÓW - 179
OCENA PUNKTY
6 175-179
5 150-174
4 110-149
3 90-109
2 60-89

Podany System oceniania rozwiązuje bardzo ważny problem. Nie wszyscy uczniowie są jednak w stanie przejść Siedem etapów przedstawionego działania. Z tego względu musimy przewidzieć przejście na tradycyjne Metody nauczania. Należy jednak zaznaczyć, że ten System pozwala formułować obiektywną ocenę na wszystkich etapach pracy.
str 1
Metoda projektu jest jedną z najatrakcyjniejszych metod nauczania.
Jej podstawową zaletą jest możliwość realizacji nauczania holistycznego.
W opracowaniu konkretnych przedsięwzięć można zaangażować nauczycieli różnych przedmiotów. Najlepszym
przykładem może być przygotowanie wycieczki szkolnej np. w Bieszczady. [[Grupa]] uczniów, pod kierunkiem
nauczyciela historii, może opracować historię tego regionu i trasę, uwzględniając najważniejsze miejsca
związane z wydarzeniami historycznymi. Inna grupa, pod kierunkiem nauczyciela biologii, może zgromadzić
informacje na [[temat]] fauny i flory oraz parków narodowych i rezerwatów przyrody tego regionu. Nauczyciele
plastyki
i muzyki pomogą opracować zagadnienia związane z folklorem, specyfiką architektoniczną np. cerkwi
bieszczadzkich. Polonista może pokazać literackie obrazy Bieszczad, zwrócić uwagę na [[język]] mieszkańców tego
regionu.
Realizacja takich projektów, jak sesje popularnonaukowe, konkursy, wycieczki, obozy naukowe, [[prawybory]] itp.,
doskonale uzupełnia wiedzę i umiejętności
z różnych przedmiotów. Istotną zaletą tej [[metody]] jest możliwość aktywnego uczestnictwa wszystkich uczniów w
klasie w planowanym i realizowanym przedsięwzięciu.
Praca metodą projektu nie dezorganizuje zajęć szkolnych, większość zadań uczniowie wykonują w domu, w
bibliotece, w swoim wolnym czasie
lub na zajęciach kół zainteresowań.
Bardzo ważnym aspektem tej [[metody]] jest to, że uczniowie widzą efekty swojej pracy i mogą je konfrontować z
osiągnięciami innych uczniów.
Z własnego doświadczenia wiem, że stosowanie tej [[metody]] daje dużą satysfakcję zarówno uczniom, jak i
nauczycielom.
Zalety projektu:
ma określone cele i [[metody]] pracy, ich doboru uczniowie dokonują samodzielnie; niewątpliwie daje to
możliwość kształtowania umiejętności myślenia ekonomicznego i pragmatycznego,
ma określone terminy realizacji, całości i poszczególnych etapów, dzięki temu wyrabia takie cechy, jak
umiejętność planowania, organizowania warsztatu pracy, zdyscyplinowania,
wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację, uczniowie samodzielnie przydzielają sobie
zadania; uczy to zdyscyplinowania i odpowiedzialności oraz kształtuje umiejętność dzielenia się rolami
w grupie,
znane są kryteria oceny; [[nauczyciel]] określa kryteria oceniania całości projektu oraz rezultatów pracy
uczniów na poszczególnych etapach,
przewaga pracy w grupach, część zadań może być realizowana indywidualnie, zawsze taka [[forma]] pracy
posiada duże walory, wyrabia wśród uczniów umiejętność współdziałania, poszukiwania
kompromisów, zdyscyplinowania, rozwiązywania konfliktów, prezentacji własnych opinii i słuchania
innych,
uczniowie pracują samodzielnie, [[nauczyciel]] występuje w roli konsultanta, ocenia rezultaty prac na
poszczególnych etapach, uczniowie muszą także dokonywać samodzielnie oceny swoich działań,
możliwość zaangażowania w prace nad projektem osób spoza szkoły np. ekspertów, rodziców,
sponsorów, ta [[metoda]] może doskonale aktywizować środowisko, w którym znajduje się szkoła,
rezultaty pracy prezentowane są publicznie na [[forum]] klasy lub przed szerszym gremium, dzięki temu
uczniowie mogą konfrontować rezultaty swojej pracy z osiągnięciami kolegów, doskonalą także swoje
umiejętności związane z najskuteczniejszą prezentacją swoich propozycji,
metoda projektu umożliwia także realizowanie głównych założeń programu kształtowania umiejętności
związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością, takich jak zaplanowanie kosztów realizacji
projektu, poszukiwanie sojuszników, skuteczne przekonanie innych do celowości realizacji
przedsięwzięcia itp.
projekt badawczy
- zebranie i usystematyzowanie informacji o pewnych zagadnieniach (historia regionu,
zabytki, środowisko naturalne, środowisko społeczne); zob.: L. Kujawa, "Projekt [[Polacy]] i [[Żydzi]] w Lublinie.
Razem, a jednak osobno" [w:] "Edukacja i konstytucjonalizm", [[Lublin]] 2000; M. Klimczak,
"O metodzie projektu w warsztacie nauczyciela", Scriptores Scholarum, nr 4/1999,
przedsięwzięcie
- przygotowanie i podjęcie jakiegoś działania w środowisku lokalnym, na terenie klasy lub
szkoły (uroczystości szkolne, wycieczki itp.).

Metoda projektu jest jedną z najatrakcyjniejszych metod nauczania.
Jej podstawową zaletą jest możliwość realizacji nauczania holistycznego.
W opracowaniu konkretnych przedsięwzięć można zaangażować nauczycieli różnych przedmiotów. Najlepszym
przykładem może być przygotowanie wycieczki szkolnej np. w Bieszczady. Grupa uczniów, pod kierunkiem
nauczyciela historii, może opracować historię tego regionu i trasę, uwzględniając najważniejsze miejsca
związane z wydarzeniami historycznymi. Inna grupa, pod kierunkiem nauczyciela biologii, może zgromadzić
informacje na Temat fauny i flory oraz parków narodowych i rezerwatów przyrody tego regionu. Nauczyciele
plastyki
i muzyki pomogą opracować zagadnienia związane z folklorem, specyfiką architektoniczną np. cerkwi
bieszczadzkich. Polonista może pokazać literackie obrazy Bieszczad, zwrócić uwagę na Język mieszkańców tego
regionu.
Realizacja takich projektów, jak sesje popularnonaukowe, konkursy, wycieczki, obozy naukowe, Prawybory itp.,
doskonale uzupełnia wiedzę i umiejętności
z różnych przedmiotów. Istotną zaletą tej Metody jest możliwość aktywnego uczestnictwa wszystkich uczniów w
klasie w planowanym i realizowanym przedsięwzięciu.
Praca metodą projektu nie dezorganizuje zajęć szkolnych, większość zadań uczniowie wykonują w domu, w
bibliotece, w swoim wolnym czasie
lub na zajęciach kół zainteresowań.
Bardzo ważnym aspektem tej Metody jest to, że uczniowie widzą efekty swojej pracy i mogą je konfrontować z
osiągnięciami innych uczniów.
Z własnego doświadczenia wiem, że stosowanie tej Metody daje dużą satysfakcję zarówno uczniom, jak i
nauczycielom.
Zalety projektu:
ma określone cele i Metody pracy, ich doboru uczniowie dokonują samodzielnie; niewątpliwie daje to
możliwość kształtowania umiejętności myślenia ekonomicznego i pragmatycznego,
ma określone terminy realizacji, całości i poszczególnych etapów, dzięki temu wyrabia takie cechy, jak
umiejętność planowania, organizowania warsztatu pracy, zdyscyplinowania,
wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację, uczniowie samodzielnie przydzielają sobie
zadania; uczy to zdyscyplinowania i odpowiedzialności oraz kształtuje umiejętność dzielenia się rolami
w grupie,
znane są kryteria oceny; Nauczyciel określa kryteria oceniania całości projektu oraz rezultatów pracy
uczniów na poszczególnych etapach,
przewaga pracy w grupach, część zadań może być realizowana indywidualnie, zawsze taka Forma pracy
posiada duże walory, wyrabia wśród uczniów umiejętność współdziałania, poszukiwania
kompromisów, zdyscyplinowania, rozwiązywania konfliktów, prezentacji własnych opinii i słuchania
innych,
uczniowie pracują samodzielnie, Nauczyciel występuje w roli konsultanta, ocenia rezultaty prac na
poszczególnych etapach, uczniowie muszą także dokonywać samodzielnie oceny swoich działań,
możliwość zaangażowania w prace nad projektem osób spoza szkoły np. ekspertów, rodziców,
sponsorów, ta Metoda może doskonale aktywizować środowisko, w którym znajduje się szkoła,
rezultaty pracy prezentowane są publicznie na Forum klasy lub przed szerszym gremium, dzięki temu
uczniowie mogą konfrontować rezultaty swojej pracy z osiągnięciami kolegów, doskonalą także swoje
umiejętności związane z najskuteczniejszą prezentacją swoich propozycji,
metoda projektu umożliwia także realizowanie głównych założeń programu kształtowania umiejętności
związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością, takich jak zaplanowanie kosztów realizacji
projektu, poszukiwanie sojuszników, skuteczne przekonanie innych do celowości realizacji
przedsięwzięcia itp.
projekt badawczy
- zebranie i usystematyzowanie informacji o pewnych zagadnieniach (historia regionu,
zabytki, środowisko naturalne, środowisko społeczne); zob.: L. Kujawa, "Projekt Polacy i Żydzi w Lublinie.
Razem, a jednak osobno" [w:] "Edukacja i konstytucjonalizm", Lublin 2000; M. Klimczak,
"O metodzie projektu w warsztacie nauczyciela", Scriptores Scholarum, nr 4/1999,
przedsięwzięcie
- przygotowanie i podjęcie jakiegoś działania w środowisku lokalnym, na terenie klasy lub
szkoły (uroczystości szkolne, wycieczki itp.).
str 2
ETAP
1
2
3
4
5
6
7
OCENA
26
28
20
35
28
15
27
MAKSYMALNIE PUNKTÓW - 179
OCENA PUNKTY
6
5
4
3
2
175-179
150-174
110-149
90-109
60-89
Podany [[system]] oceniania rozwiązuje bardzo ważny problem. Nie wszyscy uczniowie są jednak w stanie
przejść [[siedem]] etapów przedstawionego działania. Z tego względu musimy przewidzieć przejście na tradycyjne
metody nauczania. Należy jednak zaznaczyć, że ten [[system]] pozwala formułować obiektywną ocenę na
wszystkich etapach pracy.

ETAP
1
2
3
4
5
6
7
OCENA
26
28
20
35
28
15
27
MAKSYMALNIE PUNKTÓW - 179
OCENA PUNKTY
6
5
4
3
2
175-179
150-174
110-149
90-109
60-89
Podany System oceniania rozwiązuje bardzo ważny problem. Nie wszyscy uczniowie są jednak w stanie
przejść Siedem etapów przedstawionego działania. Z tego względu musimy przewidzieć przejście na tradycyjne
metody nauczania. Należy jednak zaznaczyć, że ten System pozwala formułować obiektywną ocenę na
wszystkich etapach pracy.
str 3
Kryteria oceniania
1 ETAP
- AKTUALNOŚĆ TEMATU 3 pkt.
- STUDIOWANIE TEMATU 3 pkt.
- OSOBISTE ZAINTERESOWANIE TEMATEM 5
pkt
2 ETAP
- ŹRÓDŁA INFORMACJI 5 pkt.
- PEŁNY SPIS LITERATURY 5 pkt.
- UZASADNIENIE OCENY 3 pkt.
3 ETAP
- INFORMACJA NAUKOWA 5 pkt.
- NAUKOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU 5 pkt.
4 ETAP
- OPRACOWANIE NAUKOWEGO PODEJŚCIA
5 pkt.
- OPRACOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW 5 pkt.
- PRAWIDŁOWOŚĆ SPISU BIBLIOGRAFII 5 pkt.
- LOGICZNOŚĆ W SAMODZIELNYCH
WNIOSKACH 5 pkt.
5 ETAP
- PODEJŚCIE NAUKOWE DO ODCZYTU
(PREZENTACJI) 5 pkt.
- NAUKOWE PODEJŚCIE DO REFERATU 5 pkt.
- PODEJŚCIE NAUKOWE DO „ZBIORÓW
INFORMACJI” 5 pkt.
6 ETAP
1 ETAP
- STAWIANIE CELÓW 5 pkt.
- BUDOWANIE HIPOTEZY 5 pkt.
- WYBÓR FORMY PREZENTACJI 5 pkt.
2 ETAP
- PRACA Z DOKUMENTAMI 5 pkt.
- PRACA W BIBLIOTECE 5 pkt.
- OPRACOWANIE WYWIADU 5 pkt.
3 ETAP
- UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY 5 pkt.
- PRZEDSTAWIENIE PUNKTU WIDZENIA I
SAMODZIELNE WYCIĄGANIE WNIOSKÓW 5 pkt.
4 ETAP
- WSTAWIANIE ODSYŁACZY DO ŹRÓDEŁ 5 pkt.
- BUDOWA PROJEKTU 5 pkt.
- PRZYGOTOWANIE KARTY TYTUŁOWEJ 5 pkt.
5 ETAP
- NAWYKI PUBLICZNEGO WYSTĄPIENIA 5 pkt.
- ODPOWIADANIE NA PYTANIA 4 pkt.
- UCZESTNICZENIE W DYSKUSJI NAD PRACĄ
4 pkt.
6 ETAP
- SPOJRZENIE NA PERSPEKTYWĘ PRZYSZŁOŚCI - FORMUŁOWANIE SAMOOCENY 5 pkt.
5 pkt.
- OBIEKTYWNE OCENIANIE INNYCH 5 pkt.
7 ETAP
- METODYKA PROWADZENIA LEKCJI 5 pkt.
- PRZYDATNOŚĆ MATERIAŁÓW 4 pkt.
- UŻYWANIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH
3 pkt.
7 ETAP
- UMIEJĘTNOŚĆ AKTYWIZOWANIA
SŁUCHAJĄCYCH 5 pkt.
- DOBÓR MATERIAŁU 5 pkt.
- OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA 5 pkt.
Wszystkich punktów za pracę można otrzymać:

Kryteria oceniania
1 ETAP
- AKTUALNOŚĆ TEMATU 3 pkt.
- STUDIOWANIE TEMATU 3 pkt.
- OSOBISTE ZAINTERESOWANIE TEMATEM 5
pkt
2 ETAP
- ŹRÓDŁA INFORMACJI 5 pkt.
- PEŁNY SPIS LITERATURY 5 pkt.
- UZASADNIENIE OCENY 3 pkt.
3 ETAP
- INFORMACJA NAUKOWA 5 pkt.
- NAUKOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU 5 pkt.
4 ETAP
- OPRACOWANIE NAUKOWEGO PODEJŚCIA
5 pkt.
- OPRACOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW 5 pkt.
- PRAWIDŁOWOŚĆ SPISU BIBLIOGRAFII 5 pkt.
- LOGICZNOŚĆ W SAMODZIELNYCH
WNIOSKACH 5 pkt.
5 ETAP
- PODEJŚCIE NAUKOWE DO ODCZYTU
(PREZENTACJI) 5 pkt.
- NAUKOWE PODEJŚCIE DO REFERATU 5 pkt.
- PODEJŚCIE NAUKOWE DO „ZBIORÓW
INFORMACJI” 5 pkt.
6 ETAP
1 ETAP
- STAWIANIE CELÓW 5 pkt.
- BUDOWANIE HIPOTEZY 5 pkt.
- WYBÓR FORMY PREZENTACJI 5 pkt.
2 ETAP
- PRACA Z DOKUMENTAMI 5 pkt.
- PRACA W BIBLIOTECE 5 pkt.
- OPRACOWANIE WYWIADU 5 pkt.
3 ETAP
- UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY 5 pkt.
- PRZEDSTAWIENIE PUNKTU WIDZENIA I
SAMODZIELNE WYCIĄGANIE WNIOSKÓW 5 pkt.
4 ETAP
- WSTAWIANIE ODSYŁACZY DO ŹRÓDEŁ 5 pkt.
- BUDOWA PROJEKTU 5 pkt.
- PRZYGOTOWANIE KARTY TYTUŁOWEJ 5 pkt.
5 ETAP
- NAWYKI PUBLICZNEGO WYSTĄPIENIA 5 pkt.
- ODPOWIADANIE NA PYTANIA 4 pkt.
- UCZESTNICZENIE W DYSKUSJI NAD PRACĄ
4 pkt.
6 ETAP
- SPOJRZENIE NA PERSPEKTYWĘ PRZYSZŁOŚCI - FORMUŁOWANIE SAMOOCENY 5 pkt.
5 pkt.
- OBIEKTYWNE OCENIANIE INNYCH 5 pkt.
7 ETAP
- METODYKA PROWADZENIA LEKCJI 5 pkt.
- PRZYDATNOŚĆ MATERIAŁÓW 4 pkt.
- UŻYWANIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH
3 pkt.
7 ETAP
- UMIEJĘTNOŚĆ AKTYWIZOWANIA
SŁUCHAJĄCYCH 5 pkt.
- DOBÓR MATERIAŁU 5 pkt.
- OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA 5 pkt.
Wszystkich punktów za pracę można otrzymać:
str 4
Lp.
1.
ETAP REALIZACJI
Przygotowanie metody
ZADANIA DLA UCZNIÓW
ZADANIA DLA NAUCZYCIELA
- określenie możliwości uczniów
- [[ocena]] własnych zasobów
(osobowość i intelektu)
- [[ocena]] zasobów szkoły i środowiska
- określenie celów kształcenia
- zaplanowanie własnych działań w
trakcie przygotowania i realizacji
projektu
- przygotowanie kryteriów oceny
2.
Wybór tematu i określenie celów
projektu
- poszukiwanie pomysłów przez
wszystkich uczniów
(tzw. [[burza]] mózgów)
- [[selekcja]] pomysłów
(analiza SWOT)
- sformułowanie tematu i ustalenie
celów projektu
- opracowanie krótkiego eseju,
prezentującego główne założenia
projektu i uzasadnienie wybranego
tematu
- przedstawienie rodzaju lub zakresu
tematycznego projektu
- dokonanie lub zaakceptowanie
podziału na grupy
- [[ocena]] dotychczasowych rezultatów
pracy uczniów (oryginalność
pomysłu, trafność wyboru tematu,
celowość projektu, umiejętność
prezentacji pomysłu)
3.
Przygotowanie konspektu projektu - przygotowanie harmonogramu
działań
- dokonanie przydziału zadań
- sporządzenie kosztorysu
Realizacja projektu
- zbieranie informacji i ich
opracowanie
- poszukiwanie sojuszników
- techniczne przygotowanie lub
wykonanie projektu
(w przypadku projektu
badawczego będą to np.
monografie, albumy, filmy, w
przypadku przedsięwzięcia
zaproszenia, foldery, plakaty,
dekoracje itp.)
- uczniowie prezentują swoje
projekty i współuczestniczą w ich
ocenie
- w przypadku przedsięwzięcia
prezentację zastępuje realizacja
projektu
- udzielanie konsultacji
- [[ocena]] efektów pracy na tym etapie
4.
- udzielanie konsultacji
- [[ocena]] efektów pracy na tym etapie
5.
Prezentacja projektu
- [[ocena]] prezentacji
- [[ocena]] udziału w pracach
poszczególnych uczniów
- [[ocena]] całości projektu
Nauczanie metodą projektu, jest alternatywą dla systemu nauczania klasowo-lekcyjnego, w którym występuje
proste i bierne nauczanie. [[Nauczanie]] projektowe rozszerza wąskie ramki oddzielnych przedmiotów. Pomaga
uzyskać kompleksową wiedzę. [[Nauczyciel]] zadaje uczniom „przestrzeń” możliwych celów działań i dróg do ich
dochodzenia, z których [[uczeń]] wybiera najbardziej dla siebie odpowiednią „dopasowując do swoich możliwości”,
a więc bez narzuceń, co nie zabija u niego chęci do uczenia się i nie stawia mu przeszkód nie do pokonania.
Projekty, wykonywane przez uczących się, mogą być wieloprzedmiotowe lub międzyprzedmiotowe.
Nauczanie metodą projektów wzmacnia zainteresowanie do nauki ze strony uczniów dlatego, że projekt:
1.
2.
3.
4.
5.
Jest zorientowany osobowo;
Wykorzystuje mnogość dydaktycznych podejść (nauka przez działanie, niezależna wiedza,
koedukacyjna nauka, odgrywanie ról, heurystyczne i problemowe nauczanie, dyskusja, grupowe
nauczanie itd.);
Sam motywuje się, poprzez wzrost zainteresowania do pracy w miarę jej wypełniania;
Pozwala uczącemu uczyć się, na własnym doświadczeniu i doświadczeniu innych;
Przynosi zadowolenie uczniom, widzących [[produkt]] swojej pracy.

Lp.
1.
ETAP REALIZACJI
Przygotowanie metody
ZADANIA DLA UCZNIÓW
ZADANIA DLA NAUCZYCIELA
- określenie możliwości uczniów
- Ocena własnych zasobów
(osobowość i intelektu)
- Ocena zasobów szkoły i środowiska
- określenie celów kształcenia
- zaplanowanie własnych działań w
trakcie przygotowania i realizacji
projektu
- przygotowanie kryteriów oceny
2.
Wybór tematu i określenie celów
projektu
- poszukiwanie pomysłów przez
wszystkich uczniów
(tzw. Burza mózgów)
- Selekcja pomysłów
(analiza SWOT)
- sformułowanie tematu i ustalenie
celów projektu
- opracowanie krótkiego eseju,
prezentującego główne założenia
projektu i uzasadnienie wybranego
tematu
- przedstawienie rodzaju lub zakresu
tematycznego projektu
- dokonanie lub zaakceptowanie
podziału na grupy
- Ocena dotychczasowych rezultatów
pracy uczniów (oryginalność
pomysłu, trafność wyboru tematu,
celowość projektu, umiejętność
prezentacji pomysłu)
3.
Przygotowanie konspektu projektu - przygotowanie harmonogramu
działań
- dokonanie przydziału zadań
- sporządzenie kosztorysu
Realizacja projektu
- zbieranie informacji i ich
opracowanie
- poszukiwanie sojuszników
- techniczne przygotowanie lub
wykonanie projektu
(w przypadku projektu
badawczego będą to np.
monografie, albumy, filmy, w
przypadku przedsięwzięcia
zaproszenia, foldery, plakaty,
dekoracje itp.)
- uczniowie prezentują swoje
projekty i współuczestniczą w ich
ocenie
- w przypadku przedsięwzięcia
prezentację zastępuje realizacja
projektu
- udzielanie konsultacji
- Ocena efektów pracy na tym etapie
4.
