z pedagogiki lub psychologii na temat:

Rozwój ontogenetyczny

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Rozwój ontogenetycznyczłowieka jego aspekty, cechy i zróżnicowanie Ontogenetyczny – osobniczy trwa od momentu poczęcia do śmierci w późnej starości
1.rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku którego pod wpływem czynników wewnętrznych (endogenne) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka zmiany strukturalne – ilościowe zmiany funkcji – jakościowe Wolański pod pojęciem rozwoju fizycznego rozumiał całokształt procesów biochemicznych i biofizycznych, które są charakterystyczne dla organizmów żywych pomijając jedynie ową nadbudowę funkcjonalna wyższego piętra układu nerwowego jaką jest Sfera tzw. życia psychicznego Morfologia + motoryka Rozwój osobniczy jest to Zespół procesów nieodwracalnych 2.aspekty rozwoju Ąrozrostem czyli zwiększeniem masy, głębokości wymiarów wys. Itp. organizmu, ciała Ąróżnicowanie – Organizm w toku ontogenezy -polega na przebudowie struktury komórek i tkanek -polega na grupowaniu się tkanek w określone układy (zespoły) „organogeneza” – dostrajanie się poszczególnych układów i zespołów do pozostałych Ądojrzewanie jest to swoisty Proces różnicowania polegający na doskonaleniu funkcji poszczególnych układów Ątempo jest to Jeden z istotnych aspektów ontogenezy. W pewnych okresach ontogenezy obserwujemy szybsze zmiany np. w okresie dojrzewania zauważymy pewne zmiany 3.zróżnicowanie rozwoju człowieka różnorodność którą cechuje się Populacja ludzka

Czynniki rozwoju człowieka pojęcia i podział

Czynnik jest to Zespół bodźców który oddziałując na organizm człowieka wywołuje w nim trwałe i nieprzemijające zmiany (mogą być dwojakie pozytywne lub negatywne), jeśli przewagę będą miały Bodźce negatywne zmiany będą negatywne
Wady wrodzone, zespoły genetyczne i chromosomalne a)proces dziedziczenia b)zaburzenia chromosomalne c)dziedziczenie autosomalne dominujące d)dziedziczenie autosomalne recesywne (w tym związane z chromosomem płciowym x ) e)zaburzenia chromosomalne w rozwoju płodu i dziecka f)aberracje chromosomalne g)dziedziczenie wieloczynnikowe h)profilaktyka chorób genetycznych i diagnostyka prenatalna

Czynniki rozwoju człowieka


Podział czynników 1.czynniki genetyczne(endogenne = wewnętrzne) nazywane są też determinantami czyli taki Rodzaj czynników które coś formułują. Bywają błędy w informacji genów. Przebieg rozwoju zależy od dziedziczenia w połowie po obojgu rodzicach (genotypu). Genotyp– to ogół genów danego organizmu warunkujący jego właściwości dziedziczne np. od tego zależy dojrzewanie, skłonności lub brak skłonności do chorób. Kod genetyczny– składa się z chromosomów i znajdujących się w nich genów, Liczba chromosmów w jądrze komórki człowieka wynosi 46 różnią się między sobą budową czyli kształtem, wielkością oraz czynnościami do których zostały powołane, 42 chromosomy autosomalne natomiast ostatnia Para to gonosomy czyli chromosomy płciowe. Geny stanowią Materiał chromosomalny inaczej nazywa się to chromatyną zbudowaną z kwasu dezoksyrybonukleinowego czyli DNA (RNA). Fenotypjest to Zespół dostrzegalnych Cech organizmu np. wygląd powstałych jako wynik oddziaływania na właściwość genotypu środowiska naturalnego na organizm 2.czynniki paragenetyczne(wew. nie genetyczne) i Czynniki matczyne (stymulatory). Płód w 16% zależy od genotypu matki, a w 30% od środowiska śródmacicznego matki i w 20% od środowiska organizmu kształtowanego przez Czynniki zewnętrzne. Wskaźnik korelacji (r = 0,561061, 1) współzależności rozwoju płodu do czynników paragenetycznych matki r = 0,01 ojca .
Kolejność ciąży 1 2 3 4 5 6 7 największy Wskaźnik noworodków wynosi po 35r życia matki 6,86%. Konieczne są przerwy między ciążami przynajmniej 2 lata.
3.Czynniki egzogenne= zewnętrzne (modyfikatory) oddziaływanie czynników środowiskowych prowadzi do tego co nazywamy fenotypem. Typ I słaby fizycznie wysoki, ale wątły. Typ A nieproporcjonalny, bardzo rozwinięte dolne partie ciała, zachwiane proporcje między szer. Bioder i ramion.
Okresy rozwoju człowieka: 1.wewnątrz łonowy ( śródmaciczny ) 2.postnatalny (pourodzeniowy) -okres noworodkowy (około 28 dni) -niemowlęcy (do około 1 roku życia) -poniemowlęcy (do około 3 roku życia) -przedszkolny (od 3 do 6 roku życia) -szkolny Řwczesnoszkolny (od 7 do 10 roku życia) Řstarszoszkolny (od 10 do 15 roku życia) -młodzieńczy od 16-19 roku życia -dorosłości od 20-40 roku życia -dojrzały od 45-50 roku życia -starości powyżej 50 roku życia

Trend sekularny jego przyczyny i skutki

Trend sekularny zmiany między pokoleniowe, zmiany w obrębie jednego pokolenia, Przyspieszenie całokształtu zjawisk związanych z rozwojem fizycznym i psychoruchowym dzieci i młodzieży, przejawiające się szybszym dojrzewaniem oraz osiągami przez osobników ( w porównaniu do poprzednich pokoleń) większych wymiarów ciała, sprawności motorycznej i psychicznej.

Przyczyny trendu sekularnego

1.typowym przejawem trendu sekularnego jest zwyżka wysokości ciała co 10 lat od poprzedniego pokolenia męski – 1 cm , żeński – 0,7 cm 2.powiększanie się także innych wymiarów ciała 3.dojrzewanie płciowe (czas po menstruacji się wydłużył) wcześniejsze wyżynanie się zębów 9noirma od 6-m-ca), zwiększone kostnienie szkieletu 4.wcześniejsza zapadalność na choroby wieku dziecięcego. Zjawisko trendu sekularnego niesie pewne aspekty edukacji i wychowania, ponieważ jest wyższy Stopień inteligencji( powinny zmieniać się Metody nauczania), zmiana środków dydaktycznych. --------------------------------------------------------------------------------
Cechy rozwoju(aspekty):
- wzrost- zwiększenie masy i wymiarów ciała; wymiary są długościowe , szerokościowe, obwodowe, głębokościowe; wzrost patologiczny to np. komórki rakowe - różnicowanie- przebudowa struktur komórek i tkanek (cydogeneza, histogeneza); Grupowanie się tkanek w określone układy (zespoły) ortogeneza; dostrajanie się poszczególnych układów i zespołów do pozostałych - dojrzewanie- jest to swoisty Proces różnicowania polegający na doskonaleniu funkcji poszczególnych układów (specjalizacja) - Tempo- w pewnych okresach obserwujemy większe zmiany Niż w innych
Bodźce:: - ponadprogowy (szkodliwy); optymalny; zbyt słaby.
Podział czynników:
Czynniki genetyczne (endogenne, wewnętrzne, determinanty)- Przebieg rozwoju zależy w połowie od każdego z rodziców (genotypu). Genotyp to Zespół wszystkich genów organizmu, warunkujący jego właściwości dziedziczne. Kod genetyczny składa się z chromosomów i znajdujących się w nich genów. Każda Komórka ludzka (z wyjątkiem rozrodczej) ma 22 pary chromosomów autosomalnych i jedną parę chromosomów płci – u kobiet xx u mężczyzn xy. Geny stanowią Materiał chromosomalny tz. chomatym.

Okresy rozwoju człowieka


1.prenatalny (wewnątrzłonowy)
Faza początkowa (zygoty)-proces zapłodnienia to wniknięcie plemnika do komórki jajowej, jego chromatyny do Jądra k. j., czyli Powstanie zygoty (odbywa się w jajowodzie). Zapłodnienie stanowi Bodziec dla podziału k. j. Może dojść do ciąży mnogiej, której niepożądanymi aspektami są: niski Ciężar ciała płodu oraz często Poród przedwczesny. W zapłodnionej k.j. zaczyna się Proces podziału drogą mitozy. Każda z potomnych komórek otrzymuje dwa genomy od matki i ojca, posiada więc cały podwójny zestaw chromosomów (23 pary). Następuje różnicowanie się komórek; jedna ich Grupa tworzy Zarodek inne część Jaja płodowego (błony płodowe, łożysko). Po ok. 7-7,5 dniach od zapłodnienia Jajo płodowe dociera do jamy macicy i zagnieżdża się (implantacja), przeważnie na tylnej ściance macicy. Istnieje zagrożenie ciąży pozamacicznej. Zaburzenia w przesuwaniu się zapłodnionego Jaja i procesie implantacji są najczęściej spowodowane przebytymi zapaleniami błony śluzowej macicy. Faza zarodkowa (3-8 Tydzień po zapłodnieniu)-dochodzi do podziałów komórkowych ze stopniowym zróżnicowaniem na poszczególne narządy. Jednocześnie kształtuje się w jaju płodowym również łożysko. Umożliwia ono wymianę energii i materii, ale jest też barierą odrębności płodu (chroni przed truciznami i bakteriami). Łożysko produkuje liczne hormony, które wywierają wpływ na Organizm matki, by jej Przemiana materii i Stan mięśnia macicy był optymalnie przystosowany do potrzeb płodu; powodują też rozwój Piersi do karmienia. Czynniki mogące zaburzyć rozwój Jaja płodowego: - ciężkie choroby matki - zakażenia (zwłaszcza wirusowe) - zażywane leki - styczność z toksycznymi związkami chemicznymi - szkodliwe Czynniki środowiskowe (substancje chemiczne, niedożywienie) - Wirusy (grypy i różyczki) - Thalidomid (powoduje ciężkie wady rozwojowe kończyn) - Alkohol spożywany przez kobietę może powodować nieprawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny płodu.
Przez półprzepuszczalne błony komórek kosmyków łożyska przechodzą do płodu tylko gazy np. tlen, oraz takie drobnocząsteczkowe związki jak np. glukoza, aminokwasy, mocznik, a poza tym jony elektrolitów. W przebiegu normalnej ciąży nie przenikają duże drobiny np. białka, komórki krwi.
faza płodowa(od 9-go tygodnia do chwili narodzin-zaczyna się ona gdy dobiega końca podstawowy Proces kształtowania się poszczególnych narządów. W toku dalszego rozwoju, w fazie płodowej, występują procesy wzrostu: - powiększa się objętość poszczególnych komórek - całych narządów - postępuje dalsze różnicowanie się i doskonalenie ich budowy - podejmowanie przez nie właściwej im czynności
Choroby matki, zaburzenia dopływu substancji odżywczych przez łożysko do płodu najczęściej objawiają się przedwczesnym porodem i ogólnym zaburzeniem wzrostu dziecka. Proces dojrzewania i doskonalenia czynności narządów jest pobudzony przez odpowiednie sygnały sterujące, wychodzące z rozwijających się układów: nerwowego i dokrewnego, samego płodu oraz przez Informacje przekazywane sobie wzajemnie przez komórki narządów. Podczas drugiego trymestru ciąży Ciężar płodu wzrasta około 25 razy, sięgając około 1000 gram, w trzecim trymestrze ciąży około 32 tygodnia, wielkość nowopowstającej masy płodu przypadająca na jednostkę czasu jest największa, później zaś Tempo wzrostu zaczyna się zmniejszać. Przenoszenie ciąży (dłużej Niż 40-42 tygodnie) wpływa na Dziecko niekorzystnie bo łożysko nie pokrywa zapotrzebowania płodu. Dziecko urodzone między 28-37 tygodniem życia wewnątrzłonowego z wagą ciała 1000-2500 gram zwane jest wcześniakiem (w Polsce około 10% porodów). Najczęstsze przyczyny porodów przedwczesnych: ostre lub przewlekłe choroby matki, przebyte uprzednio sztuczne poronienia, urazy fizyczne i psychiczne, Konflikt serologiczny, wady rozwojowe płodu, ciąże mnogie, choroby łożyska.
Okres noworodkowy(do 28 dni)-następuje Adaptacja ustroju do nowych warunków życia. Odcięcie dziecka od dotychczasowego źródła tlenu i substancji odżywczych wymaga natychmiastowego podjęcia nowych funkcji (samodzielnej pracy układu oddechowego oraz pozostałych narządów. Wszelkie trudności opóźniające pracę płuc noworodka, powodujące tzw. zamartwicę, grożą uszkodzeniem jego mózgu, a następnie śmiercią. W pierwszych miesiącach życia następuje Adaptacja układu pokarmowego do procesu odżywiania (trawienia, wchłaniania pokarmu) oraz układu moczowego. Zmienia się również w tym okresie życia Praca układu krążenia: cała Krew zaczyna przepływać przez płuca, zamykają się drogi szybkiego przepływu z serca prawego do lewego, które funkcjonowały w okresie płodowym. Zmniejsza się aktywność wydzielnicza gruczołów płciowych. Przez pierwsze 2-3 dni Gruczoły piersiowe matki wydzielają tzw. młodziwo (różni się od późniejszego pokarmu), w którym znajdują się Globuliny odpornościowe, Białka zawierające Przeciwciała przeciwbakteryjne.
Okres niemowlęcy(do 1 roku)-w tym okresie Tempo wzrostu i rozwoju jest nadal znaczne.
Zmieniają się proporcje ciała. Charakteryzuje się szczególnie intensywnym rozwojem fizycznym i ruchowym. W 4. miesiącu dziecko podwaja masę, a w końcu 1. roku — potraja, długość ciała zwiększa się o 50%; w 7.–8. miesiącu wyrzynają się pierwsze zęby; w 6.–7. miesiącu Dziecko zaczyna siadać, w 9. przybiera postawę stojącą, w 12. stawia pierwsze samodzielne kroki.
Od 6. miesiąca dz. chwyta przedmioty pod kontrolą wzroku, w 8.–9. manipuluje przedmiotami; rozpoczyna się rozwój mowy poprzedzony gruchaniem (3. Miesiąc życia) i gaworzeniem (6. miesiąc); w 11.–12. miesiącu Dziecko rozumie już znaczenie kilkunastu słów a kilka wymawia. Odruchy: stawiania kroków (chód automatyczny) zanika między 2 a 3 miesiącem; Galanta (gdy trzyma się Dziecko w jednej ręce a palcem drugiej przesuwa energicznie wzdłuż kręgosłupa tułów niemowlęcia wychyla się w stronę działającego bodźca, zanika ok.4 miesiąca; chwytny stóp, zanika ok. 12 miesiąca; chwytny rąk, od 12 tygodnia życia płodowego do 5-6 miesiąca; szukania (jeśli pogłaszcze się policzek dziecka odwraca ono głowę w tym kierunku), zanika po 3 miesiącu; ssania, pojawia się około 32 tygodnia życia płodowego, intensywny powinien zaniknąć przed 9 miesiącem życia; moro, najbardziej intensywne w pierwszych 6 tygodniach życia, zanika około 4 miesiąca. Oczy: Kolor ustala się pod koniec 1 roku życia; pierwsze łzy 2 Miesiąc życia. Mowa:: gruchanie (głużenie) 2 Miesiąc życia; gaworzenie 5 Miesiąc życia; pierwsze słowa około roku. Ruchy: unoszenie główki 3 miesiąc; aktywne przewracanie się z brzuszka na plecy 6 miesiąc; Pełzanie 9 miesiąc; wstawanie przy meblach 10 miesiąc; raczkowanie 10-11 miesiąc; samodzielne siadanie 11 miesiąc; pierwsze kroki około 12 miesiąca i później. Ząbkowanie zazwyczaj zaczyna się w drugim półroczu życia dziecka, u niektórych dzieci już 4-5 miesiąc, lub znacznie później np. 11-12 miesiąc.
Okres poniemowlęcy(1-3 rok życia)-charakteryzuje się dalszym zwolnieniem tępa wzrastania, wyraźnie zmniejsza się łaknienie dziecka. W 2-3 roku życia przyrost ciężaru ciała wynosi około 2-3 kilogramów, w 2 roku życia długość ciała zwiększa się o około 12 cm a w trzecim o 6-8 cm. Do końca 2 roku życia na ogół wyżynaja się wszystkie Zęby mleczne (20). Postępuje rozwój dojrzałości pokarmowej: gryzienie twardych potraw i samodzielne jedzenie. W tym okresie życia wykształca się Kontrola wydzielania stolca i moczu. Rozwój psychomotoryczny: zaczyna się dalsze doskonalenie ruchowe w zakresie motoryki (sięganie i chwytanie) oraz manipulacji przedmiotami; pojawia się wykorzystywanie przedmiotów jako narzędzi. Rozwój mowy postępuje szybko, wzbogaca się Słownik dziecka, pojawiają się struktury gramatyczne, Dziecko zaczyna mówić zdaniami. Dokonuje się dalszy rozwój sfery uczuciowej i kontaktów społecznych. Dziecko zaczyna wyodrębniać siebie od otoczenia (objawia się jako przeciwstawianie poleceniom, nakazom i zakazom).
Okres przedszkolny(3-6 rok życia)-rozwój fizyczny w tym okresie charakteryzuje się stabilnością tempa wzrostu: roczne przyrosty wysokości ciała wynoszą średnio 4-5 cm, roczne przyrosty ciężaru ciała średnio 2 kg następuje zmiana w proporcjach ciała, smuklenie. Zmieniają się Rysy i Wyraz twarzy. Kształtuje się Postawa ciała i wsklepinie stóp. Rozwój układu mięśniowego sprzyja dużej ruchliwości (doskonalenie się ruchów mięśni, dłoni i palców, ruchów precyzyjnych, wzrost koordynacji motorycznej ruchów głowy, tułowia i kończyn). Postępuje rozwój układu krążenia, w wyniku czego następuje zwolnienie tempa i wzrost ciśnienia krwi. W obrębie układu oddechowego dochodzi do zmiany toru oddechowego z przeponowego na piersiowy i zmniejsza się Liczba oddechów. Wykształcają się zatoki boczne nosa. Rozwój układu nerwowego charakteryzuje się utrzymywaniem się przewagi procesów pobudzenia nad hamowaniem; trwa tez nadal intensywny proces tworzenia się odruchów warunkowych. Rodzi się u dziecka poczucie odrębności płci oraz świadomość roli społecznej kobiety i mężczyzny. W końcowym okresie wieku przedszkolnego szczególnie ważnym etapem rozwoju jest osiągnięcie przez Dziecko dojrzałości szkolnej. Ocenia się ją badając dojrzałość fizyczną, społeczną, emocjonalną i intelektualną. Zabawy wpływają na rozwój we wszystkich sferach: poznawczej, uczuciowej, ruchowej, społecznej, a ponad to kształtują zdolność skupiania uwagi i wytrwałość w działaniu. Wiek 4-5 lat to Okres bardzo bujnej fantazji. Rozwój wyobraźni znajduje Odbicie w zainteresowaniu bajkami, opowiadaniami fantastycznymi. Dziecko stopniowo przyswaja sobie Zasady moralne.
str 2
Rozwój ontogenetyczny
człowieka jego aspekty, cechy i
zróżnicowanie
Ontogenetyczny – osobniczy trwa od momentu poczęcia do śmierci w
późnej starości
1.rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku
którego pod wpływem czynników wewnętrznych (endogenne) i
zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i
funkcjach organizmu człowieka
zmiany strukturalne – ilościowe
zmiany funkcji – jakościowe
Wolański pod pojęciem rozwoju fizycznego rozumiał całokształt
procesów biochemicznych i biofizycznych, które są
charakterystyczne dla organizmów żywych pomijając jedynie ową
nadbudowę funkcjonalna wyższego piętra układu nerwowego jaką
jest [[sfera]] tzw. życia psychicznego
morfologia + motoryka
Rozwój osobniczy jest to [[zespół]] procesów nieodwracalnych
2.aspekty rozwoju
Ąrozrostem czyli zwiększeniem masy, głębokości wymiarów
wys. Itp. organizmu, ciała
Ąróżnicowanie – [[organizm]] w toku ontogenezy
-polega na przebudowie struktury komórek i tkanek
-polega na grupowaniu się tkanek w określone układy
(zespoły) „organogeneza” – dostrajanie się poszczególnych
układów i zespołów do pozostałych
Ądojrzewanie jest to swoisty [[proces]] różnicowania
polegający na doskonaleniu funkcji poszczególnych układów
Ątempo jest to [[jeden]] z istotnych aspektów ontogenezy. W
pewnych okresach ontogenezy obserwujemy szybsze zmiany np. w
okresie dojrzewania zauważymy pewne zmiany
3.zróżnicowanie rozwoju człowieka różnorodność którą
cechuje się [[populacja]] ludzka
Czynniki rozwoju człowieka pojęcia i podział
Czynnik jest to [[zespół]] bodźców który oddziałując na organizm
człowieka wywołuje w nim trwałe i nieprzemijające zmiany (mogą
być dwojakie pozytywne lub negatywne), jeśli przewagę będą miały
bodźce negatywne zmiany będą negatywne
Wady wrodzone,
zespoły genetyczne i chromosomalne
a)proces dziedziczenia
b)zaburzenia chromosomalne
c)dziedziczenie autosomalne dominujące
d)dziedziczenie autosomalne recesywne (w tym związane z
chromosomem płciowym x )
e)zaburzenia chromosomalne w rozwoju płodu i dziecka
f)aberracje chromosomalne
g)dziedziczenie wieloczynnikowe
h)profilaktyka chorób genetycznych i diagnostyka
prenatalna
Czynniki rozwoju człowieka
Podział czynników
1.czynniki genetyczne
(endogenne = wewnętrzne) nazywane
są też determinantami czyli taki [[rodzaj]] czynników które coś
formułują. Bywają błędy w informacji genów. [[Przebieg]] rozwoju
zależy od dziedziczenia w połowie po obojgu rodzicach (genotypu).
Genotyp
– to ogół genów danego organizmu warunkujący jego
właściwości dziedziczne np. od tego zależy dojrzewanie,
skłonności lub brak skłonności do chorób.
Kod genetyczny
– składa się z chromosomów i znajdujących się w
nich genów, [[liczba]] chromosmów w jądrze komórki człowieka wynosi
46 różnią się między sobą budową czyli kształtem, wielkością
oraz czynnościami do których zostały powołane, 42 chromosomy
autosomalne natomiast ostatnia [[para]] to gonosomy czyli chromosomy
płciowe. [[Geny]] stanowią [[materiał]] chromosomalny inaczej nazywa się
to chromatyną zbudowaną z kwasu dezoksyrybonukleinowego czyli
DNA (RNA).
Fenotyp
jest to [[zespół]] dostrzegalnych [[cech]] organizmu np. wygląd
powstałych jako wynik oddziaływania na właściwość genotypu
środowiska naturalnego na organizm
2.czynniki paragenetyczne
(wew. nie genetyczne) i
czynniki matczyne (stymulatory).
Płód w 16% zależy od genotypu matki, a w 30% od środowiska
śródmacicznego matki i w 20% od środowiska organizmu
kształtowanego przez [[czynniki]] zewnętrzne.
Wskaźnik korelacji (r = 0,561061, 1) współzależności rozwoju
płodu do czynników paragenetycznych matki r = 0,01 ojca .
Kolejność ciąży 1 2 3 4 5 6 7 największy [[wskaźnik]] noworodków
wynosi po 35r życia matki 6,86%. Konieczne są przerwy między
ciążami przynajmniej 2 lata.
3.Czynniki egzogenne=
zewnętrzne (modyfikatory) oddziaływanie
czynników środowiskowych prowadzi do tego co nazywamy fenotypem.
Typ I słaby fizycznie wysoki, ale wątły.
Typ A nieproporcjonalny, bardzo rozwinięte dolne partie ciała,
zachwiane proporcje między szer. Bioder i ramion.
Okresy rozwoju człowieka:
1.wewnątrz łonowy ( śródmaciczny )
2.postnatalny (pourodzeniowy)
-okres noworodkowy (około 28 dni)
-niemowlęcy (do około 1 roku życia)
-poniemowlęcy (do około 3 roku życia)
-przedszkolny (od 3 do 6 roku życia)
-szkolny
Řwczesnoszkolny (od 7 do 10 roku życia)
Řstarszoszkolny (od 10 do 15 roku życia)
-młodzieńczy od 16-19 roku życia
-dorosłości od 20-40 roku życia
-dojrzały od 45-50 roku życia
-starości powyżej 50 roku życia
Trend sekularny jego przyczyny i skutki
Trend sekularny zmiany między pokoleniowe, zmiany w obrębie
jednego pokolenia, [[przyspieszenie]] całokształtu zjawisk
związanych z rozwojem fizycznym i psychoruchowym dzieci i
młodzieży, przejawiające się szybszym dojrzewaniem oraz osiągami
przez osobników ( w porównaniu do poprzednich pokoleń) większych
wymiarów ciała, sprawności motorycznej i psychicznej.
Przyczyny trendu sekularnego
1.typowym przejawem trendu sekularnego jest zwyżka
wysokości ciała co 10 lat od poprzedniego pokolenia męski – 1
cm , żeński – 0,7 cm
2.powiększanie się także innych wymiarów ciała
3.dojrzewanie płciowe (czas po menstruacji się wydłużył)
wcześniejsze wyżynanie się zębów 9noirma od 6-m-ca), zwiększone
kostnienie szkieletu
4.wcześniejsza zapadalność na choroby wieku dziecięcego.
Zjawisko trendu sekularnego niesie pewne aspekty edukacji i
wychowania, ponieważ jest wyższy [[stopień]] inteligencji( powinny
zmieniać się [[metody]] nauczania), zmiana środków dydaktycznych.
--------------------------------------------------------------------------------
Cechy rozwoju(aspekty):
-
wzrost-
zwiększenie masy i wymiarów ciała; wymiary są długościowe ,
szerokościowe, obwodowe, głębokościowe; wzrost patologiczny to np. komórki
rakowe
-
różnicowanie-
przebudowa struktur komórek i tkanek (cydogeneza,
histogeneza); [[grupowanie]] się tkanek w określone układy (zespoły) ortogeneza;
dostrajanie się poszczególnych układów i zespołów do pozostałych
-
dojrzewanie-
jest to swoisty [[proces]] różnicowania polegający na
doskonaleniu funkcji poszczególnych układów (specjalizacja)
-
tempo- w pewnych okresach obserwujemy większe zmiany [[niż]] w innych
Bodźce: - ponadprogowy (szkodliwy); optymalny; zbyt słaby.
Podział czynników:
Czynniki genetyczne (endogenne, wewnętrzne, determinanty)- Przebieg rozwoju
zależy w połowie od każdego z rodziców (genotypu). [[Genotyp]] to zespół wszystkich
genów organizmu, warunkujący jego właściwości dziedziczne. Kod genetyczny
składa się z chromosomów i znajdujących się w nich genów. Każda komórka ludzka
(z wyjątkiem rozrodczej) ma 22 pary chromosomów autosomalnych i jedną parę
chromosomów płci – kobiet xx u mężczyzn xy. [[Geny]] stanowią materiał
u
chromosomalny tz. chomatym.
Okresy rozwoju człowieka
1.prenatalny (wewnątrzłonowy)
faza początkowa (zygoty)-proces zapłodnienia to wniknięcie plemnika do komórki
jajowej, jego chromatyny do [[jądra]] k. j., czyli [[powstanie]] zygoty (odbywa się w
jajowodzie). [[Zapłodnienie]] stanowi [[bodziec]] dla podziału k. j. Może dojść do ciąży
mnogiej, której niepożądanymi aspektami są: niski [[ciężar]] ciała płodu oraz często
poród przedwczesny. W zapłodnionej k.j. zaczyna się [[proces]] podziału drogą mitozy.
Każda z potomnych komórek otrzymuje dwa genomy od matki i ojca, posiada więc
cały podwójny zestaw chromosomów (23 pary). Następuje różnicowanie się
komórek; jedna ich [[grupa]] tworzy [[zarodek]] inne część [[jaja]] płodowego (błony
płodowe, łożysko). Po ok. 7-7,5 dniach od zapłodnienia [[jajo]] płodowe dociera do
jamy macicy i zagnieżdża się (implantacja), przeważnie na tylnej ściance macicy.
Istnieje zagrożenie ciąży pozamacicznej. Zaburzenia w przesuwaniu się
zapłodnionego [[jaja]] i procesie implantacji są najczęściej spowodowane przebytymi
zapaleniami błony śluzowej macicy.
faza zarodkowa (3-8 [[tydzień]] po zapłodnieniu)-dochodzi do podziałów komórkowych
ze stopniowym zróżnicowaniem na poszczególne narządy. Jednocześnie kształtuje
się w jaju płodowym również łożysko. Umożliwia ono wymianę energii i materii, ale
jest też barierą odrębności płodu (chroni przed truciznami i bakteriami). Łożysko
produkuje liczne hormony, które wywierają wpływ na [[organizm]] matki, by jej
przemiana materii i [[stan]] mięśnia macicy był optymalnie przystosowany do potrzeb
płodu; powodują też rozwój [[piersi]] do karmienia. [[Czynniki]] mogące zaburzyć rozwój
jaja płodowego:
-
ciężkie choroby matki
-
zakażenia (zwłaszcza wirusowe)
-
zażywane leki
-
styczność z toksycznymi związkami chemicznymi
-
szkodliwe [[czynniki]] środowiskowe (substancje chemiczne, niedożywienie)
-
wirusy (grypy i różyczki)
-
thalidomid (powoduje ciężkie wady rozwojowe kończyn)
-
alkohol spożywany przez kobietę może powodować nieprawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny płodu.
Przez półprzepuszczalne błony komórek kosmyków łożyska przechodzą do płodu
tylko gazy np. tlen, oraz takie drobnocząsteczkowe związki jak np. glukoza,
aminokwasy, mocznik, a poza tym jony elektrolitów. W przebiegu normalnej ciąży
nie przenikają duże drobiny np. białka, komórki krwi.
faza płodowa
(od 9-go tygodnia do chwili narodzin-zaczyna się ona gdy dobiega
końca podstawowy [[proces]] kształtowania się poszczególnych narządów. W toku
dalszego rozwoju, w fazie płodowej, występują procesy wzrostu:
-
powiększa się objętość poszczególnych komórek
-
całych narządów
-
postępuje dalsze różnicowanie się i doskonalenie ich budowy
-
podejmowanie przez nie właściwej im czynności
Choroby matki, zaburzenia dopływu substancji odżywczych przez łożysko do płodu
najczęściej objawiają się przedwczesnym porodem i ogólnym zaburzeniem wzrostu
dziecka. [[Proces]] dojrzewania i doskonalenia czynności narządów jest pobudzony
przez odpowiednie sygnały sterujące, wychodzące z rozwijających się układów:
nerwowego i dokrewnego, samego płodu oraz przez [[informacje]] przekazywane sobie
wzajemnie przez komórki narządów. Podczas drugiego trymestru ciąży ciężar płodu
wzrasta około 25 razy, sięgając około 1000 gram, w trzecim trymestrze ciąży około
32 tygodnia, wielkość nowopowstającej masy płodu przypadająca na jednostkę
czasu jest największa, później zaś [[tempo]] wzrostu zaczyna się zmniejszać.
Przenoszenie ciąży (dłużej [[niż]] 40-42 tygodnie) wpływa na [[dziecko]] niekorzystnie bo
łożysko nie pokrywa zapotrzebowania płodu. [[Dziecko]] urodzone między 28-37
tygodniem życia wewnątrzłonowego z wagą ciała 1000-2500 [[gram]] zwane jest
wcześniakiem (w Polsce około 10% porodów). Najczęstsze przyczyny porodów
przedwczesnych: ostre lub przewlekłe choroby matki, przebyte uprzednio sztuczne
poronienia, urazy fizyczne i psychiczne, [[konflikt]] serologiczny, wady rozwojowe
płodu, ciąże mnogie, choroby łożyska.
Okres noworodkowy
(do 28 dni)-następuje [[adaptacja]] ustroju do nowych
warunków życia. Odcięcie dziecka od dotychczasowego źródła tlenu i substancji
odżywczych wymaga natychmiastowego podjęcia nowych funkcji (samodzielnej
pracy układu oddechowego oraz pozostałych narządów. Wszelkie trudności
opóźniające pracę płuc noworodka, powodujące tzw. zamartwicę, grożą
uszkodzeniem jego mózgu, a następnie śmiercią. W pierwszych miesiącach życia
następuje [[adaptacja]] układu pokarmowego do procesu odżywiania (trawienia,
wchłaniania pokarmu) oraz układu moczowego. Zmienia się również w tym okresie
życia [[praca]] układu krążenia: cała [[krew]] zaczyna przepływać przez płuca, zamykają
się drogi szybkiego przepływu z serca prawego do lewego, które funkcjonowały w
okresie płodowym. Zmniejsza się aktywność wydzielnicza gruczołów płciowych.
Przez pierwsze 2-3 dni [[gruczoły]] piersiowe matki wydzielają tzw. młodziwo (różni się
od późniejszego pokarmu), w którym znajdują się [[globuliny]] odpornościowe, białka
zawierające [[przeciwciała]] przeciwbakteryjne.
Okres niemowlęcy
(do 1 roku)-w tym okresie [[tempo]] wzrostu i rozwoju jest nadal
znaczne.
Zmieniają się proporcje ciała. Charakteryzuje się szczególnie intensywnym
rozwojem fizycznym i ruchowym. W 4. miesiącu [[dziecko]] podwaja masę, a w końcu
1. roku —
potraja, długość ciała zwiększa się o 50%; w 7.– miesiącu wyrzynają się
8.
pierwsze zęby; w 6.– miesiącu [[dziecko]] zaczyna siadać, w 9. przybiera postawę
7.
stojącą, w 12. stawia pierwsze samodzielne kroki.
Od 6. miesiąca dz. chwyta przedmioty pod kontrolą wzroku, w 8.– manipuluje
9.
przedmiotami; rozpoczyna się rozwój mowy poprzedzony gruchaniem (3. miesiąc
życia) i gaworzeniem (6. miesiąc); w 11.– miesiącu [[dziecko]] rozumie już
12.
znaczenie kilkunastu słów a kilka wymawia. Odruchy: stawiania kroków (chód
automatyczny) zanika między 2 a 3 miesiącem; Galanta (gdy trzyma się dziecko w
jednej ręce a palcem drugiej przesuwa energicznie wzdłuż kręgosłupa tułów
niemowlęcia wychyla się w stronę działającego bodźca, zanika ok.4 miesiąca;
chwytny stóp, zanika ok. 12 miesiąca; chwytny rąk, od 12 tygodnia życia
płodowego do 5-6 miesiąca; szukania (jeśli pogłaszcze się policzek dziecka odwraca
ono głowę w tym kierunku), zanika po 3 miesiącu; ssania, pojawia się około 32
tygodnia życia płodowego, intensywny powinien zaniknąć przed 9 miesiącem życia;
moro, najbardziej intensywne w pierwszych 6 tygodniach życia, zanika około 4
miesiąca. Oczy: [[kolor]] ustala się pod koniec 1 roku życia; pierwsze łzy 2 miesiąc
życia. [[Mowa:]]: gruchanie (głużenie) 2 [[miesiąc]] życia; gaworzenie 5 miesiąc życia;
pierwsze słowa około roku. Ruchy: unoszenie główki 3 miesiąc; aktywne
przewracanie się z brzuszka na plecy 6 miesiąc; [[pełzanie]] 9 miesiąc; wstawanie przy
meblach 10 miesiąc; raczkowanie 10-11 miesiąc; samodzielne siadanie 11 miesiąc;
pierwsze kroki około 12 miesiąca i później. Ząbkowanie zazwyczaj zaczyna się w
drugim półroczu życia dziecka, u niektórych dzieci już 4-5 miesiąc, lub znacznie
później np. 11-12 miesiąc.
Okres poniemowlęcy
(1-3 rok życia)-charakteryzuje się dalszym zwolnieniem
tępa wzrastania, wyraźnie zmniejsza się łaknienie dziecka. W 2-3 roku życia
przyrost ciężaru ciała wynosi około 2-3 kilogramów, w 2 roku życia długość ciała
zwiększa się o około 12 cm a w trzecim o 6-8 cm. Do końca 2 roku życia na ogół
wyżynaja się wszystkie [[zęby]] mleczne (20). Postępuje rozwój dojrzałości
pokarmowej: gryzienie twardych potraw i samodzielne jedzenie. W tym okresie
życia wykształca się [[kontrola]] wydzielania stolca i moczu. Rozwój
psychomotoryczny: zaczyna się dalsze doskonalenie ruchowe w zakresie motoryki
(sięganie i chwytanie) oraz manipulacji przedmiotami; pojawia się wykorzystywanie
przedmiotów jako narzędzi. Rozwój mowy postępuje szybko, wzbogaca się słownik
dziecka, pojawiają się struktury gramatyczne, [[dziecko]] zaczyna mówić zdaniami.
Dokonuje się dalszy rozwój sfery uczuciowej i kontaktów społecznych. Dziecko
zaczyna wyodrębniać siebie od otoczenia (objawia się jako przeciwstawianie
poleceniom, nakazom i zakazom).
Okres przedszkolny
(3-6 rok życia)-rozwój fizyczny w tym okresie charakteryzuje
się stabilnością tempa wzrostu: roczne przyrosty wysokości ciała wynoszą średnio
4-5 cm, roczne przyrosty ciężaru ciała średnio 2 kg następuje zmiana w proporcjach
ciała, smuklenie. Zmieniają się [[rysy]] i [[wyraz]] twarzy. Kształtuje się [[postawa]] ciała i
wsklepinie stóp. Rozwój układu mięśniowego sprzyja dużej ruchliwości
(doskonalenie się ruchów mięśni, dłoni i palców, ruchów precyzyjnych, wzrost
koordynacji motorycznej ruchów głowy, tułowia i kończyn). Postępuje rozwój
układu krążenia, w wyniku czego następuje zwolnienie tempa i wzrost ciśnienia
krwi. W obrębie układu oddechowego dochodzi do zmiany toru oddechowego z
przeponowego na piersiowy i zmniejsza się [[liczba]] oddechów. Wykształcają się
zatoki boczne nosa. Rozwój układu nerwowego charakteryzuje się utrzymywaniem
się przewagi procesów pobudzenia nad hamowaniem; trwa tez nadal intensywny
proces tworzenia się odruchów warunkowych. Rodzi się u dziecka poczucie
odrębności płci oraz świadomość roli społecznej kobiety i mężczyzny. W końcowym
okresie wieku przedszkolnego szczególnie ważnym etapem rozwoju jest osiągnięcie
przez [[dziecko]] dojrzałości szkolnej. Ocenia się ją badając dojrzałość fizyczną,
społeczną, emocjonalną i intelektualną. Zabawy wpływają na rozwój we wszystkich
sferach: poznawczej, uczuciowej, ruchowej, społecznej, a ponad to kształtują
zdolność skupiania uwagi i wytrwałość w działaniu. [[Wiek]] 4-5 lat to okres bardzo
bujnej fantazji. Rozwój wyobraźni znajduje [[odbicie]] w zainteresowaniu bajkami,
opowiadaniami fantastycznymi. [[Dziecko]] stopniowo przyswaja sobie zasady moralne.

Rozwój ontogenetyczny
człowieka jego aspekty, cechy i
zróżnicowanie
Ontogenetyczny – osobniczy trwa od momentu poczęcia do śmierci w
późnej starości
1.rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku
którego pod wpływem czynników wewnętrznych (endogenne) i
zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i
funkcjach organizmu człowieka
zmiany strukturalne – ilościowe
zmiany funkcji – jakościowe
Wolański pod pojęciem rozwoju fizycznego rozumiał całokształt
procesów biochemicznych i biofizycznych, które są
charakterystyczne dla organizmów żywych pomijając jedynie ową
nadbudowę funkcjonalna wyższego piętra układu nerwowego jaką
jest Sfera tzw. życia psychicznego
morfologia + motoryka
Rozwój osobniczy jest to Zespół procesów nieodwracalnych
2.aspekty rozwoju
Ąrozrostem czyli zwiększeniem masy, głębokości wymiarów
wys. Itp. organizmu, ciała
Ąróżnicowanie – Organizm w toku ontogenezy
-polega na przebudowie struktury komórek i tkanek
-polega na grupowaniu się tkanek w określone układy
(zespoły) „organogeneza” – dostrajanie się poszczególnych
układów i zespołów do pozostałych
Ądojrzewanie jest to swoisty Proces różnicowania
polegający na doskonaleniu funkcji poszczególnych układów
Ątempo jest to Jeden z istotnych aspektów ontogenezy. W
pewnych okresach ontogenezy obserwujemy szybsze zmiany np. w
okresie dojrzewania zauważymy pewne zmiany
3.zróżnicowanie rozwoju człowieka różnorodność którą
cechuje się Populacja ludzka
Czynniki rozwoju człowieka pojęcia i podział
Czynnik jest to Zespół bodźców który oddziałując na organizm
człowieka wywołuje w nim trwałe i nieprzemijające zmiany (mogą
być dwojakie pozytywne lub negatywne), jeśli przewagę będą miały
bodźce negatywne zmiany będą negatywne
Wady wrodzone,
zespoły genetyczne i chromosomalne
a)proces dziedziczenia
b)zaburzenia chromosomalne
c)dziedziczenie autosomalne dominujące
d)dziedziczenie autosomalne recesywne (w tym związane z
chromosomem płciowym x )
e)zaburzenia chromosomalne w rozwoju płodu i dziecka
f)aberracje chromosomalne
g)dziedziczenie wieloczynnikowe
h)profilaktyka chorób genetycznych i diagnostyka
prenatalna
Czynniki rozwoju człowieka
Podział czynników
1.czynniki genetyczne
(endogenne = wewnętrzne) nazywane
są też determinantami czyli taki Rodzaj czynników które coś
formułują. Bywają błędy w informacji genów. Przebieg rozwoju
zależy od dziedziczenia w połowie po obojgu rodzicach (genotypu).
Genotyp
– to ogół genów danego organizmu warunkujący jego
właściwości dziedziczne np. od tego zależy dojrzewanie,
skłonności lub brak skłonności do chorób.
Kod genetyczny
– składa się z chromosomów i znajdujących się w
nich genów, Liczba chromosmów w jądrze komórki człowieka wynosi
46 różnią się między sobą budową czyli kształtem, wielkością
oraz czynnościami do których zostały powołane, 42 chromosomy
autosomalne natomiast ostatnia Para to gonosomy czyli chromosomy
płciowe. Geny stanowią Materiał chromosomalny inaczej nazywa się
to chromatyną zbudowaną z kwasu dezoksyrybonukleinowego czyli
DNA (RNA).
Fenotyp
jest to Zespół dostrzegalnych Cech organizmu np. wygląd
powstałych jako wynik oddziaływania na właściwość genotypu
środowiska naturalnego na organizm
2.czynniki paragenetyczne
(wew. nie genetyczne) i
czynniki matczyne (stymulatory).
Płód w 16% zależy od genotypu matki, a w 30% od środowiska
śródmacicznego matki i w 20% od środowiska organizmu
kształtowanego przez Czynniki zewnętrzne.
Wskaźnik korelacji (r = 0,561061, 1) współzależności rozwoju
płodu do czynników paragenetycznych matki r = 0,01 ojca .
Kolejność ciąży 1 2 3 4 5 6 7 największy Wskaźnik noworodków
wynosi po 35r życia matki 6,86%. Konieczne są przerwy między
ciążami przynajmniej 2 lata.
3.Czynniki egzogenne=
zewnętrzne (modyfikatory) oddziaływanie
czynników środowiskowych prowadzi do tego co nazywamy fenotypem.
Typ I słaby fizycznie wysoki, ale wątły.
Typ A nieproporcjonalny, bardzo rozwinięte dolne partie ciała,
zachwiane proporcje między szer. Bioder i ramion.
Okresy rozwoju człowieka:
1.wewnątrz łonowy ( śródmaciczny )
2.postnatalny (pourodzeniowy)
-okres noworodkowy (około 28 dni)
-niemowlęcy (do około 1 roku życia)
-poniemowlęcy (do około 3 roku życia)
-przedszkolny (od 3 do 6 roku życia)
-szkolny
Řwczesnoszkolny (od 7 do 10 roku życia)
Řstarszoszkolny (od 10 do 15 roku życia)
-młodzieńczy od 16-19 roku życia
-dorosłości od 20-40 roku życia
-dojrzały od 45-50 roku życia
-starości powyżej 50 roku życia
Trend sekularny jego przyczyny i skutki
Trend sekularny zmiany między pokoleniowe, zmiany w obrębie
jednego pokolenia, Przyspieszenie całokształtu zjawisk
związanych z rozwojem fizycznym i psychoruchowym dzieci i
młodzieży, przejawiające się szybszym dojrzewaniem oraz osiągami
przez osobników ( w porównaniu do poprzednich pokoleń) większych
wymiarów ciała, sprawności motorycznej i psychicznej.
Przyczyny trendu sekularnego
1.typowym przejawem trendu sekularnego jest zwyżka
wysokości ciała co 10 lat od poprzedniego pokolenia męski – 1
cm , żeński – 0,7 cm
2.powiększanie się także innych wymiarów ciała
3.dojrzewanie płciowe (czas po menstruacji się wydłużył)
wcześniejsze wyżynanie się zębów 9noirma od 6-m-ca), zwiększone
kostnienie szkieletu
4.wcześniejsza zapadalność na choroby wieku dziecięcego.
Zjawisko trendu sekularnego niesie pewne aspekty edukacji i
wychowania, ponieważ jest wyższy Stopień inteligencji( powinny
zmieniać się Metody nauczania), zmiana środków dydaktycznych.
--------------------------------------------------------------------------------
Cechy rozwoju(aspekty):
-
wzrost-
zwiększenie masy i wymiarów ciała; wymiary są długościowe ,
szerokościowe, obwodowe, głębokościowe; wzrost patologiczny to np. komórki
rakowe
-
różnicowanie-
przebudowa struktur komórek i tkanek (cydogeneza,
histogeneza); Grupowanie się tkanek w określone układy (zespoły) ortogeneza;
dostrajanie się poszczególnych układów i zespołów do pozostałych
-
dojrzewanie-
jest to swoisty Proces różnicowania polegający na
doskonaleniu funkcji poszczególnych układów (specjalizacja)
-
tempo- w pewnych okresach obserwujemy większe zmiany Niż w innych
Bodźce: - ponadprogowy (szkodliwy); optymalny; zbyt słaby.
Podział czynników:
Czynniki genetyczne (endogenne, wewnętrzne, determinanty)- Przebieg rozwoju
zależy w połowie od każdego z rodziców (genotypu). Genotyp to zespół wszystkich
genów organizmu, warunkujący jego właściwości dziedziczne. Kod genetyczny
składa się z chromosomów i znajdujących się w nich genów. Każda komórka ludzka
(z wyjątkiem rozrodczej) ma 22 pary chromosomów autosomalnych i jedną parę
chromosomów płci – kobiet xx u mężczyzn xy. Geny stanowią materiał
u
chromosomalny tz. chomatym.
Okresy rozwoju człowieka
1.prenatalny (wewnątrzłonowy)
faza początkowa (zygoty)-proces zapłodnienia to wniknięcie plemnika do komórki
jajowej, jego chromatyny do Jądra k. j., czyli Powstanie zygoty (odbywa się w
jajowodzie). Zapłodnienie stanowi Bodziec dla podziału k. j. Może dojść do ciąży
mnogiej, której niepożądanymi aspektami są: niski Ciężar ciała płodu oraz często
poród przedwczesny. W zapłodnionej k.j. zaczyna się Proces podziału drogą mitozy.
Każda z potomnych komórek otrzymuje dwa genomy od matki i ojca, posiada więc
cały podwójny zestaw chromosomów (23 pary). Następuje różnicowanie się
komórek; jedna ich Grupa tworzy Zarodek inne część Jaja płodowego (błony
płodowe, łożysko). Po ok. 7-7,5 dniach od zapłodnienia Jajo płodowe dociera do
jamy macicy i zagnieżdża się (implantacja), przeważnie na tylnej ściance macicy.
Istnieje zagrożenie ciąży pozamacicznej. Zaburzenia w przesuwaniu się
zapłodnionego Jaja i procesie implantacji są najczęściej spowodowane przebytymi
zapaleniami błony śluzowej macicy.
faza zarodkowa (3-8 Tydzień po zapłodnieniu)-dochodzi do podziałów komórkowych
ze stopniowym zróżnicowaniem na poszczególne narządy. Jednocześnie kształtuje
się w jaju płodowym również łożysko. Umożliwia ono wymianę energii i materii, ale
jest też barierą odrębności płodu (chroni przed truciznami i bakteriami). Łożysko
produkuje liczne hormony, które wywierają wpływ na Organizm matki, by jej
przemiana materii i Stan mięśnia macicy był optymalnie przystosowany do potrzeb
płodu; powodują też rozwój Piersi do karmienia. Czynniki mogące zaburzyć rozwój
jaja płodowego:
-
ciężkie choroby matki
-
zakażenia (zwłaszcza wirusowe)
-
zażywane leki
-
styczność z toksycznymi związkami chemicznymi
-
szkodliwe Czynniki środowiskowe (substancje chemiczne, niedożywienie)
-
wirusy (grypy i różyczki)
-
thalidomid (powoduje ciężkie wady rozwojowe kończyn)
-
alkohol spożywany przez kobietę może powodować nieprawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny płodu.
Przez półprzepuszczalne błony komórek kosmyków łożyska przechodzą do płodu
tylko gazy np. tlen, oraz takie drobnocząsteczkowe związki jak np. glukoza,
aminokwasy, mocznik, a poza tym jony elektrolitów. W przebiegu normalnej ciąży
nie przenikają duże drobiny np. białka, komórki krwi.
faza płodowa
(od 9-go tygodnia do chwili narodzin-zaczyna się ona gdy dobiega
końca podstawowy Proces kształtowania się poszczególnych narządów. W toku
dalszego rozwoju, w fazie płodowej, występują procesy wzrostu:
-
powiększa się objętość poszczególnych komórek
-
całych narządów
-
postępuje dalsze różnicowanie się i doskonalenie ich budowy
-
podejmowanie przez nie właściwej im czynności
Choroby matki, zaburzenia dopływu substancji odżywczych przez łożysko do płodu
najczęściej objawiają się przedwczesnym porodem i ogólnym zaburzeniem wzrostu
dziecka. Proces dojrzewania i doskonalenia czynności narządów jest pobudzony
przez odpowiednie sygnały sterujące, wychodzące z rozwijających się układów:
nerwowego i dokrewnego, samego płodu oraz przez Informacje przekazywane sobie
wzajemnie przez komórki narządów. Podczas drugiego trymestru ciąży ciężar płodu
wzrasta około 25 razy, sięgając około 1000 gram, w trzecim trymestrze ciąży około
32 tygodnia, wielkość nowopowstającej masy płodu przypadająca na jednostkę
czasu jest największa, później zaś Tempo wzrostu zaczyna się zmniejszać.
Przenoszenie ciąży (dłużej Niż 40-42 tygodnie) wpływa na Dziecko niekorzystnie bo
łożysko nie pokrywa zapotrzebowania płodu. Dziecko urodzone między 28-37
tygodniem życia wewnątrzłonowego z wagą ciała 1000-2500 Gram zwane jest
wcześniakiem (w Polsce około 10% porodów). Najczęstsze przyczyny porodów
przedwczesnych: ostre lub przewlekłe choroby matki, przebyte uprzednio sztuczne
poronienia, urazy fizyczne i psychiczne, Konflikt serologiczny, wady rozwojowe
płodu, ciąże mnogie, choroby łożyska.
Okres noworodkowy
(do 28 dni)-następuje Adaptacja ustroju do nowych
warunków życia. Odcięcie dziecka od dotychczasowego źródła tlenu i substancji
odżywczych wymaga natychmiastowego podjęcia nowych funkcji (samodzielnej
pracy układu oddechowego oraz pozostałych narządów. Wszelkie trudności
opóźniające pracę płuc noworodka, powodujące tzw. zamartwicę, grożą
uszkodzeniem jego mózgu, a następnie śmiercią. W pierwszych miesiącach życia
następuje Adaptacja układu pokarmowego do procesu odżywiania (trawienia,
wchłaniania pokarmu) oraz układu moczowego. Zmienia się również w tym okresie
życia Praca układu krążenia: cała Krew zaczyna przepływać przez płuca, zamykają
się drogi szybkiego przepływu z serca prawego do lewego, które funkcjonowały w
okresie płodowym. Zmniejsza się aktywność wydzielnicza gruczołów płciowych.
Przez pierwsze 2-3 dni Gruczoły piersiowe matki wydzielają tzw. młodziwo (różni się
od późniejszego pokarmu), w którym znajdują się Globuliny odpornościowe, białka
zawierające Przeciwciała przeciwbakteryjne.
Okres niemowlęcy
(do 1 roku)-w tym okresie Tempo wzrostu i rozwoju jest nadal
znaczne.
Zmieniają się proporcje ciała. Charakteryzuje się szczególnie intensywnym
rozwojem fizycznym i ruchowym. W 4. miesiącu Dziecko podwaja masę, a w końcu
1. roku —
potraja, długość ciała zwiększa się o 50%; w 7.– miesiącu wyrzynają się
8.
pierwsze zęby; w 6.– miesiącu Dziecko zaczyna siadać, w 9. przybiera postawę
7.
stojącą, w 12. stawia pierwsze samodzielne kroki.
Od 6. miesiąca dz. chwyta przedmioty pod kontrolą wzroku, w 8.– manipuluje
9.
przedmiotami; rozpoczyna się rozwój mowy poprzedzony gruchaniem (3. miesiąc
życia) i gaworzeniem (6. miesiąc); w 11.– miesiącu Dziecko rozumie już
12.
znaczenie kilkunastu słów a kilka wymawia. Odruchy: stawiania kroków (chód
automatyczny) zanika między 2 a 3 miesiącem; Galanta (gdy trzyma się dziecko w
jednej ręce a palcem drugiej przesuwa energicznie wzdłuż kręgosłupa tułów
niemowlęcia wychyla się w stronę działającego bodźca, zanika ok.4 miesiąca;
chwytny stóp, zanika ok. 12 miesiąca; chwytny rąk, od 12 tygodnia życia
płodowego do 5-6 miesiąca; szukania (jeśli pogłaszcze się policzek dziecka odwraca
ono głowę w tym kierunku), zanika po 3 miesiącu; ssania, pojawia się około 32
tygodnia życia płodowego, intensywny powinien zaniknąć przed 9 miesiącem życia;
moro, najbardziej intensywne w pierwszych 6 tygodniach życia, zanika około 4
miesiąca. Oczy: Kolor ustala się pod koniec 1 roku życia; pierwsze łzy 2 miesiąc
życia. Mowa:: gruchanie (głużenie) 2 Miesiąc życia; gaworzenie 5 miesiąc życia;
pierwsze słowa około roku. Ruchy: unoszenie główki 3 miesiąc; aktywne
przewracanie się z brzuszka na plecy 6 miesiąc; Pełzanie 9 miesiąc; wstawanie przy
meblach 10 miesiąc; raczkowanie 10-11 miesiąc; samodzielne siadanie 11 miesiąc;
pierwsze kroki około 12 miesiąca i później. Ząbkowanie zazwyczaj zaczyna się w
drugim półroczu życia dziecka, u niektórych dzieci już 4-5 miesiąc, lub znacznie
później np. 11-12 miesiąc.
Okres poniemowlęcy
(1-3 rok życia)-charakteryzuje się dalszym zwolnieniem
tępa wzrastania, wyraźnie zmniejsza się łaknienie dziecka. W 2-3 roku życia
przyrost ciężaru ciała wynosi około 2-3 kilogramów, w 2 roku życia długość ciała
zwiększa się o około 12 cm a w trzecim o 6-8 cm. Do końca 2 roku życia na ogół
wyżynaja się wszystkie Zęby mleczne (20). Postępuje rozwój dojrzałości
pokarmowej: gryzienie twardych potraw i samodzielne jedzenie. W tym okresie
życia wykształca się Kontrola wydzielania stolca i moczu. Rozwój
psychomotoryczny: zaczyna się dalsze doskonalenie ruchowe w zakresie motoryki
(sięganie i chwytanie) oraz manipulacji przedmiotami; pojawia się wykorzystywanie
przedmiotów jako narzędzi. Rozwój mowy postępuje szybko, wzbogaca się słownik
dziecka, pojawiają się struktury gramatyczne, Dziecko zaczyna mówić zdaniami.
Dokonuje się dalszy rozwój sfery uczuciowej i kontaktów społecznych. Dziecko
zaczyna wyodrębniać siebie od otoczenia (objawia się jako przeciwstawianie
poleceniom, nakazom i zakazom).
Okres przedszkolny
(3-6 rok życia)-rozwój fizyczny w tym okresie charakteryzuje
się stabilnością tempa wzrostu: roczne przyrosty wysokości ciała wynoszą średnio
4-5 cm, roczne przyrosty ciężaru ciała średnio 2 kg następuje zmiana w proporcjach
ciała, smuklenie. Zmieniają się Rysy i Wyraz twarzy. Kształtuje się Postawa ciała i
wsklepinie stóp. Rozwój układu mięśniowego sprzyja dużej ruchliwości
(doskonalenie się ruchów mięśni, dłoni i palców, ruchów precyzyjnych, wzrost
koordynacji motorycznej ruchów głowy, tułowia i kończyn). Postępuje rozwój
układu krążenia, w wyniku czego następuje zwolnienie tempa i wzrost ciśnienia
krwi. W obrębie układu oddechowego dochodzi do zmiany toru oddechowego z
przeponowego na piersiowy i zmniejsza się Liczba oddechów. Wykształcają się
zatoki boczne nosa. Rozwój układu nerwowego charakteryzuje się utrzymywaniem
się przewagi procesów pobudzenia nad hamowaniem; trwa tez nadal intensywny
proces tworzenia się odruchów warunkowych. Rodzi się u dziecka poczucie
odrębności płci oraz świadomość roli społecznej kobiety i mężczyzny. W końcowym
okresie wieku przedszkolnego szczególnie ważnym etapem rozwoju jest osiągnięcie
przez Dziecko dojrzałości szkolnej. Ocenia się ją badając dojrzałość fizyczną,
społeczną, emocjonalną i intelektualną. Zabawy wpływają na rozwój we wszystkich
sferach: poznawczej, uczuciowej, ruchowej, społecznej, a ponad to kształtują
zdolność skupiania uwagi i wytrwałość w działaniu. Wiek 4-5 lat to okres bardzo
bujnej fantazji. Rozwój wyobraźni znajduje Odbicie w zainteresowaniu bajkami,
opowiadaniami fantastycznymi. Dziecko stopniowo przyswaja sobie zasady moralne.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie