Czytaj więcej"/> Drukuj

Związek Reński został utworzony 12 lipca 1806 roku poprzez wystąpienie formalne 16 państw z zachodnich i południowych Niemiec z Rzeszy Niemieckiej.Cesarz Świetego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Franciszek II kilka tygodni później zrzekł się tytułu cesarskiego, pozostając przy przybranym w 1804 roku w odpowiedzi na koronację Napoleona I tytule cesarza austriackiego (jako Franciszek I). Utworzenie Związku Reńskiego było rezultatem zwycięskiej dla Napoleona wojny z Austrią i Rosją w 1805 roku zkończonej traktatem w Preszburgu. Władcy niemieccy pod naciskiem Napoleona postanowili wystapić z Rzeszy i zawiązać konfederację pod jego protektoratem. W ramach Związku przeprowadzono likwidację drobnych państewek niemieckich i włączenie ich do większych terytoriów - mediatyzację, objeła ona przede wszystkim terytoria kościelne i i tzw. wolnych rycerzy Rzeszy. Państwa wchodzące w skład Związku formalnie zachowały suwereność - mogły prowadzić politykę zagraniczną, ale faktycznie pozostawały pod przemożnym wpływem Napoleona, tak więc Związek Reński pozostawał w sosjuszu wojskowym z Cesarstwem Francuzów, był on zobowiązany do wystawienia na czas wojny 63 tysięcznego wojska, w zamian Napoleon miał wystawić w razie konfliktu zagrażającego państwom skonfederowanym 200 tysięczny korpus. Akt konstytujący związek z 12 lipca 1806 roku powoływal jako organ centralny Sejm Związkowy mający składać się z dwóch izb - kolegiów, jedna z nich miała składać się z władców terytorialnych posiadjących tytuły królów lub wielkich książąt (uzyskane w wyniku pokoju w Preszburgu), druga z pozostałego grona książąt. Nigdy nie doszło do zwołania Sejmu. Na czele Związku stał arcykanclerz, przewodniczący zarazem obradom Sejmu, którym miał być arcybiskup Moguncji Karol von Dalberg zwolennik polityki Napoleona. Stanowisko przewodniczącego Związku miało charakter czysto nominalny z racji faktycznego zwierzchnictwa Napoleona. W skład Związku Reńskiego nie weszły z terytoriów dawnej Rzeszy Niemieckiej nie weszły jedynie Prusy, Austria, Pomorze Zachodnie i Holsztyn (w ktorym panowali królowie duńscy). Związek rozpadł się w 1813 roku, kiedy to kolejne panstwa wchodzące w skład Związku przystepowały do koalicji przeciw napoleonowi. Warto zwrócić uwagę na pośrednie związki Polski ze Związkiem Reńskim poprzez fakt unii personalnej między Księstwem Warszawskim a Królestwem Saksońskim. Na terenie Związku doszło także do recepcjiwielu rozwiązań prawnych zaczerpniętych z Cesarstwa Francuskiego, część krajów przyjęła na przykład Kodeks cywilny Napoleona lub wzorowała się na nim we własnym ustawodawstwie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-03 20:22:26