- udzielanie konsultacji
- Ocena efektów pracy na tym etapie
5.
Prezentacja projektu
- Ocena prezentacji
- Ocena udziału w pracach
poszczególnych uczniów
- Ocena całości projektu
Nauczanie metodą projektu, jest alternatywą dla systemu nauczania klasowo-lekcyjnego, w którym występuje
proste i bierne nauczanie. Nauczanie projektowe rozszerza wąskie ramki oddzielnych przedmiotów. Pomaga
uzyskać kompleksową wiedzę. Nauczyciel zadaje uczniom „przestrzeń” możliwych celów działań i dróg do ich
dochodzenia, z których Uczeń wybiera najbardziej dla siebie odpowiednią „dopasowując do swoich możliwości”,
a więc bez narzuceń, co nie zabija u niego chęci do uczenia się i nie stawia mu przeszkód nie do pokonania.
Projekty, wykonywane przez uczących się, mogą być wieloprzedmiotowe lub międzyprzedmiotowe.
Nauczanie metodą projektów wzmacnia zainteresowanie do nauki ze strony uczniów dlatego, że projekt:
1.
2.
3.
4.
5.
Jest zorientowany osobowo;
Wykorzystuje mnogość dydaktycznych podejść (nauka przez działanie, niezależna wiedza,
koedukacyjna nauka, odgrywanie ról, heurystyczne i problemowe nauczanie, dyskusja, grupowe
nauczanie itd.);
Sam motywuje się, poprzez wzrost zainteresowania do pracy w miarę jej wypełniania;
Pozwala uczącemu uczyć się, na własnym doświadczeniu i doświadczeniu innych;
Przynosi zadowolenie uczniom, widzących Produkt swojej pracy.
str 5
Projekt może być indywidualny, ale zazwyczaj jest rezultatem wspólnych działań uczniów. Przy pracy z
projektem [[nauczyciel]] spełnia następujące funkcje:
1.
2.
3.
Pomaga uczącym się w poszukiwaniu źródeł, pomocnych im w pracy nad projektem.
Sam [[staje]] się źródłem informacji.
Koordynuje cały proces, zachęcając i wspierając uczniów.
Z przedstawionych wyżej rozważań można wyprowadzić wnioski:
o
technologia nauczania projektowego rozszerza wąskie ramki oddzielnych przedmiotów i jest
skierowana na formowanie „łącznych” zdolności,
o
technologia ta za główny cel stawia ideologię rozwoju, a nie translację wiedzy,
o
technologia zmienia stosunek nauczyciela i ucznia, gdzie występuje dialog, w którym pedagog
przestaje wypełniać rolę „cywilizacyjnej myśli”; odbywa się wzajemne wzbogacanie jeden
drugiego.
4.
Technologia definitywnie nie odcina się od tradycyjnych metod nauczania, ale zostawia uczniowi
prawo wyboru, tym samym pozwala jemu samemu budować swoją osobowość.
Praca nad projektem
1. Określenie tematu
Działania ucznia
Wstępnie, samodzielnie studiują informację razem z
nauczycielem, można też z rodzicami (jeśli
wykorzystuje się np. kroniki rodzinne) lub ustalają
temat. Określają cele, wyciągają hipotezy. Bronią
wybranego tematu przed grupą.
2. Planowanie
1.
2.
3.
4.
5.
Określić źródła informacji (archiwa, muzea, spotkania z naocznymi świadkami zdarzeń, zasoby
internetowe).
Zestawić spis literatury.
Obrobić [[informacje]] (pracować z dokumentami, opracować wywiad).
Określić formę prezentacji rezultatów.
Określić obowiązki i zakres pracy (przy projekcie grupowym).
Działania nauczyciela
Pomaga w dostępie do archiwów, muzeów i innych
źródeł. Podaje [[informacje]] o prawidłowościach pracy z
dokumentami i innymi źródłami. Pomaga wybrać
kryteria oceny.
Działania nauczyciela
Pomaga przy określeniu tematu lub sformułowaniu
problemu przyszłego projektu. Zaznajamia z istotą
podejścia do projektu.
Działania ucznia
Bardzo ważne, aby [[uczeń]] sam poszukiwał źródeł
informacji, próbował sam przestudiować dane,
zwracając się do nauczyciela jedynie po rekomendacje
(polecenia). Ważne, żeby samodzielnie były
opracowane spostrzeżenia.
3. Poszukiwanie
1.
2.
3.
Zbiór informacji
Praca analityczna
Projektowanie
Działania ucznia
Zbierają informacje. Przeprowadzają analizę.
Konfrontują ze sobą różne punkty widzenia. Projektują
indywidualnie lub grupowo pracę.
Działania nauczyciela
Obserwuje i doradza. Pośrednio kieruję pracą oraz
przewiduje (nie wszyscy uczniowie tutaj mogą się
wspiąć na wyższy poziom). Ocenia indywidualny wkład
każdego ucznia w projekt.

Projekt może być indywidualny, ale zazwyczaj jest rezultatem wspólnych działań uczniów. Przy pracy z
projektem Nauczyciel spełnia następujące funkcje:
1.
2.
3.
Pomaga uczącym się w poszukiwaniu źródeł, pomocnych im w pracy nad projektem.
Sam Staje się źródłem informacji.
Koordynuje cały proces, zachęcając i wspierając uczniów.
Z przedstawionych wyżej rozważań można wyprowadzić wnioski:
o
technologia nauczania projektowego rozszerza wąskie ramki oddzielnych przedmiotów i jest
skierowana na formowanie „łącznych” zdolności,
o
technologia ta za główny cel stawia ideologię rozwoju, a nie translację wiedzy,
o
technologia zmienia stosunek nauczyciela i ucznia, gdzie występuje dialog, w którym pedagog
przestaje wypełniać rolę „cywilizacyjnej myśli”; odbywa się wzajemne wzbogacanie jeden
drugiego.
4.
Technologia definitywnie nie odcina się od tradycyjnych metod nauczania, ale zostawia uczniowi
prawo wyboru, tym samym pozwala jemu samemu budować swoją osobowość.
Praca nad projektem
1. Określenie tematu
Działania ucznia
Wstępnie, samodzielnie studiują informację razem z
nauczycielem, można też z rodzicami (jeśli
wykorzystuje się np. kroniki rodzinne) lub ustalają
temat. Określają cele, wyciągają hipotezy. Bronią
wybranego tematu przed grupą.
2. Planowanie
1.
2.
3.
4.
5.
Określić źródła informacji (archiwa, muzea, spotkania z naocznymi świadkami zdarzeń, zasoby
internetowe).
Zestawić spis literatury.
Obrobić Informacje (pracować z dokumentami, opracować wywiad).
Określić formę prezentacji rezultatów.
Określić obowiązki i zakres pracy (przy projekcie grupowym).
Działania nauczyciela
Pomaga w dostępie do archiwów, muzeów i innych
źródeł. Podaje Informacje o prawidłowościach pracy z
dokumentami i innymi źródłami. Pomaga wybrać
kryteria oceny.
Działania nauczyciela
Pomaga przy określeniu tematu lub sformułowaniu
problemu przyszłego projektu. Zaznajamia z istotą
podejścia do projektu.
Działania ucznia
Bardzo ważne, aby Uczeń sam poszukiwał źródeł
informacji, próbował sam przestudiować dane,
zwracając się do nauczyciela jedynie po rekomendacje
(polecenia). Ważne, żeby samodzielnie były
opracowane spostrzeżenia.
3. Poszukiwanie
1.
2.
3.
Zbiór informacji
Praca analityczna
Projektowanie
Działania ucznia
Zbierają informacje. Przeprowadzają analizę.
Konfrontują ze sobą różne punkty widzenia. Projektują
indywidualnie lub grupowo pracę.
Działania nauczyciela
Obserwuje i doradza. Pośrednio kieruję pracą oraz
przewiduje (nie wszyscy uczniowie tutaj mogą się
wspiąć na wyższy poziom). Ocenia indywidualny wkład
każdego ucznia w projekt.
str 6
4. Opracowanie
Działania ucznia
Piszą i legalizują pracę. Tworzą [[projekt]] jako jedną
całość.
Działania nauczyciela
Udziela rad. Pokazuje wzorce dobrze sformułowanych
projektów. Pomaga napisać wstęp, bibliografię.
Prawidłowo określić formę, zakończenie.
5. [[Prezentacja]] (Obrona)
1.
2.
3.
Ustna [[prezentacja]] z demonstracją materiałów na forum.
Przygotowanie referatu.
Przedstawienie projektu w grupie, np. [[forma]] dramy (po to, by można było podać informacje
(wskazówki).
Działania nauczyciela
Słucha, zadaje pytania.
Działania ucznia
Każdy indywidualnie prezentuje się. Bierze czynny
udział w dyskusji na [[temat]] prac innych uczniów.
6. Ocenianie
Działania ucznia
Samoocena. Omówienie ocen innych członków grupy.
Działania nauczyciela
Indywidualnie ocenia każdego, a następnie pracę w
całości. Pokazuje niewykorzystane możliwości, daje
wskazówki do przyszłej pracy.
7. Lekcja
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w klasie z opanowanej tematyki.
Działania ucznia
Przygotowują materiały, ilustracje, itp. Obmyślają
interesujące formy przeprowadzenia lekcji, metody
wciągnięcia kolegów w poznanie danego tematu.
Działania nauczyciela
Daje metodyczne instrukcje. Razem z uczniami
przygotowuje [[plan]] lekcji.
System Oceny
Ogromną rolę w dowolnej technologii kształcenia odgrywa mechanizm oceniania. W szkole [[uczeń]] nie może
uciec przed reakcją ze strony nauczyciela i rówieśników. Dorosły zaś może sam wybrać działanie, w którym
czuje się kompetentnym. Dla ucznia takiej możliwości nie ma. Nawet, jeśli ta lub inna szkoła, nie zapewnia mu
sukcesu, jeśli on czuje, że jest nie władny z tym się uporać, nie może wybrać [[metody]] nauczania. Technologia
nauczania projektowego pozwala uczniowi wybrać [[model]] kształcenia. [[Nauczyciel]] tylko wskazuje „obszar”
możliwych celów działania i dróg ich osiągnięcia. Dlatego ważnym jest, aby stworzyć taką atmosferę, która by
usuwała bariery na drodze autentycznie twórczej nauki.
Na przestrzeni wielu lat wybitni pedagodzy podkreślali znaczenie emocjonalnych aspektów w wychowaniu i
kontaktach. Jednakże wcześniej uwagę zwracali przede wszystkim na negatywne [[emocje]] przeżyć w procesie
wychowawczo-dydaktycznym.
Technologia nauczania projektowego pozwala odejść od tradycyjnego oceniania sześciostopniowego i
zamienić je na [[ranking]] wiadomości i umiejętności. [[Ranking]] może być opracowany wspólnie z uczniami. Można
tu zaproponować następujący schemat oceniania.

4. Opracowanie
Działania ucznia
Piszą i legalizują pracę. Tworzą Projekt jako jedną
całość.
Działania nauczyciela
Udziela rad. Pokazuje wzorce dobrze sformułowanych
projektów. Pomaga napisać wstęp, bibliografię.
Prawidłowo określić formę, zakończenie.
5. Prezentacja (Obrona)
1.
2.
3.
Ustna Prezentacja z demonstracją materiałów na forum.
Przygotowanie referatu.
Przedstawienie projektu w grupie, np. Forma dramy (po to, by można było podać informacje
(wskazówki).
Działania nauczyciela
Słucha, zadaje pytania.
Działania ucznia
Każdy indywidualnie prezentuje się. Bierze czynny
udział w dyskusji na Temat prac innych uczniów.
6. Ocenianie
Działania ucznia
Samoocena. Omówienie ocen innych członków grupy.
Działania nauczyciela
Indywidualnie ocenia każdego, a następnie pracę w
całości. Pokazuje niewykorzystane możliwości, daje
wskazówki do przyszłej pracy.
7. Lekcja
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w klasie z opanowanej tematyki.
Działania ucznia
Przygotowują materiały, ilustracje, itp. Obmyślają
interesujące formy przeprowadzenia lekcji, metody
wciągnięcia kolegów w poznanie danego tematu.
Działania nauczyciela
Daje metodyczne instrukcje. Razem z uczniami
przygotowuje Plan lekcji.
System Oceny
Ogromną rolę w dowolnej technologii kształcenia odgrywa mechanizm oceniania. W szkole Uczeń nie może
uciec przed reakcją ze strony nauczyciela i rówieśników. Dorosły zaś może sam wybrać działanie, w którym
czuje się kompetentnym. Dla ucznia takiej możliwości nie ma. Nawet, jeśli ta lub inna szkoła, nie zapewnia mu
sukcesu, jeśli on czuje, że jest nie władny z tym się uporać, nie może wybrać Metody nauczania. Technologia
nauczania projektowego pozwala uczniowi wybrać Model kształcenia. Nauczyciel tylko wskazuje „obszar”
możliwych celów działania i dróg ich osiągnięcia. Dlatego ważnym jest, aby stworzyć taką atmosferę, która by
usuwała bariery na drodze autentycznie twórczej nauki.
Na przestrzeni wielu lat wybitni pedagodzy podkreślali znaczenie emocjonalnych aspektów w wychowaniu i
kontaktach. Jednakże wcześniej uwagę zwracali przede wszystkim na negatywne Emocje przeżyć w procesie
wychowawczo-dydaktycznym.
Technologia nauczania projektowego pozwala odejść od tradycyjnego oceniania sześciostopniowego i
zamienić je na Ranking wiadomości i umiejętności. Ranking może być opracowany wspólnie z uczniami. Można
tu zaproponować następujący schemat oceniania.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie