referat z pedagogiki lub psychologii na temat:

Metoda projektu

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Metoda projektu Od kilku lat w naszych szkołach funkcjonuje nowa, bardzo popularna Idea edukacyjna – Metoda projektu. Obecna jest w pracy nauczycieli różnych przedmiotów, dla uczniów zaś jest niewątpliwie atrakcyjna i kształcąca. Trochę historii Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który przedstawił założenia Metody projektu w pracy zatytułowanej The Project Method. Uważał on, że Metoda ta nie jest w istocie jedną z wielu metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, Szkoła ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki. Zaproponowane przez Kilpatricka Pojęcie projektu jest tak szerokie, że obejmuje w zasadzie wszelkie aspekty i formy ludzkiego uczenia się, dlatego Metoda projektu podana w takim kształcie szybko zaczęła być krytykowana. W latach trzydziestych XX wieku nastąpiło odejście od tak pojmowanej Metody projektu i powrót do znacznie węższego jej rozumienia, zgodnie z którym Projekt to samodzielne rozwiązywanie przez ucznia czy studenta problemów praktycznych w trakcie wytwarzania jakiegoś produktu. Metoda projektu obecnie Projekt obecnie sprowadza się do tego, że Zespół uczniów inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Można przyjąć, że obecnie projekt, to Metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Projekt ma wiele Cech odróżniających go od innych metod nauczania. Omówmy je pokrótce:
 • interdyscyplinarność
  Z samej swojej istoty Metoda ma Charakter interdyscyplinarny. Wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania, zaciera granice między życiem szkolnym i pozaszkolnym, gdyż Projekt zwykle wykonywany jest w środowisku pozaszkolnym: w fabryce, bibliotece, banku, zoo, muzeum, teatrze, schronisku dla zwierząt itp. Dobry projekt powinien dawać możliwości poszerzenia tematu badań i stawianie dalszych pytań.
 • progresywistyczna Rola nauczyciela
  Tradycyjna Rola nauczyciela w systemie klasowo-lekcyjnym polega na organizowaniu i kierowaniu procesem kształcenia. Nauczyciel sam wybiera metodę i formę, narzuca Tempo pracy, dyscyplinuje, zadaje prace domowe itd.
  W metodzie projektu Nauczyciel musi przyjąć inną – trudniejszą rolę – przewodnika, życzliwego doradcy, sternika procesami grupowymi. Nauczyciel nadal kieruje procesem nauczania i działalnością uczniów, pomaga im, udziela wskazówek i wyjaśnień, jeśli trzeba. Jednak z czasem jego Rola słabnie – Staje się życzliwym obserwatorem w miarę, jak jego uczniowie nabierają samodzielności.
 • podmiotowość ucznia
  Najważniejszym elementem projektu jest samodzielna Praca badawcza ucznia: zaplanowanie zakresu i przebiegu badań, poszukiwanie informacji, wybór metod rozwiązania problemu i prezentacji wyników. Metoda projektu zrywa z tradycyjnym nauczaniem. Akcent przesuwa się z nauczyciela na ucznia. To nie nauczyciel, ale Uczeń Staje się centralną postacią procesu kształcenia, on decyduje o kształcie swojej pracy i tempie jej wykonania (w zakresie dopuszczalnych terminów).
  Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania i zdolności ucznia, jego potrzeby i aspiracje. Stymuluje rozwój emocjonalny ucznia, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za działania własne i grupy. Uczniowie narzucają sobie samodyscyplinę, wdrażają się do samodzielności, przedsiębiorczości i wspólnego działania.
 • odejście od tradycyjnego sposobu oceniania
  Przedmiotem oceny w metodzie projektu jest nie tyle Produkt końcowy, co jakość działania uczniów w trakcie wspólnego wytwarzania tego produktu. Ocena samodzielnej aktywności badawczej jest bardzo trudna, dlatego od nauczyciela wymaga się przestawienia na nowy Styl oceniania. Nauczyciel musi szczegółowo opracować kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów, podać, co podlegać będzie ocenie. Może sporządzić i prowadzić Arkusz oceny dla każdej grupy. Ważnym elementem procesu oceniania jest Samoocena i wzajemna Ocena uczniów, dlatego nauczyciel, jeśli chce, może poprosić uczniów o przygotowanie krótkich sprawozdań na Temat współpracy. Uczniowie powinni uczestniczyć w ocenie swojego projektu.
Fazy projektu W projekcie, jak wcześniej podaliśmy, wyodrębnia się kilka faz: zainicjowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocenianie. W sferze praktyki szkolnej są to:
 • wybór tematu
 • przygotowanie instrukcji do projektu
 • wykonanie projektu
 • Prezentacja projektu
 • Ocena projektu
Wybór tematu Temat projektu może być podany przez kogokolwiek: nauczyciela, uczniów, rodziców. W szkole najczęściej Nauczyciel decyduje o wyborze tematu, ale istotnym jest, by Temat był dostosowany do możliwości i zainteresowań uczniów, potrzeb nauczyciela i środowiska szkolnego.
Nauczyciel może zlecić wszystkim grupom realizację tego samego tematu, lub, jeśli Temat jest obszerny, podzielić go na pewną liczbę tematów szczegółowych, które będą opracowywane przez grupy. Przygotowanie instrukcji do projektu Instrukcja na ogół przygotowywana jest przez nauczyciela. Powinna ona zawierać Informacje ważne dla treści i formy realizowanego projektu.
Oczywiście uczniowie mogą sami zgłosić Pomysł tematu projektu i propozycję swoich działań badawczych. Wówczas wspólnie z nauczycielem wypracowują instrukcję do projektu. W instrukcji powinny znaleźć się następujące elementy:
 • Temat projektu i jego cele
 • zadania, które mają prowadzić do realizacji celów
 • źródła, w których należy poszukiwać informacji
 • termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających ją konsultacji
 • możliwe sposoby prezentacji projektu i Czas tej prezentacji
 • kryteria oceny projektu
Wykonanie projektu W trakcie realizacji projektu uczniowie prowadzą własne prace badawcze, zbierają materiały, segregują je i opracowują. W tej fazie Nauczyciel dyskretnie nadzoruje prace uczniów, udziela im rad, podsuwa literaturę, ułatwia dotarcie do zdobycia informacji (np. pomaga zorganizować spotkanie z lekarzem, pracownikiem jakiegoś urzędu itp.). Uczeń powinien mieć również zapewnioną współpracę nauczycieli innych przedmiotów. Prezentacja projektu Efektem pracy nad projektem może być
 • wykonanie pomocy dydaktycznych
 • wykonanie przedmiotów użytkowych
 • wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy lub szkoły
 • opracowanie artykułów do gazetek szkolnych i prasy lokalnej
 • opracowanie listów interwencyjnych
 • Organizacja wystaw, konkursów, festynów
 • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, wywiadówek dla rodziców itp.
Prezentacja projektu może odbyć się w formie
 • wykładu, referatu
 • pokazu filmu video
 • prezentacji modelu
 • gier i zabaw angażujących innych uczniów
 • konkursu przygotowanego dla innych uczniów
 • książeczki, broszury
 • prezentacji multimedialnej
Czas prezentacji powinien być wcześniej ustalony i jednakowy dla wszystkich grup. W przypadku z rezygnacji z publicznej prezentacji projektu uczniowie sporządzają pisemny raport z realizacji projektu. Może on zawierać
 • stronę tytułową
 • spis treści
 • wstęp, streszczenie
 • część główną
 • wnioski
 • załączniki
Ocena projektu Aby Ocena uczniów realizujących Projekt była rzetelna, musi odbywać się w sposób ciągły. Należy mówić tu o procesie oceniania, który skutkuje oceną końcową za realizację projektu. Najdogodniejsze warunki do oceny uczniów powstają w fazie wykonywania projektu. Wtedy to Nauczyciel ma okazję obserwować pracę uczniów: zdobywanie i selekcjonowanie materiału, podział obowiązków, łączenie teorii z praktyką i wreszcie – pracę indywidualną i grupową. Nauczyciel może przygotować sobie Arkusz oceny projektu, który pomoże mu dokonywać systematycznej oceny. Propozycja arkusza oceny
Etapy realizacji projektu Umiejętności Uwagi Ocena
formułowanie tematu
 • precyzyjne sformułowanie tematu
 • jasne określenie celów


zbieranie i opracowywanie informacji

prezentacja
 • wykorzystanie czasu prezentacji
 • zainteresowanie innych uczniów
 • sposób mówienia (precyzja wypowiedzi, akcentowanie)


praca w grupie
 • przekazywanie informacji
 • podejmowanie decyzji
 • słuchanie siebie nawzajem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • Samoocena postępów


Umiejętności rozwijane przez uczniów podczas realizacji kolejnych etapów projektu Wybór tematu i określenie celu
 • wykorzystanie pomysłów całej grupy
 • dokonywanie selekcji pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami
 • formułowanie tematu i celów projektu
 • wybór optymalnej Metody rozwiązania problemu
 • Planowanie pracy
 • podział pracy, współpraca w grupie
Zbieranie i opracowywanie informacji
 • gromadzenie informacji z różnych źródeł
 • przetwarzanie danych (także z użyciem technologii informacyjnej)
 • Ocena wiarygodności informacji
 • Selekcja informacji
 • stawianie pytań badawczych
 • wyciąganie wniosków z danych i obserwacji
Prezentacja projektu
 • Prezentacja wyników w różnych formach (esej, rysunek, diagram, multimedia, itd. )
 • przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych
Propozycje tematów do realizacji metodą projektu Metodą projektu można zrealizować praktycznie dowolny Temat i z dowolnego przedmiotu. Prawdziwą kopalnią pomysłów do wykorzystania na lekcjach matematyki jest KsiążkaUdane projekty dla Gimnazjum nie tylko z matematyki” pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. A oto kilka przykładów tematów:
 • „Ten Zegar Stary” – o sposobach mierzenia czasu
 • Sposoby liczenia dawniej i dziś
 • Jak kupować żarówki
 • Wielcy matematycy
 • Symetrie wokół nas
 • Reklamówka banku
 • Moja Klasa w statystyce
 • Szyfry
 • Malujemy, tapetujemy, remontujemy.
* * * Literatura red. K. Kruszewski, Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSiP, Warszawa 2000. red. M. Mikołajczyk, Udane projekty nie tylko z matematyki, PWN, Warszawa 2002. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - Przewodnik po metodach, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000. W. Nowak, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa 1989.
str 1
Metoda projektu
Od kilku lat w naszych szkołach funkcjonuje nowa, bardzo popularna idea edukacyjna – metoda
projektu. Obecna jest w pracy nauczycieli różnych przedmiotów, dla uczniów zaś jest niewątpliwie
atrakcyjna i kształcąca.
Trochę historii
Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX
wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który przedstawił założenia [[metody]] projektu
w pracy zatytułowanej
The Project Method.
Uważał on, że [[metoda]] ta nie jest w istocie jedną z wielu
metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni
samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych,
zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do
podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i
zadowalającego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, [[szkoła]] ma
zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.
Zaproponowane przez Kilpatricka [[pojęcie]] projektu jest tak szerokie, że obejmuje w zasadzie wszelkie
aspekty i formy ludzkiego uczenia się, dlatego [[metoda]] projektu podana w takim kształcie szybko
zaczęła być krytykowana. W latach trzydziestych XX wieku nastąpiło odejście od tak pojmowanej
metody projektu i powrót do znacznie węższego jej rozumienia, zgodnie z którym [[projekt]] to
samodzielne rozwiązywanie przez ucznia czy studenta problemów praktycznych w trakcie
wytwarzania jakiegoś produktu.
Metoda projektu obecnie
Projekt obecnie sprowadza się do tego, że [[zespół]] uczniów inicjuje, planuje i wykonuje pewne
przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie.
Można przyjąć, że obecnie projekt, to [[metoda]] nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie
realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.
Projekt ma wiele [[cech]] odróżniających go od innych metod nauczania. Omówmy je pokrótce:
interdyscyplinarność
Z samej swojej istoty [[metoda]] ma [[charakter]] interdyscyplinarny. Wykonanie projektu wymaga
od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania,
zaciera granice między życiem szkolnym i pozaszkolnym, gdyż projekt zwykle wykonywany
jest w środowisku pozaszkolnym: w fabryce, bibliotece, banku, zoo, muzeum, teatrze,
schronisku dla zwierząt itp. Dobry [[projekt]] powinien dawać możliwości poszerzenia tematu
badań i stawianie dalszych pytań.
progresywistyczna [[rola]] nauczyciela
Tradycyjna [[rola]] nauczyciela w systemie klasowo-lekcyjnym polega na organizowaniu i
kierowaniu procesem kształcenia. [[Nauczyciel]] sam wybiera metodę i formę, narzuca tempo
pracy, dyscyplinuje, zadaje prace domowe itd.
W metodzie projektu [[nauczyciel]] musi przyjąć inną – trudniejszą rolę – przewodnika,
życzliwego doradcy, sternika procesami grupowymi. [[Nauczyciel]] nadal kieruje procesem
nauczania i działalnością uczniów, pomaga im, udziela wskazówek i wyjaśnień, jeśli trzeba.
Jednak z czasem jego [[rola]] słabnie – [[staje]] się życzliwym obserwatorem w miarę, jak jego
uczniowie nabierają samodzielności.
podmiotowość ucznia
Najważniejszym elementem projektu jest samodzielna [[praca]] badawcza ucznia: zaplanowanie
zakresu i przebiegu badań, poszukiwanie informacji, wybór metod rozwiązania problemu i
prezentacji wyników. [[Metoda]] projektu zrywa z tradycyjnym nauczaniem. [[Akcent]] przesuwa
się z nauczyciela na ucznia. To nie nauczyciel, ale [[uczeń]] [[staje]] się centralną postacią procesu
kształcenia, on decyduje o kształcie swojej pracy i tempie jej wykonania (w zakresie
dopuszczalnych terminów).
Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania i zdolności ucznia, jego potrzeby i aspiracje.
Stymuluje rozwój emocjonalny ucznia, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za
działania własne i grupy. Uczniowie narzucają sobie samodyscyplinę, wdrażają się do
samodzielności, przedsiębiorczości i wspólnego działania.

Metoda projektu
Od kilku lat w naszych szkołach funkcjonuje nowa, bardzo popularna idea edukacyjna – metoda
projektu. Obecna jest w pracy nauczycieli różnych przedmiotów, dla uczniów zaś jest niewątpliwie
atrakcyjna i kształcąca.
Trochę historii
Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX
wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który przedstawił założenia Metody projektu
w pracy zatytułowanej
The Project Method.
Uważał on, że Metoda ta nie jest w istocie jedną z wielu
metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni
samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych,
zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do
podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i
zadowalającego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, Szkoła ma
zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.
Zaproponowane przez Kilpatricka Pojęcie projektu jest tak szerokie, że obejmuje w zasadzie wszelkie
aspekty i formy ludzkiego uczenia się, dlatego Metoda projektu podana w takim kształcie szybko
zaczęła być krytykowana. W latach trzydziestych XX wieku nastąpiło odejście od tak pojmowanej
metody projektu i powrót do znacznie węższego jej rozumienia, zgodnie z którym Projekt to
samodzielne rozwiązywanie przez ucznia czy studenta problemów praktycznych w trakcie
wytwarzania jakiegoś produktu.
Metoda projektu obecnie
Projekt obecnie sprowadza się do tego, że Zespół uczniów inicjuje, planuje i wykonuje pewne
przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie.
Można przyjąć, że obecnie projekt, to Metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie
realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.
Projekt ma wiele Cech odróżniających go od innych metod nauczania. Omówmy je pokrótce:
interdyscyplinarność
Z samej swojej istoty Metoda ma Charakter interdyscyplinarny. Wykonanie projektu wymaga
od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania,
zaciera granice między życiem szkolnym i pozaszkolnym, gdyż projekt zwykle wykonywany
jest w środowisku pozaszkolnym: w fabryce, bibliotece, banku, zoo, muzeum, teatrze,
schronisku dla zwierząt itp. Dobry Projekt powinien dawać możliwości poszerzenia tematu
badań i stawianie dalszych pytań.
progresywistyczna Rola nauczyciela
Tradycyjna Rola nauczyciela w systemie klasowo-lekcyjnym polega na organizowaniu i
kierowaniu procesem kształcenia. Nauczyciel sam wybiera metodę i formę, narzuca tempo
pracy, dyscyplinuje, zadaje prace domowe itd.
W metodzie projektu Nauczyciel musi przyjąć inną – trudniejszą rolę – przewodnika,
życzliwego doradcy, sternika procesami grupowymi. Nauczyciel nadal kieruje procesem
nauczania i działalnością uczniów, pomaga im, udziela wskazówek i wyjaśnień, jeśli trzeba.
Jednak z czasem jego Rola słabnie – Staje się życzliwym obserwatorem w miarę, jak jego
uczniowie nabierają samodzielności.
podmiotowość ucznia
Najważniejszym elementem projektu jest samodzielna Praca badawcza ucznia: zaplanowanie
zakresu i przebiegu badań, poszukiwanie informacji, wybór metod rozwiązania problemu i
prezentacji wyników. Metoda projektu zrywa z tradycyjnym nauczaniem. Akcent przesuwa
się z nauczyciela na ucznia. To nie nauczyciel, ale Uczeń Staje się centralną postacią procesu
kształcenia, on decyduje o kształcie swojej pracy i tempie jej wykonania (w zakresie
dopuszczalnych terminów).
Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania i zdolności ucznia, jego potrzeby i aspiracje.
Stymuluje rozwój emocjonalny ucznia, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za
działania własne i grupy. Uczniowie narzucają sobie samodyscyplinę, wdrażają się do
samodzielności, przedsiębiorczości i wspólnego działania.
str 2
odejście od tradycyjnego sposobu oceniania
Przedmiotem oceny w metodzie projektu jest nie tyle [[produkt]] końcowy, co jakość działania
uczniów w trakcie wspólnego wytwarzania tego produktu. Ocena samodzielnej aktywności
badawczej jest bardzo trudna, dlatego od nauczyciela wymaga się przestawienia na nowy styl
oceniania. [[Nauczyciel]] musi szczegółowo opracować kryteria oceny poszczególnych etapów
pracy i rodzajów aktywności uczniów, podać, co podlegać będzie ocenie. Może sporządzić i
prowadzić [[arkusz]] oceny dla każdej grupy. Ważnym elementem procesu oceniania jest
samoocena i wzajemna [[ocena]] uczniów, dlatego nauczyciel, jeśli chce, może poprosić uczniów
o przygotowanie krótkich sprawozdań na [[temat]] współpracy. Uczniowie powinni uczestniczyć
w ocenie swojego projektu.
Fazy projektu
W projekcie, jak wcześniej podaliśmy, wyodrębnia się kilka faz: zainicjowanie, zaplanowanie,
przeprowadzenie i ocenianie. W sferze praktyki szkolnej są to:
wybór tematu
przygotowanie instrukcji do projektu
wykonanie projektu
prezentacja projektu
ocena projektu
Wybór tematu
Temat projektu może być podany przez kogokolwiek: nauczyciela, uczniów, rodziców. W szkole
najczęściej [[nauczyciel]] decyduje o wyborze tematu, ale istotnym jest, by [[temat]] był dostosowany do
możliwości i zainteresowań uczniów, potrzeb nauczyciela i środowiska szkolnego.
Nauczyciel może zlecić wszystkim grupom realizację tego samego tematu, lub, jeśli [[temat]] jest
obszerny, podzielić go na pewną liczbę tematów szczegółowych, które będą opracowywane przez
grupy.
Przygotowanie instrukcji do projektu
Instrukcja na ogół przygotowywana jest przez nauczyciela. Powinna ona zawierać [[informacje]] ważne
dla treści i formy realizowanego projektu.
Oczywiście uczniowie mogą sami zgłosić [[pomysł]] tematu projektu i propozycję swoich działań
badawczych. Wówczas wspólnie z nauczycielem wypracowują instrukcję do projektu. W instrukcji
powinny znaleźć się następujące elementy:
temat projektu i jego cele
zadania, które mają prowadzić do realizacji celów
źródła, w których należy poszukiwać informacji
termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających ją konsultacji
możliwe sposoby prezentacji projektu i [[czas]] tej prezentacji
kryteria oceny projektu
Wykonanie projektu
W trakcie realizacji projektu uczniowie prowadzą własne prace badawcze, zbierają materiały,
segregują je i opracowują. W tej fazie [[nauczyciel]] dyskretnie nadzoruje prace uczniów, udziela im rad,
podsuwa literaturę, ułatwia dotarcie do zdobycia informacji (np. pomaga zorganizować spotkanie z
lekarzem, pracownikiem jakiegoś urzędu itp.). [[Uczeń]] powinien mieć również zapewnioną współpracę
nauczycieli innych przedmiotów.
Prezentacja projektu
Efektem pracy nad projektem może być
wykonanie pomocy dydaktycznych
wykonanie przedmiotów użytkowych
wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy lub szkoły
opracowanie artykułów do gazetek szkolnych i prasy lokalnej

odejście od tradycyjnego sposobu oceniania
Przedmiotem oceny w metodzie projektu jest nie tyle Produkt końcowy, co jakość działania
uczniów w trakcie wspólnego wytwarzania tego produktu. Ocena samodzielnej aktywności
badawczej jest bardzo trudna, dlatego od nauczyciela wymaga się przestawienia na nowy styl
oceniania. Nauczyciel musi szczegółowo opracować kryteria oceny poszczególnych etapów
pracy i rodzajów aktywności uczniów, podać, co podlegać będzie ocenie. Może sporządzić i
prowadzić Arkusz oceny dla każdej grupy. Ważnym elementem procesu oceniania jest
samoocena i wzajemna Ocena uczniów, dlatego nauczyciel, jeśli chce, może poprosić uczniów
o przygotowanie krótkich sprawozdań na Temat współpracy. Uczniowie powinni uczestniczyć
w ocenie swojego projektu.
Fazy projektu
W projekcie, jak wcześniej podaliśmy, wyodrębnia się kilka faz: zainicjowanie, zaplanowanie,
przeprowadzenie i ocenianie. W sferze praktyki szkolnej są to:
wybór tematu
przygotowanie instrukcji do projektu
wykonanie projektu
prezentacja projektu
ocena projektu
Wybór tematu
Temat projektu może być podany przez kogokolwiek: nauczyciela, uczniów, rodziców. W szkole
najczęściej Nauczyciel decyduje o wyborze tematu, ale istotnym jest, by Temat był dostosowany do
możliwości i zainteresowań uczniów, potrzeb nauczyciela i środowiska szkolnego.
Nauczyciel może zlecić wszystkim grupom realizację tego samego tematu, lub, jeśli Temat jest
obszerny, podzielić go na pewną liczbę tematów szczegółowych, które będą opracowywane przez
grupy.
Przygotowanie instrukcji do projektu
Instrukcja na ogół przygotowywana jest przez nauczyciela. Powinna ona zawierać Informacje ważne
dla treści i formy realizowanego projektu.
Oczywiście uczniowie mogą sami zgłosić Pomysł tematu projektu i propozycję swoich działań
badawczych. Wówczas wspólnie z nauczycielem wypracowują instrukcję do projektu. W instrukcji
powinny znaleźć się następujące elementy:
temat projektu i jego cele
zadania, które mają prowadzić do realizacji celów
źródła, w których należy poszukiwać informacji
termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających ją konsultacji
możliwe sposoby prezentacji projektu i Czas tej prezentacji
kryteria oceny projektu
Wykonanie projektu
W trakcie realizacji projektu uczniowie prowadzą własne prace badawcze, zbierają materiały,
segregują je i opracowują. W tej fazie Nauczyciel dyskretnie nadzoruje prace uczniów, udziela im rad,
podsuwa literaturę, ułatwia dotarcie do zdobycia informacji (np. pomaga zorganizować spotkanie z
lekarzem, pracownikiem jakiegoś urzędu itp.). Uczeń powinien mieć również zapewnioną współpracę
nauczycieli innych przedmiotów.
Prezentacja projektu
Efektem pracy nad projektem może być
wykonanie pomocy dydaktycznych
wykonanie przedmiotów użytkowych
wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy lub szkoły
opracowanie artykułów do gazetek szkolnych i prasy lokalnej
str 3
opracowanie listów interwencyjnych
organizacja wystaw, konkursów, festynów
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, wywiadówek dla rodziców itp.
Prezentacja projektu może odbyć się w formie
wykładu, referatu
pokazu filmu video
prezentacji modelu
gier i zabaw angażujących innych uczniów
konkursu przygotowanego dla innych uczniów
książeczki, broszury
prezentacji multimedialnej
Czas prezentacji powinien być wcześniej ustalony i jednakowy dla wszystkich grup. W przypadku z
rezygnacji z publicznej prezentacji projektu uczniowie sporządzają pisemny raport z realizacji
projektu. Może on zawierać
stronę tytułową
spis treści
wstęp, streszczenie
część główną
wnioski
załączniki
Ocena projektu
Aby [[ocena]] uczniów realizujących [[projekt]] była rzetelna, musi odbywać się w sposób ciągły. Należy
mówić tu o procesie oceniania, który skutkuje oceną końcową za realizację projektu. Najdogodniejsze
warunki do oceny uczniów powstają w fazie wykonywania projektu. Wtedy to [[nauczyciel]] ma okazję
obserwować pracę uczniów: zdobywanie i selekcjonowanie materiału, podział obowiązków, łączenie
teorii z praktyką i wreszcie – pracę indywidualną i grupową. Nauczyciel może przygotować sobie
arkusz oceny projektu, który pomoże mu dokonywać systematycznej oceny.
Propozycja arkusza oceny
Etapy realizacji projektu
formułowanie tematu
zbieranie i opracowywanie
informacji
Umiejętności
precyzyjne sformułowanie tematu
jasne określenie celów
selekcja informacji
krytyczna [[ocena]] informacji
wykorzystanie czasu prezentacji
zainteresowanie innych uczniów
sposób mówienia (precyzja wypowiedzi,
akcentowanie)
przekazywanie informacji
podejmowanie decyzji
słuchanie siebie nawzajem
rozwiązywanie konfliktów
samoocena postępów
Uwagi Ocena
prezentacja
praca w grupie
Umiejętności rozwijane przez uczniów podczas realizacji kolejnych etapów projektu
Wybór tematu i określenie celu
wykorzystanie pomysłów całej grupy
dokonywanie selekcji pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami

opracowanie listów interwencyjnych
organizacja wystaw, konkursów, festynów
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, wywiadówek dla rodziców itp.
Prezentacja projektu może odbyć się w formie
wykładu, referatu
pokazu filmu video
prezentacji modelu
gier i zabaw angażujących innych uczniów
konkursu przygotowanego dla innych uczniów
książeczki, broszury
prezentacji multimedialnej
Czas prezentacji powinien być wcześniej ustalony i jednakowy dla wszystkich grup. W przypadku z
rezygnacji z publicznej prezentacji projektu uczniowie sporządzają pisemny raport z realizacji
projektu. Może on zawierać
stronę tytułową
spis treści
wstęp, streszczenie
część główną
wnioski
załączniki
Ocena projektu
Aby Ocena uczniów realizujących Projekt była rzetelna, musi odbywać się w sposób ciągły. Należy
mówić tu o procesie oceniania, który skutkuje oceną końcową za realizację projektu. Najdogodniejsze
warunki do oceny uczniów powstają w fazie wykonywania projektu. Wtedy to Nauczyciel ma okazję
obserwować pracę uczniów: zdobywanie i selekcjonowanie materiału, podział obowiązków, łączenie
teorii z praktyką i wreszcie – pracę indywidualną i grupową. Nauczyciel może przygotować sobie
arkusz oceny projektu, który pomoże mu dokonywać systematycznej oceny.
Propozycja arkusza oceny
Etapy realizacji projektu
formułowanie tematu
zbieranie i opracowywanie
informacji
Umiejętności
precyzyjne sformułowanie tematu
jasne określenie celów
selekcja informacji
krytyczna Ocena informacji
wykorzystanie czasu prezentacji
zainteresowanie innych uczniów
sposób mówienia (precyzja wypowiedzi,
akcentowanie)
przekazywanie informacji
podejmowanie decyzji
słuchanie siebie nawzajem
rozwiązywanie konfliktów
samoocena postępów
Uwagi Ocena
prezentacja
praca w grupie
Umiejętności rozwijane przez uczniów podczas realizacji kolejnych etapów projektu
Wybór tematu i określenie celu
wykorzystanie pomysłów całej grupy
dokonywanie selekcji pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami
str 4
formułowanie tematu i celów projektu
wybór optymalnej [[metody]] rozwiązania problemu
planowanie pracy
podział pracy, współpraca w grupie
Zbieranie i opracowywanie informacji
gromadzenie informacji z różnych źródeł
przetwarzanie danych (także z użyciem technologii informacyjnej)
ocena wiarygodności informacji
selekcja informacji
stawianie pytań badawczych
wyciąganie wniosków z danych i obserwacji
Prezentacja projektu
prezentacja wyników w różnych formach (esej, rysunek, diagram, multimedia, itd. )
przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych
Propozycje tematów do realizacji metodą projektu
Metodą projektu można zrealizować praktycznie dowolny [[temat]] i z dowolnego przedmiotu.
Prawdziwą kopalnią pomysłów do wykorzystania na lekcjach matematyki jest [[książka]] „Udane
projekty dla [[gimnazjum]] nie tylko z matematyki”
pod red. Małgorzaty Mikołajczyk.
A oto kilka przykładów tematów:
„Ten [[zegar]] [[stary”]] – o sposobach mierzenia czasu
Sposoby liczenia dawniej i dziś
Jak kupować żarówki
Wielcy matematycy
Symetrie wokół nas
Reklamówka banku
Moja [[klasa]] w statystyce
Szyfry
Malujemy, tapetujemy, remontujemy.
***
Literatura
red. K. Kruszewski,
Pedagogika w pokoju nauczycielskim,
WSiP, [[Warszawa]] 2000.
red. M. Mikołajczyk,
Udane projekty nie tylko z matematyki,
PWN, [[Warszawa]] 2002.
E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska,
Ja i mój [[uczeń]] pracujemy aktywnie - [[przewodnik]] po
metodach,
Zakład Wydawniczy SFS, [[Kielce]] 2000.
W. Nowak,
Konwersatorium z dydaktyki matematyki,
PWN, [[Warszawa]] 1989.

formułowanie tematu i celów projektu
wybór optymalnej Metody rozwiązania problemu
planowanie pracy
podział pracy, współpraca w grupie
Zbieranie i opracowywanie informacji
gromadzenie informacji z różnych źródeł
przetwarzanie danych (także z użyciem technologii informacyjnej)
ocena wiarygodności informacji
selekcja informacji
stawianie pytań badawczych
wyciąganie wniosków z danych i obserwacji
Prezentacja projektu
prezentacja wyników w różnych formach (esej, rysunek, diagram, multimedia, itd. )
przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych
Propozycje tematów do realizacji metodą projektu
Metodą projektu można zrealizować praktycznie dowolny Temat i z dowolnego przedmiotu.
Prawdziwą kopalnią pomysłów do wykorzystania na lekcjach matematyki jest Książka „Udane
projekty dla Gimnazjum nie tylko z matematyki”
pod red. Małgorzaty Mikołajczyk.
A oto kilka przykładów tematów:
„Ten Zegar Stary” – o sposobach mierzenia czasu
Sposoby liczenia dawniej i dziś
Jak kupować żarówki
Wielcy matematycy
Symetrie wokół nas
Reklamówka banku
Moja Klasa w statystyce
Szyfry
Malujemy, tapetujemy, remontujemy.
***
Literatura
red. K. Kruszewski,
Pedagogika w pokoju nauczycielskim,
WSiP, Warszawa 2000.
red. M. Mikołajczyk,
Udane projekty nie tylko z matematyki,
PWN, Warszawa 2002.
E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska,
Ja i mój Uczeń pracujemy aktywnie - Przewodnik po
metodach,
Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.
W. Nowak,
Konwersatorium z dydaktyki matematyki,
PWN, Warszawa 1989.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie